โครงสร้างผู้บริหาร


แผนภูมิองค์กรแสดงโครงสร้างการรายงานของหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

 

 

รายชื่อผู้บริหาร และคณะกรรมการมหาวิทยาลัย


สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
ดร. ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ นายกสภามหาวิทยาลัย
รศ. ดร. หริส สูตะบุตร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
รศ. ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน กรรมการโดยตำแหน่งอธิการบดี
ศ. ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
นายประมนต์ สุธีวงศ์ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
ศ. เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ. ดร. ชัยอนันต์ สมุทวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ. ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายธีระพล พฤกษาทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเขมทัต สุคนธสิงห์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอิสระ ว่องกุศลกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ กรรมการโดยตำแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย
ดร. สุรเดช จิรัฐิติเจริญ กรรมการโดยตำแหน่งนายกสมาคมนักศึกษาเก่า
ศ. ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช กรรมการโดยเลือกจากนักศึกษาเก่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร์ กรรมการโดยตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์
ศ. ดร. อภิชัย เทอดเทียนวงษ์ กรรมการโดยเลือกจากศาสตราจารย์ขึ้นไป
รศ. ดร. ธนัญญา วสุศรี กรรมการโดยเลือกจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป
ศ. ดร. ชัย จาตุรพิทักษ์กุล กรรมการโดยเลือกจากคณบดี
ดร. อรรณพ นพรัตน์ กรรมการโดยเลือกจากผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน
นายสุเมธ ท่านเจริญ กรรมการโดยเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ
* อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหา   กรรมการโดยเลือกตั้งจากพนักงานอื่นซึ่งมิใช่อาจารย์
ผศ. ดร. ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้บริหารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
รศ.ดร. อภิชิต เทอดโยธิน คณบดี
รศ. วารุณี แซ่เตีย รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รศ.ดร. อดิศักดิ์ นาถกรณกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาระบบ
นาง เครือวัลย์ มณีวัต รักษาการเลขานุการคณะ
ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ เจริญกิจการ คณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วชิรศักดิ์ วานิชชา รองคณบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร ชุติมาสกุล รองคณบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ
ดร. วิทิดา จงศุภชัยสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายนักศึกษาและภาพลักษณ์องค์กร
รองศาสตราจารย์ ดร. Jonathan Hoyin Chan รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร ปอแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา
ผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดี
รองศาสตราจารย์ ดร. สุชปา เนตรประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤตย์ ชมสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและระบบการศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร
รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ มั่งคั่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ดร.สมภพ ปัญญาสมพรรค์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริการวิชาการ
จ.ส.อ.พินิจ ประจันตวนิช เลขานุการคณะ
ผู้บริหารคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
รองศาสตราจาร์บุษยา บุนนาค คณบดี
รองศาสตราจารย์ ดร. วาริช ศรีละออง รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ พุ่มพุทรา รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี หาญสุภานุสรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ คำเอม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่าย
ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ
ดร.ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ดร.วิบูลศักดิ์ วัฒายุ หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนวัช พินิจศักดิ์กุล หัวหน้าภาควิชาเคมี
ดร.ตุลา จูฑะรสก หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์
รองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ สุนทรสุข หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา
รองศาสตราจารย์ กรวลัย พันธุ์แพ หัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม
นางวิราทิพย์ ดามาพงษ์ เลขานุการ
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดี
ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชูชีพสกุล ที่ปรึกษาคณบดีด้านวิชาการและวิจัย
ศาสตราจารย์ ดร.รัตนา จิระรัตนานนท์ ที่ปรึกษาคณบดีด้านวิชาการและวิจัย
รองศาสตราจารย์ เอนก ศิริพานิชกร ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรพนธ์ ตุ้มนาค ที่ปรึกษาคณบดีด้านการพัฒนาการศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวิช พูลเงิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ดำคำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ดร.พิจารณ์ จรเสนาะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวิน จันทรเสนาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิกร วงศธนวริศ รองคณบดีฝ่ายอุตสาหกรรมสัมพันธ์
ดร.พิเนษฐ์ ศรีโยธา รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพงศ์ เมืองน้อย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารก่อสร้าง
ดร.อนันทวิทย์ ตู้จินดา ผู้ช่วยคณบดี
คุณสุปรียา อ่อนอิงนอน เลขานุการคณะ
คุณภัสธารีย์ ศุภชัยศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ
ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดี
ดร.พรเลิศ อาภานุทัต รองคณบดีฝ่ายวางแผน
น.ส.กนกรัตน์ นาคหฤทัย รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรีสิริ สิงหศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพ
Assoc.Prof.Dr.RICHARD GILES WATSON TODD รองคณบดีฝ่ายวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กษมาภรณ์ มณีขาว รองคณบดีฝ่ายบริการสังคมและชุมชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัตจิรี จาตุรพิทักษ์กุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
ดร.ภาสนันท์ อัศวรักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพ
ดร.อรกัญญา เยาหะรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ จรุงคงเดช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผน
ดร.ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์ รักษาการประธานสายวิชาภาษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ ชูเดช รักษาการประธานสายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
นางวันทนา เจริญราษฎร์ รักษาการเลขานุการคณะ
ผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
อ.ไมเคิลปริพล ตั้งตรงจิตร คณบดี
อ.วราลักษณ์ แผ่นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูจิต ตรีรัตนพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิมิต เหม่งเวหา รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ
ดร. บุษเกตน์ อินทรปาสาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์ คณบดี
ดร.กนกพร กังวาลสงค์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสังคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ
ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและภาคีความร่วมมือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภัศร ชัยวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้บริหารคณะบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
ดร.สุนีรัตน์ ฟูกุดะ ผู้อำนวยการ
ผู้บริหารสถาบันการเรียนรู้
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สกล ธีระวรัญญู ผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤติกา ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณี รัตนชัยสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิมลศิริ ปรีดาสวัสดิ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
ผู้บริหารสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
ดร. อรรณพ นพรัตน์ ผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุณยพัต สุภานิช รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและโรงงานต้นแบบ
นางโสภิดา บุญเอนกทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการเทคโนโลยีและบริการวิชาการ
ผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
ดร.วิชัย เอี่ยมสินวัฒนา ผู้อำนวยการ
นายนิสิต สิทธิธรรม รองผู้อำนวยการ
นางสาวเรืองอุไร เพียกขุนทด รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์
นางสาวนพรัตน์ รุ่งพราน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบ
นายชัชวาล ศิริพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม
นายตรีธวัฒน์ ทิพัฒน์นารานัน หัวหน้าฝ่ายสื่อสารและโทรคมนาคม
นางสาวเรืองอุไร เพียกขุนทด เลขานุการ
ผู้บริหารสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม
นางสาวอนุสรา มีชัย รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา และประธานหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ป.ตรี)
ดร.สุภชัย วงศ์บุณย์ยง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและกิจการต่างประเทศ
ดร.ปิติวุฒญ์ ธีรกิตติกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา
ดร.สุริยา นัฎสุภัคพงศ์ ประธานหลักสูตรวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ป.โท-เอก)
ดร.ปราการเกียรติ ยังคง ประธานหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยี (ป.โท)
ดร.อรพดี จูฉิม รองประธานหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ป.ตรี)
ผู้บริหารสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ เอนก ศิริพานิชกร ผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิษฎา บุญญาอรุณเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชัย สุจิวรกุล ที่ปรึกษาฝ่ายบริการอุตสาหกรรม
ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ชินณะราศรี ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิ บุรณจันทร์ รักษาการหัวหน้าศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรทัต พึ่งอ้น รักษาการหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีซ่อมบำรุงรักษา
นายจิรพันธุ์ เนื่องจากนิล รักษาการหัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการเพื่อชุมชนและสังคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล รักษาการหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์
ดร.วรวิทย์ โกสลาทิพย์ รักษาการหัวหน้าศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.บวรโชค ผู้พัฒน์ รักษาการหัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรมการเชื่อม
ดร.นครินทร์ สัทธรรมนุวงศ์ รักษาการหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการจราจรและขนส่ง
รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาผลิตภาพอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรชัย สนิทใจ รักษาการหัวหน้าศูนย์วิศวกรรมอุณหภาพ
นายองศา ศักดิ์ทอง รักษาการหัวหน้าศูนย์รับรองระบบมาตรฐานนานาชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุทัต บุญประมุข รักษาการหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและฟื้นฟู
รองศาสตราจารย์ ดร.ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ รักษาการหัวหน้าศูนย์ความปลอดภัยอาหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ รักษาการหัวหน้าศูนย์การศึกษาด้านการสื่อสารและการบริการครบวงจร
นางรุ่งนภา เตาทองนันตสิน เลขานุการ
ผู้บริหารสำนักหอสมุด
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
อาจารย์พิชัย โฆษิตพันธวงศ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด