หลักสูตร


 

 

ผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถ ในการคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้
งาน การติดตามเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มี
ความพร้อมในการทำงานและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เป็นหลักสูตรที่ให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้พื้นฐานวิศวกรรมเคมีทั้งจากการศึกษาเชิงทฤษฎีและ
ปฏิบัติ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับวิศวกรรมเคมี นอกจากนี้หลักสูตรยังให้ผู้เรียนได้รับการฝึกฝนให้มีทักษะ
ต่างๆ เช่น การรู้จักคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการวิเคราะห์
การใช้เหตุผลและการแก้ปัญหา รวมไปถึงความสามารถในการสื่อสาร และยัง
มุ่งหวังให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เป็นหลักสูตรที่ให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้พื้นฐานวิศวกรรมเคมีทั้งจากการศึกษาเชิงทฤษฎีและ
ปฏิบัติ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับวิศวกรรมเคมี นอกจากนี้หลักสูตรยังให้ผู้เรียนได้รับการฝึกฝนให้มีทักษะ
ต่างๆ เช่น การรู้จักคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการวิเคราะห์
การใช้เหตุผลและการแก้ปัญหา รวมไปถึงความสามารถในการสื่อสาร และยัง
มุ่งหวังให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
 

 

เพื่อผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมเครื่องกลในระดับปริญญาตรีที่มีคุณภาพและ
คุณธรรม มีความสามารถในการทำงานวิจัย พัฒนา ควบคุมในสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลเฉพาะด้าน อันได้แก่ การออกแบบเชิงกล การวิเคราะห์ทาง
อุณหภาพและของไหล หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ นอกจากนี้บัณฑิตยัง
สามารถประกอบอาชีพวิศวกรร่วมกับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ในสาขาอื่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งความสามารถเหล่านี้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรม หน่วยวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวันต์ได้
เป็นอย่างดี
 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ เป็นหลักสูตรที่
เน้นการออกแบบและการผลิตเครื่องมือที่นำมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุ ประเภทโลหะและอโลหะ โดยหลักสูตรจะมีการศึกษา
ทางด้านวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมวัสดุ และ วิศวกรรมอุคสาสหการ เพื่อ
ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญทางด้านการออกแบบเครื่องมือที่ใช้ใน
การผลิตสินค้า เพื่อให้เกิดการวิจัยและพัฒนารวมทั้งการประยุกต์ใช้ความรู้ใน
การใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ทันเวลา และ
ต้นทุนการผลิตต่ำ
 

 

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนมีความสำนึกใน
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบควบคุม
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของสภาวิศวกร โดยเน้นให้ตระหนักถึงความ
ปลอดภัย และการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศชาติ
2. เพื่อให้มีการวิจัยและพัฒนา มีการให้บริการทางวิชาการในด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ซึ่งเป็นการช่วยสนับสนุนหน่วยงานของภาครัฐ และ
โรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการวิจัยเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้ากำลัง
 

 

เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานวิศวกรรมโยธาทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ สามารถเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม สามารถสื่อสารและร่วมงานกับบุคคลใน
สาขาวิชาชีพอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยภาษาอังกฤษได้เป็นอย่าง
ดี มีความรับผิดชอบและมีคุณธรรม ดำรงตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ เป็นหลักสูตร
พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถทางด้านวิศวกรรมอัตโนมัติ และสารสนเทศการผลิต สามารถ
สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นเป็นวิศวกรที่ดี มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานวิชาชีพ สามารถคิด
วิเคราะห์และจัดการปัญหาได้อย่างมีระบบ และมีความเข้าใจในพหุวัฒนธรรมที่
แตกต่างกันระหว่างประเทศในภูมิภาค
 

 

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในงานวิศวกรรมด้านสิ่งแวดล้อมทั้ง
ภาคทฤษฎี และปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ กับสถานการณ์จริง
เพื่อป้องกันการเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมอันเนื่องมาจากกิจกรรมต่างๆ
ของมนุษย์ สามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและมีจรรยาบรรณของความเป็นวิศวกร ตลอดจน
บัณฑิตมีความสามารถในการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก
เพื่อที่จะทำงานในระดับชาติและนานาชาติได้
 

 

บัณฑิตวิศวกรรมอุตสาหการเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความเป็นผู้นำ
มีความคิดสร้างสรรค์มีคุณธรรม และจริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพ ด้าน
วิศวกรรมอุตสาหการ ที่ต้องใช้กระบวนการผลิต การบริหารจัดการ และการ
ควบคุมเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีสมัยใหม่
 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
เป็นหลักสูตรที่เน้นการออกแบบชิ้นส่วนรถยนต์และการควบคุมกรรมวิธีการ
ผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์ จากวัสดุ
ประเภทโลหะและอโลหะ และเพื่อการวิจัยและพัฒนา โดยหลักสูตรจะมีการบูร
ณาการ การศึกษาทางด้านวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องมือ วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมเมคคาทรอ
นิกส์ และ วิศวกรรมอุตสาหการ ส่งผลให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ทันเวลา และ
ต้นทุนการผลิตต่ำ ภายใต้ปรัชญา การสร้างงานเริ่มจากการสร้างคน คนที่มี
คุณภาพ ย่อมสามารถผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพ หลักสูตรนี้จึงมุ่งผลิตบุคลากร
ที่มีความรู้ ความชำนาญทางด้านการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และการ
จัดการทรัพยากร หล่อหลอมจิตสานึกให้มีความรับผิดชอบต่องาน ต่อตนเอง
และสังคม เรียนรู้โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ควบคู่กับการปฏิบัติใน
ภาคอุตสาหกรรม โดยมีปรัชญาโดยย่อดังนี้ “วิศวกรที่มีศักยภาพย่อมสร้าง
ผลผลิตอย่างมีคุณภาพ”
 

 

ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านทักษะ ความรู้ทฤษฎี
ต่างๆที่จะประกอบอาชีพวิศวกรทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารหรือวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ในระดับมาตราฐานนานาชาติ รวมถึงสามารถศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึ้น โดยบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถทำการค้นคว้าวิจัยเฉพาะด้าน
ทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกเหนือจากนั้นบัณฑิตจะต้องมีคุณธรรม มีความเป็นผู้นำ และสามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นในระดับนานาชาติในยุคโลกาภิวันต์ได้อย่างดี
 

 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นรากฐานของนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ใน
ปัจจุบันและอนาคต
 

 

เพื่อผลิตนักวิทยาศาสตร์ที่มีทักษะปฏิบัติที่ดี สามารถเรียนรู้ได้เองอย่างต่อเนื่อง
ประยุกต์องค์ความรู้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพ และพัฒนาต่อยอด
องค์ความรู้ไปสู่การพัฒนาคุณภาพและสุขภาพของประชาชน
 

 

เพื่อผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมเครื่องกล ในระดับปริญญาตรีที่มีคุณภาพและ
คุณธรรม มีความสามารถในการทำงานวิจัย พัฒนา ควบคุมงานในสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลที่มีความสามารถบูรณาการเทคโนโลยีพลังงาน โดยมีความ
ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ นอกจากนี้บัณฑิตยังสามารถ
ประกอบอาชีพวิศวกรร่วมกับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ในสาขาอื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งความสามารถเหล่านี้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม หน่วยวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันและ
อนาคตได้เป็นอย่างดี
 

 

มุ่งผลิตวิศวกรที่มีความรู้และเข้าใจในสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์และศาสตร์
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยโดยในหลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นความรู้พื้นฐาน
ทางวิศวกรรมยานยนต์ เพื่อประยุกต์ใช้ในด้านรถยนต์และให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
ในการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อเพิ่มพูนทักษะทั้งในด้านการออกแบบและสร้างจริง
รวมทั้งการทดสอบสมรรถนะทางวิศวกรรมยานยนต์ การใช้เครื่องมือต่าง ๆ และ
เครื่องมือวัดทางวิศวกรรมยานยนต์ นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางที่มีประสบการณ์การท างานในบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ต่าง ๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคโนโลยียานยนต์ที่ทันสมัยในปัจจุบัน
และแนวโน้มเทคโนโลยียานยนต์ในอนาคต

 

หลักสูตรวิศวกรรมศําสตรบัณฑิต สําขําวิชําวิศวกรรมวัสดุ เป็นหลักสูตรที่
มุ่งเน้นผลิตบุคลํากรที่มีควํามรู้ควํามสํามํารถทํางด้ํานวิศวกรรมวัสดุ โดยมี
กํารศึกษําทํางด้ํานสมบัติและกรรมวิธีกํารผลิตของวัสดุ รวมถึงกํารเลือกใช้วัสดุ
ต่ํางๆ อันได้แก่ โลหะ พอลิเมอร์ ยําง เซรํามิกส์ แก้ว และวัสดุผสม ส ําหรับใช้ใน
กรรมวิธีกํารผลิตได้อย่ํางเหมําะสม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภําพ และต้นทุน
กํารผลิตต่ ํา

 

เพื่อผลิตวิศวกรที่มีควํามรู้ควํามเชี่ยวชําญในงํานวิศวกรรมโยธําทั้งภําคทฤษฎี
และปฏิบัติ สํามํารถเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมโดยไม่ท ําลํายสิ่งแวดล้อม สํามํารถสื่อสํารและร่วมงํานกับบุคคลใน
สําขําวิชําชีพอื่นๆ ได้เป็นอย่ํางดี มีควํามรับผิดชอบและมีคุณธรรม ด ํารงตนให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม

 

หลักสูตรวิศวกรรมศําสตรบัณฑิต สําขําวิชําวิศวกรรมระบบควบคุมและ
เครื่องมือวัด เป็นหลักสูตรสหวิทยํากําร มีควํามมุ่งมั่นในกํารผลิตบัณฑิตที่มี
ควํามรู้ ควํามสํามํารถทํางด้ํานวิศวกรรมระบบกํารวัดและควบคุม สํามํารถ
สื่อสํารและท ํางํานร่วมกับผู้อื่นได้อย่ํางมีประสิทธิภําพ มุ่งเน้นเป็นวิศวกรที่ดี มี
คุณธรรม จริยธรรม มีควํามรู้ควํามเข้ําใจในพื้นฐํานวิชําชีพ สํามํารถคิด
วิเครําะห์และจัดกํารปัญหําได้อย่ํางมีระบบ และมีควํามเข้ําใจในพหุวัฒนธรรมที่
แตกต่ํางกันระหว่ํางประเทศในภูมิภําค

 

ผลิตบัณฑิตที่มีควํามรู้ควํามเข้ําใจในงํานวิศวกรรมด้ํานสิ่งแวดล้อมทั้ง
ภําคทฤษฎีและปฏิบัติ สํามํารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่ํางๆ กับสถํานกํารณ์จริง
เพื่อป้องกันกํารเสื่อมโทรมของสภําพแวดล้อมอันเนื่องมําจํากกิจกรรมต่ํางๆ
ของมนุษย์ สํามํารถแก้ไขปัญหําสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นได้อย่ํางมีประสิทธิภําพ
รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและมีจรรยําบรรณของควํามเป็นวิศวกร ตลอดจน
บัณฑิตมีควํามสํามํารถในกํารสื่อสํารโดยใช้ภําษําอังกฤษเป็นภําษําหลัก
เพื่อที่จะท ํางํานในระดับชําติและนํานําชําติได้

 

หลักสูตรวิศวกรรมศําสตรบัณฑิต สําขําวิชําวิศวกรรมไฟฟ้ําสื่อสํารและ
อิเล็กทรอนิกส์ มีปรัชญําในกํารผลิตบัณฑิตระดับปริญญําตรีที่มีควํามเชี่ยวชําญ
ทั้งในด้ํานทักษะ ควํามรู้ ทฤษฎีต่ํางๆ ที่จะประกอบอําชีพวิศวกรทํางด้ําน
วิศวกรรมไฟฟ้ําสื่อสํารและอิเล็กทรอนิกส์ที่สํามํารถวิเครําะห์ปัญหําโดยกํารน ํา
ควํามรู้ทํางวิศวกรรมไปใช้งํานได้อย่ํางมีประสิทธิภําพ และสํามํารถเข้ําใจถึง
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่ํางรวดเร็วได้ รวมถึงสํามํารถศึกษําต่อใน
ระดับสูงขึ้นได้ นอกเหนือจํากนั้นบัณฑิตต้องมีคุณธรรม มีควํามเป็นผู้น ํา และ
สํามํารถท ํางํานร่วมกับผู้อื่นในแขนงอําชีพต่ํางๆ ทั้งในระดับชําติและนํานําชําติ
ในยุคโลกําภิวัตน์ได้เป็นอย่ํางดี

 

บัณฑิตวิศวกรรมเมคคําทรอนิกส์เป็นผู้มีควํามรู้ ควํามสํามํารถ มีควํามเป็นผู้น ํา
มีควํามคิดสร้ํางสรรค์มีคุณธรรม และจริยธรรม ในกํารประกอบวิชําชีพด้ําน
วิศวกรรมเมคคําทรอนิกส์ ที่สํามํารถออกแบบและควบคุมกระบวนกํารผลิต
และเครื่องจักรอัตโนมัติที่ใช้ในกํารผลิตได้ และสํามํารถออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อ
กํารบริโภคอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นเมคคําทรอนิกส์ได้

 

คณะวิศวกรรมศําสตร์ ได้ด ําเนินกํารตํามแนวนโยบํายของรัฐบําลและ
มหําวิทยําลัย ในกํารเพิ่มศักยภําพกํารด ําเนินงํานในด้ํานกํารพัฒนําก ําลังคนให้มี
ควํามก้ําวหน้ําทํางด้ํานเทคโนโลยีและวิศวกรรมศําสตร์ เพื่อให้เพียงพอต่อกําร
รองรับกํารพัฒนําประเทศชําติในอนําคต นอกจํากกํารพัฒนําก ําลังคนแล้ว
คณะวิศวกรรมศําสตร์ได้มีกํารพัฒนําในด้ํานต่ํางๆ ที่พึงมีต่อประเทศชําติจึงได้
ก ําหนดวิสัยทัศน์ ปรัชญํา และวัตถุประสงค์ขึ้น เพื่อให้เป็นทิศทํางในกํารบริหําร
จัดกํารคณะวิศวกรรมศําสตร์

 

สรรสร้างบัณฑิตคณิตศาสตร์สามารถประยุกต์ ร่วมอุตสาหกรรม เทิด

ธรรมจรรยา รักษาความดี

มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะในกํารประยุกต์ใช้ วิทยํากํารคอมพิวเตอร์เพื่องํานด้ํานวิทยําศําสตร์และธุรกิจ ให้มีควํามเป็นผู้น ํา และมืออําชีพชั้นแนวหน้ําของประเทศด้ํานวิทยํากํารคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งมี ควํามเข้ําใจพื้นฐํานวิชําชีพและและจรรยําบรรณ สํามํารถปฏิบัติงํานได้จริง อย่ํางมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อประโยชน์ของประเทศ

 

เรียนรู้จากการศึกษา ค้นคว้า ลงมือปฏิบัติ เฝ้าสังเกต และทบทวน จนเป็น
บัณฑิตที่มีจิตสาธารณะ สามารถปรับตัวเองได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม

 

ผลิตบัณฑิตสําขําวิชําฟิสิกส์ประยุกต์ที่มีควํามรู้คู่คุณธรรมและสํามํารถน ํา

ควํามรู้ไปพัฒนําประเทศให้เจริญก้ําวหน้ํา

 

ผลิตบัณฑิตทํางด้ํานสถิติที่มีควํามรู้พื้นฐํานวิทยําศําสตร์และสถิติ รู้และ
ประยุกต์ใช้สถิติกับงํานวิทยําศําสตร์ เทคโนโลยี ประกันภัยและธุรกิจ
อุตสําหกรรม รู้จักกํารสร้ํางงํานวิจัย มีภูมิปัญญํา คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยําบรรณในวิชําชีพ

 

