ศักยภาพและความสำเร็จ

เนื่องจากสังคมโลกและสังคมไทยเป็นสังคมที่มีพลวัตสูงยิ่ง (Hyperchange Era) และมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) ตลอดเวลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีแนวคิดหลัก เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้คือ การทำให้ประชาคมมหาวิทยาลัยทั้งนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้เรียนรู้ ร่วมคิดร่วมทำที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งในฐานะปัจเจก กลุ่มที่ตนเองทำงาน และระบบที่ตัวเองเป็นส่วนหนึ่ง มหาวิทยาลัยมุ่งหวังที่จะให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็นมหาวิทยาลัยจะขับเคลื่อนประชาคมด้วยวัฒนธรรมการเรียนรู้ มีการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้  เพื่อช่วยนักศึกษาอาจารย์และเจ้าหน้าที่พัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องให้สูงสุดตามศักยภาพปรับกระบวนทัศน์ทั้งมหาลัยให้การเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาให้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วนตนเอง และทักษะเพื่อเพิ่มความสร้างสรรค์ สำหรับอาจารย์ให้ปรับการสอนนักศึกษา (Teaching Oriented) ไปสู่การเรียนรู้ (Learning Oriented) ที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ (Learner Centered Learning)