หลักสูตร


 

 

ผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถ ในการคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้
งาน การติดตามเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มี
ความพร้อมในการทำงานและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เป็นหลักสูตรที่ให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้พื้นฐานวิศวกรรมเคมีทั้งจากการศึกษาเชิงทฤษฎีและ
ปฏิบัติ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับวิศวกรรมเคมี นอกจากนี้หลักสูตรยังให้ผู้เรียนได้รับการฝึกฝนให้มีทักษะ
ต่างๆ เช่น การรู้จักคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการวิเคราะห์
การใช้เหตุผลและการแก้ปัญหา รวมไปถึงความสามารถในการสื่อสาร และยัง
มุ่งหวังให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม

 


 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เป็นหลักสูตรที่ให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้พื้นฐานวิศวกรรมเคมีทั้งจากการศึกษาเชิงทฤษฎีและ
ปฏิบัติ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับวิศวกรรมเคมี นอกจากนี้หลักสูตรยังให้ผู้เรียนได้รับการฝึกฝนให้มีทักษะ
ต่างๆ เช่น การรู้จักคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการวิเคราะห์
การใช้เหตุผลและการแก้ปัญหา รวมไปถึงความสามารถในการสื่อสาร และยัง
มุ่งหวังให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
 

 

เพื่อผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมเครื่องกลในระดับปริญญาตรีที่มีคุณภาพและ
คุณธรรม มีความสามารถในการทำงานวิจัย พัฒนา ควบคุมในสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลเฉพาะด้าน อันได้แก่ การออกแบบเชิงกล การวิเคราะห์ทาง
อุณหภาพและของไหล หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ นอกจากนี้บัณฑิตยัง
สามารถประกอบอาชีพวิศวกรร่วมกับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ในสาขาอื่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งความสามารถเหล่านี้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรม หน่วยวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวันต์ได้
เป็นอย่างดี

 


 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ เป็นหลักสูตรที่
เน้นการออกแบบและการผลิตเครื่องมือที่นำมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุ ประเภทโลหะและอโลหะ โดยหลักสูตรจะมีการศึกษา
ทางด้านวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมวัสดุ และ วิศวกรรมอุคสาสหการ เพื่อ
ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญทางด้านการออกแบบเครื่องมือที่ใช้ใน
การผลิตสินค้า เพื่อให้เกิดการวิจัยและพัฒนารวมทั้งการประยุกต์ใช้ความรู้ใน
การใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ทันเวลา และ
ต้นทุนการผลิตต่ำ

 


 

 

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนมีความสำนึกใน
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบควบคุม
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของสภาวิศวกร โดยเน้นให้ตระหนักถึงความ
ปลอดภัย และการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศชาติ
2. เพื่อให้มีการวิจัยและพัฒนา มีการให้บริการทางวิชาการในด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ซึ่งเป็นการช่วยสนับสนุนหน่วยงานของภาครัฐ และ
โรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการวิจัยเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้ากำลัง
 

 

เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานวิศวกรรมโยธาทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ สามารถเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม สามารถสื่อสารและร่วมงานกับบุคคลใน
สาขาวิชาชีพอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยภาษาอังกฤษได้เป็นอย่าง
ดี มีความรับผิดชอบและมีคุณธรรม ดำรงตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

 


 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ เป็นหลักสูตร
พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถทางด้านวิศวกรรมอัตโนมัติ และสารสนเทศการผลิต สามารถ
สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นเป็นวิศวกรที่ดี มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานวิชาชีพ สามารถคิด
วิเคราะห์และจัดการปัญหาได้อย่างมีระบบ และมีความเข้าใจในพหุวัฒนธรรมที่
แตกต่างกันระหว่างประเทศในภูมิภาค

 


 

 

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในงานวิศวกรรมด้านสิ่งแวดล้อมทั้ง
ภาคทฤษฎี และปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ กับสถานการณ์จริง
เพื่อป้องกันการเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมอันเนื่องมาจากกิจกรรมต่างๆ
ของมนุษย์ สามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและมีจรรยาบรรณของความเป็นวิศวกร ตลอดจน
บัณฑิตมีความสามารถในการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก
เพื่อที่จะทำงานในระดับชาติและนานาชาติได้
 

 

บัณฑิตวิศวกรรมอุตสาหการเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความเป็นผู้นำ
มีความคิดสร้างสรรค์มีคุณธรรม และจริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพ ด้าน
วิศวกรรมอุตสาหการ ที่ต้องใช้กระบวนการผลิต การบริหารจัดการ และการ
ควบคุมเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีสมัยใหม่

 


 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
เป็นหลักสูตรที่เน้นการออกแบบชิ้นส่วนรถยนต์และการควบคุมกรรมวิธีการ
ผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์ จากวัสดุ
ประเภทโลหะและอโลหะ และเพื่อการวิจัยและพัฒนา โดยหลักสูตรจะมีการบูร
ณาการ การศึกษาทางด้านวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องมือ วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมเมคคาทรอ
นิกส์ และ วิศวกรรมอุตสาหการ ส่งผลให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ทันเวลา และ
ต้นทุนการผลิตต่ำ ภายใต้ปรัชญา การสร้างงานเริ่มจากการสร้างคน คนที่มี
คุณภาพ ย่อมสามารถผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพ หลักสูตรนี้จึงมุ่งผลิตบุคลากร
ที่มีความรู้ ความชำนาญทางด้านการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และการ
จัดการทรัพยากร หล่อหลอมจิตสานึกให้มีความรับผิดชอบต่องาน ต่อตนเอง
และสังคม เรียนรู้โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ควบคู่กับการปฏิบัติใน
ภาคอุตสาหกรรม โดยมีปรัชญาโดยย่อดังนี้ “วิศวกรที่มีศักยภาพย่อมสร้าง
ผลผลิตอย่างมีคุณภาพ”

 


 

 

ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านทักษะ ความรู้ทฤษฎี
ต่างๆที่จะประกอบอาชีพวิศวกรทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารหรือวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ในระดับมาตราฐานนานาชาติ รวมถึงสามารถศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึ้น โดยบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถทำการค้นคว้าวิจัยเฉพาะด้าน
ทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกเหนือจากนั้นบัณฑิตจะต้องมีคุณธรรม มีความเป็นผู้นำ และสามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นในระดับนานาชาติในยุคโลกาภิวันต์ได้อย่างดี

 


 

 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นรากฐานของนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ใน
ปัจจุบันและอนาคต
 

 

เพื่อผลิตนักวิทยาศาสตร์ที่มีทักษะปฏิบัติที่ดี สามารถเรียนรู้ได้เองอย่างต่อเนื่อง
ประยุกต์องค์ความรู้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพ และพัฒนาต่อยอด
องค์ความรู้ไปสู่การพัฒนาคุณภาพและสุขภาพของประชาชน

 


 

 

เพื่อผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมเครื่องกล ในระดับปริญญาตรีที่มีคุณภาพและ
คุณธรรม มีความสามารถในการทำงานวิจัย พัฒนา ควบคุมงานในสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลที่มีความสามารถบูรณาการเทคโนโลยีพลังงาน โดยมีความ
ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ นอกจากนี้บัณฑิตยังสามารถ
ประกอบอาชีพวิศวกรร่วมกับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ในสาขาอื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งความสามารถเหล่านี้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม หน่วยวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันและ
อนาคตได้เป็นอย่างดี
 

 

มุ่งผลิตวิศวกรที่มีความรู้และเข้าใจในสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์และศาสตร์
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยโดยในหลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นความรู้พื้นฐาน
ทางวิศวกรรมยานยนต์ เพื่อประยุกต์ใช้ในด้านรถยนต์และให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
ในการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อเพิ่มพูนทักษะทั้งในด้านการออกแบบและสร้างจริง
รวมทั้งการทดสอบสมรรถนะทางวิศวกรรมยานยนต์ การใช้เครื่องมือต่าง ๆ และ
เครื่องมือวัดทางวิศวกรรมยานยนต์ นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางที่มีประสบการณ์การท างานในบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ต่าง ๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคโนโลยียานยนต์ที่ทันสมัยในปัจจุบัน
และแนวโน้มเทคโนโลยียานยนต์ในอนาคต

 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศําสตรบัณฑิต สําขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ เป็นหลักสูตรที่
มุ่งเน้นผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมวัสดุ โดยมี
การศึกษาทางด้านสมบัติและกรรมวิธีการผลิตของวัสดุ รวมถึงการเลือกใช้วัสดุ
ต่ํางๆ อันได้แก่ โลหะ พอลิเมอร์ ยาง เซรามิกส์ แก้ว และวัสดุผสม สำหรับใช้ใน
กรรมวิธีการผลิตได้อย่ํางเหมาะสม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ และต้นทุน
การผลิตต่ำ

 

 

เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานวิศวกรรมโยธาทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ สามารถเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม สามารถสื่อสารและร่วมงานกับบุคคลใน
สาขาวิชาชีพอื่นๆ ได้เป็นอย่ํางดี มีความรับผิดชอบและมีคุณธรรม ดำรงตนให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม

 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและ
เครื่องมือวัด เป็นหลักสูตรสหวิทยาการ มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้ ความสามารถทางด้านวิศวกรรมระบบการวัดและควบคุม สามารถ
สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นเป็นวิศวกรที่ดี มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานวิชาชีพ สามารถคิด
วิเคราะห์และจัดการปัญหาได้อย่างมีระบบ และมีความเข้าใจในพหุวัฒนธรรมที่
แตกต่างกันระหว่างประเทศในภูมิภาค

 

 

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในงานวิศวกรรมด้านสิ่งแวดล้อมทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ กับสถานการณ์จริง
เพื่อป้องกันกํารเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมอันเนื่องมําจากกิจกรรมต่ํางๆ
ของมนุษย์ สามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นได้อย่ํางมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและมีจรรยาบรรณของความเป็นวิศวกร ตลอดจน
บัณฑิตมีความสามารถในการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก
เพื่อที่จะทำงานในระดับชาติและนานาชาติได้

 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ําสื่อสารและ
อิเล็กทรอนิกส์ มีปรัชญาในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีความเชี่ยวชาญ
ทั้งในด้านทักษะ ความรู้ ทฤษฎีต่ํางๆ ที่จะประกอบอําชีพวิศวกรทางด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้ําสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถวิเคราะห์ปัญหาโดยการนำ
ความรู้ทางวิศวกรรมไปใช้งานได้อย่งงมีประสิทธิภาพ และสามารถเข้าใจถึง
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ รวมถึงสามารถศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึ้นได้ นอกเหนือจากนั้นบัณฑิตต้องมีคุณธรรม มีความเป็นผู้นำ และ
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในแขนงอาชีพต่างๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ในยุคโลกาภิวัตน์ได้เป็นอย่างดี

 

 

บัณฑิตวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความเป็นผู้นำ
มีความคิดสร้างสรรค์มีคุณธรรม และจริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพด้าน
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ที่สามารถออกแบบและควบคุมกระบวนการผลิต
และเครื่องจักรอัตโนมัติที่ใช้ในการผลิตได้ และสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อ
การบริโภคอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นเมคคาทรอนิกส์ได้

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการตามแนวนโยบายของรัฐบาลและ
มหาวิทยาลัย ในการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานในด้านการพัฒนํากำลังคนให้มี
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้เพียงพอต่อการ
รองรับกํารพัฒนาประเทศชาติในอนาคต นอกจากการพัฒนากำลังคนแล้ว
คณะวิศวกรรมศําสตร์ได้มีการพัฒนาในด้านต่างๆ ที่พึงมีต่อประเทศชาติจึงได้
กำหนดวิสัยทัศน์ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ขึ้น เพื่อให้เป็นทิศทางในการบริหาร
จัดการคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