ผลิตบัณฑิตสําขําเคมีที่มีควํามรู้ทั้งทํางทฤษฎีและปฏิบัติ สํามํารถน ําควํามรู้ไป
ประยุกต์ใช้งํานได้จริงในวิชําชีพทํางเคมีและสํามํารถศึกษําต่อในระดับที่สูงขึ้น
นอกจํากนั้นนักศึกษํายังสํามํารถเลือกเรียนวิชําในสําขําเคมีอุตสําหกรรมที่
สอดคล้องกับควํามต้องกํารของตลําดแรงงําน และยังมีโอกําสในกํารร่วมแก้ไข
ปัญหําในโรงงํานอุตสําหกรรมหรือหน่วยงํานวิจัยของรัฐ

 

เรียนรู้จํากกํารศึกษํา ค้นคว้ํา ลงมือปฏิบัติ เฝ้ําสังเกต และทบทวน จนเป็น
บัณฑิตที่มีจิตสําธํารณะ สํามํารถปรับตัวเองได้ตํามกํารเปลี่ยนแปลงของสังคม
รวมทั้งพัฒนําตนเองในกํารแก้ปัญหําทํางวิทยําศําสตร์กํารอําหําร

 

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรแบบพหุวิทยํากําร (Multidisplinary) มุ่งเน้นที่จะผลิตนัก
เทคโนโลยี ที่มีควํามรู้ควํามสํามํารถ และมีควํามเชี่ยวชําญเฉพําะทําง มีควํามรู้
หลํากหลํายจํากศําสตร์ต่ําง ๆ เช่น เทคโนโลยีเครื่องกล เทคโนโลยีโยธํา
เทคโนโลยีไฟฟ้ํา เทคโนโลยีอุตสําหกําร และเทคโนโลยีกํารจัดกําร มําผสมผสําน
เพื่อใช้ประโยชน์ในกํารด ําเนินงํานด้ํานเทคโนโลยีอุตสําหกรรม ผู้ส ําเร็จกํารศึกษํา
จํากหลักสูตรนี้มีควํามสํามํารถทั้งด้ํานทฤษฎีและปฏิบัติ สํามํารถค้นคว้ําหําควํามรู้
เพิ่มเติมและพัฒนํางํานวิจัยทํางเทคโนโลยี สํามํารถปรับตัวเข้ํากับสังคม และ
สถํานกํารณ์ทั้งปัจจุบันและอนําคต สอดคล้องกับแผนพัฒนําเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชําติและแผนกํารศึกษําแห่งชําติ ในกํารผลิตและพัฒนําก ําลังคนในด้ําน
วิชําชีพระดับเทคโนโลยี รวมทั้งยกระดับกํารศึกษําวิชําชีพให้สูงขึ้นเพื่อให้
สอดคล้องกับควํามต้องกํารของอุตสําหกรรมและอําชีวศึกษําของประเทศ

 

เพื่อผลิตครูผู้สอนสํายวิศวกรรม และนักฝึกอบรมในภําคอุตสําหกรรม ที่มี
ควํามรู้ควํามสํามํารถทั้งทํางด้ํานกํารสอน กํารถ่ํายทอด มีทักษะกํารปฏิบัติงําน
และมีควํามรู้ทํางวิศวกรรมไฟฟ้ําในวิชําเอกไฟฟ้ําก ําลัง อิเล็กทรอนิกส์ หรือ
คอมพิวเตอร์เป็นอย่ํางดี มีทัศนคติและมีจิตส ํานึกของควํามเป็นครู มี
ควํามสํามํารถที่จะถ่ํายทอดควํามรู้ ทั้งภําคทฤษฎีและภําคปฏิบัติให้กับนักเรียน
และผู้ศึกษําได้อย่ํางเป็นระบบ มีควํามสํามํารถที่จะค้นคว้ําหําควํามรู้เพิ่มเติม
และปรับปรุงงํานที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภําพและมีควํามทันสมัยอยู่เสมอ
สํามํารถที่จะปรับตัวเข้ํากับสังคมและสถํานกํารณ์ทั้งปัจจุบันและในอนําคตได้
บัณฑิตในภําคอุตสําหกรรม ด้ํานวิศวกรรมไฟฟ้ําต้องเป็นผู้มีควํามรู้ มีทักษะใน
กํารปฏิบัติและมีทัศนคติที่ดีต่อกํารท ํางําน สํามํารถปรับปรุงงํานที่รับผิดชอบให้
มีประสิทธิภําพ โดยกํารค้นคว้ําและวิจัย เพื่อให้ศําสตร์มีควํามใหม่และทันต่อ
เหตุกํารณ์ สํามํารถปรับตัวเข้ํากับสถํานกํารณ์และสังคมได้

 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได#ดําเนินการตามแนวนโยบายของ
รัฐบาลและมหาวิทยาลัย ในการเพิ่มศักยภาพในการดําเนินงานในด#านการ
พัฒนากําลังคนให#มีความก#าวหน#าทางด#านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร
เพื่อให#เพียงพอต.อการรองรับการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต นอกจาก การ
พัฒนากําลังคนแล#ว คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีได#มีการพัฒนา
ในด#านต.าง ๆ ที่พึงมีต.อประเทศชาติจึงได#กําหนดวิสัยทัศน ปรัชญา และ
วัตถุประสงคขึ้น เพื่อให#เป5นทิศทางในการบริหารจัดการ คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

 

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความ รู้ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษาและเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ที่เก่งและดี มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ

 

หลักสูตรครุศําสตร์อุตสําหกรรมบัณฑิต สําขําวิชําวิศวกรรมเครื่องกล เป็น
หลักสูตรที่จัดให้ผู้เรียนมีองค์ควํามรู้ ทักษะ ทัศนคติ โดยเฉพําะจิตส ํานึกของ
ควํามเป็นครูช่ํางด้วยกํารผสมผสํานศําสตร์ทํางวิชําชีพ กํารสอนและศําสตร์ทําง
วิชําชีพวิศวกรรมควบคู่กันไป โดยจัดให้ผู้เรียน เรียนรํายวิชําพื้นฐํานทําง
วิทยําศําสตร์ และรํายวิชําทํางเทคโนโลยี และถูกบ่มเพําะอย่ํางเพียงพอ เพื่อให้
มีคุณธรรม และจริยธรรม ผู้เรียนมีควํามสํามํารถในกํารถ่ํายทอดและปฏิบัติกําร
สอนวิชําชีพทํางวิศวกรรมและเป็นวิทยํากรฝึกอบรมในสถํานประกอบกําร ด้วย
กํารเลือกใช้กรรมวิธีกํารสอน/กํารถ่ํายทอด/กํารฝึกอบรมในสถํานศึกษําหรือใน
โรงงํานอุตสําหกรรมได้อย่ํางเหมําะสม ผลิต พัฒนํา และเลือกใช้สื่อกํารสอนได้
อย่ํางมีประสิทธิภําพ ตลอดจนกํารวัดและประเมินผลกํารสอน/กํารถ่ํายทอด/
กํารฝึกอบรมได้อย่ํางเป็นระบบ

 

ทรัพยํากรบุคคลที่ส ําเร็จจํากหลักสูตรนี้จะเป็นผู้ที่มีควํามรู้ควํามสํามํารถ
ทํางด้ํานกํารสอน กํารถ่ํายทอด มีทักษะกํารปฏิบัติงํานโยธํา และมีควํามรู้ทําง
วิศวกรรมโยธําเป็นอย่ํางดี สํามํารถน ําควํามรู้ไปประยุกต์ใช้กับกํารประกอบ
วิชําชีพครูและวิชําชีพวิศวกรรมโยธําได้ มีทัศนคติและมีจิตส ํานึกที่ดีของควําม
เป็นครูช่ําง สํามํารถที่จะถ่ํายทอดควํามรู้ ทั้งภําคทฤษฎีและภําคปฏิบัติให้กับ
นักศึกษําและผู้ฟังได้อย่ํางเป็นระบบ มีควํามสํามํารถที่จะค้นคว้ําหําควํามรู้
เพิ่มเติมและพัฒนํางํานวิจัยทํางเทคโนโลยีสํามํารถที่จะปรับตัวเข้ํากับสังคม
และสถํานกํารณ์ทั้งปัจจุบันและอนําคตได้

 

ผลิตบัณฑิตที่มีควํามรู้ทํางเทคโนโลยีกํารพิมพ์และเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ มี
ควํามเข้ําใจถึงกระบวนกํารกํารจัดกํารผลิตสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สํามํารถ
ออกแบบพัฒนําสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับกํารใช้งํานและ
เทคโนโลยีกํารผลิตได้ แก้ปัญหํา พัฒนําผลิตผลงํานด้ํานกํารพิมพ์และบรรจุ
ภัณฑ์ โดยกํารบูรณํากํารควํามรู้ต่ํางๆ โดยใช้กระบวนกํารทํางวิทยําศําสตร์
สํามํารถท ํางํานเป็นทีม และน ําเสนอผลงํานได้อย่ํางมีประสิทธิผล รวมถึง
สํามํารถอธิบํายกระบวนกํารพิมพ์เทคนิคพิเศษและจัดกํารกํารผลิตสิ่งพิมพ์โดย
ค ํานึงถึงสิ่งแวดล้อม ปรับตัวให้เข้ํากับสภําพกํารท ํางําน พัฒนําตนเองให้ทันกับ
ควํามก้ําวหน้ําทํางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกํารพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มี
จรรยําบรรณในวิชํากําร วิชําชีพ และรับผิดชอบต่อสังคม ก้ําวทันต่อกําร
เปลี่ยนแปลงอย่ํางรวดเร็ว และสํามํารถปรับตัวให้สอดคล้องต่อควํามเจริญ
รุดหน้ําของอุตสําหกรรมกํารพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ อีกทั้งมีกํารส่งเสริมด้ํานกําร
ค้นคว้ําวิจัยทํางเทคโนโลยีกํารพิมพ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อแก้ปัญหําให้แก่
อุตสําหกรรมและพัฒนํา ต่อยอด องค์ควํามรู้ทํางอุตสําหกรรมกํารพิมพ์และ
บรรจุภัณฑ์ให้ทัดเทียมระดับนํานําชําติ สร้ํางนวัตกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อ
สังคม และผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในกํารแก้ปัญหํา เพื่อ
เป็นบุคลํากรที่มีคุณภําพ ร่วมพัฒนําวงกํารอุตสําหกรรมกํารพิมพ์และ
บรรจุภัณฑ์ของประเทศให้ก้ําวไกลต่อไป

 

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีควํามรู้รอบด้ําน เน้นงํานคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสํารสนเทศ
และกํารออกแบบมัลติมีเดีย มีควํามช ํานําญในกํารแสวงหําควํามรู้ใหม่
มีควํามคิดดีและสร้ํางสรรค์สังคมให้มีควํามเจริญรุ่งเรือง

 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สําขําวิชํามีเดียอําตส์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิต
ให้มีควํามรู้ควํามสํามํารถและทักษะทํางด้ํานกํารออกแบบ และผลิตสื่อ
(Media) ให้มีควํามสํามํารถในกํารบูรณํากํารศําสตร์ต่ําง ๆ เข้ําด้วยกันโดย
อําศัยกระบวนกํารของกํารคิดสร้ํางสรรค์ ทํางด้ํานศําสตร์ของศิลปะและ
ศําสตร์ทํางด้ํานกํารออกแบบในกํารผลิตสื่อเพื่อผลักดันให้เกิดสังคมแห่งกําร
สร้ํางสรรค์

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สําขําวิชํามีเดียทํางกํารแพทย์และวิทยําศําสตร์ เป็น
หลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีควํามรู้ควํามสํามํารถและทักษะในกําร
ออกแบบ และผลิตสื่อให้มีควํามสํามํารถในกํารบูรณํากํารศําสตร์ต่ํางๆ
ด้วยขบวนกํารคิดสร้ํางสรรค์ ทั้งด้ําน ภําพวําด ภําพถ่ําย วิดีทัศน์ หุ่นจ ําลอง
กํารออกแบบกรําฟิก ภําพเคลื่อนไหว 2 มิติ ภําพเคลื่อนไหว 3 มิติ เพื่อให้
สํามํารถผลิตผลงํานสื่อในทํางกํารแพทย์และวิทยําศําสตร์ออกมําเป็นสื่อเพื่อ
กํารเรียนรู้ กํารวิจัย กํารวินิจฉัยโรค กํารน ําเสนอ กํารประชําสัมพันธ์ ด้วยควําม
เป็นมืออําชีพ รวมทั้งให้มีคุณธรรมจริยธรรม ในวิชําชีพของตนเองและมีควําม
รับผิดชอบต่อสังคม

 

ผลิตบัณฑิตที่มีควํามรู้ควํามสํามํารถในกํารเรียนรู้ ประยุกต์ใช้และบูรณํากําร
องค์ควํามรู้ด้ํานเทคโนโลยี ศิลปะและกํารออกแบบมีเดีย พฤติกรรมและกําร
รับรู้ได้อย่ํางต่อเนื่อง เพื่อสร้ํางสรรค์นวัตกรรมมีเดีย ที่ตอบสนองควํามต้องกําร
ในกํารด ําเนินชีวิตของมนุษย์

 

หลักสูตรวิทยําศําสตรบัณฑิต สําขําวิชําเทคโนโลยีสํารสนเทศ คณะเทคโนโลยี
สํารสนเทศ มหําวิทยําลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ําธนบุรี มีปรัชญําในกํารผลิต
บัณฑิตที่มีควํามรู้ ควํามสํามํารถด้ํานเทคโนโลยีสํารสนเทศ สํามํารถพัฒนําและ
ประยุกต์งํานด้ํานซอฟต์แวร์ กํารสื่อสํารข้อมูล และกํารบริหํารเทคโนโลยี
สํารสนเทศ สํามํารถสื่อสํารและท ํางํานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้อย่ํางมี
ประสิทธิภําพ มุ่งเน้นในกํารเป็นนักวิชําชีพเทคโนโลยีสํารสนเทศที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรม ปฏิบัติงํานได้จริง มีควํามรู้ ควํามเข้ําใจในพื้นฐํานวิชําชีพ สํามํารถคิด
วิเครําะห์ จัดกํารกับปัญหําได้ สํามํารถวิเครําะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขและน ําไปใช้
อย่ํางเหมําะสม มีควํามรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เสียสละ และเป็นแบบอย่ํางที่ดี ร่วม
สร้ํางสรรค์งํานด้ํานเทคโนโลยีสํารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในกํารพัฒนําประเทศ

 

เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ที่ประยุกต์และบูรณํากําร
กันจํากศําสตร์ทั้งเทคโนโลยีสํารสนเทศ ร่วมกับมนุษยศําสตร์ สังคมศําสตร์
กอรปกับทักษะด้ํานกํารใช้ภําษําเพื่อกํารสื่อสํารร่วมด้วย ซึ่งหลักสูตรศิลปศํา
สตรบัณฑิต สําขําวิชํานวัตกรรมบริกํารดิจิทัลนี้ เน้นสร้ํางบัณฑิตที่มีควํามรู้
ควํามเข้ําใจในกํารน ําดิจิทัลไปใช้งํานได้อย่ํางสอดคล้องกับบริบทของประเทศใน
ยุค Thailand 4.0 พร้อมกับมีควํามรู้ควํามเชี่ยวชําญทํางด้ํานภําษําอังกฤษ
สังคมศําสตร์ และบริหํารธุรกิจ (หรือสําขําวิชําชีพอื่นๆ) อย่ํางดี

 

