มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน)


พื้นที่ มจธ. บางขุนเทียน สวนอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศ อยู่ห่างจาก มจธ. บางมด ประมาณ 20 กิโลเมตร มีพื้นที่รวม 80 ไร่ ประกอบด้วย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ และอาคารวิจัยและนวัตกรรมกระบวนการชีวภาพ

 

ปัจจุบัน มจธ . บางขุนเทียนมีอาคารที่ก่อสร้างและพร้อมในการใช้งานแล้ว 7 อาคาร ได้แก่ อาคารวิจัยพัฒนาและโรงงานต้นแบบ 2 อาคาร อาคารเรียนและสำนักงาน 3 อาคาร และอาคารสาธารณูปโภค 2 อาคาร รวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 60,000 ตร . ม . ในงบประมาณการลงทุนทั้งสิ้น 1188.63 ล้านบาท โดยเป็นงบในด้านการก่อสร้างอาคารทั้งสิ้น 990.13 ล้านบาท และงบลงทุนครุภัณฑ์ 198.50 ล้านบาท ขณะนี้มีหน่วยงานที่เข้ามาดำเนินงานแล้วคือ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ สำนักสวนอุตสาหกรรม คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมชีวเคมีและโรงงานต้นแบบ สำนัห้องสมุดและบรรณสารสนเทศ และกลุ่มวิจัยอื่นๆ จากภาควิชาและคณะต่างๆ อีกหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มวิจัย Energy Conservation, กลุ่มวิจัย Membrane, กลุ่มวิจัย Chitin – Chitosan Excellent Center, กลุ่มวิจัย Clean Energy และกลุ่มวิจัย Material & Manufacturing

 

เปิดทำการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

โทรศัพท์ :  02-470-7387, 02-470-7379 

โทรสาร : 02-452-3455