 

สรรสร้างบัณฑิตคณิตศาสตร์สามารถประยุกต์ ร่วมอุตสาหกรรมเทิดธรรมจรรยา รักษาความดี

 

 

มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการประยุกต์ใช้ วิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่องานด้านวิทยําศาสตร์และธุรกิจ ให้มีความเป็นผู้นำ และมืออาชีพชั้นแนวหน้าของประเทศด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งมี ควํามเข้าใจพื้นฐานวิชาชีพและและจรรยาบรรณ สามารถปฏิบัติงานได้จริง อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อประโยชน์ของประเทศ  

 

 

เรียนรู้จากการศึกษา ค้นคว้า ลงมือปฏิบัติ เฝ้าสังเกต และทบทวน จนเป็น
บัณฑิตที่มีจิตสาธารณะ สามารถปรับตัวเองได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม

 

 

ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ที่มีความรู้คู่คุณธรรมและสามารถนำ

ความรู้ไปพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

 

 

ผลิตบัณฑิตทางด้านสถิติที่มีความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์และสถิติ รู้และ
ประยุกต์ใช้สถิติกับงํานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ประกันภัยและธุรกิจ
อุตสาหกรรม รู้จักการสร้างงานวิจัย มีภูมิปัญญา คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ

 

 

ผลิตบัณฑิตสาขาเคมีที่มีความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้งานได้จริงในวิชาชีพทางเคมีและสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
นอกจากนั้นนักศึกษํายังสามารถเลือกเรียนวิชาในสาขาเคมีอุตสาหกรรมที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และยังมีโอกาสในการร่วมแก้ไข
ปัญหาในโรงงานอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานวิจัยของรัฐ

 

 

เรียนรู้จากการศึกษา ค้นคว้า ลงมือปฏิบัติ เฝ้าสังเกต และทบทวน จนเป็น
บัณฑิตที่มีจิตสาธารณะ สามารถปรับตัวเองได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม
รวมทั้งพัฒนาตนเองในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

 

 

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรแบบพหุวิทยาการ (Multidisplinary) มุ่งเน้นที่จะผลิตนัก
เทคโนโลยี ที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีความรู้
หลากหลายจากศาสตร์ต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยีเครื่องกล เทคโนโลยีโยธา
เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีอุตสาหการ และเทคโนโลยีการจัดการ มาผสมผสาน
เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้สำเร็จการศึกษา
จํากหลักสูตรนี้มีความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติมและพัฒนางานวิจัยทํางเทคโนโลยี สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม และ
สถานการณ์ทั้งปัจจุบันและอนาคต สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ ในการผลิตและพัฒนากำลังคนในด้าน
วิชาชีพระดับเทคโนโลยี รวมทั้งยกระดับการศึกษําวิชาชีพให้สูงขึ้นเพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของอุตสําหกรรมและอาชีวศึกษาของประเทศ

 

 

เพื่อผลิตครูผู้สอนสายวิศวกรรม และนักฝึกอบรมในภําคอุตสาหกรรม ที่มี
ความรู้ความสามารถทั้งทางด้านการสอน การถ่ายทอด มีทักษะการปฏิบัติงาน
และมีความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้าในวิชาเอกไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ หรือ
คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี มีทัศนคติและมีจิตสำนึกของความเป็นครู มี
ความสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับนักเรียน
และผู้ศึกษาได้อย่างเป็นระบบ มีควํามสํามํารถที่จะค้นคว้ําหําควํามรู้เพิ่มเติม
และปรับปรุงงํานที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภําพและมีควํามทันสมัยอยู่เสมอ
สํามํารถที่จะปรับตัวเข้ํากับสังคมและสถํานกํารณ์ทั้งปัจจุบันและในอนําคตได้
บัณฑิตในภาคอุตสาหกรรม ด้ํานวิศวกรรมไฟฟ้าต้องเป็นผู้มีความรู้ มีทักษะใน
การปฏิบัติและมีทัศนคติที่ดีต่อกํารทำงาน สามารถปรับปรุงงานที่รับผิดชอบให้
มีประสิทธิภาพ โดยการค้นคว้าและวิจัย เพื่อให้ศาสตร์มีความใหม่และทันต่อ
เหตุการณ์ สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และสังคมได้

 

 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ดําเนินการตามแนวนโยบายของ
รัฐบาลและมหาวิทยาลัย ในการเพิ่มศักยภาพในการดําเนินงานในด้านการ
พัฒนากําลังคนให้มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
เพื่อให้เพียงพอต่อการรองรับการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต นอกจาก การ
พัฒนากําลังคนแล้ว คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีได้มีการพัฒนา
ในด้านต่าง ๆ ที่พึงมีต่อประเทศชาติจึงได้กําหนดวิสัยทัศน ปรัชญา และ
วัตถุประสงคขึ้น เพื่อให้เป็นทิศทางในการบริหารจัดการ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

 

 

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความ รู้ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษาและเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ที่เก่งและดี มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ

 

 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชําวิศวกรรมเครื่องกล เป็น
หลักสูตรที่จัดให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ โดยเฉพาะจิตสำนึกของ
ความเป็นครูช่างด้วยการผสมผสานศาสตร์ทางวิชาชีพ การสอนและศําสตร์ทาง
วิชาชีพวิศวกรรมควบคู่กันไป โดยจัดให้ผู้เรียน เรียนรายวิชาพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ และรายวิชาทางเทคโนโลยี และถูกบ่มเพาะอย่างเพียงพอ เพื่อให้
มีคุณธรรม และจริยธรรม ผู้เรียนมีความสามารถในการถ่ายทอดและปฏิบัติการ
สอนวิชาชีพทางวิศวกรรมและเป็นวิทยากรฝึกอบรมในสถานประกอบการ ด้วย
การเลือกใช้กรรมวิธีการสอน/การถ่ํายทอด/การฝึกอบรมในสถานศึกษําหรือใน
โรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม ผลิต พัฒนา และเลือกใช้สื่อการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการวัดและประเมินผลการสอน/การถ่ายทอด/
การฝึกอบรมได้อย่างเป็นระบบ