คณะเทคโนโลยีสํารสนเทศ มหําวิทยําลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ําธนบุรี มีควําม
มุ่งมั่นในกํารผลิตบัณฑิตที่มีควํามรู้ ควํามสํามํารถด้ํานวิทยํากํารคอมพิวเตอร์
สํามํารถประยุกต์งํานด้ํานโปรแกรม กํารสื่อสํารข้อมูล และกํารบริหํารวิทยํากําร
คอมพิวเตอร์ สํามํารถสื่อสํารและท ํางํานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้อย่ํางมี
ประสิทธิภําพ มุ่งเน้นในกํารเป็นนักวิชําชีพด้ํานวิทยํากํารคอมพิวเตอร์ที่ดี มี
คุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงํานได้จริง มีควํามรู้ ควํามเข้ําใจในพื้นฐํานวิชําชีพ
สํามํารถคิด วิเครําะห์ จัดกํารกับปัญหําได้ สํามํารถวิเครําะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข
และน ําไปใช้อย่ํางเหมําะสม มีควํามรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เสียสละ และเป็น
แบบอย่ํางที่ดี ร่วมสร้ํางสรรค์งํานด้ํานวิทยํากํารคอมพิวเตอร์ที่เป็นประโยชน์ใน
กํารพัฒนําประเทศ

 

ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักคิดภํายใต้แนวควํามคิดที่ ใช้ควํามช ํานําญในทักษะ
วิชําชีพ ภูมิหลัง เรื่องรําว หลักกําร ศิลปะและวิทยําศําสตร์ โดยสําขําวิชําจะ
เน้นกํารพัฒนําควํามสํามํารถของนักศึกษําให้มีควํามสํามํารถในกํารคิด
สร้ํางสรรค์งํานออกแบบและมีควํามรับผิดชอบต่อสังคม โดยน ําเอําวิธีกําร
คิดแก้ปัญหําทํางด้ํานสถําปัตยกรรมมําวิเครําะห์ให้มีกํารพัฒนําอย่ํางต่อเนื่อง

 

นักออกแบบอุตสําหกรรมที่ส ําเร็จกํารศึกษําจํากหลักสูตรนี้ พึงมีคุณลักษณะใน
กํารออกแบบโดยค ํานึงถึง ผู้ใช้เป็นศูนย์กลําง (User-Centered Design)
ดังนั้นโครงสร้ํางและเนื้อหําของหลักสูตรจึงประกอบขึ้นเพื่อให้บัณฑิตฯ มีควําม
เข้ําใจเรื่องปัจจัยเกี่ยวกับมนุษย์ทํางกํายภําพ (Physical Human Factors)
ทํางจิตวิทยํา และกระบวนกํารรับรู้ (Psychological and Cognitive Human
Factors) ทํางสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural Human Factors)
และสํามํารถน ําควํามเข้ําใจเรื่องปัจจัยเกี่ยวกับมนุษย์ มําบูรณํากํารกับควําม
เข้ําใจทํางด้ํานศิลปกรรม เทคโนโลยี กํารผลิต และกํารตลําด ในกํารออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ได้อย่ํางมีประสิทธิภําพ โดยบัณฑิตฯ จะได้เรียนรู้กระบวนกํารท ํางําน
ในกํารออกแบบโดยใช้วิธีกํารทํางวิทยําศําสตร์ (Scientific Method) ซึ่งเป็น
วิธีกํารท ํางํานที่มีระเบียบแบบแผนอันจะน ําไปสู่กํารออกแบบผลงํานออกแบบ
ใหม่ๆ ที่สํามํารถตอบสนองควํามต้องกํารของผู้ใช้ทั้งทํางด้ํานสุนทรียภําพและ
ประโยชน์ใช้สอยได้อย่ํางเหมําะสม หลักสูตรนี้ยังสอนให้บัณฑิตฯ มีคุณธรรมใน
กํารประกอบวิชําชีพ รวมทั้งมีควํามสํามํารถในกํารผสมผสํานและประยุกต์ใช้
ศําสตร์ต่ํางๆ อันได้แก่ ศิลปกรรมศําสตร์ มนุษยวิทยํา วิทยําศําสตร์ เทคโนโลยี
กํารตลําด และศีลธรรมจริยธรรมในกํารสร้ํางสรรค์ผลงํานออกแบบ ในรูปของ
ผลิตภัณฑ์ บริกําร รวมทั้งระบบกํารสร้ํางประสบกํารณ์ที่ค ํานึงถึงผู้ใช้และกําร
เปลี่ยนแปลงของบริบท สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

 

สถําปัตยกรรมภํายในอําคําร ทั้งอําคํารที่อยู่อําศัย อําคํารเพื่อกํารพําณิชย์ และ
อําค ํารเพื่ อใช้ป ระกอบกิจส ําธํารณ ะ ต้องอ ําศัยบุคล ําก รที่มีค วําม รู้
ควํามสํามํารถด้ํานกํารออกแบบโดยเฉพําะ สถําปนิกที่ส ําเร็จกํารศึกษําจําก
หลักสูตรนี้ พึงมีทักษะในกํารออกแบบที่ตระหนักถึง สุนทรียภําพ ประโยชน์ใช้
สอย ควํามเข้ําใจบริบททํางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม กํารประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี สภําวะแวดล้อมและกํารประหยัดพลังงําน และทักษะด้ํานกํารใช้
ภําษําที่เป็นสํากล

 

หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์คณะสถําปัตยกรรมศําสตร์และกํารออกแบบ
มีกํารจัดกํารเรียนกํารสอนที่เน้นประสบกํารณ์กํารเรียนรู้เชิงบูรณํากํารอย่ําง
เป็นองค์รวมโดยน ําเทคโนโลยี และกระบวนกํารที่เหมําะสมมําประยุกต์เข้ํากับ
กํารเรียนรู้เชิงปฏิบัติในสตูดิโอ ผู้เรียนสํามํารถหําแนวทํางและพัฒนําควํามคิดที่
มีอยู่ของตนไปสู่กํารคิดอย่ํางสร้ํางสรรค์ซึ่งเป็นคุณสมบัติส ําคัญของนักออกแบบ

 

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทํางด้ํานวิจัย ออกแบบหลักสูตรและวํางแผนกําร
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นหลักสูตรที่เปิดกว้ํางให้คนได้พัฒนําควํามสํามํารถอย่ําง
เต็มศักยภําพของตนเองโดยไม่ยึดติดกับหลักสูตรทั่วไปที่มีอยู่ซึ่งจะผลิตบัณฑิต
เฉพําะบุคคลเป็นรํายๆ ไปตํามคนสนใจของผู้เรียน นั่นคือ หลักสูตรจะเปิดกว้ําง
ให้ผู้เรียนสํามํารถออกแบบหลักสูตรที่ตนเองต้องกํารได้เปิดโอกําสให้ผู้เรียนได้
พัฒนําควํามสํามํารถอย่ํางเต็มศักยภําพโดยไม่ยึดติดกับหลักสูตรที่มีอยู่ เป็น
หลักสูตรที่สํามํารถปรับเข้ําได้กับทุกสถํานกํารณ์ตํามควํามต้องกํารของผู้เรียน
ถูกออกแบบมําเพื่อให้รองรับผู้เรียนที่มีควํามรู้ ควํามสํามํารถ เฉพําะทําง หรือมี
ควํามสนใจเฉพําะด้ํานเป็นพิเศษ จะเน้นเรียนไปศําสตร์ใดศําสตร์หนึ่งหรือ
บูรณํากํารหลํายศําสตร์ได้หลักสูตรมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทํางด้ํานวิจัย
ออกแบบและวํางแผนกํารเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะผลิตบัณฑิตเป็นเฉพําะบุคคล
ไป เพื่อพัฒนํางํานและตอบสนองควํามต้องกํารบุคลํากรของประเทศด้ําน
วิทยําศําสตร์และเทคโนโลยีโดยเน้นกระบวนกํารทํา วิจัยเน้นกํารใช้ทรัพยํากรที่
มีอยู่ ให้เกิดประโยชน์ สูงสุดและควํามร่วมมือกับองค์กรต่ํางๆ เพื่อสร้ํางควําม
แข็งแกร่งทํางวิชํากําร

มุ่งหวังให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีความรู้และทักษะทั้งในด้านทั่วไปและด้าน
วิศวกรรมเคมีที่ลึกซึ้ง โดยอาศัยกลยุทธ์กํารเรียนกํารสอนที่หลํากหลําย ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นแนวทํางส ําคัญ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเข้ําใจอย่ํางลึกซึ้งถึง
กระบวนกํารเรียนรู้เพื่อให้ได้มําซึ่งควํามรู้และทักษะ

ผลิตวิศวกรและนักวิชาการในระดับปริญญ าโทที่มีคุณภาพ และคุณ ธรรม มี
ความสามารถในการท างานวิจัยพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น และประกอบอาชีพวิศวกรใน
สภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมในยุคโลกาภิวัฒน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และพัฒนา
ความสามารถของบุคลากรในมหาวิทยาลัยในการท าวิจัย

เพื่อผลิตและพัฒนานักวิชาชีพและนักวิจัย ด้านวิศวกรรมโยธา ที่มีความรู้ความช านาญ
ด้านวิชาชีพ มีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติและเป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณภาพ

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในงานวิศวกรรมด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ กับสถานการณ์จริงเพื่อป้องกันการเสื่อม
โทรมของสภาพแวดล้อมอันเนื่องมาจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์สามารถบริหารและ
จัดการอันน าไปสู่การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและมีจรรยาบรรณของความเป็นวิศวกร

ผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถท าการวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ
โดยมุ่งเน้นให้เป็นมหาบัณฑิตที่เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ได้ด้วยตนเอง สามารถวิเคราะห์
ปัญหาและน าเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม
โดยมหาบัณฑิตจะต้องมีความรู้พื้นฐานและความรู้ขั้นสูงในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ระบบควบคุม อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร และสารสนเทศ และสามารถคิดค้น ประยุกต์
และถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ดี

มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ทางวิศวกรรมเพื่อใช้ในการ พัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน

มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ในด้านวิศวกรรมการเชื่อม มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล มีความสามารถในการวิจัย แก้ไข
ปัญหาทางวิศวกรรมอย่างเป็นระบบ และถ่ายทอดความรู้ให้กับภาคอุตสาหกรรม

ผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทั้งด้านทฤษฎี ทักษะและงานวิจัย เพื่อน าไป
ประยุกต์ใช้งานได้จริงในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลหการ และสามารถศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้นด้วย

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ชีวภาพ (Biological Engineering) พัฒนาขึ้นเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความ
สามารถเชิงวิจัยขั้นสูง ด้านการบูรณาการหลักการพื้นฐานด้านวิศวกรรม (Engineering)
เข้ากับวิทยาการสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต (Life Sciences) และ / หรือการแพทย์
(Medicine) ส าหรับศึกษา วิเคราะห์ สร้างความเข้าใจในองค์ความรู้ของระบบชีววิทยา
ขั้นสูงทั้งในระดับโมเลกุล (Molecular) และเซลล์ (Cellular) และสามารถสังเคราะห์
วิทยาการที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเข้มแข็งแก่ประเทศ ด้านการรักษาสุขภาพ
(Health Care) และ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม (Ecology) เพื่อชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นโดยการผสมผสานความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบ-
การณ์และทักษะที่แข็งแกร่งของคณาจารย์และนักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และ

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยีเพื่อจัดท าหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ ให้เป็น
หลักสูตรที่มีความสมดุลระหว่างชีววิทยาและวิศวกรรมศาสตร์เพื่อใช้ทักษะในการศึกษา
สิ่งต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ น ามาแก้ไขปัญหาทางด้านชีววิทยา การแพทย์ เภสัชกรรม
พลังงาน สิ่งแวดล้อม เกษตรกรรม และอาหาร
เนื่องจากวิศวกรรมชีวภาพเป็นสหศาสตร์ (Interdisciplinary) ที่ผสมผสานความรู้
ด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ชีวิต เพื่อศึกษาท าความเข้าใจสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนอย่าง
เป็นระบบ และพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพส าหรับประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ ทาง
ชีวภาพ การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรจึงมุ่งเน้นกระตุ้นการเรียนรู้ผ่านการ
เรียนการสอนแบบ Problem-Based Learning (PBL) ซึ่งจะมีการบรรยายไม่เกิน
ร้อยละ 40 ของชั่วโมงเรียนทั้งหมด โดยนักศึกษาได้รับการฝึกทักษะ และสร้างความ
สามารถการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงจากผู้เชี่ยวชาญในห้องปฏิบัติการ หรือหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องในด้านวิศวกรรมชีวภาพ โดยหลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะดังต่อไปนี้
- รู้วิธีการเรียนรู้ (Know How to Learn) และมีทักษะด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง
(Self-Learning Competency)
- มีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การคิดเชิงวิเคราะห์ (Critical Thinking) และ
คิดเป็นระบบ (System Thinking) และสามารถบูรณาการ (Integrate) ความรู้จาก
วิทยาการหลายสาขาวิชา
- มีทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ดี ในการน าเสนอผลงานทั้งด้านการเขียน และการพูด
- มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และ / หรือวัฒนธรรม
รวมทั้งวิทยาการหลายสาขา เพื่อการท างานร่วมกันเป็นทีม

เพื่อพัฒนาวิศวกรยานยนต์ให้มีมุมมองระดับโลกและความรู้ที่ทันสมัยระดับสูงในสาขา
เทคโนโลยียานยนต์ มีประสบการณ์และความรู้สาขาเฉพาะทางในระดับนานาชาติ

ผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถท าการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิศวกรรม หรือสามารถ
วิเคราะห์และแก้ปัญหาทางเทคนิควิศวกรรมขั้นสูง โดยมหาบัณฑิตจะต้องมีความรู้
พื้นฐานและความรู้ขั้นสูงในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และมีประสบการณ์การวิจัยและ
พัฒนา หรือวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางเทคนิค

ผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทั้งด้านทฤษฎี ทักษะและงานวิจัย ตลอดจน
มีโอกาสศึกษาหลักสูตรทั้งในมหาวิทยาลัยและน าความรู้ไปแก้ไขปัญหาจริงในโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยมหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจะสามารถคัดกรอง วิเคราะห์ปัญหา
และคิดวิธีแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างถูกต้องเป็นระบบ

ผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถ ในการคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้งาน การ
แก้ปัญหา การติดตามเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และสามารถพัฒนาเทคโนโลยี รวมถึงการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ควบคู่กับความ
รับผิดชอบและจริยธรรม

ผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถท าการวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ
โดยมุ่งเน้นให้มหาบัณฑิตมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา เพื่อน าเทคโนโลยีทาง
วิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศไปใช้งาน โดยมหาบัณฑิตจะต้องมีความรู้พื้นฐานและ
ความรู้ขั้นสูงในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบควบคุม อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร และ
สารสนเทศ และรู้จักปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

มหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชวิศวกรรม มีความรู้พื้นฐานด้านวิชาชีพวาริชวิศวกรรม
มีความสามารถในการวิจัย วิเคราะห์ แก้ปัญหา มีทักษะในการทํางาน และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการ

ผลิตบัณ ฑิตผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านวิศวกรรมและการบริหารการ
ก่อสร้าง ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร เป็นหลักสูตร
พหุวิทยาการ (Multidisciplinary curriculum) จัดการเรียนการสอนโดยภาควิชา
วิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การจัดการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 2 แผน คือ 1) แผน ก 2 เรียนรายวิชาและท า
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต และ 2) แผน ข (ทักษะวิศวกรรมอาหาร) เรียนรายวิชาและ
ท าโครงงานวิจัยพิเศษ 6 หน่วยกิต โดยหลักสูตรแผน ก 2 มุ่งเน้นผลิตมห าบัณ ฑิ ตที่มี
ความรู้ความสามารถในการบูรณ าการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและ
วิศวกรรมศาสตร์ในการท าวิจัยเชิงลึก เพื่อพัฒนาองค์ความรู้หรือความเข้าใจใน
กระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ส่วนหลักสูตรแผน ข มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิต
ที่มีทักษะการวิเคราะห์ การแก้ปัญหาในสภาพการท างานจริงในโรงงาน โดยการบูรณา
การความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์ มุมมองและความเข้าใจกับสภาพจริงของอุตสาหกรรมอาหาร อันจะ
น าไปสู่การแก้ปัญหาเชิงป้องกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับบุคลากรจาก
ภาคอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้จะทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มี
ประสบการณ์ในการท างาน สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีมุมมองความ
เข้าใจที่ชัดเจนต่อภาคอุตสาหกรรม และสามารถบูรณาการความรู้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา
และพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศได้อย่างดี

