โครงสร้างผู้บริหาร


แผนภูมิองค์กรแสดงโครงสร้างการรายงานของหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

 

 

รายชื่อผู้บริหาร และคณะกรรมการมหาวิทยาลัย


 

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

ดร. ทองฉัตร

หงศ์ลดารมภ์

นายกสภามหาวิทยาลัย

รศ. ดร. หริส

สูตะบุตร

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

รศ. ดร. สุวิทย์

แซ่เตีย

อธิการบดี

นายพารณ

อิศรเสนา ณ อยุธยา

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

ดร. มารวย

ผดุงสิทธิ์

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

นายประมนต์

สุธีวงศ์

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

ศ. เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์

ตันติศิรินทร์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเขมทัต

สุคนธสิงห์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายธีระพล

พฤกษาทร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย์พลเดช

ปิ่นประทีป

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ. ดร. พินิติ

รตะนานุกูล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

อยู่ระหว่างการสรรหา

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ. ดร. ยงยุทธ

ยุทธวงศ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมประสงค์

บุญยะชัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ. ดร. คุณหญิงสุมณฑา

พรหมบุญ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอิสระ

ว่องกุศลกิจ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวนัส

แต้ไพสิฐพงษ์

กรรมการโดยตำแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย

อยู่ระหว่างการสรรหา

 

กรรมการโดยตำแหน่งนายกสมาคมนักศึกษาเก่า

ศ. ดร. ผดุงศักดิ์

รัตนเดโช

กรรมการโดยเลือกจากนักศึกษาเก่า

ผศ. ดร.กิตติศักดิ์ชัย

แนมจันทร์

กรรมการโดยตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน

ศ. ดร. อภิชัย

เทอดเทียนวงษ์

กรรมการโดยเลือกจากศาสตราจารย์

รศ. ดร. ธนัญญา

วสุศรี

กรรมการโดยเลือกจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป

ศ. ดร. ชัย

จาตุรพิทักษ์กุล

กรรมการโดยเลือกจากคณบดี

ดร. อรรณพ

นพรัตน์

กรรมการโดยเลือกจากผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน

นายสุเมธ

ท่านเจริญ

กรรมการโดยเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ

ดร. ผ่องศรี

เวสารัช

กรรมการโดยเลือกตั้งจากพนักงานอื่นซึ่งมิใช่อาจารย์

ผศ. สุเมธ

อังคะศิริกุล

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

 

 

 

 

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์

แซ่เตีย

อธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.หริส

สูตะบุตร

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ดร.กฤษณพงศ์

กีรติกร

ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรวุฒิ

เกียรติโกมล

ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์

ภูมิรัตน

ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย

ชูชีพสกุล

ที่ปรึกษาอาวุโสอธิการบดี

ดร.เกษรา

วามะศิริ

ที่ปรึกษาอาวุโสอธิการบดี

ศาสตราจารย์ ดร.มรกต

ตันติเจริญ

ที่ปรึกษาอาวุโสอธิการบดี

ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์

คูวัฒนาชัย

ที่ปรึกษาอาวุโสอธิการบดี

อาจารย์สุชาติ

เพริดพริ้ง

ที่ปรึกษาอธิการบดี

อาจารย์วิสุทธิ์

ดามาพงษ์

ที่ปรึกษาอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา

พวกุล

ที่ปรึกษาอธิการบดี

ศาสตราจารย์ ดร.บุญเจริญ

ศิริเนาวกุล

ที่ปรึกษาอธิการบดี

อาจารย์พิชัย

โฆษิตพันธวงศ์

ที่ปรึกษาอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต

เหล่าวัฒนา

ที่ปรึกษาอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาณี

เลิศไตรรักษ์

ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายบุคคล

นายนิรุฒ

มณีพันธ์

ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกฎหมาย

นายปวโรจน์

พานิชปฐม

ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกฎหมาย (พัสดุ)

นายโอภาส

เขียววิชัย

ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ

ชินณะราศรี

ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการบริหารการจัดการน้ำ

รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต

ทิพากร

รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ

คันธมานนท์

รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร/
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)

รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต

ฟุ้งธรรมสาร

รักษาการแทนรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.โสฬส

สุวรรณยืน

รองอธิการบดี มจธ.บางขุนเทียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมธ​

อังคะศิริกุล

รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล

อาจารย์ธนิตสรณ์

จิระพรชัย

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุทัต

บุญประมุข

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต

ลิ้มมณีวิจิตร

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ

ปิ่นวนิชย์กุล

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย

จันทร์ชาวนา

รองอธิการบดี มจธ.ราชบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา

นพรัตน์

รองอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ

ดร.นันทน์

ถาวรังกูร

รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร.พรนภิส

ดาราสว่าง

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นสากล

ดร.วรินธร

สงคศิริ

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย

ดร.ทศพร

ทองเที่ยง

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี มจธ.ราชบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ

ขันธะชวนะ

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นสากล

Asst.Prof.Dr.Hong-ming

Ku

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นสากล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลศิริ

ปรีดาสวัสดิ์

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา

ดร.กลางใจ

สิทธิถาวร

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา

อาจารย์วาสนา

เสียงดัง

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์วิไลวรรณ

วิพุธานุพงษ์

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ดร.นคร

ศรีสุขุมบวรชัย

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา

เติมสุขสวัสดิ์

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์

ชีวะธนรักษ์

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมวิจัย

ดร. บุษเกตน์

อินทรปาสาน

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ดร. ไพศาล

สนธิกร

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและธรรมาภิบาล

นางสาวธารทิพย์

ลิ่วเฉลิมวงศ์​

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดี่ยว

กุลพิรักษ์

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรและการตลาด

นางดุจเดือน

จารุกะกุล

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรณี

อจลากุล

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและภาคีความร่วมมือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุทัต

บุญประมุข

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารอง

ผดุงสิทธิ์

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

ดร.ชเนนทร์

มั่นคง

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ดร.อรกัญญา

เยาหะรี

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาผู้ใหญ่และพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม

ดร.วรรณา

เต็มสิริพจน์

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์

นายสมพร

น้อยยาโน

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบบริหารกิจการนักศึกษา

นางสาวสุวรรณา

เจียมกิจจาเวโรจน์

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสารสนเทศทางการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ

ธนิตย์ธีรพันธ์

คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

รองศาสตราจารย์บุษยา

บุนนาค

คณบดีคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร

ปอแก้ว

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กูสกานา

กูบาฮา

คณบดีคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช

เจียรสุขสกุล

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.ชัย​

จาตุรพิทักษ์กุล

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร

สุวรรณเทพ

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

อาจารย์ไมเคิล ปริพล

ตั้งตรงจิตร

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์

อังกสิทธิ์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤติกา

ตันประเสริฐ

ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้

ดร.อรรณพ

นพรัตน์

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม

เจริญเสียง

ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ดร.วิชัย

เอี่ยมสินวัฒนา

ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

รศ.เอนก

ศิริพานิชกร

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์พิชัย

โฆษิตพันธวงศ์

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ผศ.ดร.ศันสนลักษณ์

รัชฎาวงศ์

ผู้อำนวยการสำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม

อาจารย์พิชัย

โฆษิตพันธวงศ์

ผู้อำนวยการสำนักบริหารอาคารและสถานที่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ

เจริญพรพัฒนา

ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

 

 

 

หน่วยงานในกำกับ/ โครงการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย

นายพารณ

อิศรเสนา ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการใหญ่โรงเรียนดรุณสิกขาลัย

ดร.สุนีรัตน์

ฟูกุดะ

ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

นางปริญดา

เจิมจาตุผล

ผู้อำนวยการหอพักนักศึกษา

นางปราณี

คงสาคร

ผู้อำนวยการศูนย์หนังสือ มจธ.

รองศาสตราจารย์ ดร.เอก

ไชยสวัสดิ์

ผู้อำนวยการศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

 

 

 

สำนักงานอธิการบดี

 

นางสาววิสา

แซ่เตีย

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอำนวยการ

ดร.ธีราพร

ชัยอรุณดีกุล

ที่ปรึกษาสำนักงานอธิการบดี

นายสมพร

น้อยยาโน

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษา

ดร.ธีราพร

ชัยอรุณดีกุล

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา

นางสาวสำรวย

แซ่เตียว

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานคลัง

นางสาววิภา

รุ่งเรืองพลางกูร

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

นางสาวสุวรรณา

เจียมกิจจาเวโรจน์

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา

นางดาริษา

สายปลื้มจิตต์

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานนิติการ

นายผดุง

บุญเพ็ชร

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ.บางขุนเทียน

นายสุดเขต

แจ้งกระจ่าง

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ

ดร.สรัญญา

ทองเล็ก

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

** อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือก **

 

ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์

ดร.วรรณา

เต็มสิริพจน์

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์

นางสาวฉันทนา

ภู่ธราภรณ์

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

นางพิชญ์สินี

สุนทรวร

​ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางสาวศศิมา

ยุวโสภีร์

ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการต่างประเทศ

** อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือก **

 

ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อมความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

** อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือก **

 

ผู้อำนวยการศูนย์บริการทางการศึกษาในเมือง

** อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือก **

 

ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

** อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือก **

 

ผู้อำนวยการศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี

** อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือก **

 

