โครงสร้างการบริหาร

คณะผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหาร และคณะกรรมการมหาวิทยาลัย

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.หริส สูตะบุตร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ หังสพฤกษ์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย
ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชูชีพสกุล ที่ปรึกษาอาวุโสอธิการบดี
ดร.เกษรา วามะศิริ ที่ปรึกษาอาวุโสอธิการบดี
ศาสตราจารย์ ดร.มรกต ตันติเจริญ ที่ปรึกษาอาวุโสอธิการบดี
ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย ที่ปรึกษาอาวุโสอธิการบดี
อาจารย์สุชาติ เพริดพริ้ง ที่ปรึกษาอธิการบดี
อาจารย์วิสุทธิ์ ดามาพงษ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา พวกุล ที่ปรึกษาอธิการบดี
ศาสตราจารย์ ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล ที่ปรึกษาอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาณี เลิศไตรรักษ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายบุคคล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรนภิส ดาราสว่าง ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นสากล
นายนิรุฒ มณีพันธ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกฎหมาย
นายปวโรจน์ พานิชปฐม ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกฎหมาย (พัสดุ)
นายโอภาส เขียววิชัย ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ศาสตราจารย์ ดร.ทาซึจิ เซกิ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านต่างประเทศ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ เตีย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร/
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.โสฬส สุวรรณยืน รองอธิการบดี มจธ.บางขุนเทียน
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จันทร์ชาวนา รองอธิการบดี มจธ.ราชบุรี
** อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหา ** รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา
อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล
รองศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา นพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ
ดร.นันทน์ ถาวรังกูร รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย
ดร.ทศพร ทองเที่ยง ผู้ช่วยอธิการบดี มจธ.ราชบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นสากล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลศิริ ปรีดาสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา
ดร.กลางใจ สิทธิถาวร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา
อาจารย์วิไลวรรณ วิพุธานุพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ดร.นคร ศรีสุขุมบวรชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมวิจัย
ดร. บุษเกตน์ อินทรปาสาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ดร. ไพศาล สนธิกร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและธรรมาภิบาล
นางสาวธารทิพย์ ลิ่วเฉลิมวงศ์​ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบุคคล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดี่ยว กุลพิรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรและการตลาด
นางดุจเดือน จารุกะกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรณี อจลากุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและภาคีความร่วมมือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุทัต บุญประมุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารอง ผดุงสิทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
ดร.ชเนนทร์ มั่นคง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติเดช สันติชัยอนันต์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์บุษยา บุนนาค คณบดีคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชิต เทอดโยธิน คณบดีคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรนุช เกิดสินธ์ชัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.ชัย​ จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.พรนภิส ดาราสว่าง คณบดีคณะศิลปศาสตร์
อาจารย์ไมเคิล ปริพล ตั้งตรงจิตร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกล ธีระวรัญญู ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้
ดร.อรรณพ นพรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
อาจารย์มนตรี สุภัททธรรม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิ บุรณจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์พิชัย โฆษิตพันธวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
รองศาสตราจารย์ ดร.โสฬส สุวรรณยืน รักษาการผู้อำนวยการสำนักสวนอุตสาหกรรม
นายประพนธ์ เรืองวุฒิชนะพืช ผู้อำนวยการสำนักบริหารอาคารและสถานที่

หน่วยงานในกำกับ / โครงการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้อำนวยการใหญ่โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.สิรินทรเทพ เต้าประยูร ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
** อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือก ** ผู้อำนวยการหอพักนักศึกษา
นางปราณี คงสาคร ผู้อำนวยการศูนย์หนังสือ มจธ.
รองศาสตราจารย์ ดร.เอก ไชยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