มุ่งเน้นให้ผู้ส ําเร็จกํารศึกษํามีควํามรู้ควํามสํามํารถในเชิงวิเครําะห์ มีกระบวนกํารคิด
และแก้ปัญหําอย่ํางเป็นระบบ เพื่อผลิตบุคลํากรที่มีควํามรู้เฉพําะด้ํานเทคโนโลยีกํารขึ้น
รูปวัสดุและนวัตกรรมกํารผลิต เพื่อให้ผู้ส ําเร็จกํารศึกษําออกไปท ํางํานทํางด้ํานวิชํากําร
กํารวิจัย กํารพัฒนําเทคโนโลยีและกํารแก้ไขปัญหําในโรงงํานอุตสําหกรรมเพื่อผลิต
สินค้ําให้มีคุณภําพ เพิ่มคุณค่ํา ประหยัดทรัพยํากรและพลังงําน หลักสูตรมีกํารจัดกําร
เรียนกํารสอนทั้งแผน ก 2 และแผน ข หลักสูตรแผน ก 2 จะเน้นกํารผลิตวิศวกร
นักวิจัยและนักวิชํากําร เพื่อท ํางํานด้ํานกํารวิจัยและพัฒนําในระดับสํากล ส่วนหลักสูตร
แผน ข จะมุ่งเน้นกํารผลิตบัณฑิตที่มีควํามรู้และประสบกํารณ์ทํางด้ํานเทคโนโลยีกําร
ขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมกํารผลิต เพื่อน ําควํามรู้ไปปรับใช้ในกํารท ํางํานและกําร
ประกอบธุรกิจของตนให้บังเกิดประสิทธิภําพสูงขึ้น และสํามํารถรองรับเทคโนโลยีและ
กํารบริหํารจัดกํารสมัยใหม่ได้เป็นอย่ํางดี

คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ ประยุกต์รอบด้าน สร้างงานวิจัยมาตรฐานสากล

ผลิตบุคลํากรที่มีพื้นฐํานกํารศึกษําด้ํานเคมีให้มีควํามรู้ ควํามเชี่ยวชําญเฉพําะทําง
ในเคมีสําขําต่ํางๆ และมีทักษะกํารท ําวิจัยในเชิงลึก ที่สํามํารถน ําควํามรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในงํานวิจัยพัฒนําในภําควิชํากําร เพื่อตอบสนองควํามต้องกําร
นักวิทยําศําสตร์ในตลําดแรงงํานภําคต่ํางๆ ของประเทศ

ผลิตบุคลํากรที่มีพื้นกํารศึกษําด้ํานเคมีให้มีควํามรู้และควํามช ํานําญด้ําน
อุตสําหกรรม และมีควํามเชี่ยวชําญเฉพําะทํางในสําขําสิ่งแวดล้อม พอลิเมอร์ และ
เครื่องส ําอําง สํามํารถน ําควํามรู้ไปประยุกต์ใช้ในงํานวิจัยและพัฒนําในภําควิชํากําร
และภําคอุตสําหกรรม เพื่อตอบสนองควํามต้องกํารของตลําดแรงงํานภําคต่ํางๆ

ผลิตมหําบัณฑิต สําขําวิชําฟิสิกส์ที่มีควํามรู้และมีคุณธรรม ที่สํามํารถสร้ํางผลงําน

ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชําติ

หลักสูตรวิทยําศําสตรมหําบัณฑิต สําขําวิชําวิทยําศําสตร์นําโนและเทคโนโลยีนําโน
(หลักสูตร นํานําชําติ) เป็นหลักสูตรพหุวิทยํากําร (Multidisciplinary) ที่ประยุกต์ใช้
วิทยําศําสตร์จํากหลํากหลํายสําขําวิชําทั้งวิทยําศําสตร์พื้นฐํานและวิทยําศําสตร์
ประยุกต์รวมถึงวิศวกรรมศําสตร์และกํารแพทย์ เพื่อสร้ํางนวัตกรรมและองค์ควํามรู้
ในเชิงเทคโนโลยีนําโน เน้นกํารสร้ํางมหําบัณฑิตที่มีทักษะเชิงปฏิบัติกํารและ
เชิงวิเครําะห์ที่จ ําเป็นต่องํานวิจัยและกํารพัฒนําเทคโนโลยีทํางด้ํานนําโน

ผลิตมหําบัณฑิตทํางกํารสอนคณิตศําสตร์ที่มีควํามรู้ควํามสํามํารถ สร้ํางองค์ควํามรู้
ใหม่เกี่ยวกับยุทธวิธีกํารสอนคณิตศําสตร์อย่ํางมีคุณธรรมและจริยธรรม

ผลิตมหําบัณฑิตที่มีควํามรู้พื้นฐํานและขั้นสูงในวิชําเคมีแขนงต่ํางๆ และมี

ควํามสํามํารถในกํารสอนและกํารวิจัย

คิดสร้ํางสรรค์ ขยันใฝ่รู้ มีจิตสําธํารณะ มุ่งสู่มําตรฐํานสํากล

ผลิตมหําบัณฑิต สําขําวิชําฟิสิกส์ศึกษํา ให้มีควํามรู้ฟิสิกส์ขั้นพื้นฐําน ขั้นกลําง และ
ขั้นสูง มีแนวคิดที่น ําไปประยุกต์ใช้พัฒนํากํารเรียนกํารสอนและกํารวิจัยฟิสิกส์
ศึกษําอย่ํางมีประสิทธิภําพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ที่ประยุกต์และ
บูรณาการจากศาสตร์ทั้งวิทยาศาสตร์ร่วมกับศาสตร์ทางการสอน เน้นสร้างบัณฑิตที่
มีจิตวิญญาณความเป็นครูสูง พร้อมกับความเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่ได้มีเพียง
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และ
คณิตศาสตร์ที่ถูกต้อง แต่ยังสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการของศาสตร์
เหล่านั้น เพื่อนํามาบูรณาการในการจัดการศึกษาได้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษา
ดังนั้น บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา จะมีความรู้ความเข้าใจและมีจิตวิญญาณในวิชาชีพ
ครู และมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่ลุมลึก รวมทั้งสามารถสื่อสาร
ให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาบทเรียน ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยสามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนได้

องค์ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง
ในการด ารงชีวิตในยุคไร้พรมแดน เนื่องจากสังคมปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศมีบทบาทในทุกองค์ประกอบของการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
ประกอบกับการสื่อสารทุกแขนงได้ทวีบทบาทส าคัญและมีความสลับซับซ้อนมาก
ขึ้น จึงต้องมีผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน เพื่อจักได้เป็นผู้ถ่ายทอดและส่งเสริม
วิชาชีพนี้ให้เจริญก้าวหน้าสอดคล้องกับความต้องการและสภาพความเปลี่ยนแปลงของ
สังคม

ผลิตนักเทคโนโลยีการเรียนรู้และนักเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนที่มีคุณภาพและคุณธรรม

เพื่อพัฒนาบุคคลให้รู้จักคิดและแก้ไขปัญหาในการเรียนการสอนและในงาน
อุตสาหกรรม ผ่านการค้นคว้าวิจัยทั้งในมิติกว้างและมิติที่ลึกของศาสตร์นี้เพื่อให้เกิด
ความรู้ในรายละเอียดของการพัฒนาบุคคลในสายงานช่าง และเพื่อยกระดับความรู้
ความสามารถให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้อย่างดี

ผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ระดับสูง สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทันสมัย เพื่อประกอบวิชาชีพทั้งใน
หน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจและเอกชน และเป็นผู้มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม
ศีลธรรม และมนุษยสัมพันธ์อันดีมีความมานะ ขยัน และอดทน

มุ่งมั่นผลิตมหาบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่ออุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ โดย
มหาบัณฑิตที่ผลิตเป็นผู้มีวิสัยทัศน์มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของการพิมพ์ควบคู่กับ
บรรจุภัณฑ์รวมทั้งมีความรู้ในการบริหารองค์กรด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
สามารถน าความรู้และทักษะการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการท างานเพื่อการแก้ปัญหา
หรือพัฒนาสิ่งพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์ โดยปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณทั้งด้านวิชาการ
และวิชาชีพ

ผลิตมืออาชีพที่มีความปรีชาสามารถในการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กร ด าเนิน
ชีวิตด้วยปัญญา สามารถบูรณาการความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทักษะ คุณธรรม
จริยธรรมแห่งชีวิต ไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาบุคคลให้เป็นคนดีมีสติปัญญา
ความสามารถ และอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และ
สามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วยสติปัญญา

ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านการศึกษาเเละด้านวิศวกรรมโยธาใน
ระดับสูง มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถแสวงหาความรู้สร้างองค์
ความรู้และน าความรู้ไปใช้จัดการเรียนการสอน ท าวิจัย พัฒนาหลักสูตร และบริหาร
สถานศึกษาหรือสถานประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมก่อสร้าง

มุ่งเน้นให้ผู้เข้าศึกษ ามีความรู้มีทักษะ และมีประสบการณ์ ด้านการบ ริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีเครือข่าย เพื่อน าความรู้ไป
ปฏิบัติงานจริงในองค์การของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็น
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในสังคม ดังปรัชญาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศคือ ท า
อย่างมีหลักวิชาการ ท าอย่างมีคุณภาพ ท าอย่างสม่ าเสมอ ท าด้วยความยุติธรรมมี
คุณธรรม จริยธรรม และโปร่งใส

มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์ใน
ธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างดีและสามารถน าความรู้ไปใช้ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในสังคม สามารถ
ท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ และท างานได้อย่างมืออาชีพ ดังปรัชญาของคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ท าอย่างมีหลักวิชาการ ท าอย่างมีคุณภาพ ท าอย่างสม่ าเสมอ
ท าด้วยความยุติธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม และโปร่งใส

มุ่งพัฒนามหาบัณฑิตที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
สารสนเทศ โดยเป็นหลักสูตรภาคเสาร์อาทิตย์ เพื่อเปิดโอกาสให้บัณฑิตไม่จ ากัด
สาขาวิชา แต่มีความรู้และ / หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ
สามารถเข้าศึกษาต่อเพื่อเรียนรู้และเข้าใจพื้นฐานด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจและ
วิทยาการใหม่ ในขณะเดียวกันสามารถน าประสบการณ์จากการท างานมาแลกเปลี่ยน
เพื่อสนับสนุนการท าธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ก้าวหน้า

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการพัฒนาศาสตร์ด้าน
วิท ย าก ารคอมพิ วเตอ ร์ มีค วามเชี่ย วช าญ ในก ารแก้ปัญ ห าที่เกี่ย วข้องกับ
วิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญหาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถท าวิจัยหรือประเมินผลการวิจัยในสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ก้าวหน้าได้เป็นอย่างดีและตอบสนองความต้องการบุคลากร
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ของประเทศได้ ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมใน
สังคมดังปรัชญาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศคือ ท าอย่างมีหลักวิชาการ ท าอย่างมี
คุณภาพ ท าอย่างสม่ าเสมอ ท าด้วยความยุติธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม และโปร่งใส

พัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถในการวิจัยและพัฒนาเชิงสหสาขาวิชา มีความรู้ความ
เข้าใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรชีวภาพและการ
จัดการระบบนิเวศเชิงอนุรักษ์ สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของ
สังคม ตลอดจนสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เหมาะสมกับท้องถิ่น มีทักษะใน
กระบวนการวิเคราะห์เชิงเทคนิค มีความเป็นผู้น า มีทักษะในการท างานภาคสนามทั้ง
การท างานเป็นกลุ่มและอิสระได้เป็นอย่างดี

ผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านชีวโมเลกุลและเทคโนโลยีในการแก้ปัญหา

/ พัฒนากระบวนการ หรือต่อยอดงานวิจัย

พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกษตรและ
เทคโนโลยี(วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว) เพื่อสร้างงานและนวัตกรรมในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

เทคโนโลยีชีวภาพเป็นศาสตร์ในการน าสิ่งมีชีวิตมาใช้ผลิตสารหรือสิ่งที่มีมูลค่า เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งในด้านการเกษตร การแพทย์และสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตสูงแห่งหนึ่งใน
โลก จึงควรใช้ประโยชน์จากส่วนนี้อย่างสูงสุด ซึ่งสามารถด าเนินการได้โดยใช้บุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถสูงในการน าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ โดยมีส่วนร่วมใน
กระบวนการตั้งแต่การวิจัยพัฒนา กระบวนการผลิต หรือการน าไปใช้ในอุตสาหกรรมใน
เชิงพาณิชย์ หลักสูตรจึงมุ่งมั่นสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสาขาวิชาเทคโนโลยี
ชีวภาพในหลากหลายคุณลักษณะ ทั้งผู้ที่สามารถวิจัยในเชิงลึก ผู้ที่มีทักษะในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพกับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เช่นอุตสาหกรรม
อาหาร ยา สารชีวภัณฑ์ทางการแพทย์ ด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น รวมทั้งผู้
ที่มีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ

หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นโดยการประสานความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
ประสบการณ์และทักษะที่แข็งแกร่งของคณาจารย์และนักวิจัยจากคณะทรัพยากร
ชีวภาพและเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจัดท าหลักสูตรชีวสารสน
เทศและชีววิทยาระบบ ให้เป็นหลักสูตรที่มีความสมดุลระหว่างชีววิทยาระบบ ศาสตร์
ทางด้านโอมิคส์ (Omics) ซึ่งครอบคลุมทั้งระดับจีโนม (Genomics)
ทรานสคริปโตม (Transcriptomics) โปรตีโอม (Proteomics) และเมตาโบโลม
(Metabolomics) เป็นต้น และวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยการกระตุ้นการเรียนรู้ผ่าน
การท าโครงการแบบบูรณาการ เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ลึกซึ้งภาคทฤษฎีและได้รับการฝึก
ทักษะให้เข้มแข็ง ซึ่งในก า รฝึกทักษะนี้นักศึกษ าจะมีโอก าสฝึกและส ร้ าง
ความสามารถในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะได้รับ
การฝึกจากผู้เชี่ยวชาญในห้องปฏิบัติการหรือหน่วยงานต่างๆ ที่มีการใช้ชีวสารสนเทศ
และชีววิทยาระบบ ซึ่งเมื่อจบการศึกษาแล้วจะมีความสามารถและความพร้อมที่จะ
ร่วมงานกับกลุ่มงานและกลุ่มวิจัยต่างๆ ที่ต้องการใช้เทคโนโลยีชีวสารสนเทศชีววิทยา
ระบบได้ทันทีเพื่อตอบสนองต่อความต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้อง
กับการพัฒนางานวิจัยในยุคหลังจีโนมที่มีมากขึ้น เพื่อการพัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ การเกษตรและการแพทย์ ซึ่งปัจจุบันชีวสารสนเทศและชีววิทยา
ระบบเป็นเทคโนโลยีที่มีการขานรับจากอุตสาหกรรม ต่างๆ ทุกแขนง และ
นักวิทยาศาสตร์ที่มีทักษะทางด้านนี้เป็นที่ต้องการอย่างมากทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

มุ่งเน้นพัฒนาคนให้มีความรู้และความสามารถ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัด
การพลังงานและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ ๆ
ให้แก่สังคมและประเทศชาติ

การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านที่มี

ผลกระทบต่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม

มุ่งเน้นการรู้จริงได้คุณภาพ สามารถออกแบบและจัดการกระบวนการทางความร้อนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นและสนองนโยบายตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของ
ประเทศ

เพื่อบูรณาการความรู้ด้านพลังงาน และพัฒนางานวิจัย เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการ

พัฒนาประเทศ โดยการผสมผสานกับองค์ความรู้ในด้านต่างๆ

มุ่งเน้นที่จะผลิตนักเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้มีการเรียนรู้
ควบคู่กับการวิจัย เลือกใช้ และสามารถพัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้
ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษได้อย่างมีประสิทธิผล อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม
และประเทศชาติ

