ห้องปฏิบัติการ


      

 

SUSTAINABLE BIOECONOMY (เศรษฐกิจฐานชีวภาพ)

ชื่อกลุ่มวิจัย

ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์

E-mail

Aerosol from biomass burning to the atmosphere – Emission Inventory and Projection (ABBA-EIP)

รศ.ดร. สาวิตรี การีเวทย์ 

02 470 8309-10 ต่อ 4134

savitri.gar@kmutt.ac.th

Animal Cell Culture

ผศ.ดร. กนกวรรณ พุ่มพุทรา

02 470 7500

kanokwan.poo@kmutt.ac.th

Integrative Biorefinery Reseach Unit 

ศ.ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์   02 470 8309-10 ต่อ 4146

navadol.lao@kmutt.ac.th

Solid State Fermentation and Bioprocess Engineering Laboratory (SSF) 

อ. อนันต์ ทองทา 02 470 7564

anan.ton@kmutt.ac.th

Systems Biology and Bioinformatics

ผศ.ดร. มารศรี เรืองจิตชัชวาล

02 470 7481

marasri.rue@kmutt.ac.th

Community Resource Management (CRM) 

อ. สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล 02 470 7556

sudarut.tri@kmutt.ac.th

Excellent Center of Waste Utilization and Management (ECoWaste)-(WUM) 

ดร. อรรณพ นพรัตน์ 02 470 7519

annop.nop@kmutt.ac.th

Waste Treatment and Utilization Group 

รศ.ดร. สิริลักษณ์ เจียรากร 02 470 8695-9 ต่อ 401, 02 470 8654

siriluk.chi@kmutt.ac.th

Life Cycle Sustainability Assessment Laboratory (LCSAL) 

Prof. Dr. Shabbir H. Gheewala 02 470 8309

shabbir_g@jgsee.kmutt.ac.th

Sustainable Waste Treatment and Utilization (SWaT)

ดร. ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล 02 470 9360

prapat.pon@kmutt.ac.th

Drying Technology Research Laboratory 

ศ.ดร. สมชาติ  โสภณรณฤทธิ์ 02 470 8624, 02 470 8695-9 ต่อ 111

somchart.sop@kmutt.ac.th

การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือทิ้งทางอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรด้วยวิธีทางชีวภาพ

รศ.ดร. วรพจน์ สุนทรสุข 02 470 8890

worapot.sun@kmutt.ac.th

Advanced Fuel Processing Research Laboratory (AFPL)

รศ.ดร. สุนีรัตน์ ฟูกุดะ 02 470 8309-10 ต่อ 4148

suneerat.pip@kmutt.ac.th

Food Security &Process Innovation (Food-SPI)

ผศ.ดร. ชัยรัตน์ ตั้งดวงดี 02 470 9342

chairath.tan@kmutt.ac.th

Eco Thermal Research Unit (ECO-TRU)

ผศ.ดร. จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ 02 470 8661, 024708695-9 ต่อ 511

jirawan.tia@kmutt.ac.th

Child's Lane: Creative Incubation Laboratory

นาย วิศิษฎ์ ศุภางคะรัตน์  -

wisit.sup@kmutt.ac.th

Systems Biology and Bioinformatics  (SBI)

อ. อัศวิน มีชัย 02 470 9222-34 ต่อ 405

asawin.mee@kmutt.ac.th

Fungal Biotechnology

รศ.ดร. สุภาภรณ์  ชีวะธนรักษ์ 02 470 7351, 02 470 7464, 02 470 7351

supapon.che@kmutt.ac.th

Algal Biotechnology

รศ. บุษยา บุนนาค 02 470 7355

boosya.bun@kmutt.ac.th

Postharvest Technology Research Unit 

ผศ.ดร. ทรงศิลป์  พจน์ชนะชัย 02 470 7723

songsin.pho@kmutt.ac.th

Membrane Innovation, Engineering, Science and Technology (MemNova)

