ห้องปฏิบัติการ


SUSTAINABLE BIOECONOMY (เศรษฐกิจฐานชีวภาพ)

 

ชื่อกลุ่มวิจัย ประเภทกลุ่มวิจัย คำนำหน้า หัวหน้ากลุ่มวิจัย สังกัด เบอร์โทรศัพท์ E-mail
Aerosol from biomass burning to the atmosphere – Emission Inventory and Projection (ABBA-EIP) กลุ่มวิจัย รศ.ดร. สาวิตรี การีเวทย์  บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 024708309-10 ต่อ 4134 savitri.gar@kmutt.ac.th
Animal Cell Culture (ร่วมกับสรบ.) ห้องปฏิบัติการ ผศ.ดร. กนกวรรณ พุ่มพุทรา คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี 024707500 kanokwan.poo@kmutt.ac.th
Animal Cell Culture (ร่วมกับสรบ.) กลุ่มวิจัย ศ.ดร. นวดล เหล่าศิริพจน์   บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 024708309-10 ต่อ 4146 navadol.lao@kmutt.ac.th
Solid State Fermentation and Bioprocess Engineering Laboratory (SSF)  ห้องปฏิบัติการ อ. อนันต์ ทองทา คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี 024707564 anan.ton@kmutt.ac.th
Systems Biology and Bioinformatics(ร่วมกับสรบ.)* ห้องปฏิบัติการ ผศ.ดร. มารศรี เรืองจิตชัชวาล คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี 024707481 marasri.rue@kmutt.ac.th
การจัดการทรัพยากรฐานชุมชน Community Resource Management (CRM)  กลุ่มวิจัย อ. สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี 024707556 sudarut.tri@kmutt.ac.th
การจัดการและใช้ประโยชน์จากของเสียอุตสาหกรรมการเกษตร Excellent Center of Waste Utilization and Management (ECoWaste)-(WUM)  ศูนย์วิจัย ดร. อรรณพ นพรัตน์ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ 024707519 annop.nop@kmutt.ac.th
การบำบัดและการใช้ประโยชน์ของเสีย Waste Treatment and Utilization Group  กลุ่มวิจัย รศ.ดร. สิริลักษณ์ เจียรากร คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 024708695-9 ต่อ 401, 024708654 siriluk.chi@kmutt.ac.th
การประเมินความยั่งยืนตลอดวัฏจักรชีวิต Life Cycle Sustainability Assessment Laboratory (LCSAL)  กลุ่มวิจัย Prof. Dr. Shabbir H. Gheewala JGSEE 024708309 shabbir_g@jgsee.kmutt.ac.th
การประยุกต์ใช้และบำบัดของเสียอย่างยั่งยืน Sustainable Waste Treatment and Utilization (SWaT) กลุ่มวิจัย ดร. ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 024709360 prapat.pon@kmutt.ac.th
การอบแห้งขั้นสูงสำหรับอาหารและวัสดุชีวภาพ Drying Technology Research Laboratory  ห้องปฏิบัติการ ศ.ดร. สมชาติ  โสภณรณฤทธิ์ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 024708624, 024708695-9 ต่อ 111 somchart.sop@kmutt.ac.th
การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือทิ้งทางอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรด้วยวิธีทางชีวภาพ กลุ่มวิจัย รศ.ดร. วรพจน์ สุนทรสุข คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา 024708890 worapot.sun@kmutt.ac.th
กระบวนการแปรรูปเชื้อเพลิงขั้นสูง Advanced Fuel Processing Research Laboratory (AFPL) (ห้องปฏิบัติการวิจัย) ห้องปฏิบัติการ รศ.ดร. สุนีรัตน์ ฟูกุดะ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 024708309-10 ต่อ 4148 suneerat.pip@kmutt.ac.th
ความมั่นคงทางอาหารและนวัตกรรมทางกระบวนการผลิตอาหาร Food Security &Process Innovation (Food-SPI)  กลุ่มวิจัย ผศ.ดร. ชัยรัตน์ ตั้งดวงดี ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร 024709342 chairath.tan@kmutt.ac.th
ความร้อนเชิงนิเวศน์ Eco Thermal Research Unit (ECO-TRU) หน่วยวิจัย ผศ.ดร. จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 024708661, 024708695-9 ต่อ 511 jirawan.tia@kmutt.ac.th
ชายเลน: กลุ่มบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ และการออกแบบ Child's Lane: Creative Incubation Laboratory กลุ่มวิจัย นาย วิศิษฎ์ ศุภางคะรัตน์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย - wisit.sup@kmutt.ac.th