 

 

ทรัพยากรบุคคลที่สำเร็จจากหลักสูตรนี้จะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านการสอน การถ่ายทอด มีทักษะการปฏิบัติงานโยธา และมีความรู้ทาง
วิศวกรรมโยธาเป็นอย่างดี สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการประกอบ
วิชาชีพครูและวิชาชีพวิศวกรรมโยธาได้ มีทัศนคติและมีจิตสำนึกที่ดีของความ
เป็นครูช่าง สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับ
นักศึกษําและผู้ฟังได้อย่างเป็นระบบ มีความสามารถที่จะค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติมและพัฒนางานวิจัยทํางเทคโนโลยีสํามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสังคม
และสถานการณ์ทั้งปัจจุบันและอนาคตได้

 

 

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางเทคโนโลยีการพิมพ์และเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ มี
ความเข้าใจถึงกระบวนการการจัดการผลิตสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สามารถ
ออกแบบพัฒนาสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับการใช้งานและ
เทคโนโลยีกํารผลิตได้ แก้ปัญหา พัฒนาผลิตผลงานด้านการพิมพ์และบรรจุ
ภัณฑ์ โดยการบูรณาการความรู้ต่ํางๆ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สามารถทำงานเป็นทีม และนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิผล รวมถึง
สามารถอธิบายกระบวนการพิมพ์เทคนิคพิเศษและจัดการการผลิตสิ่งพิมพ์โดย
คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ปรับตัวให้เข้ากับสภาพการทำงาน พัฒนําตนเองให้ทันกับ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มี
จรรยาบรรณในวิชาการ วิชาชีพ และรับผิดชอบต่อสังคม ก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสามารถปรับตัวให้สอดคล้องต่อความเจริญ
รุดหน้าของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ อีกทั้งมีการส่งเสริมด้านการ
ค้นคว้าวิจัยทางเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อแก้ปัญหาให้แก่
อุตสาหกรรมและพัฒนา ต่อยอด องค์ความรู้ทางอุตสาหกรรมการพิมพ์และ
บรรจุภัณฑ์ให้ทัดเทียมระดับนานาชาติ สร้างนวัตกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อ
สังคม และผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในการแก้ปัญหํา เพื่อ
เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ ร่วมพัฒนาวงการอุตสาหกรรมการพิมพ์และ
บรรจุภัณฑ์ของประเทศให้ก้าวไกลต่อไป

 

 

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้รอบด้าน เน้นงานคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการออกแบบมัลติมีเดีย มีความชำนาญในการแสวงหาความรู้ใหม่
มีความคิดดีและสร้างสรรค์สังคมให้มีควํามเจริญรุ่งเรือง

 

 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชามีเดียอาตส์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิต
ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะทางด้ํานการออกแบบ และผลิตสื่อ
(Media) ให้มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่ําง ๆ เข้าด้วยกันโดย
อาศัยกระบวนการของการคิดสร้ํางสรรค์ ทํางด้ํานศาสตร์ของศิลปะและ
ศาสตร์ทางด้านการออกแบบในการผลิตสื่อเพื่อผลักดันให้เกิดสังคมแห่งการ
สร้างสรรค์

 

 

 

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชามีเดียทํางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ เป็น
หลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการ
ออกแบบ และผลิตสื่อให้มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ
ด้วยขบวนการคิดสร้างสรรค์ ทั้งด้าน ภาพวาด ภาพถ่าย วิดีทัศน์ หุ่นจำลอง
การออกแบบกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ เพื่อให้
สามารถผลิตผลงานสื่อในทํางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ออกมาเป็นสื่อเพื่อ
การเรียนรู้ การวิจัย การวินิจฉัยโรค การนำเสนอ การประชาสัมพันธ์ ด้วยความ
เป็นมืออาชีพ รวมทั้งให้มีคุณธรรมจริยธรรม ในวิชาชีพของตนเองและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม

 

 

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ ประยุกต์ใช้และบูรณาการ
องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี ศิลปะและการออกแบบมีเดีย พฤติกรรมและการ
รับรู้ได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมมีเดีย ที่ตอบสนองความต้องการ
ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีปรัชญาในการผลิต
บัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถพัฒนาและ
ประยุกต์งานด้านซอฟต์แวร์ การสื่อสารข้อมูล และการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้อย่ํางมี
ประสิทธิภาพ มุ่งเน้นในการเป็นนักวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรม ปฏิบัติงานได้จริง มีความรู้ ความเข้ําใจในพื้นฐานวิชาชีพ สามารถคิด
วิเคราะห์ จัดการกับปัญหาได้ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขและนำไปใช้
อย่างเหมาะสม มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี ร่วม
สร้างสรรค์งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

 

 

 

 

เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ที่ประยุกต์และบูรณาการ
กันจากศาสตร์ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
ประกอบกับทักษะด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารร่วมด้วย ซึ่งหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบริการดิจิทัลนี้ เน้นสร้างบัณฑิตที่มีความรู้
ความเข้ําใจในการนำดิจิทัลไปใช้งานได้อย่างสอดคล้องกับบริบทของประเทศใน
ยุค Thailand 4.0 พร้อมกับมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ
สังคมศาสตร์ และบริหารธุรกิจ (หรือสาขาวิชาชีพอื่นๆ) อย่างดี

 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความ
มุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
สามารถประยุกต์งานด้านโปรแกรม การสื่อสารข้อมูล และการบริหารวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มุ่งเน้นในการเป็นนักวิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ดี มี
คุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานได้จริง มีความรู้ ความเข้ําใจในพื้นฐานวิชาชีพ
สามารถคิด วิเคราะห์ จัดการกับปัญหาได้ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข
และนำไปใช้อย่างเหมาะสม มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เสียสละ และเป็น
แบบอย่ํางที่ดี ร่วมสร้างสรรค์งานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เป็นประโยชน์ใน
การพัฒนาประเทศ

 

 

ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักคิดภายใต้แนวความคิดที่ ใช้ความชำนาญในทักษะ
วิชาชีพ ภูมิหลัง เรื่องราว หลักการ ศิลปะและวิทยาศาสตร์ โดยสาขาวิชาจะ
เน้นการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาให้มีความสามารถในการคิด
สร้ํางสรรค์งานออกแบบและมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยนำเอาวิธีการ
คิดแก้ปัญหาทางด้านสถาปัตยกรรมมาวิเคราะห์ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

 

นักออกแบบอุตสาหกรรมที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ พึงมีคุณลักษณะใน
การออกแบบโดยคำนึงถึง ผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง (User-Centered Design)
ดังนั้นโครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตรจึงประกอบขึ้นเพื่อให้บัณฑิตฯ มีความ
เข้ําใจเรื่องปัจจัยเกี่ยวกับมนุษย์ทางกายภาพ (Physical Human Factors)
ทางจิตวิทยา และกระบวนการรับรู้ (Psychological and Cognitive Human
Factors) ทางสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural Human Factors)
และสามารถทำความเข้ําใจเรื่องปัจจัยเกี่ยวกับมนุษย์ มาบูรณาการกับความ
เข้ําใจทางด้านศิลปกรรม เทคโนโลยี กํารผลิต และการตลาด ในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบัณฑิตฯ จะได้เรียนรู้กระบวนการทำงาน
ในการออกแบบโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) ซึ่งเป็น
วิธีการทำงานที่มีระเบียบแบบแผนอันจะนำไปสู่การออกแบบผลงานออกแบบ
ใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทั้งทางด้านสุนทรียภาพและ
ประโยชน์ใช้สอยได้อย่างเหมาะสม หลักสูตรนี้ยังสอนให้บัณฑิตฯ มีคุณธรรมใน
การประกอบวิชาชีพ รวมทั้งมีความสามารถในการผสมผสานและประยุกต์ใช้
ศาสตร์ต่างๆ อันได้แก่ ศิลปกรรมศาสตร์ มนุษยวิทยา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การตลาด และศีลธรรมจริยธรรมในการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบ ในรูปของ
ผลิตภัณฑ์ บริการ รวมทั้งระบบการสร้างประสบการณ์ที่คำนึงถึงผู้ใช้และการ
เปลี่ยนแปลงของบริบท สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

สถาปัตยกรรมภายในอาคาร ทั้งอาคารที่อยู่อาศัย อาคารเพื่อการพาณิชย์ และ
อาคารเพื่อใช้ประกอบกิจสาธารณะต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถด้านการออกแบบโดยเฉพาะ สถาปนิกที่สำเร็จการศึกษาจาก
หลักสูตรนี้ พึงมีทักษะในการออกแบบที่ตระหนักถึงสุนทรียภาพ ประโยชน์ใช้
สอย ความเข้าใจบริบททางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี สภาวะแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน และทักษะด้านการใช้
ภาษาที่เป็นสากล

 

 

หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการอย่าง
เป็นองค์รวมโดยนำเทคโนโลยี และกระบวนการที่เหมาะสมมาประยุกต์เข้ากับ
การเรียนรู้เชิงปฏิบัติในสตูดิโอ ผู้เรียนสามารถหาแนวทางและพัฒนาความคิดที่
มีอยู่ของตนไปสู่การคิดอย่างสร้างสรรค์ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญของนักออกแบบ

 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นสวนยานยนต์ เป็นหลักสูตรที่เน้นการออกแบบชิ้นส่วนรถยนต์และการควบคุมกรรมวิธีการ ผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์ จากวัสดุ ประเภทโลหะและอโลหะ และเพื่อการวิจัยและพัฒนา โดยหลักสูตรจะมีการบูรณาการ การศึกษาทางด้านวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องมือ วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมเมคคาทรอ นิกส์ และ วิศวกรรมอุตสาหการ ส่งผลให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ทันเวลา และ ต้นทุนการผลิตต่ำ ภายใต้ปรัชญา การสร้างงานเริ่มจากการสร้างคน คนที่มี คุณภาพ ยอมสามารถผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพ หลักสูตรนี้จึงมุ่งผลิตบุคลากร ที่มีความรู้ความชำนาญทางด้านการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และการ จัดการทรัพยากร หล่อหลอมจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบต่องาน ต่อตนเอง และสังคม เรียนรู้โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ควบคู่กับการปฏิบัติใน ภาคอุตสาหกรรม โดยมีปรัชญาโดยย่อดังนี้ “วิศวกรที่มีศักยภาพย่อมสร้าง ผลผลิตอย่างมีคุณภาพ”  

 

   

 

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางด้านวิจัย ออกแบบหลักสูตรและวางแผนการ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นหลักสูตรที่เปิดกว้างให้คนได้พัฒนาความสามารถอย่าง
เต็มศักยภาพของตนเองโดยไม่ยึดติดกับหลักสูตรทั่วไปที่มีอยู่ซึ่งจะผลิตบัณฑิต
เฉพาะบุคคลเป็นรายๆ ไปตามคนสนใจของผู้เรียน นั่นคือ หลักสูตรจะเปิดกว้าง
ให้ผู้เรียนสามารถออกแบบหลักสูตรที่ตนเองต้องการได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
พัฒนาความสามารถอย่างเต็มศักยภาพโดยไม่ยึดติดกับหลักสูตรที่มีอยู่ เป็น
หลักสูตรที่สามารถปรับเข้าได้กับทุกสถานการณ์ตามความต้องการของผู้เรียน
ถูกออกแบบมาเพื่อให้รองรับผู้เรียนที่มีความรู้ ความสามารถ เฉพาะทาง หรือมี
ความสนใจเฉพาะด้านเป็นพิเศษ จะเน้นเรียนไปศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งหรือ
บูรณาการหลายศาสตร์ได้หลักสูตรมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางด้านวิจัย
ออกแบบและวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะผลิตบัณฑิตเป็นเฉพาะบุคคล
ไป เพื่อพัฒนางานและตอบสนองความต้องการบุคลากรของประเทศด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเน้นกระบวนการทํา วิจัยเน้นการใช้ทรัพยากรที่
มีอยู่ ให้เกิดประโยชน์ สูงสุดและความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อสร้างความ
แข็งแกร่งทางวิชาการ