1. เน้นการวิจัยประยุกต์และการพัฒนา มากกว่างานวิจัยพื้นฐาน โดยบูรณาการศาสตร์
หลายสาขาในงานวิจัยและการเรียนการสอน เพื่อให้สามารถน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ได้
2. เน้นความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศชาติ หรือความ
เป็นเลิศที่ตรงประเด็น (Excellence with Relevance) เนื้อหาของหลักสูตร การเรียน
การสอน การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ ของหลักสูตรจะ
ให้ความส าคัญทั้งความเป็นเลิศทางวิชาการและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
ผลงานวิจัย (เช่น ภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษาวิจัย ตลอดจนสังคมและ
ประเทศชาติ)
3. เน้นการด าเนินการในลักษณะเครือข่ายและการเป็นหุ้นส่วน (Networking and
Partnership) กิจกรรมต่างๆ ของหลักสูตร เช่น การเรียนการสอน การท าโครงการวิจัย
และพัฒนาต่าง ๆ จะอาศัยบุคลากรและทรัพยากรอื่น ๆ จากภายในและภายนอก
มจธ.
4. เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทั้งในแง่ของการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนาผู้เรียนให้
ตรงกับความต้องการและความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล ในการเรียนการสอน
จะใช้ทั้งวิธีการเรียนการสอนปกติ ควบคู่กับการเรียนรู้ตามแนวทางของทฤษฎี
Constructivism ที่ให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ใน
หลักสูตร
5. เน้นความเป็นนวัตกรรม (Innovation) คือ การน าความรู้และผลงานต่างๆ ไปสู่การใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือประโยชน์สาธารณะ

มุ่งเน้นในการผลิตครูผู้มีความสามารถในด้านภาษาอังกฤษ มีความรู้ด้านทฤษฎีการสอน
และการเรียนรู้มีความเชี่ยวชาญด้านการสอน ตลอดจนการวิจัยในระดับนานาชาติ
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นก าลังส าคัญของประเทศในการก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลโลก
การเรียนการสอนในหลักสูตรเน้นการใช้ภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรและเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมและ

จริยธรรมในการประกอบอาชีพ

มุ่งผลิตบัณฑิตที่รอบรู้หลักการสื่อสารโดยถ่องแท้ทั้งการสื่อสารในวัฒนธรรมเดียวกัน
และระหว่างวัฒนธรรม โดยมีภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือส าคัญที่ท าให้การสื่อสารใน
ระดับวิชาชีพและระดับนานาชาติประสบความส าเร็จ พร้อมทั้งสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้อย่างมีวิจารณญาณ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการสื่อสาร มีทักษะในการ
วิเคราะห์ภาษา เพื่อสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษได้อย่างยั่งยืน และใช้เทคโนโลยีในการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

มุ่งเน้นกํารบูรณํากํารระหว่ํางศําสตร์ทํางด้ํานวิทยําศําสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศําสตร์ และศําสตร์ทํางด้ํานกํารบริหํารจัดกํารสมัยใหม่ โดยด ําเนินกําร
ผลิตบุคลํากรที่มีควํามเป็นวิชําชีพ (Professional Degrees) มีคุณธรรมจริยธรรม
มีควํามรับผิดชอบต่อสังคม สํามํารถท ํางํานร่วมกับผู้อื่นได้สํามํารถประยุกต์ใช้
ศําสตร์ด้ํานกํารจัดกํารในกํารแก้ปัญหําที่เกิดขึ้นจริงและรับมือกับกํารเปลี่ยนแปลง
ในปัจจัยหลํายๆ ด้ํานได้อย่ํางเป็นรูปธรรม รวมทั้งน ําองค์ควํามรู้ไปใช้ประโยชน์สู่
กํารเพิ่มศักยภําพทํางกํารแข่งขันทั้งในระดับองค์กรและระดับประเทศ นอกจํากนี้
หลักสูตรยังมุ่งรังสรรค์พัฒนําทักษะควํามเป็นผู้น ําในวิชําชีพต่ํางๆ ของนักศึกษําให้มี
แนวคิดเชิงนวัตกรรม สํามํารถปรับตัวในกํารท ํางํานกับสภําพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป และได้รับกํารยอมรับเมื่อต้องท ํางํานร่วมกับผู้อื่น

กํารเรียนในหลักสูตรกํารจัดกํารส ําหรับกํารเป็นผู้ประกอบกําร เน้นควํามส ําคัญใน
กํารผลิตผู้ประกอบกํารรํายใหม่ ที่มีควํามรู้ควํามสํามํารถในกํารบริหํารธุรกิจที่
ทันสมัย พร้อมทั้งยกระดับควํามเข้มแข็งและควํามสํามํารถในกํารแข่งขันแก่
ผู้ประกอบกํารเดิม ภํายใต้กํารประสํานงํานอันดีระหว่ํางภําคกํารศึกษําและ
ภําคอุตสําหกรรม

มุ่งมั่นในกํารผลิตมหําบัณฑิตที่มีควํามรู้ควํามสํามํารถที่เป็นเลิศด้ํานกํารจัดกําร
โลจิสติกส์และซัพพลํายเชน มีคุณธรรมจริยธรรม มีควํามรับผิดชอบต่อสังคม และ
สํามํารถน ําศําสตร์ด้ํานกํารจัดกํารโลจิสติกส์และซัพพลํายเชนมําแก้ปัญหําที่เกิดขึ้น
จริงได้อย่ํางเป็นรูปธรรมและน ําไปสู่กํารเพิ่มขีดควํามสํามํารถทํางกํารแข่งขันอย่ําง
ยั่งยืนของประเทศไทย

หลักสูตรวิทยําศําตรมหําบัณฑิต สําขําวิชําธุรกิจเทคโนโลยี จัดกํารเรียนกําร
สอน โดยเน้นองค์ควํามรู้ทั้งภําคทฤษฎีและภําคปฏิบัติในด้ํานกํารพัฒนํา
ควํามสํามํารถทํางกํารแข่งขันเชิงวิทยําศําสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนํา
กระบวนวิธีกํารทํางธุรกิจกํารประกอบกํารและนวัตกรรม โดยเฉพําะอย่ํางยิ่ง
กํารผส ํานองค์ควํามรู้ด้ํานกํารจัดกํารเทคโนโลยี วิทยําศําสตร์และ
วิศวกรรมศําสตร์ เข้ํากับกํารบริหํารจัดกํารเชิงธุรกิจ ตลอดจนกํารจัด
กํารพลังงํานและสิ่งแวดล้อมที่เหมําะสมกับสภําพแวดล้อมของประเทศไทย
เพื่อให้สํามํารถรองรับกํารเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอันส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันเพื่อสร้ํางกระบวนกํารเรียนรู้ในเชิงรุก หลักสูตร
จะน ํางํานวิจัยด้ํานกํารพัฒนําควํามสํามํารถทํางกํารแข่งขันเชิงเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทั้งในระดับประเทศและนํานําชําติมําเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนกําร
กํารเรียนกํารสอน อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดกํารเรียนรู้ในกํารประกอบกําร กํารท ํา
แผนธุรกิจเชิงเทคโนโลยีที่ใช้ได้จริง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดควํามคิดสร้ํางสรรค์และ
เป็นผู้น ําในด้ํานธุรกิจเทคโนโลยี

ผลิตบุคลํากรที่มีพื้นฐํานควํามรู้ควํามสํามํารถ ควํามเชี่ยวชําญ ด้ํานวิทยํากําร
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และมีทักษะในกํารท ํางํานวิจัยเชิงลึก ที่สํามํารถน ํา
ควํามรู้ไปประยุกต์ใช้ในงํานวิจัยและพัฒนําในภําคอุตสําหกรรม ภําควิชํากําร
รวมถึงด้ํานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองควํามต้องกํารในด้ํานหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติของประเทศ

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรีตั้งขึ้นโดยมีปรัชญาว่า เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาและฝึกอบรมเทคโนโลยี
ด้านพลังงานชั้นเลิศของชาติ เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลกระทบ
อันเนื่องมาจากการผลิตและใช้พลังงาน
ก ารจัดท าห ลักสูต รป รัชญ ามห าบัณ ฑิ ตด้ านเท คโนโล ยีพ ลังงาน เพื่ อผลิต
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูงด้านเทคโนโลยีพลังงานจากประสบการณ์ในการ
ท าวิจัย สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อแก้ไข
ปัญหาด้านวิกฤตพลังงานและปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งในระดับประเทศ
และระดับโลก มีความสามารถและมีคุณภาพในการวิจัยเทียบเท่ามาตรฐานระดับ
สากล ปรัชญาดังกล่าวตอบสนองปณิธานของสถาบันเพื่อผลิตบุคลากรออกมารับใช้
สังคมอย่างมีความรับผิดชอบ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ สามารถวิเคราะห์เพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านพลังงานและผลกระทบจากการผลิตและใช้
พลังงานในระดับประเทศและระดับสากล ทั้งเป็นการสนองตอบความต้องการ
แรงงานมันสมองในระดับสูงต่อภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างประเทศไทยให้เป็นสังคม
องค์ความรู้ (knowledge base society) ในอนาคตอันใกล้นี้

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรีจัดตั้งขึ้นโดยมีปรัชญาเพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาและฝึกอบรมทรัพยากร
ชั้นเลิศของชาติ เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ระดับสูงทางด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่เป็นผลกระทบอันเนื่องมาจาก
การผลิตและใช้พลังงาน การจัดท าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต / วิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต ด้านการจัดการเทคโนโลยีพลังงาน ที่มีความรู้ความสามารถด้านการ
จัดการเทคโนโลยีในระดับมืออาชีพ (Professional Engineer) ที่มีคุณภาพเทียบเท่า
มาตรฐานในระดับสากล จึงเป็นส่วนหนึ่งของการสนองตอบต่อปณิธานของการจัดตั้ง
สถาบัน เพื่อผลิตบุคลากรออกมารับใช้สังคมอย่างมีความรับผิดชอบและมีจริยธรรมใน
วิชาชีพ สามารถแก้ปัญหาเชิงรูปธรรมในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงในภาคอุตสาหกรรม
หรือในหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรีได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยมีปรัชญา “เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาและฝึกอบรม
ทรัพยากรบุคคลชั้นเลิศของชาติเพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ระดับสูงทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เป็นผล
กระทบอันเนื่องมาจากการผลิตและใช้พลังงาน” การจัดท าหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ที่มีความรู้ความสามารถด้านการ สร้างองค์ความรู้
จากการท าวิเคราะห์การวิจัย ที่มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานในระดับ สากล จึง
เป็นส่วนหนึ่งของการสนองตอบต่อปณิธานการจัดตั้งสถาบัน เพื่อผลิตบุคลากร
ระดับสูง เพื่ อแก้ไขปัญ ห าใน ระดับป ระเทศและ ระดับส ากล อย่ างมีค วาม
รับผิดชอบ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ สามารถแก้ปัญหาเชิงรูปธรรมในทางปฏิบัติที่
เกิดขึ้นจริงในภาคอุตสาหกรรม หรือในหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรีได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยมีปรัชญา “เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาและฝึกอบรม
ทรัพยากรบุคคลชั้นเลิศของชาติเพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ระดับสูงทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่
เป็นผลกระทบอันเนื่องมาจากการผลิตและใช้พลังงาน” การจัดท าหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต / วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ด้านการจัดการเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม ที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการเทคโนโลยีในระดับมืออาชีพ
(Professional Engineer) ที่มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานในระดับสากล จึงเป็นส่วน
หนึ่งของการตอบสนองต่อปณิธานของการจัดตั้งสถาบัน เพื่อผลิตบุคลากรออกมา
รับใช้สังคมอย่างมีความรับผิดชอบและมีจริยธรรมในวิชาชีพ สามารถแก้ปัญหาเชิง
รูปธรรมในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงในภาคอุตสาหกรรม หรือในหน่วยงานภาครัฐได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

กํารศึกษําเป็นเครื่องมือหรือกระบวนกํารส ําคัญในกํารพัฒนําคน ทั้งในด้ํานควํามรู้
ควํามสํามํารถ ควํามคิด รวมทั้งพฤติกรรม เจตคติ ค่ํานิยม และคุณธรรม คุณสมบัติ
ของบุคคลดังกล่ําวเป็นปัจจัยและพลังส ําคัญในกํารพัฒนําประเทศทุกด้ําน
โดยเฉพําะสังคมมีกํารเปลี่ยนแปลงอย่ํางรวดเร็ว และมีกํารแข่งขันมํากขึ้น คุณภําพ
ของคนมีควํามส ําคัญ กํารเรียนรู้จึงเป็นเรื่องจ ําเป็นและกํารเรียนรู้ซึ่งมีหลํากหลําย
รูปแบบต้องมีกํารผสมผสํานกัน เพื่อให้สํามํารถพัฒนําคุณภําพคนได้อย่ํางต่อเนื่อง
วิถีกํารเรียนรู้ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมําก อันเป็นผลมําจํากควํามก้ําวหน้ําของ
องค์ควํามรู้และวิทยํากํารสมัยใหม่ กํารพัฒนําด้ํานเทคโนโลยีสํารสนเทศและกําร
สื่อสําร นอกจํากนี้สังคมในยุคโลกําภิวัตน์ (Globalization) ท ําให้วิถีกํารเรียนรู้ของ
คนขยํายขอบข่ํายจํากกํารศึกษําตํามหลักสูตรไปสู่กํารเรียนรู้ตํามที่ต้องกํารโดยมี
กํารบูรณํากํารและเน้นกํารแก้ไขปัญหํา
หลักสูตรวิทยําศําสตรมหําบัณฑิต สําขําวิชําวิทยําศําสตร์และเทคโนโลยี เป็น
หลักสูตรภําษําไทยที่จัดท ําขึ้นเพื่อให้บุคลํากรศึกษําเรียนรู้ในสําขําวิชําเอก หรือ
สําขําควํามเชี่ยวชําญเฉพําะตํามควํามต้องกําร ให้มีควํามรู้ควํามสํามํารถ ทักษะและ
ประสบกํารณ์ เพื่อพัฒนํางํานและตอบสนองควํามต้องกํารบุคลํากรของประเทศ
ด้ํานวิทยําศําสตร์และเทคโนโลยี โดยเน้นกระบวนกํารท ําวิจัย เน้นกํารใช้ทรัพยํากร
ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และควํามร่วมมือกับองค์กรต่ํางๆ เพื่อสร้ํางควําม
แข็งแกร่งทํางวิชํากําร
ด้วยเหตุผลดังกล่ําว วิทยําลัยสหวิทยํากํารจึงปรับปรุงหลักสูตรวิทยําศําสตร
มหําบัณฑิต สําขําวิชําวิทยําศําสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่าง
ศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหลักสูตรที่มีความเป็นสห
วิทยาการ ให้มีควํามทันสมัยสอดคล้องกับวิทยําศําสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งวิถี
กํารเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงอย่ํางรวดเร็ว

พัฒนําทรัพยํากรมนุษย์ที่มีแนวทํางกํารพัฒนําและสร้ํางสรรค์องค์ควํามรู้ใหม่ โดย
เน้นประสบกํารณ์ทํางกํารเรียนรู้ด้ํานกํารออกแบบและวํางแผนแบบพหุวิทยํากําร
และกํารจัดโครงสร้ํางกํารเรียนรู้ของนักศึกษําเอง

พัฒนําทรัพยํากรมนุษย์ที่มีแนวทํางกํารพัฒนําและสร้ํางสรรค์องค์ควํามรู้ใหม่ โดย เน้นประสบกํารณ์ทํางกํารเรียนรู้ด้ํานกํารออกแบบและวํางแผนแบบพหุวิทยํากําร และกํารจัดโครงสร้ํางกํารเรียนรู้ของนักศึกษําเอง