หัวหน้ากลุ่มงานจัดการผลประโยชน์และทรัพย์สิน

นางสาวปนัดดา

พ่วงพี

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

นางสุจิตรา

ไข่มุก

หัวหน้ากลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย

ดร.สุรัตน์

ชุ่มจิตต์

หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมนโยบาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ชัย

แนมจันทร์

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน

 

 

 

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
ผศ.ดร. กูสกานา กูบาฮา คณบดี
รศ.ดร. อดิศักดิ์ นาถกรณกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร. นุชธนา พูลทอง รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
น.ส. กิตติมา ระดิ่งหิน รักษาการเลขานุการคณะ

 

 

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร

ปอแก้ว

คณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร. วชิรศักดิ์

วานิชชา

รองคณบดีด้านบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์

วราภรณ์

รองคณบดีด้านวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลเมธ

อาปณิกานนท์

รองคณบดีด้านพัฒนาความเป็นสากล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต

วรรธนาภา

รองคณบดีด้านวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุมาพร

สุภสิทธิเมธี

รองคณบดีด้านพัฒนาการศึกษาและนักศึกษา

 

 

 

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ

ธนิตย์ธีรพันธ์

คณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร. สุชปา

เนตรประดิษฐ์

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤตย์

ชมสุวรรณ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและระบบการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. กุลธิดา

ธรรมวิภัชน์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์

มั่งคั่ง

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ดร.สมภพ

ปัญญาสมพรรค์

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริการวิชาการ

จ.ส.อ.พินิจ

ประจันตวนิช

เลขานุการคณะ

 

 

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

รองศาสตราจาร์บุษยา

บุนนาค

คณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร. วาริช

ศรีละออง

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ

พุ่มพุทรา

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์

สุระเรืองชัย

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดารัตน์

ตรีเพชรกุล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 

 

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช

เจียรสุขสกุล

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี

หาญสุภานุสรณ์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ

ช้อนแก้ว

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ

คำเอม

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่าย

ดร.นครินทร์

พัฒนบุญมี

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ

ดร.ไตรวิทย์

รัตนโรจน์พงศ์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา

เสงี่ยมสุนทร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ดร.วิบูลศักดิ์

วัฒายุ

หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนวัช

พินิจศักดิ์กุล

หัวหน้าภาควิชาเคมี

ดร.ตุลา

จูฑะรสก

หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์

รองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์

สุนทรสุข

หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา

รองศาสตราจารย์ กรวลัย

พันธุ์แพ

หัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม

นางวิราทิพย์

ดามาพงษ์

เลขานุการ

 

 

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

ศาสตราจารย์ ดร.ชัย

จาตุรพิทักษ์กุล

คณบดี

ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย

ชูชีพสกุล

ที่ปรึกษาคณบดีด้านวิชาการและวิจัย

ศาสตราจารย์ ดร.รัตนา

จิระรัตนานนท์

ที่ปรึกษาคณบดีด้านวิชาการและวิจัย

รองศาสตราจารย์ เอนก

ศิริพานิชกร

ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรพนธ์

ตุ้มนาค

ที่ปรึกษาคณบดีด้านการพัฒนาการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ทวิช

พูลเงิน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยา

ดำคำ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ดร.จุลพจน์

จิรวัชรเดช

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ดร.พิจารณ์

จรเสนาะ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวิน

จันทรเสนาวงศ์

รองคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิกร

วงศธนวริศ

รองคณบดีฝ่ายอุตสาหกรรมสัมพันธ์

ดร.พิเนษฐ์

ศรีโยธา

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพงศ์

เมืองน้อย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารก่อสร้าง

ดร.อนันทวิทย์

ตู้จินดา

ผู้ช่วยคณบดี

คุณสุปรียา

อ่อนอิงนอน

เลขานุการคณะ

คุณภัสธารีย์

ศุภชัยศิริกุล

ผู้อำนวยการศูนย์วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ

 

 

 

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร

สุวรรณเทพ

คณบดี

ดร.พรเลิศ

อาภานุทัต

รองคณบดีฝ่ายวางแผน

น.ส.กนกรัตน์

นาคหฤทัย

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรีสิริ

สิงหศิริ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพ

Assoc.Prof.Dr.RICHARD GILES

WATSON TODD

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กษมาภรณ์

มณีขาว

รองคณบดีฝ่ายบริการสังคมและชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัตจิรี

จาตุรพิทักษ์กุล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

ดร.ภาสนันท์

อัศวรักษ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพ

ดร.อรกัญญา

เยาหะรี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ

จรุงคงเดช

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผน

ดร.ปิยะพงษ์

จันทร์ใหม่มูล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์

เทพสุริวงศ์

รักษาการประธานสายวิชาภาษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์

ชูเดช

รักษาการประธานสายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์

นางวันทนา

เจริญราษฎร์

รักษาการเลขานุการคณะ

 