 

 

มุ่งหวังให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีความรู้และทักษะทั้งในด้านทั่วไปและด้าน
วิศวกรรมเคมีที่ลึกซึ้ง โดยอาศัยกลยุทธ์การเรียนการสอนที่หลากหลาย ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นแนวทางสำคัญ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึง
กระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้และทักษะ

 

 

ผลิตวิศวกรและนักวิชาการในระดับปริญญาโทที่มีคุณภาพ และคุณธรรม มี
ความสามารถในการทางานวิจัยพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น และประกอบอาชีพวิศวกรใน
สภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมในยุคโลกาภิวัฒน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และพัฒนา
ความสามารถของบุคลากรในมหาวิทยาลัยในการทำวิจัย

 

 

เพื่อผลิตและพัฒนานักวิชาชีพและนักวิจัย ด้านวิศวกรรมโยธา ที่มีความรู้ความชำนาญ
ด้านวิชาชีพ มีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติและเป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณภาพ

 

 

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในงานวิศวกรรมด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ กับสถานการณ์จริงเพื่อป้องกันการเสื่อม
โทรมของสภาพแวดล้อมอันเนื่องมาจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์สามารถบริหารและ
จัดการอันนาไปสู่การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและมีจรรยาบรรณของความเป็นวิศวกร

 

 

ผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถทำการวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ
โดยมุ่งเน้นให้เป็นมหาบัณฑิตที่เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ได้ด้วยตนเอง สามารถวิเคราะห์
ปัญหาและนำเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม
โดยมหาบัณฑิตจะต้องมีความรู้พื้นฐานและความรู้ขั้นสูงในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ระบบควบคุม อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร และสารสนเทศ และสามารถคิดค้น ประยุกต์
และถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ดี

 

 

มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ทางวิศวกรรมเพื่อใช้ในการ พัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน

 

 

มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ในด้านวิศวกรรมการเชื่อม มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล มีความสามารถในการวิจัย แก้ไข
ปัญหาทางวิศวกรรมอย่างเป็นระบบ และถ่ายทอดความรู้ให้กับภาคอุตสาหกรรม

 

 

ผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทั้งด้านทฤษฎี ทักษะและงานวิจัย เพื่อนำไป
ประยุกต์ใช้งานได้จริงในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลหการและสามารถศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้นด้วย

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ชีวภาพ (Biological Engineering) พัฒนาขึ้นเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความ
สามารถเชิงวิจัยขั้นสูง ด้านการบูรณาการหลักการพื้นฐานด้านวิศวกรรม (Engineering)
เข้ากับวิทยาการสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต (Life Sciences) และ / หรือการแพทย์
(Medicine) สำหรับศึกษา วิเคราะห์ สร้างความเข้าใจในองค์ความรู้ของระบบชีววิทยา
ขั้นสูงทั้งในระดับโมเลกุล (Molecular) และเซลล์ (Cellular) และสามารถสังเคราะห์
วิทยาการที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเข้มแข็งแก่ประเทศ ด้านการรักษาสุขภาพ
(Health Care) และ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม (Ecology) เพื่อชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นโดยการผสมผสานความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบ-
การณ์และทักษะที่แข็งแกร่งของคณาจารย์และนักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และ

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยีเพื่อจัดทำหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ ให้เป็น
หลักสูตรที่มีความสมดุลระหว่างชีววิทยาและวิศวกรรมศาสตร์เพื่อใช้ทักษะในการศึกษา
สิ่งต่างๆ อย่างเป็นระบบ นำมาแก้ไขปัญหาทางด้านชีววิทยาการแพทย์เภสัชกรรม
พลังงาน สิ่งแวดล้อม เกษตรกรรม และอาหาร
เนื่องจากวิศวกรรมชีวภาพเป็นสหศาสตร์ (Interdisciplinary) ที่ผสมผสานความรู้
ด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ชีวิต เพื่อศึกษาทำความเข้าใจสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนอย่าง
เป็นระบบ และพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสำหรับประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ทาง
ชีวภาพ การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรจึงมุ่งเน้นกระตุ้นการเรียนรู้ผ่านการ
เรียนการสอนแบบ Problem-Based Learning (PBL) ซึ่งจะมีการบรรยายไม่เกิน
ร้อยละ 40 ของชั่วโมงเรียนทั้งหมด โดยนักศึกษาได้รับการฝึกทักษะ และสร้างความ
สามารถการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงจากผู้เชี่ยวชาญในห้องปฏิบัติการ หรือหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องในด้านวิศวกรรมชีวภาพ โดยหลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะดังต่อไปนี้
- รู้วิธีการเรียนรู้ (Know How to Learn) และมีทักษะด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง
(Self-Learning Competency)
- มีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การคิดเชิงวิเคราะห์ (Critical Thinking) และ
คิดเป็นระบบ (System Thinking) และสามารถบูรณาการ (Integrate) ความรู้จาก
วิทยาการหลายสาขาวิชา
- มีทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ดี ในการนำเสนอผลงานทั้งด้านการเขียน และการพูด
- มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และ / หรือวัฒนธรรม
รวมทั้งวิทยาการหลายสาขา เพื่อการทำงานร่วมกันเป็นทีม

 

 

เพื่อพัฒนาวิศวกรยานยนต์ให้มีมุมมองระดับโลกและความรู้ที่ทันสมัยระดับสูงในสาขา
เทคโนโลยียานยนต์ มีประสบการณ์และความรู้สาขาเฉพาะทางในระดับนานาชาติ

