อัตราค่าเรียนค่าธรรมเนียมการศึกษา (สำหรับผู้ปกครองใช้สำหรับเบิก)

 • อัตราค่าตรวจสุขภาพสำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญาตรีและระดับสูงกว่าปริญญาตรี พ.ศ.2557 (แนบคู่กับใบเบิกทุกครั้ง)

  การชำระเงินค่าธรรมเนียมสำหรับนักศึกษาใหม่

  ค่าใช้จ่ายทีต้องชำระแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

  • ค่าบำรุงการศึกษาตามหลักสูตร
  • ค่าหน่วยกิตตามหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า 1,200 บาท ต้องชำระเพิ่มทุกคน (ประกอบด้วย ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 700 บาท, ค่าบัตร นักศึกษา 100 บาท, ค่าตรวจสุขภาพ 200 บาท, ค่าประกันอุบัติเหตุ 200 บาท)


  รอบรับตรง/โควตา

  (ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ล่วงหน้ามาแล้ว เป็นค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิต จำนวน 15 หน่วยกิต)

  • ต้องชำระเงินค่าหน่วยกิตส่วนต่าง เพิ่มเติม กรณีลงทะเบียนมากกว่า 15 หน่วยกิต
  • ต้องชำระเงินค่าหน่วยกิตส่วนต่าง เพิ่มเติม กรณีลงทะเบียนมากกว่า 15 หน่วยกิต
  • ต้องชำระเงินค่าหน่วยกิตส่วนต่าง เพิ่มเติม กรณีลงทะเบียนมากกว่า 15 หน่วยกิต


  รอบแอดมิชชัน

  ต้องชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิตตามหลักสูตรเต็มจำนวน และค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า 1,200 บาท


  คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา Download เอกสารอ้างอิง
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม ปริญญาตรี 4 ปี  (พื้นที่การศึกษาราชบุรี (เริ่มใช้ ปีการศึกษา 2556)
  B-5601
  • หลักสูตรปกติ ทุกสาขาวิชา ยกเว้น วศ.คอมพิวเตอร์
  B-5404
  • วศ.เครื่องกล (พลังงาน เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม)
  • วศ.ไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์กำลังและพลังงาน)
  • วศ.ระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) (อัตราเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา)
  B-5302
  • วศ.ระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) (อัตราเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา)
  B-5302
  B-5403
  • วศ.คอมพิวเตอร์  (อัตราเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา)
  B-5202
  • วศ.คอมพิวเตอร์ นานาชาติ   (อัตราเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา)
  B-5306
  • วศ.โยธา นานาชาติ (19 หน่วยกิต)
  B-5203
  • หลักสูตรนานาชาติ ทุกสาขาวิชา (อัตราเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา)
  B-5303
  • วศ.การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (เริ่มใช้ ปีการศึกษา 2559)
  B-5405
  คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์, สถิติ, เคมี, ฟิสิกส์ประยุกต์,จุลชีววิทยา  และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  B-5404
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
  B-5103
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  • หลักสูตรปกติ ทุกสาขาวิชา ค.อ.บ. 5 ปี,ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  B-5404
  • ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ศูนย์นอกพื้นที่)
  B-5402
  • เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์,
  • เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย
  B-5305
  B-5105
  B-5000
  • ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การรถไฟฯ) เหมาจ่ายตลอดปีการศึกษา
  B-5403
  • ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ศรีไทยซุปเปอร์แวร์)
  B-5401
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  • ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ศรีไทยซุปเปอร์แวร์)
  B-5401
  • หลักสูตรนานาชาติ ทุกสาขาวิชา (19 หน่วยกิต) 
  • หลักสูตรนานาชาติ ทุกสาขาวิชา (19 หน่วยกิต) เริ่มใช้ ปีการศึกษา 2560
  B-5101
  B-2560
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (16 หน่วยกิต)
  B-5102
  B-5102
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (16 หน่วยกิต)
  B-5102
  B-5102
  สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
  • วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
  FIBO
 • อัตราค่าขึ้นทะเบียนสำหรับนักศึกษาใหม่ทุกระดับ ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป (แนบคู่กับใบเบิกทุกครั้ง)
  collapse content here /////ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา

เวลาทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

Phone : 0-2470-8333

E-mail : admission@kmutt.ac.th

Website : http://admission.kmutt.ac.th

ศูนย์บริการข้อมูลนักศึกษาใหม่

เวลาเปิดทำการจันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 17.00 น.

Phone : + 66 2 470 8148

E-mail : regist@kmutt.ac.th