ห้องปฏิบัติการ


      

 

SUSTAINABLE BIOECONOMY (เศรษฐกิจฐานชีวภาพ)

ชื่อกลุ่มวิจัย

หัวหน้ากลุ่มวิจัย เบอร์โทรศัพท์

E-mail

Aerosol from biomass burning to the atmosphere – Emission Inventory and Projection (ABBA-EIP)

รศ.ดร. สาวิตรี การีเวทย์ 

024-708309-10 ต่อ 4134

savitri.gar@kmutt.ac.th

Animal Cell Culture

ผศ.ดร. กนกวรรณ พุ่มพุทรา

024-707500

kanokwan.poo@kmutt.ac.th

Integrative Biorefinery Reseach Unit 

ศ.ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์   024-708309-10 ต่อ 4146

navadol.lao@kmutt.ac.th

Solid State Fermentation and Bioprocess Engineering Laboratory (SSF) 

อ. อนันต์ ทองทา 024-707564

anan.ton@kmutt.ac.th

Systems Biology and Bioinformatics

ผศ.ดร. มารศรี เรืองจิตชัชวาล 024-707481

marasri.rue@kmutt.ac.th

Community Resource Management (CRM) 

อ. สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล 024-707556

sudarut.tri@kmutt.ac.th

Excellent Center of Waste Utilization and Management (ECoWaste)-(WUM) 

ดร. อรรณพ นพรัตน์ 024-707519

annop.nop@kmutt.ac.th

Waste Treatment and Utilization Group 

รศ.ดร. สิริลักษณ์ เจียรากร 024-708695-9 ต่อ 401, 024708654

siriluk.chi@kmutt.ac.th

Life Cycle Sustainability Assessment Laboratory (LCSAL) 

Prof. Dr. Shabbir H. Gheewala 024-708309

shabbir_g@jgsee.kmutt.ac.th

Sustainable Waste Treatment and Utilization (SWaT)

ดร. ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล 024-709360

prapat.pon@kmutt.ac.th

Drying Technology Research Laboratory 

ศ.ดร. สมชาติ  โสภณรณฤทธิ์ 024-708624, 024708695-9 ต่อ 111

somchart.sop@kmutt.ac.th

การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือทิ้งทางอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรด้วยวิธีทางชีวภาพ

รศ.ดร. วรพจน์ สุนทรสุข 024-708890

worapot.sun@kmutt.ac.th

Advanced Fuel Processing Research Laboratory (AFPL)

รศ.ดร. สุนีรัตน์ ฟูกุดะ 024-708309-10 ต่อ 4148

suneerat.pip@kmutt.ac.th

Food Security &Process Innovation (Food-SPI)

ผศ.ดร. ชัยรัตน์ ตั้งดวงดี 024-709342

chairath.tan@kmutt.ac.th

Eco Thermal Research Unit (ECO-TRU)

ผศ.ดร. จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ 024-708661, 024708695-9 ต่อ 511

jirawan.tia@kmutt.ac.th

Child's Lane: Creative Incubation Laboratory

นาย วิศิษฎ์ ศุภางคะรัตน์  -

wisit.sup@kmutt.ac.th

Systems Biology and Bioinformatics  (SBI)

อ. อัศวิน มีชัย 024-709222-34 ต่อ 405

asawin.mee@kmutt.ac.th

Fungal Biotechnology

รศ.ดร. สุภาภรณ์  ชีวะธนรักษ์ 024-707351, 024707464, 024707351

supapon.che@kmutt.ac.th

Algal Biotechnology

รศ. บุษยา บุนนาค 024-707355

boosya.bun@kmutt.ac.th

Postharvest Technology Research Unit 

ผศ.ดร. ทรงศิลป์  พจน์ชนะชัย 024-707723

songsin.pho@kmutt.ac.th

Membrane Innovation, Engineering, Science and Technology (MemNova)