 

 

ผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถทำการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิศวกรรม หรือสามารถ
วิเคราะห์และแก้ปัญหาทางเทคนิควิศวกรรมขั้นสูง โดยมหาบัณฑิตจะต้องมีความรู้
พื้นฐานและความรู้ขั้นสูงในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และมีประสบการณ์การวิจัยและ
พัฒนา หรือวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางเทคนิค

 

 

ผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทั้งด้านทฤษฎี ทักษะและงานวิจัย ตลอดจน
มีโอกาสศึกษาหลักสูตรทั้งในมหาวิทยาลัยและนำความรู้ไปแก้ไขปัญหาจริงในโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะสามารถคัดกรอง วิเคราะห์ปัญหา
และคิดวิธีแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างถูกต้องเป็นระบบ

 

 

ผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถ ในการคิดการออกแบบ การประยุกต์ใช้งาน การ
แก้ปัญหา การติดตามเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และสามารถพัฒนาเทคโนโลยี รวมถึงการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ควบคู่กับความ
รับผิดชอบและจริยธรรม

 

 

ผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถทำการวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ
โดยมุ่งเน้นให้มหาบัณฑิตมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา เพื่อนำเทคโนโลยีทาง
วิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศไปใช้งาน โดยมหาบัณฑิตจะต้องมีความรู้พื้นฐานและ
ความรู้ขั้นสูงในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบควบคุม อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร และ
สารสนเทศ และรู้จักปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

 

 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชวิศวกรรม มีความรู้พื้นฐานด้านวิชาชีพวาริชวิศวกรรม
มีความสามารถในการวิจัย วิเคราะห์ แก้ปัญหา มีทักษะในการทํางาน และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการ

 

 

ผลิตบัณฑิตผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านวิศวกรรมและการบริหารการ
ก่อสร้างที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง

 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร เป็นหลักสูตร
พหุวิทยาการ (Multidisciplinary curriculum) จัดการเรียนการสอนโดยภาควิชา
วิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การจัดการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 2 แผน คือ 1) แผน ก 2 เรียนรายวิชาและทำ
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต และ 2) แผน ข (ทักษะวิศวกรรมอาหาร) เรียนรายวิชาและ
ทำโครงงานวิจัยพิเศษ 6 หน่วยกิต โดยหลักสูตรแผน ก 2 มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มี
ความรู้ความสามารถในการบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและ
วิศวกรรมศาสตร์ในการทำวิจัยเชิงลึก เพื่อพัฒนาองค์ความรู้หรือความเข้าใจใน
กระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ส่วนหลักสูตรแผน ข มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิต
ที่มีทักษะการวิเคราะห์ การแก้ปัญหาในสภาพการทำงานจริงในโรงงาน โดยการบูรณา
การความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์ มุมมองและความเข้าใจกับสภาพจริงของอุตสาหกรรมอาหาร อันจะ
นำไปสู่การแก้ปัญหาเชิงป้องกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับบุคลากรจาก
ภาคอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้จะทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มี
ประสบการณ์ในการทำงาน สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีมุมมองความ
เข้าใจที่ชัดเจนต่อภาคอุตสาหกรรม และสามารถบูรณาการความรู้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา
และพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศได้อย่างดี

 

 

มุ่งเน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถในเชิงวิเคราะห์ มีกระบวนการคิด
และแก้ปัญหาอย่ํางเป็นระบบ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้ํานเทคโนโลยีการขึ้น
รูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาออกไปทำงานทางด้ํานวิชาการ
การวิจัย กํารพัฒนาเทคโนโลยีและการแก้ไขปัญหาในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อผลิต
สินค้ําให้มีคุณภาพ เพิ่มคุณค่ํา ประหยัดทรัพยํากรและพลังงาน หลักสูตรมีการจัดการ
เรียนการสอนทั้งแผน ก 2 และแผน ข หลักสูตรแผน ก 2 จะเน้นการผลิตวิศวกร
นักวิจัยและนักวิชาการ เพื่อทำงานด้ํานการวิจัยและพัฒนาในระดับสากล ส่วนหลักสูตร
แผน ข จะมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้ํานเทคโนโลยีการ
ขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานและการ
ประกอบธุรกิจของตนให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น และสามารถรองรับเทคโนโลยีและ
การบริหารจัดการสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดี

 

 

คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ ประยุกต์รอบด้าน สร้างงานวิจัยมาตรฐานสากล

 

 

ผลิตบุคลากรที่มีพื้นฐานการศึกษาด้ํานเคมีให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ในเคมีสาขาต่ํางๆ และมีทักษะการทำวิจัยในเชิงลึก ที่สามารถนำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในงานวิจัยพัฒนาในภาควิชาการ เพื่อตอบสนองความต้องการ
นักวิทยาศาสตร์ในตลาดแรงงานภาคต่างๆ ของประเทศ

 

 

ผลิตบุคลากรที่มีพื้นการศึกษาด้านเคมีให้มีความรู้และความชำนาญด้าน
อุตสาหกรรม และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาสิ่งแวดล้อม พอลิเมอร์ และ
เครื่องสำอาง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและพัฒนาในภาควิชาการ
และภาคอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานภาคต่างๆ

 

 

ผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ที่มีความรู้และมีคุณธรรม ที่สามารถสร้างผลงาน

ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน
(หลักสูตร นานาชาติ) เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ที่ประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์จากหลากหลายสาขาวิชาทั้งวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์
ประยุกต์รวมถึงวิศวกรรมศาสตร์และการแพทย์ เพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้
ในเชิงเทคโนโลยีนาโน เน้นการสร้างมหาบัณฑิตที่มีทักษะเชิงปฏิบัติการและ
เชิงวิเคราะห์ที่จำเป็นต่องานวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านนาโน

 

 

 

