อัตราค่าใช้จ่าย


ค่าธรรมเนียมการศึกษา(เบิก)

สำหรับผู้ปกครองเพื่อเบิกค่าเล่าเรียนบุตร

+ อัตราค่าตรวจสุขภาพสำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีและระดับสูงกว่าปริญญาตรี พ.ศ.2557 (แนบคู่กับใบเบิกทุกครั้ง)

+ อัตราค่าขึ้นทะเบียนสำหรับนักศึกษาใหม่ทุกระดับ ที่เข้าศึกษาตั้งเเต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป (แนบคู่กับใบเบิกทุกครั้ง)