รศ.ดร. ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธ์ 024-70-9007, 0-2470-9221-30 ต่อ 209

piyabutr.wan@kmutt.ac.th

(HyNAE) Nanotec–KMUTT Center of Excellence on Hybrid Nanomaterials for Alternative Energy (HyNAE)

รศ.ดร. จตุพร วุฒิกนกกาญจน์ 024-708695-9 ต่อ 316

jatuphorn.woo@kmutt.ac.th

Conservation Ecology Group (CEG) 

ดร. จอร์จ เกล -

ggkk1990@gmail.com 

Remediation laboratory (RMT)

อ. ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ 024-707535

paitip.thi@kmutt.ac.th

Theoretical and Computational Physis (TCP) Group

ผศ.ดร. สิขรินทร์ อยู่คง  024-708930

sikarin.yoo@kmutt.ac.th

Aquaculture Engineering Labboratory (ACE)

รศ.ดร. ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธ์ 024-70-9007, 024-70-9221-30 ต่อ 209

piyabutr.wan@kmutt.ac.th

Research Unit : Gene Technology Laboratory 

ผศ.ดร. นิษก์นิภา สุนทรกุล -

nitnipa.soo@kmutt.ac.th

Surface Engineering Laboratory

นาย ไรอัน แม็คควิสตัน 024-709357

ryan.mcc@kmutt.ac.th 

Polymers for Energy, Environment and Technology Research Group (PENTEC)

รศ.ดร. จตุพร วุฒิกนกกาญจน์ 024-708695-9 ต่อ 316

jatuphorn.woo@kmutt.ac.th

Fuel Cells and Hydrogen Research and Engineering Center 

ศ.ดร. อภิชัย เทอดเทียนวงษ์ 024-709234 ต่อ 404

apichai.the@kmutt.ac.th

Applied Science and Engineering for Social Solution (ASESS) 

ดร. เขมฤทัย ถามะพัฒน์ 024-708961

kheamrutai.tha@kmutt.ac.th

Nano@KMUTT

รศ.ดร. วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย  024-707474

werasak.sur@kmutt.ac.th

Computional and Applied Science for Smart Innovation Research Cluster (CLASSIC)

รศ.ดร. ภูมิ คำเอม  024-708998

poom.kum@kmutt.ac.th

Earth Systems Science, ESS 

รศ.ดร. สิรินทรเทพ เต้าประยูร 024-708309-10 ต่อ 4133, 024-708655, 024-708695-9 ต่อ 411, 024-708309-10 ต่อ 4

sirintornthep.tow@kmutt.ac.th

Biological Engineering BSBE 

ผศ.ดร. อนรรฆ ขันธะชวนะ 024-709116

anak.kha@kmutt.ac.th

KMUTT Geospatial Engineering and InnOvation Center (KGEO) 

ดร. ปริเวท วรรณโกวิท -

pariwate.var@kmutt.ac.th

Functional Foods and Fruit

รศ.ดร. อรพิน เกิดชูชื่น 024-707781

orapin.ker@kmutt.ac.th

Phytobioactive and Flavor Laboratory 

รศ.ดร. อรพิน  เกิดชูชื่น 024-707781

orapin.ker@kmutt.ac.th

(PIP)Liquid Fermentation Pilot Plant Service Facility

ผศ.ดร. เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง 024-707498

phenjun.mek@kmutt.ac.th

SensorTechnology Laboratory (SST)

อ. วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย 024-707474

werasak.sur@kmutt.ac.th

EnzymeTechnology Laboratory: Excellence Center for Environmental and Energy Technology

รศ.ดร. กนก  รัตนกนกชัย
024-70-7755

khanok.rat@kmutt.ac.th

Occupation Health in Welding and Management

ผศ.ดร. อิศรทัต พึ่งอ้น  024-709678

isaratat.phu@kmutt.ac.th

Food Safety and Food Security Research Group (2FS)

รศ.ดร. วรพจน์ สุนทรสุข  024-708890

worapot.sun@kmutt.ac.th