ศักยภาพและความสำเร็จ


สังคมโลกและสังคมไทยเป็นสังคมที่มีพลวัตสูงยิ่ง (Hyperchange Era) และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การสร้างองค์กรแห่ง
การเรียนรู้คือการทำให้นักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้ ร่วมคิดร่วมทำเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังที่จะให้นักศึกษาได้
พัฒนาศักยภาพของตนเอง คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น
 

มหาวิทยาลัยจะขับเคลื่อนประชาคมด้วยวัฒนธรรมการเรียนรู้ มีการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้  เพื่อช่วยนักศึกษาอาจารย์และเจ้าหน้าที่
พัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องให้สูงสุดตามศักยภาพปรับกระบวนทัศน์ทั้งมหาลัยให้การเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาให้พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และทักษะเพื่อเพิ่ม ความสร้างสรรค์ สำหรับอาจารย์ให้ปรับการสอนนักศึกษา (Teaching Oriented)
ไปสู่การเรียนรู้ (Learning Oriented) ที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ (Learner Centered Learning)