สำนักงานอธิการบดี

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
นางสาวศศิมา ยุวโสภีร์ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการต่างประเทศ
นายสมพร น้อยยาโน ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษา
ดร.ธีราพร ชัยอรุณดีกุล รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา
นางปริญดา เจิมจาตุผล ผู้อำนวยการสำนักงานคลัง
อาจารย์พิชัย โฆษิตพันธวงศ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์
นางสาวสุวรรณา เจียมกิจจาเวโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา
นางญาณี ศรีแสน รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานนิติการ
นายผดุง บุญเพ็ชร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ.บางขุนเทียน
** อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือก **   ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ
ดร.สุรัตน์ ชุ่มจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ
นายสุวิชัย เศรษฐเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์
ดร.วรรณา เต็มสิริพจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์
นางสาวฉันทนา ภู่ธราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
นางสาวธารทิพย์​ ลิ่วเฉลิมวงศ์ รักษาการ​ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นางญาณี ศรีแสน ผู้อำนวยการสำนักงานอำนวยการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา ไชยสวัสดิ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อมความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
** อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือก **   ผู้อำนวยการศูนย์บริการทางการศึกษาในเมือง
ดร.ผ่องศรี เวสารัช รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร
** อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือก **   ผู้อำนวยการศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี
** อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือก **   หัวหน้ากลุ่มงานจัดการผลประโยชน์และทรัพย์สิน
นางสาวปนัดดา พ่วงพี รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
นางสุจิตรา ไข่มุก หัวหน้ากลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย
ดร.วรรณา เต็มสิริพจน์ รักษาการหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมนโยบาย
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
รศ.ดร. อภิชิต เทอดโยธิน คณบดี
รศ. วารุณี แซ่เตีย รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รศ.ดร. อดิศักดิ์ นาถกรณกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาระบบ
นาง เครือวัลย์ มณีวัต รักษาการเลขานุการคณะ
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ เจริญกิจการ คณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วชิรศักดิ์ วานิชชา รองคณบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร ชุติมาสกุล รองคณบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ
ดร. วิทิดา จงศุภชัยสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายนักศึกษาและภาพลักษณ์องค์กร
รองศาสตราจารย์ ดร. Jonathan Hoyin Chan รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร ปอแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิติเดช สันติชัยอนันต์ คณบดี
รองศาสตราจารย์ ดร. กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุศิษฎ์ อันมานะตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร. สุชปา เนตรประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คมกฤตย์ ชมสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนา
รองศาสตราจารย์ ดร. สันติรัฐ นันสะอาง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิเชษฐ์ พินิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
รองศาสตราจาร์บุษยา บุนนาค คณบดี
รองศาสตราจารย์ ดร. วาริช ศรีละออง รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ พุ่มพุทรา รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรนุช เกิดสินธ์ชัย คณบดี
รองศาสตราจารย์กรวลัย พันธุ์แพ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ดร. ตุลา จูฑะรสก รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
อาจารย์วิริยะ ไตรปัญญาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. ภูมิ คำเอม รองคณบดีฝ่ายวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นงพงา คุณจักร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระเดช เจียรสุขสกุล หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิววรรณ พูลพันธุ์ รักษาการหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ดร. พรนภิส ดาราสว่าง คณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลักษณา ศรีมาวิน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อาจารย์วิชัย กฤตประโยชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรีสิริ สิงหศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัทมวรรณ จิมากร ซิลลิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัตจิรี จาตุรพิทักษ์กุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
ดร. ภาสนันท์ อัศวรักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์ รักษาการประธานสายวิชาภาษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ ชูเดช รักษาการประธานสายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ รักษาการหัวหน้าสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป
นางสาวกนกรัตน์ นาคหฤทัย เลขานุการคณะ
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
อาจารย์ยุทธศักดิ์ รุ่งเรืองพลางกูร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อาจารย์วาสนา เสียงดัง รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรณี อจลากุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวิน จันทรเสนาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.ภาณุทัต บุญประมุข รองคณบดีฝ่ายอุตสาหกรรมสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุรัตน์ วรนิสรากุล รักษาการรองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรชาติ ตั้งจิรภัทร ผู้อำนวยการโครงการเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชนก พสุวัต ประธานหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ
รองศาสตราจารย์ ดร.พีรพล ศิริพงศ์วุฒิกร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาทิสส์ ทรงชน หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิตติ์ โชติโก หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดี่ยว กุลพิรักษ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมราช วันทวิน หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญชัย โขมพัตราภรณ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี
รองศาสตราจารย์ ดร.วารุณี เปรมานนท์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
รองศาสตราจารย์ ดร.ราชวดี ศิลาพันธ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
นางสาวสุปรียา อ่อนอิงนอน เลขานุการคณะ
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
นายไมเคิลปริพล ตั้งตรงจิตร คณบดี
นางสาววราลักษณ์ แผ่นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร. ชูจิต ตรีรัตนพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย
ผศ. นิมิต เหม่งเวหา รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
อาจารย์ วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
อาจารย์ ดร. อภิชาติ คณารัตนวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ รักษาการรองคณบดีฝ่ายบริหาร
อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รักษาการประธานหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์
น.ส. ศุภดา เข็มทอง รักษาการเลขานุการคณะ
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ดร. สิรินทรเทพ เต้าประยูร ผู้อำนวยการ
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สกล ธีระวรัญญู ผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤติกา ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณี รัตนชัยสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิมลศิริ ปรีดาสวัสดิ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
ดร. อรรณพ นพรัตน์ ผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุณยพัต สุภานิช รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและโรงงานต้นแบบ
นางโสภิดา บุญเอนกทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการเทคโนโลยีและบริการวิชาการ
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
อาจารย์มนตรี สุภัททธรรม ผู้อำนวยการ
อาจารย์พิเชฏฐ์ ลิ่มวชิรานันต์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาระบบ
นางสาวเรืองอุไร เพียกขุนทด หัวหน้าฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์
นางสาวนพรัตน์ รุ่งพราน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบ
นายชัชวาล ศิริพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม
นางไพเราะ ธนลัทธพงศ์ เลขานุการสำนักคอมพิวเตอร์
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และประธานหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ป.ตรี)

ดร.สุภชัย

วงศ์บุณย์ยง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและกิจการต่างประเทศ
ดร.ปิติวุฒญ์ ธีรกิตติกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา

ดร.สุริยา

นัฎสุภัคพงศ์ ประธานหลักสูตรวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ป.โท-เอก)
ดร.ปราการเกียรติ ยังคง ประธานหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยี (ป.โท)
ดร.อรพดี จูฉิม รองประธานหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ป.ตรี)
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิ บุรณจันทร์ ผู้อำนวยการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายเกษมศักดิ์ ศรีธาราธร ที่ปรึกษาด้านบริหารงานสำนักงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรชัย สนิทใจ หัวหน้าศูนย์วิศวกรรมอุณหภาพ
นางรุ่งนภา เตาทองนันตสิน เลขานุการสำนักงานผู้อำนวยการ