ผลิตมหาบัณฑิตทางการสอนคณิตศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถ สร้างองค์ความรู้
ใหม่เกี่ยวกับยุทธวิธีการสอนคณิตศําสตร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

 

 

ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้พื้นฐานและขั้นสูงในวิชาเคมีแขนงต่างๆ และมี

ความสามารถในการสอนและการวิจัย

 

 

คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ มีจิตสาธารณะ มุ่งสู่มาตรฐานสากล

 

 

 

 

ผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา ให้มีความรู้ฟิสิกส์ขั้นพื้นฐาน ขั้นกลาง และ
ขั้นสูง มีแนวคิดที่นำไปประยุกต์ใช้พัฒนําการเรียนการสอนและการวิจัยฟิสิกส์
ศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ที่ประยุกต์และ
บูรณาการจากศาสตร์ทั้งวิทยาศาสตร์ร่วมกับศาสตร์ทางการสอน เน้นสร้างบัณฑิตที่
มีจิตวิญญาณความเป็นครูสูง พร้อมกับความเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่ได้มีเพียง
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และ
คณิตศาสตร์ที่ถูกต้อง แต่ยังสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการของศาสตร์
เหล่านั้น เพื่อนํามาบูรณาการในการจัดการศึกษาได้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษา
ดังนั้น บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา จะมีความรู้ความเข้าใจและมีจิตวิญญาณในวิชาชีพ
ครู และมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่ลุมลึก รวมทั้งสามารถสื่อสาร
ให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาบทเรียน ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยสามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนได้

 

 

 

 

องค์ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง
ในการดำรงชีวิตในยุคไร้พรมแดน เนื่องจากสังคมปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศมีบทบาทในทุกองค์ประกอบของการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
ประกอบกับการสื่อสารทุกแขนงได้ทวีบทบาทสำคัญและมีความสลับซับซ้อนมาก
ขึ้น จึงต้องมีผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน เพื่อจักได้เป็นผู้ถ่ายทอดและส่งเสริม
วิชาชีพนี้ให้เจริญก้าวหน้าสอดคล้องกับความต้องการและสภาพความเปลี่ยนแปลงของ
สังคม

 

 

ผลิตนักเทคโนโลยีการเรียนรู้และนักเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนที่มีคุณภาพและคุณธรรม

 

 

เพื่อพัฒนาบุคคลให้รู้จักคิดและแก้ไขปัญหาในการเรียนการสอนและในงาน
อุตสาหกรรม ผ่านการค้นคว้าวิจัยทั้งในมิติกว้างและมิติที่ลึกของศาสตร์นี้เพื่อให้เกิด
ความรู้ในรายละเอียดของการพัฒนาบุคคลในสายงานช่าง และเพื่อยกระดับความรู้
ความสามารถให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้อย่างดี

 

 

ผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ระดับสูง สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทันสมัย เพื่อประกอบวิชาชีพทั้งใน
หน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจและเอกชน และเป็นผู้มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม
ศีลธรรม และมนุษยสัมพันธ์อันดีมีความมานะ ขยัน และอดทน

 

 

มุ่งมั่นผลิตมหาบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่ออุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ โดย
มหาบัณฑิตที่ผลิตเป็นผู้มีวิสัยทัศน์มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของการพิมพ์ควบคู่กับ
บรรจุภัณฑ์รวมทั้งมีความรู้ในการบริหารองค์กรด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
สามารถนำความรู้และทักษะการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อการแก้ปัญหา
หรือพัฒนาสิ่งพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์ โดยปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณทั้งด้านวิชาการ
และวิชาชีพ

 

 

ผลิตมืออาชีพที่มีความปรีชาสามารถในการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กร ดำเนิน
ชีวิตด้วยปัญญา สามารถบูรณาการความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทักษะ คุณธรรม
จริยธรรมแห่งชีวิต ไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาบุคคลให้เป็นคนดีมีสติปัญญา
ความสามารถ และอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และ
สามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วยสติปัญญา

 

 

ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านการศึกษาเเละด้านวิศวกรรมโยธาใน
ระดับสูง มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถแสวงหาความรู้สร้างองค์
ความรู้และนำความรู้ไปใช้จัดการเรียนการสอน ทำวิจัย พัฒนาหลักสูตร และบริหาร
สถานศึกษาหรือสถานประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมก่อสร้าง

 

 

มุ่งเน้นให้ผู้เข้าศึกษามีความรู้มีทักษะ และมีประสบการณ์ ด้านการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีเครือข่าย เพื่อนำความรู้ไป
ปฏิบัติงานจริงในองค์การของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนเป็น
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในสังคม ดังปรัชญาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศคือ ทำ
อย่างมีหลักวิชาการ ทำอย่างมีคุณภาพ ทำอย่างสม่ำเสมอ ทำด้วยความยุติธรรมมี
คุณธรรม จริยธรรม และโปร่งใส

 

 

มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์ใน
ธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างดีและสามารถนำความรู้ไปใช้ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในสังคม สามารถ
ทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ และทำงานได้อย่างมืออาชีพ ดังปรัชญาของคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ทำอย่างมีหลักวิชาการ ทำอย่างมีคุณภาพ ทำอย่างสม่ำเสมอ
ทำด้วยความยุติธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม และโปร่งใส

 

 

มุ่งพัฒนามหาบัณฑิตที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
สารสนเทศ โดยเป็นหลักสูตรภาคเสาร์อาทิตย์ เพื่อเปิดโอกาสให้บัณฑิตไม่จำกัด
สาขาวิชา แต่มีความรู้และ / หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ
สามารถเข้าศึกษาต่อเพื่อเรียนรู้และเข้าใจพื้นฐานด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจและ
วิทยาการใหม่ ในขณะเดียวกันสามารถนำประสบการณ์จากการทำงานมาแลกเปลี่ยน
เพื่อสนับสนุนการทำธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ก้าวหน้า

 

 

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการพัