เรียนรู้คู่ชุมชน

ตั้งแต่ กำเนิด  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เราได้เรียนรู้ ร่วมกับชุมชน บนผืนดินนอกรั้วมหาวิทยาลัยมาตลอด ความรู้ ถูกผลัดกันสอน ประสบการณ์ผลัดกันแลกเปลี่ยน เพื่อเรียนรู้กับชาวบ้าน แม้แต่เด็กเล็กหรือผู้เฒ่า ก็ให้ความรู้ได้ เราจึงเป็นน้ำไม่เต็มแก้วอยู่เสมอ เพื่อเรียนรู้และแบ่งปัน

การสร้าง”บัณฑิตคุณภาพ”เพื่อออกไปช่วยกันสร้างและพัฒนาสังคมคือหน้าที่หลักของ มจธ.ตามวิสัย ทัศน์ในการ “มุ่งธำรง ปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่เก่งและดี” ซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้ ดีขึ้นอย่างสมํ่าเสมอต่อเนื่องเพื่อให้ก้าวทันกับยุคสมัยและความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วพัฒนาการนี้ต้องเกิดขึ้นในจิตสำนึกของตัวตนอย่างต่อเนื่องเป็นธรรมชาติ   นอกจากนี้เส้นแห่งมโนธรรมในการแบ่งแยกความผิดถูกความรู้สึกผิดชอบชั่วดีที่เบี่ยงเบนไปตามสภาพ เศรษฐกิจและกระแสสังคมธุรกิจ ก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมอย่างเห็นได้ชัดเจน ดังนั้น การตัดสิน ใจ เลือกทิศทางตอบสนองชี้นำจึงต้องการกลไกที่ซับซ้อนแยบยล ผ่านการวิเคราะห์การอภิปรายโต้เถียง วิจารณ์ การให้ความเห็นและการเปิดรับมุมมองความคิดเห็นของคนอื่น การออกแบบแนวทางการลงมือ ปฏิบัติทดสอบ ทดลอง การสังเคราะห์นำไปสู่การพัฒนาความรู้ไปสู่การปฏิบัติที่ดีขึ้นบนฐานของการ เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม