มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน)


พื้นที่ มจธ. บางขุนเทียน สวนอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศ อยู่ห่างจาก มจธ. บางมด ประมาณ 20 กิโลเมตร มีพื้นที่รวม 80 ไร่ ประกอบด้วย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ และอาคารวิจัยและนวัตกรรมกระบวนการชีวภาพ

 

ปัจจุบัน มจธ . บางขุนเทียนมีอาคารที่ก่อสร้างและพร้อมในการใช้งานแล้ว 7 อาคาร ได้แก่ อาคารวิจัยพัฒนาและโรงงานต้นแบบ 2 อาคาร อาคารเรียนและสำนักงาน 3 อาคาร และอาคารสาธารณูปโภค 2 อาคาร รวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 60,000 ตร . ม . ในงบประมาณการลงทุนทั้งสิ้น 1188.63 ล้านบาท โดยเป็นงบในด้านการก่อสร้างอาคารทั้งสิ้น 990.13 ล้านบาท และงบลงทุนครุภัณฑ์ 198.50 ล้านบาท ขณะนี้มีหน่วยงานที่เข้ามาดำเนินงานแล้วคือ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ สำนักสวนอุตสาหกรรม คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมชีวเคมีและโรงงานต้นแบบ สำนัห้องสมุดและบรรณสารสนเทศ และกลุ่มวิจัยอื่นๆ จากภาควิชาและคณะต่างๆ อีกหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มวิจัย Energy Conservation, กลุ่มวิจัย Membrane, กลุ่มวิจัย Chitin – Chitosan Excellent Center, กลุ่มวิจัย Clean Energy และกลุ่มวิจัย Material & Manufacturing

 

 

เปิดทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

โทรศัพท์ :  02 470 7387, 02 470 7379 

โทรสาร : 02 452 3455

http://kmuttdemo.com/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%98.-%3E-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%98.-%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%94
http://kmuttdemo.com/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%98.-%3E-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%98.-%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://kmuttdemo.com/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%98.-%3E-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%98.-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://kmuttdemo.com/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%98.-%3E-knowledge-xchange-for-innovation-(kx)