Work- integrated Learning


ร่วมพัฒนางานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของภาครัฐและภาคเอกชนผ่านการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

การเรียนรู้ร่วมกับการทำงานที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทำงานร่วมกันระหว่างนักศึกษาและบุคลากรของท่านในสถานที่ทำงานจริง

 

 

ร่วมพัฒนางานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของภาครัฐและเอกชน ผ่านการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทำงานร่วมกันระหว่างนักศึกษาและบุคลากรของท่านในสถานที่ทำงานจริง โดยนักศึกษาและบุคลากรของท่านจะได้พัฒนาทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในการทำงาน เช่น ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น และทักษะการสื่อสาร ภายใต้การดูแลของคณาจารย์อย่างเป็นระบบ

 

ปัจจุบันหลากหลายหลักสูตรในมหาวิทยาลัย พร้อมสำหรับการส่งเสริมให้นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เพื่อสร้างบัณฑิตที่ตรงตามความต้องการของภาครัฐและเอกชนซึ่งเป็นผู้ใช้บัณฑิตของ มจธ.