แหล่งทุนวิจัย


สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ให้บริการสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับทุนวิจัยต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ในประเทศและต่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่น ทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก ทุนบูรณาการ (วช.) ทุน สวทช. เป็นต้น

 

 

ทุนวิจัยที่รับสมัครในขณะนี้

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยสมัครเพื่อขอรับทุนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 25 พ.ศ.2561 รายละไม่เกิน 400,000 บาท ต่อปี 


สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ส่งเอกสารผ่าน สวนพ. ภายในวันที่ 5 ต.ค. 61 (กำหนดแหล่งทุนถึง วันที่ 15 ตุลาคม 2561) 
ประกาศผล มกราคม 2562 

 

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.ttsf.or.th/ 
 

 

ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) กำลังเปิดรับสมัครแข่งขันทุนเพื่อทำการวิจัยและการสอนระยะสั้นจำนวน 3 ประเภท ดังต่อไปนี้

 

ทุน Fulbright Thai Visiting Scholar Program (TVS) จำนวน 3 ทุน

สำหรับอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ทางวิชาการและในการทำการวิจัยชั้นสูง เพื่อทำการวิจัยและบรรยายทางวิชาการ เป็นระยะเวลา 3-6 เดือน ในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ทุน Fulbright-Junior Research Scholarship Program (JRS) จำนวน 5 ทุน

(สำหรับนักวิจัยภายใต้โครงการฟุลไบรท์จำนวน 2 ทุน และสำหรับนักเรียนทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษกภายใต้โครงการฟุลไบรท์ - สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจำนวน 3 ทุน) เพื่อทำงานวิจัยเป็นระยะเวลา 6 เดือนในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ทุน Fulbright U.S.-ASEAN Visiting Scholarship Program (USAS) จำนวน 2 ทุน

สำหรับอาจารย์ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศหรือหน่วยงานราชการ นักวิจัยชั้นแนวหน้า หรือผู้ที่ทำงานองค์การ/หน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐบาลเพื่อทำงานวิจัยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 3-4 เดือน ระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม

 

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละทุน และสมัครออนไลน์ได้จากเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ ได้ที่ www.fulbrightthai.org ตั้งแต่บัดนี้ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องทำสำเนาและนำส่งใบสมัครออนไลน์และเอกสารประกอบการสมัคร ตามที่ระบุไว้ในระเบียบการไปยังมูลนิธิฯ ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ โดยประทับตรา ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน ศกนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อ คุณชีวรัตน์ แก้วแสงขวัญ

 

ผู้รับผิดชอบโครงการได้ที่หมายเลข 02-285-0581-2 ต่อ 107

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (MTEC) ขอประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowship 2018)

คุณสมบัติของผู้รับทุน

  • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาดังต่อไปนี้ Foundry Engineering, Applied Mathematics, Physics, Materials Science, Polymers, Chemistry, Electrochemistry and Environment จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ไม่เกิน 5 ปี (2556)
  • สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ตั้งแต่ ธ.ค. 2560 และสามารถสมัครขอรับทุนได้ไม่มีกำหนด
  • มีผลงานตีพิมพ์เป็นชื่อแรกในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี impact factor เป็นที่ยอมรับอย่างน้อย 1 เรื่อง หรือมีสิทธิบัตร
  • สามารถปฏิบัติงานวิจัยเต็มเวลาที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติเป็นเวลา 1-2 ปี
  • จบสาขาวิชาหรือมีความเชี่ยวชาญดังต่อไปนี้ Foundry Engineering, Applied Mathematics, Physics, Materials Science, Polymers, Chemistry, Electrochemistry and Environment

ระยะเวลา ในการสนับสนุนทุนสนับสนุนทุนในระยะเวลา 1-2 ปี 


โดยมีรายละเอียด ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11642-20171124

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2564 6500

 

 


สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เปิดทำการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 


Phone : 0-2470-9663, 9685-89, 965
Fax : 0-2872-9083
E-mail : ip@kmutt.ac.th, researchpr@kmutt.ac.th
Website : http://www.kmutt.ac.th/rippc/index.htm