การบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน


ปัจจุบัน มจธ. มีหลักสูตรที่หลากหลาย สำหรับการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าร่วมการเรียนการสอน
แบบบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เพื่อสร้างบัณฑิตที่ตรงตามความต้องการของภาครัฐและเอกชน
โดยทางมหาวิทยาลัยร่วมมือกับองค์กรที่สนใจเพื่อสร้างหลักสูตรในการพัฒนาศักยภาพคนภายในองค์กร
ไปพร้อมกับนักศึกษาที่เข้าร่วม

 

 

ร่วมพัฒนางานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของภาครัฐและเอกชน ผ่านการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทำงานร่วมกันระหว่างนักศึกษาและบุคลากรของท่านในสถานที่ทำงานจริง โดยนักศึกษาและบุคลากรของท่านจะได้พัฒนาทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในการทำงาน เช่น ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น และทักษะการสื่อสาร ภายใต้การดูแลของคณาจารย์อย่างเป็นระบบ

 

ปัจจุบันหลากหลายหลักสูตรในมหาวิทยาลัย พร้อมสำหรับการส่งเสริมให้นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เพื่อสร้างบัณฑิตที่ตรงตามความต้องการของภาครัฐและเอกชนซึ่งเป็นผู้ใช้บัณฑิตของ มจธ.

 

การเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานมีด้วยกัน 2 รูปแบบ


 

 

 

 The Learning Institute

11 th Floor 126 Pracha Uthit Rd., Bang Mod, Thung Khru
กรุงเทพมหานคร 10140
 

โทรศัพท์ : 0-2470-8391
Website : www3.li.kmutt.ac.th/WiL