หลักสูตรวิศวกรรมศําสตรดุษฎีบัณฑิต สําขําวิชําวิศวกรรมเคมี หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 มุ่งหวังให้บัณฑิตที่ส ําเร็จกํารศึกษําจํากหลักสูตรมีควํามรู้
ควํามสํามํารถในกํารวิจัยและพัฒนําขั้นสูงในด้ํานวิศวกรรมเคมีควบคู่ไปกับกําร
พัฒนําทักษะด้ํานกํารเรียนรู้และทักษะในด้ํานต่ํางๆ โดยอําศัยกลยุทธ์กํารเรียน
กํารสอนที่หลํากหลําย ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นแนวทํางส ําคัญ
ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เรียนเข้ําใจอย่ํางลึกซึ้งถึงกระบวนกํารเรียนรู้เพื่อให้ได้มําซึ่งองค์
ควํามรู้และทักษะ รวมทั้งมีควํามเป็นสํากล และเป็นได้ทั้งผู้น ําและผู้ตํามที่ดี

เพื่อผลิตนักวิจัยที่มีควํามรู้ และควํามสํามํารถสูง ในกํารท ําวิจัยที่มีคุณภําพและ
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศําสตร์ชําติ อีกทั้งเป็นที่ยอมรับในระดับนํานําชําติ
นักวิจัยดังกล่ําวจะต้องเป็นผู้ที่มีควํามสนใจอย่ํางจริงจังในกํารท ําวิจัย มีควํามคิด
ริเริ่ม พัฒนําตนเองเพื่อให้เกิดกํารเรียนรู้ตลอดชีวิตและสํามํารถแก้ปัญหําต่ํางๆ
ด้วยตนเองได้

ผลิตบัณฑิตที่มีควํามรู้ควํามเข้ําใจในงํานวิศวกรรมด้ํานสิ่งแวดล้อม สํามํารถวิจัย
พัฒนํา ให้เกิดองค์ควํามรู้และนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในกํารแก้ไขปัญหํา
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นได้อย่ํางมีประสิทธิภําพ และสํามํารถสร้ํางงํานวิจัยได้
มําตรฐํานสํากล รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและมีจรรยําบรรณของควํามเป็น
วิศวกร

หลักสูตรวิศวกรรมศําสตรดุษฎีบัณฑิต สําขําวิชําเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ําและ สํารสนเทศ มีปรัชญําในกํารสร้ํางดุษฎีบัณฑิตที่มีควํามรู้ ควํามสํามํารถ และ ทักษะในกํารท ําวิจัยขั้นสูงเชิงปฏิบัติกําร เพื่อกํารคิดค้นองค์ควํามรู้ใหม่และ นวัตกรรม ซึ่งเป็นค ําตอบส ําหรับโจทย์วิจัยจํากปัญหําจริงของภําคอุตสําหกรรม และ/หรือผู้ประกอบกํารในประเทศไทย โดยดุษฎีบัณฑิตต้องสํามํารถน ําเสนอ แนวควํามคิดในกํารคิดค้น ออกแบบ และวิเครําะห์ เพื่อสร้ํางนวัตกรรมของ วิธีกํารแก้ไขปัญหํา และสํามํารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงด้ํานวิศวกรรมไฟฟ้ํา และสํารสนเทศในกํารพัฒนํางํานวิจัยต้นแบบขึ้นมําได้จริงทั้งในเชิงฮําร์ดแวร์และ/ หรือซอฟต์แวร์ นอกจํากนี้ดุษฎีบัณฑิตต้องสํามํารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ตลอดเวลํา ติดตํามกํารเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และท ํางํานร่วมกับ ภําคอุตสําหกรรมในระดับนํานําชําติได้

หลักสูตรปรัชญําดุษฎีบัณฑิต สําขําวิชําวิศวกรรมชีวภําพ (Biological
Engineering) พัฒนําขึ้นเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีควํามรู้ และควํามสํามํารถเชิงวิจัย
ขั้นสูง ด้ํานกํารบูรณํากํารหลักกํารพื้นฐํานด้ํานวิศวกรรม (Engineering) เข้ํากับ
วิทยํากํารสําขําวิทยําศําสตร์สิ่งมีชีวิต (Life Sciences) และ/หรือกํารแพทย์
(Medicine) ส ําหรับศึกษํา วิเครําะห์ สร้ํางควํามเข้ําใจ สังเครําะห์วิทยํากํารที่
เป็นประโยชน์ และพัฒนําองค์ควํามรู้ใหม่ของระบบชีววิทยําขั้นสูงทั้งในระดับ
โมเลกุล (Molecular) และเซลล์ (Cellular) โดยมีเป้ําหมํายในกํารพัฒนํา
บุคลํากรด้ํานกํารศึกษําและวิจัยด้ํานวิศวกรรมชีวภําพของประเทศ ให้สํามํารถ
เรียนรู้และพัฒนําองค์ควํามรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อกํารแก้ปัญหําในระบบทําง
ชีวภําพได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นกํารสร้ํางควํามเข้มแข็งแก่ประเทศไทยด้ํานกําร
รักษําสุขภําพ (Health Care) และควํามสัมพันธ์ระหว่ํางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
(Ecology) เพื่อชีวิตควํามเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้อย่ํางแท้จริง
หลักสูตรนี้พัฒนําขึ้นโดยกํารผสมผสํานควํามรู้ ควํามสํามํารถ ควํามเชี่ยวชําญ
ประสบกํารณ์ และทักษะที่แข็งแกร่งของคณําจํารย์และนักวิจัยจํากคณะ
วิศวกรรมศําสตร์ และคณะทรัพยํากรชีวภําพและเทคโนโลยี เพื่อจัดท ําหลักสูตร
วิศวกรรมชีวภําพ ให้เป็นหลักสูตรที่มีควํามสมดุลระหว่ํางชีววิทยํา และ
วิศวกรรมศําสตร์ เพื่อใช้ทักษะในกํารศึกษําสิ่งต่ําง ๆ อย่ํางเป็นระบบ น ํามํา
แก้ไขปัญหําทํางด้ํานชีววิทยํา กํารแพทย์ เภสัชกรรม พลังงําน สิ่งแวดล้อม
เกษตรกรรม และอําหํารได้อย่ํางมีประสิทธิภําพ
เนื่องจํากวิศวกรรมชีวภําพเป็นสหศําสตร์ (Interdisciplinary) ที่ผสมผสําน
ควํามรู้ด้ํานวิศวกรรมและวิทยําศําสตร์ชีวิต เพื่อศึกษําท ําควํามเข้ําใจสิ่งมีชีวิตที่
ซับซ้อนอย่ํางเป็นระบบ และพัฒนําเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภําพส ําหรับ
ประยุกต์ใช้ในด้ํานต่ําง ๆ ทํางชีวภําพ กํารจัดกํารเรียนกํารสอนของหลักสูตรจึง
มุ่งเน้นกระตุ้นกํารเรียนรู้ผ่ํานกํารเรียนกํารสอนแบบ Problem-Based
Learning (PBL) ซึ่งจะมีกํารบรรยํายไม่เกินร้อยละ 40 ของชั่วโมงเรียนทั้งหมด
โดยนักศึกษําได้รับกํารฝึกทักษะและสร้ํางควํามสํามํารถในกํารแก้ปัญหําที่
เกิดขึ้นจริงจํากผู้เชี่ยวชําญในห้องปฏิบัติกํารหรือหน่วยงํานต่ําง ๆ ที่มีควําม
เกี่ยวข้องในด้ํานวิศวกรรมชีวภําพโดยหลักสูตรเน้นกํารผลิตบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะบัณฑิตดังต่อไปนี้
1. รู้วิธีกํารเรียนรู้ (Know How to Learn) และมีทักษะด้ํานกํารเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (Self-Learning Competency)
2. มีควํามคิดสร้ํางสรรค์ (Creativity) กํารคิดเชิงวิเครําะห์ (Critical Thinking)
และคิดเป็นระบบ (System Thinking) และสํามํารถบูรณํากําร (Integrate)
ควํามรู้จํากวิทยํากํารหลํายสําขําวิชํา
3. มีควํามสํามํารถในกํารพัฒนําองค์ควํามรู้ อีกทั้งถ่ํายทอดองค์ควํามรู้นั้นให้
ผู้อื่นเข้ําใจได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่ํางแท้จริง
4. มีทักษะด้ํานภําษําอังกฤษที่ดี ในกํารน ําเสนอผลงํานทั้งด้ํานกํารเขียน และ
กํารพูด

5. มีควํามสํามํารถในกํารปรับตัวให้เข้ํากับสภําพแวดล้อม และ/หรือวัฒนธรรม
ต่ําง ๆ รวมทั้งวิทยํากํารหลํายสําขํา เพื่อกํารท ํางํานร่วมกันเป็นทีม
ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนมีควํามรู้อย่ํางลึกซึ้ง และสํามํารถเรียนรู้ควํามรู้และวิทยํากําร
ใหม่ ๆ ที่มีกํารพัฒนําขึ้นอย่ํางต่อเนื่องได้ด้วยตนเอง สํามํารถสังเครําะห์ควํามรู้
วิทยํากํารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ ตลอดจนสํามํารถพัฒนําองค์ควํามรู้และ
วิทยํากํารที่ตอบโจทย์ปัญหําทํางชีวภําพให้เกิดประโยชน์ได้อย่ํางแท้จริง
นอกจํากนี้เพื่อให้ผู้เรียนสํามํารถท ํางํานร่วมกับผู้อื่นในระดับสํากลได้ กํารเรียน
กํารสอนของหลักสูตรนี้จึงเน้นและใช้ภําษําอังกฤษเป็นภําษําหลักในกํารสื่อสําร

เพื่อผลิตวิศวกรและนักวิชํากํารในระดับปริญญําเอกที่มีคุณภําพและคุณธรรม
มีควํามสํามํารถในกํารท ํางํานวิจัยพัฒนําในระดับที่สูงขึ้น และประกอบอําชีพ
วิศวกรในสภําพแวดล้อมอุตสําหกรรมในยุคโลกําภิวัฒน์ได้อย่ํางมีประสิทธิภําพ
ยิ่งขึ้นและพัฒนําควํามสํามํารถของบุคลํากรในมหําวิทยําลัยในกํารท ําวิจัย

หลักสูตรปรัชญําดุษฎีบัณฑิต สําขําวิชําวิศวกรรมอุตสําหกํารและระบบกํารผลิต
เป็นหลักสูตรที่เน้นผลิตนักวิจัยที่มีควํามรู้และควํามสํามํารถสูงในระดับดุษฎี
บัณฑิตในกํารท ํางํานวิจัยทํางด้ํานองค์ควํามรู้ใหม่และนวัตกรรมเทคโนโลยี
ทํางด้ํานเทคโนโลยีกํารผลิตและกํารจัดกําร ทั้งทํางด้ํานโลหะวิทยํา กํารหล่อ
โลหะ กํารเชื่อมโลหะและพลําสติก กํารตรวจสอบโดยไม่ท ําลําย กํารควบคุม
คุณภ ําพและ ร ะบบก ํารผลิต เพื่อตอบสนองต่อค วํามต้องก ํา รข อง
ภําคอุตสําหกรรม ภําครัฐ และเอกชน

หลักสูตรปรัชญําดุษฎีบัณฑิต สําขําวิชําวิศวกรรมไฟฟ้ําและคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรนํานําชําติ) คณะวิศวกรรมศําสตร์ มหําวิทยําลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ําธนบุรี มีควํามมุ่งมั่นในกํารผลิตนักวิชํากําร บุคลํากรทํางกํารศึกษํา
ระดับปริญญําเอก และวิศวกรทํางด้ํานวิศวกรรมไฟฟ้ํา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนําคม และวิศวกรรมระบบควบคุมและ
เครื่องมือวัด ในระดับสํากลที่มีควํามสํามํารถในกํารท ํางํานวิจัย ออกแบบพัฒนํา
เทคโนโลยีใหม่ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อกํารแก้ปัญหําทํางวิศวกรรม
ตํามหลักจริยธรรมภํายใต้จรรยําบรรณวิชําชีพ และปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส ํานึกใน
กํารใฝ่เรียนรู้และสํามํารถติดตํามเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องในสําขําวิชําด้วย
ตนเองตลอดเวลํา
นอกจํากนี้ยังมีทักษะในกํารสอน กํารถ่ํายทอดควํามรู้และเทคโนโลยี และกําร
ให้บริกํารวิชํากําร ได้อย่ํางเหมําะสม เพื่อให้เกิดกํารพัฒนําที่ยั่งยืน อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศต่อไป

หลักสูตรวิศวกรรมศําสตรดุษฎีบัณฑิต สําขําวิชําวิศวกรรมอําหําร เป็นหลักสูตร พหุวิทยํากําร (Multidisciplinary curriculum) ที่จัดท ําขึ้นเพื่อสร้ํางนักวิจัย ระดับสูงให้ได้มําตรฐํานเทียบเท่ําสํากลภํายในประเทศ โดยมีควํามร่วมมือกับ สถําบันกํารศึกษําและวิจัยต่ํางประเทศ ด้วยกํารน ําบัณฑิตที่จบทํางด้ําน วิศวกรรมศําสตร์ สําขําที่เกี่ยวข้องมําเสริมควํามสํามํารถให้มีพื้นฐํานควํามรู้ ทํางด้ํานวิทยําศําสตร์และเทคโนโลยีทํางอําหําร และบัณฑิตสําขําวิทยําศําสตร์ และเทคโนโลยีท ํางอําห ํารห รือส ําข ําที่เ กี่ย วข้ อง ให้มีค วําม รู้ท ําง วิศวกรรมศําสตร์อย่ํางเพียงพอ ที่จะท ํางํานวิจัยและพัฒนําด้ํานอุตสําหกรรม อําหํารและอุตสําหกรรมเกษตร ได้อย่ํางมีประสิทธิภําพสูง เป็นก ําลังส ําคัญใน กํารพัฒนําอุตสําหกรรมเหล่ํานี้ของประเทศให้มีควํามสํามํารถในกํารแข่งขันที่ สูงขึ้น หลักสูตรนี้เน้นกํารเพิ่มพื้นฐํานที่ต่ํางกันเพื่อเกื้อกูลกันในกํารประยุกต์ ศําสตร์ในควํามถนัดของแต่ละบุคคลเพื่อท ํางํานวิจัยและพัฒนํากระบวนกําร ผลิต กํารแปรรูป กํารสร้ํางและพัฒนําอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสําหกรรมอําหํารที่มี ประสิทธิภําพสูง ทั้งนี้รวมถึงงํานวิจัยพื้นฐํานเพื่อน ําไปสู่ควํามเข้ําใจใน ปรํากฏกํารณ์ต่ํางๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกํารแปรรูปอําหําร และ/หรือ เพื่อ น ําไปใช้ในกํารแปรรูปอําหํารโดยตรง นอกจํากนี้หลักสูตรยังเน้นกํารมีส่วนร่วม ในอุตสําหกรรมแปรรูป เพื่อเสริมสร้ํางประสบกํารณ์ให้นักศึกษํามีภําพพจน์ที่ ชัดเจนกับสภําพจริงของอุตสําหกรรม และเพื่อให้นักศึกษํามีส่วนร่วมในกําร ถ่ํายทอด แลกเปลี่ยน หํารือ เกี่ยวกับเทคโนโลยีกับผู้ใช้ เป็นกํารสร้ํางควําม ร่วมมือทํางวิชํากํารกับภําคอุตสําหกรรมโดยผ่ํานโปรแกรมกํารศึกษํา ภําควิชําฯ คําดหวังว่ํานักศึกษําที่จบหลักสูตรนี้จะเป็นนักวิจัย/นักวิชํากํารระดับสูงที่มี ควํามรู้ ทักษะควํามคิด กํารเรียนรู้และกํารสื่อสําร โดยผ่ํานกระบวนกํารวิจัย อย่ํางลึกซึ้ง และยังคําดหวังให้นักศึกษําที่จบหลักสูตรมีควํามสํามํารถในกําร ปรับตัวให้ทันต่อควํามก้ําวหน้ําด้ํานเทคโนโลยี และกํารเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อย่ํางต่อเนื่องในภําคอุตสําหกรรม มีควํามสํามํารถที่จะประยุกต์ใช้ควํามรู้ที่มี เพื่อช่วยในกํารแก้ปัญหําให้กับประเทศได้เป็นอย่ํางดี นอกเหนือไปจํากกํารสร้ํางนักวิจัยแล้ว กํารสร้ํางงํานวิจัยโดยเฉพําะในด้ํานที่ เกี่ยวข้องกับกํารแปรรูปด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งรวมทั้งกํารแปรรูปด้วยควําม ร้อนและกํารแปรรูปโดยไม่ใช้ควํามร้อน เพื่อสร้ํางควํามเป็นเลิศทํางวิชํากําร ก็ เป็นเป้ําหมํายที่ส ําคัญซึ่งจะมีส่วนอย่ํางมํากในกํารพัฒนําประเทศ เนื่องจําก งํานวิจัยส ําหรับวิทยํานิพนธ์ระดับปริญญําเอกต้องแสดงถึงกํารค้นพบวิทยํากําร ใหม่ โดยผ่ํานกระบวนกํารท ําวิจัยอย่ํางลึกซึ้ง จนถึงขั้นสร้ํางควํามรู้ แนวคิด ใหม่ได้ และต้องเป็นที่ยอมรับในระดับนํานําชําติ ทั้งนี้โดยอําศัยควํามเข้มแข็ง และควํามถนัดของห้องปฏิบัติกํารวิจัยต่ํางๆ ที่มีอยู่แล้วในมหําวิทยําลัยฯ เป็น กํารใช้ทรัพยํากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และผสมผสํานกันเพื่อสร้ํางควํามเป็น เลิศทํางวิชํากํารในระดับสํากลให้กับสถําบันและประเทศชําติ

