วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ 5 มุ่ง
มุ่งมั่น       เป็นมหาวิทยาลัยที่ใฝ่เรียนรู้
มุ่งสู่         ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย
มุ่งธำรง     ปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่เก่งและดี
มุ่งสร้าง     ชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้เป็นที่ภูมิใจของประชาคม
มุ่งก้าว      ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลก

มุ่งมั่น...เป็นมหาวิทยาลัยที่ใฝ่เรียนรู้


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตระหนักว่า คนเป็นทรัพยากรที่ล้ำค่ายิ่งของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมีทรัพยากรบุคคล อันประกอบด้วย นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่า ทรัพยากรบุคคลเหล่านี้ ล้วนมีส่วนในการสร้างผลงาน ความสำเร็จ ชื่อเสียง และอนาคตของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

มุ่งมั่นที่จะปลูกฝังนักศึกษาให้มีจิตสำนึกในการใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด ชีวิต ตั้งแต่เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย จนสำเร็จไปเป็นผู้ประกอบวิชาชีพแขนงต่างๆ สนับสนุนคณาจารย์ และนัก วิจัย ให้แสวงหาความรู้และประสบการณ์ อย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้ทันต่อพลวัตทางวิชาการ พัฒนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้สามารถทำงานอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สร้างองค์กรให้มีระบบที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การระดมสรรพกำลัง ทางความคิด และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์

 

มุ่งสู่...ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีและการวิจัย


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีบทบาทโดดเด่นด้านการวิจัย พัฒนา และเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมไทย เพื่อสร้างประชาคมไทยที่มีความสุข และมีพลังการ แข่งขันในประชาคม

มหาวิทยาลัยจะสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นในสังคม ถึงผลประโยชน์และ ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อชีวิตและสังคมตลอด จนความสำคัญของการกำกับ การใช้เทคโนโลยีด้วยสติปัญญา เพื่อการรักษาสภาพแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัย จึงส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ การให้บริการทาง วิชาการแก่สังคม รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ ระหว่างมหาวิทยาลัย กับสถาบันการศึกษาต่างๆ โรงเรียนภาคเอกชนและชุมชน

 

มุ่งธำรง...ปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่เก่งและดี


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีปณิธานที่จะอบรมสั่งสอนนักศึกษาให้มีฐานความรู้ทางวิชาการที่ลึกซึ้ง และกว้างขวาง มีระบบการคิดที่มีเหตุผล มีทักษะทางภาษาไทย และมีความสันทัดในภาษาต่างประเทศอีกอย่างน้อย 1 ภาษา มีความถนัดเชิงเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสาร สนเทศ ได้รับการปลูกฝังให้ยึดมั่นในจริยธรรม และ คุณธรรม มีจิตสำนึกที่จะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดี มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีวินัย รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบ สนใจ และมีใจเปิดกว้างที่จะรับวิทยาการใหม่ๆ

มหาวิทยาลัยมุ่งสร้างระบบการศึกษา และระบบประกันคุณภาพการศึกษา อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบูรณาการกิจกรรม สร้างเสริมการเรียนรู้ ทักษะทางสังคม วัฒนธรรม ศีลธรรมจรรยา และการศึกษาทางวิชาการเข้าด้วยกัน

 

มุ่งสร้าง...ชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้เป็นที่ภูมิใจของประชาคม


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำนึกว่ามหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติ หน้าที่ให้ดียิ่งสมกับความสนับสนุนที่ได้ รับจากรัฐและสมกับความยอมรับของสังคม

ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย จะมาจากการทำงานอย่างมี ประสิทธิภาพ การทำงานหนัก การทำงานอย่าง ฉลาด การมีความขยันหมั่นเพียร การเป็นพลเมืองดีของสังคม รวมทั้งการประพฤติตนที่เหมาะสมของนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่และศิษย์เก่า

ชื่อเสียงและเกียรติภูมิที่เป็นผลจากการทำงานของทุกคนในประชาคม มหาวิทยาลัยจะนำมาซึ่งความภูมิใจของพวกเรา และสร้างความภาคภูมิใจ ในทุกส่วนของสังคมที่ผูกพันกับมหาวิทยาลัย

 

มุ่งก้าว...มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำในระดับโลก


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จะพัฒนาให้ก้าวสู่การเป็น มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ทั้งในด้านคุณภาพ ของบัณฑิต ความรู้ความสามารถและคุณธรรมของบุคลากร ความเป็นเลิศของงานวิชาการ ความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี ความมีประสิทธิภาพของงานวิจัย ตลอดจน ความมีคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบการบริหารมหาวิทยาลัย