เพราะเราเชื่อว่าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคือหนึ่งในกลไกสำคัญในการ
สร้างอนาคตของประเทศสู่สังคมที่มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนตลอดไป

มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม กับการพัฒนาการเรียนรู้ของ มจธ.

ตั้งแต่ กำเนิด มจธ. เราได้เรียนรู้ ร่วมกับชุมชนบนผืนดินนอกรั้วมหาวิทยาลัยมาตลอด ความรู้ถูกผลัดกันสอน
ประสบการณ์ผลัดกันแลกเปลี่ยนเพื่อเรียนรู้กับชาวบ้านแม้แต่เด็กเล็กหรือผู้เฒ่า เพื่อเรียนรู้และแบ่งปัน

ความภาคภูมิใจ
 1. 2542
  มจธ. ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 33 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชียต่อเนื่องกัน 2 ปี

 2. 2548
  มจธ. ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัย ดีเลิศด้านการวิจัย และดีเยี่ยมด้านการเรียนการสอน

 3. 2549
  เว็บไซต์ มจธ. ได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่ 982 ของโลก

 4. 2553
  มจธ. มีคะแนนระดับดีเยี่ยมในกลุ่มสาขาเทคโนโลยี
  มจธ. เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
  มจธ. ได้รับการจัดอันดับให้เป็น “องค์กรด้านการวิจัย” (วิทยาศาสตร์กายภาพ)

 5. 2554
  เว็บไซต์ มจธ. ได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่ 933 ของโลก

 6. 2555
  มจธ. เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในไทยที่ติด 1 ใน 400 จากมหาวิทยาลัยทั่วโลก
  มจธ. เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว อันดับที่ 38 ของโลก
  มจธ. ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศในกลุ่มมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  เว็บไซต์ มจธ. ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 1 ของประเทศในกลุ่มมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 7. 2556
  เว็บไซต์ มจธ. ได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่ 596 ของโลก
  - โดย Webometrics
  เว็บไซต์ มจธ. ได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่ 596 ของโลก และเป็นอันดับ 8 ของประเทศ โดยผลิตผลงานวิชาการที่เผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต


  มจธ. ได้รับการประเมินคะแนนระดับ 5 มากที่สุด จากการจัดประเมินคุณภาพผลงานวิจัย
  - โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
  สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นมหาวิทยาลัยเพียง 1 ใน 3 แห่งที่ได้รับการประเมินคะแนนระดับ 5 มากที่สุด จากการจัดประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย


  มจธ. เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในไทยที่ติด 1 ใน 400 จากมหาวิทยาลัยทั่วโลก(เป็นปีที่ 2)
  - โดย Times Higher Education (THE) World University Rankings
  มจธ. เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในไทยที่ติด 1 ใน 400 จากมหาวิทยาลัยทั่วโลก(เป็นปีที่ 2) โดยได้รับการจัดอันดับเป็นในอันดับที่ 349 ของโลก

ด้วยศักยภาพที่เรามีสร้างสรรผลงานและนักศึกษาที่มีคุณภาพ