วิสัยทัศน์และภารกิจ 


ภารกิจ มจธ.

พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการเรียนรู้ พัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
พัฒนาระบบการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการเรียนรู้และระบบการบริหารงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
วิจัยและนำผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาประชาคมไทย

 

 

PRINCIPLE GUIDELINE

มุ่งมั่น     เป็นมหาวิทยาลัยที่ใฝเรียนรู้
มุ่งสู่       ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย
มุ่งธำรง    ปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่เก่งและดี
มุ่งสร้าง   ชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้เป็นที่ภูมิใจของประชาชน
มุ่งก้าว    ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลก

 


"มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มุ่งพัฒนานวัตกรรม ทางการศึกษาการวิจัย
ความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นผู้ประกอบการ ทำให้เกิดคุณค่า
นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้สังคมโลกเข้มแข็งและยั่งยืน"

 

 

คุณค่าหมายถึง

คุณค่า ของ คน ซึ่งรวมทั้งบุคลากร นักศึกษาในวัยเรียน และวัยทำงาน
คุณค่า ของ กระบวนการเรียนการสอน
คุณค่า ของ งานวิจัย และงานบริการวิชาการ

 

 

KMUTT CORE VALUES

เป็นมืออาชีพ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม


การยึดมั่นตามสัญญาและรับผิดชอบต่อผลของงาน

 

การสร้างสรรค์สิ่งใหม่

 

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การสื่อสารสร้างความเข้าใจ

 

การทำงานเป็นทีม

 

การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม

การรักษาวินัยใส่ใจและตรงเวลา

 

การให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน

 

การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฏหมาย

 

การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

การยึดมั่นในหลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณขององค์กร