หลักสูตรปรัชญําดุษฎีบัณฑิต สําขําวิชําเทคโนโลยีกํารขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรม
กํารผลิต เป็นหลักสูตรกํารศึกษําที่มุ่งเน้นให้ผู้ส ําเร็จกํารศึกษํามีควํามรู้
ควํามสํามํารถในเชิงวิเครําะห์ มีกระบวนกํารคิด และแก้ปัญหําอย่ํางเป็นระบบ
เพื่อผลิตบุคลํากรที่มีควํามรู้เฉพําะด้ํานเทคโนโลยีกํารขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรม
กํารผลิต เพื่อให้ผู้ส ําเร็จกํารศึกษําสํามํารถท ํางํานทํางด้ํานวิชํากําร กํารวิจัย
กํารพัฒนําเทคโนโลยี และกํารแก้ไขปัญหําในโรงงํานอุตสําหกรรม เพื่อผลิต
สินค้ําให้มีคุณภําพ เพิ่มคุณค่ํา ประหยัดทรัพยํากรและพลังงําน ในหลักสูตรมี
กํารจัดกํารเรียนกํารสอนแบบ 1.1 ส ําหรับผู้ส ําเร็จกํารศึกษําระดับปริญญําโท
และ แบบ 2.2 ส ําหรับผู้ส ําเร็จกํารศึกษําระดับปริญญําตรี จะเน้นกํารผลิต
วิศวกรนักวิจัยและนักวิชํากําร เพื่อท ํางํานด้ํานกํารวิจัยและพัฒนําในระดับ
สํากล

คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ สร้างงานวิจัยมาตรฐานสากล

ผลิตบุคลํากรที่มีพื้นฐํานกํารศึกษําทํางด้ํานเคมีให้มีควํามรู้ ควํามเชี่ยวชําญ
เฉพําะทํางในเคมีสําขําต่ํางๆ มีทักษะกํารท ํา วิจัยเชิงลึก สํามํารถค้นคว้ําวิจัย
เพื่อสร้ํางสรรค์องค์ควํามรู้ใหม่หรือนวัตกรรม และน ําไปป ร ะยุกต์ใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อกํารพัฒนํางํานวิชํากําร สังคม และประเทศ

หลักสูตรปรัชญําดุษฎีบัณฑิต สําขําวิชําวิทยําศําสตร์นําโนและเทคโนโลยีนําโน เป็น
หลักสูตรที่เป็นกํารประยุกต์ใช้วิทยําศําสตร์จํากหลํากหลํายสําขําวิชําทั้ง
วิทยําศําสตร์พื้นฐํานและวิทยําศําสตร์ประยุกต์เพื่อสร้ํางนวัตกรรมและองค์ควํามรู้
ในระดับนําโน โดยจะเน้นสร้ํางบัณฑิตที่มีทักษะเชิงปฏิบัติกําร ทักษะเชิงวิเครําะห์
และทักษะเชิงสังเครําะห์ทั้งในกลุ่มวิจัยหรือด้วยตนเอง

ผลิตดุษฎีบัณฑิต ในสําขําวิชําฟิสิกส์ ที่มีควํามรู้ควํามสํามํารถระดับสูง
สํามํารถแก้ปัญหําต่ํางๆ ได้ตํามเหตุผลด้วยตนเอง และมีควํามคิดริเริ่มใน
กํารสร้ํางงํานวิจัยที่มีคุณภําพในระดับนํานําชําติ โดยผลงํานวิจัยสํามํารถ
น ําไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อกํารพัฒนําอุตสําหกรรม และเศรษฐกิจของ
ประเทศ

คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ สร้างงานวิจัยมาตรฐานสากล พัฒนาตนสู่เครือข่าย

นานาชาติ

หลักสูตรปรัชญําดุษฎีบัณฑิต สําขําวิชํานวัตกรรมกํารเรียนรู้และเทคโนโลยี
เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตดุษฎีบัณฑิตที่เป็นผู้น ําด้ํานนวัตกรรมกํารเรียนรู้
พร้อมกํารใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนําสังคมให้มีวัฒนธรรมทํางปัญญํา
(Cultural Wisdom) โดยมีควํามสํามํารถในกํารสร้ํางกระบวนกํารคิด
(Generating Ideas) กํารจัดกําร (Managing) และกํารเผยแพร่ (Diffusion)
วิทยํากํารที่หลํากหลํายรูปแบบในลักษณะของสหวิทยํากําร สํามํารถน ํากําร
เปลี่ยนแปลงสังคมไปในทํางที่ดีขึ้นให้เทียบเท่ําสํากลเพื่อกํารถ่ํายทอดองค์
ควํามรู้ที่มีประสิทธิภําพและกอปรด้วยจริยธรรม

หลักสูตรปรัชญําดุษฎีบัณฑิต สําขําวิชําเทคโนโลยีสํารสนเทศ เป็นหลักสูตร
ภําษําอังกฤษที่จัดท ําขึ้นเพื่อสร้ํางนักวิจัยและนักวิชํากํารที่มีควํามรู้ควํามสํามํารถ
ในระดับสูงได้มําตรฐํานเทียบเท่ําสํากล และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมใน
สังคม ดังปรัชญําของคณะเทคโนโลยีสํารสนเทศ คือ ท ําอย่ํางมีหลักวิชํากําร ท ํา
อย่ํางมีคุณภําพ ท ําอย่ํางสม่ ําเสมอ ท ําด้วยควํามยุติธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม
และโปร่งใส เพื่อตอบสนองควํามต้องกํารบุคลํากรด้ํานเทคโนโลยีสํารสนเทศของ
ประเทศ เพื่อสร้ํางผลงํานวิจัยซึ่งเป็นองค์ควํามรู้ใหม่ และกํารสร้ํางควํามเป็นเลิศ
ทํางวิชํากํารกับกํารพัฒนําประเทศ โดยเน้นกระบวนกํารท ําวิจัยอย่ํางลึกซึ้ง เน้น
กํารใช้ทรัพยํากร ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและกํารร่วมมือกับมหําวิทยําลัย
ต่ํางประเทศเพื่อสร้ํางควํามแข็งแกร่งทํางวิชํากํารและกํารพัฒนําประเทศ

หลักสูตรปรัชญําดุษฎีบัณฑิต สําขําวิชําวิทยํากํารคอมพิวเตอร์ เป็นหลักสูตร ภําษําอังกฤษที่จัดท ําขึ้นเพื่อสร้ํางนักวิจัยและนักวิชํากํารที่มีควํามรู้ควํามสํามํารถใน ระดับสูงได้มําตรฐํานเทียบเท่ําสํากล และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในสังคม ดัง ปรัชญําของคณะเทคโนโลยีสํารสนเทศ คือ ท ําอย่ํางมีหลักวิชํากําร ท ําอย่ํางมี คุณภําพ ท ําอย่ํางสม่ ําเสมอ ท ําด้วยควํามยุติธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม และ โปร่งใส เพื่อตอบสนองควํามต้องกํารบุคลํากรด้ํานวิทยํากํารคอมพิวเตอร์ของ ประเทศ เพื่อสร้ํางผลงํานวิจัยซึ่งเป็นองค์ควํามรู้ใหม่ และกํารสร้ํางควํามเป็นเลิศ ทํางวิชํากํารกับกํารพัฒนําประเทศ โดยเน้นกระบวนกํารท ําวิจัยอย่ํางลึกซึ้ง เน้นกําร ใช้ทรัพยํากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและกํารร่วมมือกับมหําวิทยําลัย ต่ํางประเทศเพื่อสร้ํางควํามแข็งแกร่งทํางวิชํากํารและกํารพัฒนําประเทศ

มุ่งสร้ํางนักวิชํากํารหรือนักวิจัยที่สํามํารถประยุกต์น ําควํามรู้ทํางด้ํานชีวโมเลกุล
และควํามรู้ทํางด้ํานเทคโนโลยีไปใช้ในกํารแก้ปัญหํา/พัฒนํากระบวนกําร หรือ
เพื่อต่อยอดงํานวิจัย

หลักสูตรเทคโนโลยีหลังกํารเก็บเกี่ยวมุ่งเน้นกํารพัฒนําทรัพยํากรบุคคลให้มี
ควํามคิดริเริ่ม มีควํามรู้และควํามสํามํารถระดับสูงเชิงสหสําขําวิชําในกําร
วิเครําะห์ปัญหําที่มีควํามซับซ้อน สํามํารถวํางแผนด ําเนินกํารวิจัยและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีหลังกํารเก็บเกี่ยวที่เหมําะสม เพื่อลดควํามเสียหํายและรักษําคุณภําพ
ของผลิตผลทํางกํารเกษตรได้อย่ํางมีประสิทธิภําพ ตลอดจนสํามํารถสร้ําง
นวัตกรรมและองค์ควํามรู้ใหม่ หลักสูตรฯ มีมําตรฐํานทัดเทียมนํานําชําติ และมุ่ง
สร้ํางสรรค์ทรัพยํากรบุคคลให้มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงํานได้จริง สํามํารถ
จัดกํารกับปัญหําได้อย่ํางมีประสิทธิภําพ มีควํามรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละ

หลักสูตรปรัชญําดุษฎีบัณฑิต สําขําวิชําเทคโนโลยีชีวภําพ มุ่งสร้ํางนักวิจัยและ
นักวิชํากําร ที่มีควํามรู้ควํามสํามํารถด้ํานเทคโนโลยีชีวภําพในระดับสูงได้
มําตรฐํานเทียบเท่ําสํากล เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรณยําบรรณของ
นักวิจัย

หลักสูตรนี้พัฒนําขึ้นโดยกํารผสมผสํานควํามรู้ควํามสํามํารถ ควํามเชี่ยวชําญ
ประสบกํารณ์และทักษะที่แข็งแกร่งของคณําจํารย์และนักวิจัยจํากคณะทรัพยํากร
ชีวภําพและเทคโนโลยีและคณะเทคโนโลยีสํารสนเทศ ตลอดจนเครือข่ํายต่ํางๆ เข้ํา
ด้วยกัน เพื่อจัดทําหลักสูตรที่มีควํามสมดุลระหว่ํางชีวสํารสนเทศ (bioinformatics)
ชีววิทยําระบบ (Systems Biology) ศําสตร์ทํางด้ํานจีโนม (genomics) รวมทั้ง
โอมิกส์ต่ํางๆ (omics) และวิทยํากํารคอมพิวเตอร์โดยใช้กํารกระตุ้นกํารเรียนรู้
กํารฝึกจํากผู้เชี่ยวชําญในห้องปฏิบัติกําร หรือหน่วยงํานต่ํางๆ ที่มีกํารใช้ชีวสํารสน
เทศ อย่ํางจริงจังทั้งในประเทศและต่ํางประเทศ ซึ่งเมื่อจบกํารศึกษําแล้วนักศึกษํา
จะมีควํามสํามํารถ และควํามพร้อมที่จะเข้ําไปร่วมท ํางํานกับกลุ่มงํานและกลุ่มวิจัย
ต่ํางๆ ที่ต้องกํารใช้เทคโนโลยีชีวสํารสนเทศและชีววิทยําระบบเป็นเครื่องมือได้ทันที
นอกจํากควํามสํามํารถด้ํานวิชํากําร กํารจัดกํารเรียนกํารสอนของหลักสูตรปรัชญํา
ดุษฎีบัณฑิต สําขําวิชําชีวสํารสนเทศและชีววิทยําระบบ เน้นกํารผลิตบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะดุษฎีบัณฑิตดังต่อไปนี้
1. รู้วิธีกํารเรียนรู้ (Know How to Learn) และมีทักษะด้ํานกํารเรียนรู้ด้วยตนเอง
(Self-Learning Competency)

2. มีควํามคิดสร้ํางสรรค์กํารคิดเชิงวิเครําะห์ (Critical Thinking) และคิดเป็น
ระบบ (Systemic Thinking) สํามํารถบูรณํากําร (Integrate) ควํามรู้จํากวิทยํากําร
หลํายสําขําวิชํา
3. มีทักษะด้ํานภําษําอังกฤษที่ดีในกํารน ําเสนอผลงํานทั้งด้ํานกํารเขียนและกํารพูด
4. มีควํามสํามํารถในกํารปรับตัวให้เข้ํากับสภําพแวดล้อม และหรือวัฒนธรรมต่ํางๆ
รวมทั้ง วิทยํากํารหลํายสําขําเพื่อกํารท ํางํานเป็นทีม
5. มีควํามสํามํารถในกํารพัฒนําเครื่องมือใหม่ๆ ทํางชีวสํารสนเทศและชีววิทยํา
ระบบขึ้นเอง เพื่อใช้ในงํานทั่วไปหรือใช้เฉพําะทํางในโจทย์วิจัยที่ก ําลังสนใจ
6. มีทักษะในกํารจัดกํารและบูรณํากํารข้อมูล (high throughput) ที่ได้จําก
เครื่องมือที่ล้ําสมัยในห้องปฏิบัติกํารบนพื้นฐํานของควํามรู้ทํางคณิตศําสตร์
คอมพิวเตอร์และสถิติเพื่อท ําควํามเข้ําใจหรือ แก้ปัญหําวิจัยได้อย่ํางมีประสิทธิภําพ
7. เป็นผู้ที่มีควํามเข้ําใจชีววิทยําทั้งในศําสตร์ของกํารค้นคว้ําทดลองในห้อง
ปฏิบัติกําร (wet experiment) และในศําสตร์ของกํารวิเครําะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือ
ช่วยค ํานวณประสิทธิภําพสูง (data analysis) และสํามํารถเชื่อมโยงศําสตร์ทั้งสอง
ด้ํานเพื่อสร้ํางองค์ควํามรู้ใหม่ๆ ในสําขําที่ท ํากํารศึกษําได้ดีเพื่อเป็นกํารตอบสนอง
และบรรลุวัตถุประสงค์กํารเรียนกํารสอนของหลักสูตรนี้จึงเน้นกํารเรียนกํารสอน
แบบ problem-based learning (PBL) ซึ่งจะมีกํารบรรยํายไม่เกินร้อยละ 40 ของ
ชั่วโมงเรียนทั้งหมด และใช้ภําษําอังกฤษเป็นภําษําหลักในกํารสื่อสําร