 

 

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

อ.ไมเคิลปริพล

ตั้งตรงจิตร

คณบดี

อ.วราลักษณ์

แผ่นสุวรรณ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูจิต

ตรีรัตนพันธ์

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิมิต

เหม่งเวหา

รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ

ดร. บุษเกตน์

อินทรปาสาน

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 

 

 

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์

อังกสิทธิ์

คณบดี

ดร.กนกพร

กังวาลสงค์

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์

กฤษเจริญ

รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ

ดร.วัชรพจน์

ทรัพย์สงวนบุญ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและภาคีความร่วมมือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภัศร

ชัยวัฒน์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 

 

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีรัตน์

ฟูกุดะ

ผู้อำนวยการ

ศาสตราจารย์ ดร.นวดล

เหล่าศิริพจน์

ประธานสายวิชาพลังงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี

การีเวทย์

ประธานสายวิชาสิ่งแวดล้อม

 

 

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤติกา

ตันประเสริฐ

ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณี

รัตนชัยสิทธิ์

ผู้อำนวยการสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิมลศิริ

ปรีดาสวัสดิ์

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ

 

 

 

 

 

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

ดร. อรรณพ

นพรัตน์

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุณยพัต

สุภานิช

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและโรงงานต้นแบบ

นางโสภิดา

บุญเอนกทรัพย์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการเทคโนโลยีและบริการวิชาการ

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

ดร.วิชัย

เอี่ยมสินวัฒนา

ผู้อำนวยการ

นายนิสิต

สิทธิธรรม

รองผู้อำนวยการ

นางสาวเรืองอุไร

เพียกขุนทด

เลขานุการ / รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์

นางสาวนพรัตน์

รุ่งพราน

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบ

นายชัชวาล

ศิริพันธุ์

หัวหน้าฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม

นายตรีธวัฒน์

ทิพัฒน์นารานัน

หัวหน้าฝ่ายสื่อสารและโทรคมนาคม

 

 

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม

เจริญเสียง

ผู้อำนวยการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต

เหล่าวัฒนา

รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม

นางสาวอนุสรา

มีชัย

รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ดร.อาบทิพย์

ธีรวงศ์กิจ

รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา และประธานหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ป.ตรี)

ดร.สุภชัย

วงศ์บุณย์ยง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและกิจการต่างประเทศ

ดร.ปิติวุฒญ์

ธีรกิตติกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา

ดร.สุริยา

นัฎสุภัคพงศ์

ประธานหลักสูตรวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ป.โท-เอก)

ดร.ปราการเกียรติ

ยังคง

ประธานหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยี (ป.โท)

ดร.อรพดี

จูฉิม

รองประธานหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ป.ตรี)

 

 

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

รองศาสตราจารย์ เอนก

ศิริพานิชกร

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิษฎา

บุญญาอรุณเนตร

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย

แก้วเกื้อกูล

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชัย

สุจิวรกุล

ที่ปรึกษาฝ่ายบริการอุตสาหกรรม

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ

ชินณะราศรี

ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิ

บุรณจันทร์

รักษาการหัวหน้าศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรทัต

พึ่งอ้น

รักษาการหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีซ่อมบำรุงรักษา

นายจิรพันธุ์

เนื่องจากนิล

รักษาการหัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการเพื่อชุมชนและสังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ชัย

อธิคมรัตนกุล

รักษาการหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์

ดร.วรวิทย์

โกสลาทิพย์

รักษาการหัวหน้าศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.บวรโชค

ผู้พัฒน์

รักษาการหัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรมการเชื่อม

ดร.นครินทร์

สัทธรรมนุวงศ์

รักษาการหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการจราจรและขนส่ง

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย

แก้วเกื้อกูล

รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาผลิตภาพอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรชัย

สนิทใจ

รักษาการหัวหน้าศูนย์วิศวกรรมอุณหภาพ

นายองศา

ศักดิ์ทอง

รักษาการหัวหน้าศูนย์รับรองระบบมาตรฐานนานาชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุทัต

บุญประมุข

รักษาการหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและฟื้นฟู

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเวทย์

ตุ้ยเต็มวงศ์

รักษาการหัวหน้าศูนย์ความปลอดภัยอาหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรศิลป์

จยาวรรณ

รักษาการหัวหน้าศูนย์การศึกษาด้านการสื่อสารและการบริการครบวงจร

นางรุ่งนภา

เตาทองนันตสิน

เลขานุการ

 

 

 

 

 

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

อาจารย์พิชัย

โฆษิตพันธวงศ์

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด