ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเชิงรุก (ก่อนเข้าศึกษา)

ทุนการศึกษาเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเชิงรุกให้ได้ผู้ที่มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ทางด้านวิชาการดีเด่นและความสามารถเฉพาะด้านได้แก่ กีฬา ศิลปะวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ผู้ที่ได้รับทุนนี้จะเป็นผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ในสังคมนักศึกษา มจธ.
ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีคุณธรรมแต่ครอบครัวขาดโอกาสโดยไม่มีบุคคลในครอบครัวสำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา และมีภูมิลำเนาในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลความเจริญ หรือพื้นที่เสี่ยงต่อความมั่นคงของประเทศ ให้ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาครอบครัว และสังคมหลังสำเร็จการศึกษา
ในโอกาสครบ 50 ปี แห่งการก่อตั้ง มจธ. มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนการศึกษาเพื่อสร้างคนเก่งและดีตามวิสัยทัศน์ โดยคัดสรรนักเรียนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตใจในการบริการสังคม และมีฉันทะที่จะเข้าศึกษาต่อในสาขาต่างๆ ของ มจธ.
ตราพระราชลัญจกร มจธ. ตราพระราชลัญจกร

วาระการใช้งาน

ใช้สำหรับงานทางการ (Formal Activities) พิธีสำคัญต่างๆ และเอกสารที่มีผลทางกฎหมายเพื่อ แสดงถึงเกียรติประวัติอันยาวนาน ความน่าเชื่อถือ และเป็นหน่วยงานราชการ


ตราวิสัยทัศน์ มจธ. ตราวิสัยทัศน์

วาระการใช้งาน

วาระการใช้งาน ใช้สำหรับกิจกรรมที่ต้องการสื่อสารภาพลักษณ์ต่อสาธารณะ (Public Communication) เพื่อสื่อ ถึงวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ที่จะก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน รู้สึกถึงความร่วมสมัย ใช้สื่อสารระหว่าง องค์กรและภายในองค์กร

ดาวน์โหลด

รูปแบบตัวอักษรเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการใช้งาน บนสื่อต่างๆ ภายในองค์กร
Quark (Bold) ใช้สำหรับหัวข้อภาษาไทย ขนาดตั้งแต่ 20 pt ขึ้นไป TH Sarabun
PSK (Regular) ใช้สำหรับข้อความภาษาไทย ขนาดไม่เกิน 20 pt

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

รูปแบบตัวอักษรเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการ ใช้งานบนสื่อต่างๆ ภายในองค์กร
Open Sans (Bold) ใช้สำหรับหัวข้อภาษาอังกฤษ ขนาดตั้งแต่ 20 pt ขึ้นไป
Open Sans (Regular) ใช้สำหรับข้อความภาษาอังกฤษ ขนาดไม่เกิน 20 pt

ดาวน์โหลด

 

PANTONE
172 C

C 0 M 87 Y 100 K 0
R 255 G 70 B 18

 

PANTONE
123 C

C 0 M 23 Y 93 K 0
R 255 G 198 B 39

สีมาตรฐาน และข้อกำหนดในการใช้

สีประจำมหาวิทยาลัย คือ สีแสด - เหลือง เป็นสีที่แสดงถึง ความเคลื่อนไหว ความไม่หยุดนิ่ง ความแข็งแรง ทั้งเป็นสีที่ กระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้น ความคิดสร้างสรรค์ เป็นดั่ง แรงขับเคลื่อน ให้ไปสู่เป้าหมาย เปรียบเทียบได้กับเครื่องมือ และเครื่องจักรที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา

ต้นแบบ Powerpoint template present

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

ดาวน์โหลด

ต้นแบบนามบัตร

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

ดาวน์โหลด


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานทุนการศึกษา มจธ.
เวลาทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:30น. - 16:30น.
Phone : 02-4708107, 02-4708098 Fax : +66 2-470 8367
Email : financial.aid@mail.kmutt.ac.th