รศ.ดร. ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธ์ 02 470 9007, 02 470 9221-30 ต่อ 209

piyabutr.wan@kmutt.ac.th

(HyNAE) Nanotec–KMUTT Center of Excellence on Hybrid Nanomaterials for Alternative Energy (HyNAE)

รศ.ดร. จตุพร วุฒิกนกกาญจน์ 02 470 8695-9 ต่อ 316

jatuphorn.woo@kmutt.ac.th

Conservation Ecology Group (CEG) 

ดร. จอร์จ เกล -

ggkk1990@gmail.com 

Remediation laboratory (RMT)

อ. ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ 02 470 7535

paitip.thi@kmutt.ac.th

Theoretical and Computational Physis (TCP) Group

ผศ.ดร. สิขรินทร์ อยู่คง  02 470 8930

sikarin.yoo@kmutt.ac.th

Aquaculture Engineering Labboratory (ACE)

รศ.ดร. ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธ์ 02 470 9007, 02 470 9221-30 ต่อ 209

piyabutr.wan@kmutt.ac.th

Research Unit : Gene Technology Laboratory 

ผศ.ดร. นิษก์นิภา สุนทรกุล -

nitnipa.soo@kmutt.ac.th

Surface Engineering Laboratory

นาย ไรอัน แม็คควิสตัน 02 470 9357

ryan.mcc@kmutt.ac.th 

Polymers for Energy, Environment and Technology Research Group (PENTEC)

รศ.ดร. จตุพร วุฒิกนกกาญจน์ 02 470 8695-9 ต่อ 316

jatuphorn.woo@kmutt.ac.th

Fuel Cells and Hydrogen Research and Engineering Center 

ศ.ดร. อภิชัย เทอดเทียนวงษ์ 02 470 9234 ต่อ 404

apichai.the@kmutt.ac.th

Applied Science and Engineering for Social Solution (ASESS) 

ดร. เขมฤทัย ถามะพัฒน์ 02 470 8961

kheamrutai.tha@kmutt.ac.th

Nano@KMUTT

รศ.ดร. วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย  02 470 7474

werasak.sur@kmutt.ac.th

Computional and Applied Science for Smart Innovation Research Cluster (CLASSIC)

รศ.ดร. ภูมิ คำเอม  02 470 8998

poom.kum@kmutt.ac.th

Earth Systems Science, ESS 

รศ.ดร. สิรินทรเทพ เต้าประยูร 02 470 8309-10 ต่อ 4133, 02 470 8655, 02 470 8695-9 ต่อ 411, 02 470 8309-10 ต่อ 4

sirintornthep.tow@kmutt.ac.th

Biological Engineering BSBE 

ผศ.ดร. อนรรฆ ขันธะชวนะ 02 470 9116

anak.kha@kmutt.ac.th

KMUTT Geospatial Engineering and InnOvation Center (KGEO) 

ดร. ปริเวท วรรณโกวิท -

pariwate.var@kmutt.ac.th

Functional Foods and Fruit

รศ.ดร. อรพิน เกิดชูชื่น 02 470 7781

orapin.ker@kmutt.ac.th

Phytobioactive and Flavor Laboratory 

รศ.ดร. อรพิน  เกิดชูชื่น 02 470 7781

orapin.ker@kmutt.ac.th

(PIP)Liquid Fermentation Pilot Plant Service Facility

ผศ.ดร. เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง 02 470 7498

phenjun.mek@kmutt.ac.th

SensorTechnology Laboratory (SST)

อ. วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย 02 470 7474

werasak.sur@kmutt.ac.th

EnzymeTechnology Laboratory: Excellence Center for Environmental and Energy Technology

รศ.ดร. กนก  รัตนกนกชัย
02 470 7755

khanok.rat@kmutt.ac.th

Occupation Health in Welding and Management

ผศ.ดร. อิศรทัต พึ่งอ้น  02 470 9678

isaratat.phu@kmutt.ac.th

Food Safety and Food Security Research Group (2FS)

รศ.ดร. วรพจน์ สุนทรสุข  02 470 8890

worapot.sun@kmutt.ac.th