ชีววิทยาระบบและชีวสารสนเทศ Systems Biology and Bioinformatics  (SBI) ห้องปฏิบัติการ อ. อัศวิน มีชัย ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 024709222-34 ต่อ 405 asawin.mee@kmutt.ac.th
เทคโนโลยีชีวภาพด้านรา  Fungal Biotechnology (กลุ่มวิจัย) (ร่วมกับสรบ.) กลุ่มวิจัย รศ.ดร. สุภาภรณ์  ชีวะธนรักษ์ หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย 024707351, 024707464, 024707351 supapon.che@kmutt.ac.th
เทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย Algal Biotechnology (ห้องปฏิบัติการและโครงการจัดตั้งระบบ)  ห้องปฏิบัติการ รศ. บุษยา บุนนาค คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี 024707355 boosya.bun@kmutt.ac.th
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว Postharvest Technology Research Unit  กลุ่มวิจัย ผศ.ดร. ทรงศิลป์  พจน์ชนะชัย คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี 024707723 songsin.pho@kmutt.ac.th
นวัตกรรมเยื่อแผ่น (เมมโนวา) Membrane Innovation, Engineering, Science and Technology (MemNova) ห้องปฏิบัติการ รศ.ดร. ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0-2470-9007, 0-2470-9221-30 ต่อ 209 piyabutr.wan@kmutt.ac.th
นาโนเทค - มจธ. ด้านวัสดุนาโนไฮบริดสำหรับพลังงานทางเลือก (HyNAE) Nanotec–KMUTT Center of Excellence on Hybrid Nanomaterials for Alternative Energy (HyNAE) ศูนย์ความเป็นเลิศ รศ.ดร. จตุพร วุฒิกนกกาญจน์ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 024708695-9 ต่อ 316 jatuphorn.woo@kmutt.ac.th
นิเวศวิทยาการอนุรักษ์ Conservation Ecology Group (CEG)  ห้องปฏิบัติการ ดร. จอร์จ เกล สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ - ggkk1990@gmail.com 
บำบัดมลพิษ Remediation laboratory (RMT)  กลุ่มวิจัย อ. ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี 024707535 paitip.thi@kmutt.ac.th
ฟิสิกส์ทฤษฎีและฟิสิกส์เชิงคำนวณ
Theoretical and Computational Physis (TCP) Group
กลุ่มวิจัย ผศ.ดร. สิขรินทร์ อยู่คง  สำนักงานอธิการบดี ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี 8930 sikarin.yoo@kmutt.ac.th
วาริชวิศวกรรม Aquaculture Engineering Labboratory (ห้องปฏิบัติการวิจัย) (ACE) ห้องปฏิบัติการ รศ.ดร. ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0-2470-9007, 0-2470-9221-30 ต่อ 209 piyabutr.wan@kmutt.ac.th
วิจัยยีนเทคโนโลยี Research Unit : Gene Technology Laboratory  (ร่วมกับสรบ.) ห้องปฏิบัติการ ผศ.ดร. นิษก์นิภา สุนทรกุล คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี - nitnipa.soo@kmutt.ac.th
วิจัยวิศวกรรมพื้นผิว
Surface Engineering Laboratory
ห้องปฏิบัติการ นาย ไรอัน แม็คควิสตัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ 02 470 9357 ryan.mcc@kmutt.ac.th 
วิจัยและพัฒนาวัสดุพอลิเมอร์เพื่อการประยุกต์ด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี Polymers for Energy, Environment and Technology Research Group (PENTEC) กลุ่มวิจัย รศ.ดร. จตุพร วุฒิกนกกาญจน์ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 024708695-9 ต่อ 316 jatuphorn.woo@kmutt.ac.th
วิจัยและวิศวกรรมเซลล์เชื้อเพลิงและไฮโดรเจน Fuel Cells and Hydrogen Research and Engineering Center  ศูนย์วิจัย ศ.ดร. อภิชัย เทอดเทียนวงษ์ สถาบันการเรียนรู้ 024709234 ต่อ 404 apichai.the@kmutt.ac.th

 

 


สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เปิดทำการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 


Phone : 0-2470-9663, 9685-89, 965
Fax : 0-2872-9083
E-mail : ip@kmutt.ac.th, researchpr@kmutt.ac.th
Website : http://www.kmutt.ac.th/rippc/index.htm