กํารศึกษําที่มุ่งเน้นกํารพัฒนําคนให้มีควํามรู้และควํามสํามํารถ ในสําขําพลังงําน
และวิทยํากํารที่เกี่ยวข้องอย่ํางลึกซึ้ง เพื่อช่วยแก้ปัญหําและสร้ํางสรรค์แนวคิด
ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ทํางด้ํานพลังงํานให้แก่สังคม ประเทศชําติ

กํารศึกษําที่มุ่งเน้นกํารพัฒนําคนให้มีควํามรู้และควํามสํามํารถในสําขําเทคโนโลยี
วัสดุอย่ํางลึกซึ้ง จะช่วยแก้ปัญหํา และสร้ํางสรรค์แนวคิดใหม่ๆ ให้แก่สังคมและ
ประเทศชําติ

กํารศึกษําที่มุ่งเน้นกํารพัฒนําคนให้มีควํามรู้ และควํามสํามํารถ ในสําขําวิชํา
เทคโนโลยีอุณหภําพอย่ํางลึกซึ้ง จะช่วยแก้ปัญหําและสร้ํางสรรค์แนวคิดใหม่ๆ
ให้แก่สังคม ประเทศชําติ

กํารศึกษําที่มุ่งเน้นกํารพัฒนําคนให้มีควํามรู้และควํามสํามํารถ ในสําขําวิชํา
เทคโนโลยีกํารจัดกํารพลังงํานอย่ํางลึกซึ้ง จะช่วยแก้ปัญหํา และสร้ํางสรรค์
แนวคิดใหม่ๆ ให้แก่สังคม ประเทศชําติ

กํารศึกษําที่มุ่งเน้นกํารพัฒนําคนให้มีควํามรู้และควํามสํามํารถ ในสําขํา
สิ่งแวดล้อมอย่ํางลึกซึ้ง จะช่วยแก้ปัญหําและสร้ํางสรรค์แนวคิดใหม่ๆ ให้แก่
สังคม ประเทศชําติ

1. เน้นกํารวิจัยประยุกต์และกํารพัฒนํา (Mode 2 Research) มํากกว่ํางํานวิจัย
พื้นฐําน (Mode 1 Research) เน้นกํารบูรณํากํารศําสตร์หลํายสําขําในงํานวิจัย
และกํารเรียนกํารสอน เพื่อให้สํามํารถน ําผลงํานวิจัยไปใช้ประโยชน์หรือมี
ศักยภําพสูงที่จะถูกน ําไปใช้ประโยชน์ได้ในขณะเดียวกันก็รักษําระดับคุณภําพ
ของงํานวิจัยให้เทียบเท่ําคุณภําพของปริญญําเอกปกติ
2. เน้นควํามเป็นเลิศที่สอดคล้องกับควํามต้องกํารของสังคมและประเทศชําติ
หรือควํามเป็นเลิศที่ตรงประเด็น (Excellence with Relevance) เนื้อหําของ
หลักสูตร กํารเรียนกํารสอน กํารวิจัยและพัฒนํา ตลอดจนกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
ต่ํางๆ ของหลักสูตรนี้จะให้ควํามส ําคัญทั้งควํามเป็นเลิศทํางวิชํากํารและกําร
สอดคล้องควํามต้องกํารของผู้ใช้ผลงํานวิจัย (เช่น ภําคอุตสําหกรรม
ภําคกํารศึกษําวิจัย ตลอดจนสังคมและประเทศชําติโดยส่วนรวม) ควบคู่กัน ทั้งนี้
เพื่อให้มั่นใจได้ว่ําผลผลิตที่ออกไป (เช่น บัณฑิต ผลงํานวิจัย ผลงํานวิชํากําร) มี
ทั้งคุณภําพ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม
3. เน้นกํารด ําเนินกํารในลักษณะเครือข่ํายและกํารเป็นหุ้นส่วน (Networking
and Partnership) กิจกรรมต่ํางๆ ของหลักสูตร เช่น กํารเรียนกํารสอน กํารท ํา
โครงกํารวิจัยและพัฒนําต่ํางๆ จะอําศัยบุคลํากรและทรัพยํากรอื่นๆ จํากทั้ง
ภํายในและภํายนอก มจธ. หน้ําที่หลักที่ส ําคัญอย่ํางหนึ่งของทีมบริหํารหลักสูตร
คือกํารสร้ํางเครือข่ํายให้กว้ํางขวํางและหลํากหลําย โดยเฉพําะอย่ํางยิ่งกํารสร้ําง
เครือข่ํายกับภําคอุตสําหกรรม ทั้งนี้เพื่อหําแนวทํางใช้ทรัพยํากรที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เพื่อให้เกิดควํามหลํากหลํายและเพื่อให้กํารด ําเนินกํารสอดคล้อง
กับควํามต้องกํารของผู้ใช้ประโยชน์หรือลูกค้ําให้มํากที่สุด
4. เน้นผู้เรียนเป็นส ําคัญ ทั้งในแง่ของกํารเรียนกํารสอน กํารวิจัย และกําร
พัฒนําผู้เรียนให้ตรงกับควํามต้องกํารและควํามสํามํารถเฉพําะตัวของแต่ละบุคคล
ในกํารเรียนกํารสอนจะอําศัยทั้งวิธีกํารเรียนกํารสอนปกติ คือ กํารบรรยําย กําร
ให้กํารบ้ําน ฯลฯ ควบคู่กับกํารเรียนรู้ตํามแนวทํางของทฤษฎี Constructivism
ที่ให้ผู้เรียนมีโอกําสได้เรียนรู้ด้วยตนเองโดยผ่ํานกิจกรรมต่ํางๆ ในหลักสูตร (เช่น
กํารท ําโครงกํารในแต่ละวิชํา) ในกํารพัฒนําโครงกํารวิจัยจะมีกํารวํางแผนและ
ปรึกษําหํารือกันอย่ํางรอบคอบระหว่ํางอําจํารย์ที่ปรึกษํา นักศึกษํา และ
ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ (เช่น ภําคอุตสําหกรรม เป็นต้น) โดยจะพัฒนําโครงกํารวิจัยให้
สอดคล้องกับควํามต้องกํารของทุกฝ่ํายให้มํากที่สุดเท่ําที่จะเป็นไปได้
5. เน้นควํามเป็นนวัตกรรม (Innovation) คือ กํารน ําควํามรู้และผลงํานต่ํางๆ
ไปสู่กํารใช้ประโยชน์ในเชิงพําณิชย์หรือประโยชน์สําธํารณะ กํารเรียนกํารสอน
โครงกํารและกิจกรรมต่ํางๆ ของหลักสูตรจะมุ่งเป้ําไปที่นวัตกรรมเป็นส ําคัญ
แทนที่จะเน้นไปที่ควํามเป็นเลิศทํางวิชํากํารเพียงอย่ํางเดียว

ในปัจจุบันควํามต้องกํารบุคลํากรด้ํานกํารสอนภําษําอังกฤษซึ่งเป็นสําขําขําด
แคลนยังคงเพิ่มขึ้น นอกจํากนี้ยังมีครู ผู้สอนภําษําอังกฤษอีกจ ํานวนมําก
ต้องกํารศึกษําต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อตอบสนองกํารวิจัยด้ํานภําษําศําสตร์
ประยุกต์ระดับสูงและเป็นกํารเพิ่มศักยภําพของตนเองเพื่อพัฒนํากํารเรียนกําร
สอนและกํารท ําหลักสูตร รวมไปถึงกํารจัดกํารกํารศึกษําและกํารวิเครําะห์
นโยบํายในสถํานศึกษําของตน ทั้งนักศึกษําและอําจํารย์ชําวต่ํางประเทศที่
ส ําเร็จกํารศึกษําระดับปริญญําโทและ มีควํามสนใจที่จะเพิ่มวุฒิกํารศึกษํา
ในด้ํานนี้ยังมีอีกมําก ในขณะที่สถําบันกํารศึกษําที่เปิดหลักสูตรปรัชญําดุษฎี
บัณฑิต สําขําวิชําภําษําศําสตร์ประยุกต์ และภําษําอังกฤษ ยังมีไม่เพียงพอแก่
ควํามต้องกําร คณะศิลปศําสตร์ จึงเปิดหลักสูตรปรัชญําดุษฎีบัณฑิต สําขําวิชํา
ภําษําศําสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนํานําชําติ) ขึ้น

ผลิตบุคลํากรที่มีพื้นฐํานควํามรู้ควํามสํามํารถ ควํามเชี่ยวชําญทํางด้ํานวิทยํากําร
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และมีทักษะในกํารท ํางํานวิจัยในเชิงลึกที่สํามํารถน ํา
ควํามรู้ไปประยุกต์ใช้ในงํานวิจัยและพัฒนําในภําคอุตสําหกรรม ภําควิชํากําร
รวมถึงด้ํานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองควํามต้องกํารในด้ํานหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติของประเทศ

บัณฑิตวิทยําลัยร่วมด้ํานพลังงํานและสิ่งแวดล้อม มหําวิทยําลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ําธนบุรีตั้งขึ้นโดยมีปรัชญําว่ํา เพื่อเป็นศูนย์กลํางกํารวิจัยศึกษํา
และฝึกอบรมเทคโนโลยีด้ํานพลังงํานชั้นเลิศของชําติ เพื่อสร้ํางทรัพยํากรมนุษย์
ระดับสูงทํางด้ํานวิทยําศําตร์และเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับศําสตร์ทํางด้ําน
พลังงํานและสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลกระทบอันเนื่องมําจํากกํารผลิตและใช้
พลังงําน กํารจัดท ําหลักสูตรปรัชญําดุษฎีบัณฑิตด้ํานเทคโนโลยีพลังงําน เพื่อ
ผลิตบุคลํากรที่มีควํามรู้ควํามสํามํารถสูงในกํารวิจัยและพัฒนําเทคโนโลยี
พลังงํานสมัยใหม่ โดยเน้นกํารท ําวิจัยเป็นหลัก เพื่อให้สํามํารถวิเครําะห์และ
สังเครําะห์งํานวิจัย เพื่อสร้ํางหรือพัฒนําองค์ควํามรู้ใหม่ที่เป็นต้นคิดใหม่
(originality) เพื่อแก้ไขปัญหําด้ํานวิกฤติพลังงํานและปัญหํากํารปล่อยก๊ําซ
เรือนกระจก ทั้งในระดับประเทศ และในระดับนํานําชําติ มีควํามสํามํารถและมี
คุณภําพในกํารวิจัย เทียบเท่ํามําตรฐํานระดับสํากล ปรัชญําดังกล่ําวตอบสนอง
ปณิธํานของสถําบันเพื่อผลิตทรัพยํากรระดับสูง เพื่อรับใช้สังคมอย่ํางมีควําม
รับผิดชอบ และมีจริยธรรมในวิชําชีพ และสํามํารถวิเครําะห์เพื่อสร้ํางองค์
ควํามรู้ใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหําด้ํานพลังงําน และผลกระทบจํากกํารผลิตและใช้
พลังงํานทั้งในระดับประเทศและระดับสํากล ทั้งเป็นกํารสนองตอบควําม
ต้องกํารแรงงํานมันสมองในระดับสูงต่อภําครัฐและเอกชน เพื่อสร้ํางประเทศ
ไทยให้เป็นสังคมองค์ควํามรู้ (knowledge base society) ในอนําคตอันใกล้นี้

บัณฑิตวิทยําลัยร่วมด้ํานพลังงํานและสิ่งแวดล้อม มหําวิทยําลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ําธนบุรีได้รับกํารจัดตั้งขึ้นโดยมีปรัชญํา “เพื่อให้เป็นศูนย์กลําง
กํารศึกษําและฝึกอบรมทรัพยํากรบุคคลชั้นเลิศของชําติ เพื่อสร้ํางทรัพยํากร
มนุษย์ระดับสูงทํางด้ํานวิทยําศําสตร์และเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับศําสตร์
ทํางด้ํานพลังงํานและสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลกระทบอันเนื่องมําจํากกํารผลิตและ
ใช้พลังงําน” กํารจัดท ําหลักสูตรปรัชญําดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ที่มีควํามรู้ควํามสํามํารถทํางด้ํานกํารสร้ํางองค์ควํามรู้จํากกํารท ําและวิเครําะห์
กํารวิจัย ที่มีคุณภําพเทียบเท่ํามําตรฐํานในระดับสํากล จึงเป็นส่วนหนึ่งของกําร
สนองตอบต่อปณิธํานดังกล่ําวของกํารจัดตั้งสถําบัน เพื่อผลิตบุคลํากรระดับสูง
เพื่อแก้ไขปัญหําในระดับประเทศและระดับสํากล อย่ํางมีควํามรับผิดชอบ และมี
จริยธรรมในวิชําชีพ สํามํารถแก้ปัญหําเชิงรูปธรรมในทํางปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงใน
ภําคอุตสําหกรรม หรือในหน่วยงํานภําครัฐได้อย่ํางมีประสิทธิภําพ

กํารศึกษําเป็นเครื่องมือหรือกระบวนกํารส ําคัญในกํารพัฒนําคน ทั้งในด้ําน
ควํามรู้ ควํามสํามํารถ ควํามคิด รวมทั้งพฤติกรรม เจตคติ ค่ํานิยม และคุณธรรม
คุณสมบัติของบุคคลดังกล่ําวเป็นปัจจัยและพลังส ําคัญในกํารพัฒนําประเทศทุก
ด้ําน โดยเฉพําะสังคมมีกํารเปลี่ยนแปลงอย่ํางรวดเร็ว และมีกํารแข่งขันมํากขึ้น
คุณภําพของคนยิ่งมีควํามส ําคัญ กํารเรียนรู้จึงเป็นเรื่องจ ําเป็นและกํารเรียนรู้ซึ่ง
มีหลํากหลํายรูปแบบจะต้องมีกํารผสมผสํานกัน เพื่อให้สํามํารถพัฒนําคุณภําพ
คนได้อย่ํางต่อเนื่อง
วิถีกํารเรียนรู้ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมําก อันเป็นผลเนื่องม ําจ ําก
ควํามก้ําวหน้ําขององค์ควํามรู้และวิทยํากํารสมัยใหม่ กํารพัฒนําด้ํานเทคโนโลยี
สํารสนเทศและกํารสื่อสําร นอกจํากนี้สังคมในยุคโลกําภิวัตน์ (Globalization)
ท ําให้วิถีกํารเรียนรู้ของคนขยํายขอบข่ํายจํากกํารศึกษําตํามหลักสูตรไปสู่กําร
เรียนรู้ตํามที่ต้องกํารโดยมีกํารบูรณํากํารและเน้นกํารแก้ไขปัญหํา
หลักสูตรปรัชญําดุษฎีบัณฑิต สําขําวิชําวิทยําศําสตร์และเทคโนโลยี เป็น
หลักสูตรภําษําไทยที่จัดท ําขึ้นเพื่อให้บุคลํากรศึกษําเรียนรู้ในสําขําวิชําเอก หรือ
สําขําควํามเชี่ยวชําญเฉพําะตํามควํามต้องกํารให้มีควํามรู้ควํามสํามํารถ ทักษะ
และประสบกํารณ์ เพื่อพัฒนํางํานและตอบสนองควํามต้องกํารบุคลํากรของ
ประเทศด้ํานวิทยําศําสตร์และเทคโนโลยี โดยเน้นกระบวนกํารท ําวิจัย เน้นกําร
ใช้ทรัพยํากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและควํามร่วมมือกับองค์กรต่ํางๆ เพื่อ
สร้ํางควํามแข็งแกร่งทํางวิชํากําร ด้วยเหตุผลดังกล่ําว วิทยําลัยสหวิทยํากําร
จึงปรับปรุงหลักสูตรปรัชญําดุษฎีบัณฑิต สําขําวิชําวิทยําศําสตร์และเทคโนโลยี
ซึ่งเป็นกํารผสมผสานระหว่างศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นหลักสูตรที่มีความเป็นสหวิทยาการให้มีควํามทันสมัยสอดคล้องกับ
วิทยําศําสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งวิถีกํารเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงอย่ํางรวดเร็ว