วิสัยทัศน์และภารกิจ 


ภารกิจ

 

1.พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการเรียนรู้ พัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
2.พัฒนาระบบการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการเรียนรู้และระบบการบริหารงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
3.วิจัยและนำผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาประชาคมไทย

 

 

PRINCIPLE GUIDELINE

 

มุ่งมั่น     เป็นมหาวิทยาลัยที่ใฝเรียนรู้
มุ่งสู่       ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย
มุ่งธำรง    ปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่เก่งและดี
มุ่งสร้าง   ชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้เป็นที่ภูมิใจของประชาชน
มุ่งก้าว    ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลก

 

 

วิสัยทัศน์

 

 

(ร่าง) มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มุ่งพัฒนานวัตกรรม ทางการศึกษา
การวิจัย ความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นผู้ประกอบการ ทำให้เกิด
คุณค่า นำไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงให้สังคมโลกเข้มแข็งและยั่งยืน

 

 

คุณค่าหมายถึง

 

คุณค่า ของ คน ซึ่งรวมทั้งบุคลากร นักศึกษาในวัยเรียน และวัยทำงาน
คุณค่า ของ กระบวนการเรียนการสอน
คุณค่า ของ งานวิจัย และงานบริการวิชาการ

 

 

KMUTT CORE VALUES

เป็นมืออาชีพ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม (Professionalism and Integrity)

 

การยึดมั่นตามสัญญาและรับผิดชอบต่อผลของงาน

 

การสร้างสรรค์สิ่งใหม่

 

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

 

 

 

 

การสื่อสารสร้างความเข้าใจ

 

การทำงานเป็นทีม

 

การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

การรักษาวินัยใส่ใจและตรงเวลา

 

การให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน

 

การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

 

 

 

 

 

 

 

 

การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฏหมาย

 

การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

การยึดมั่นในหลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณขององค์กร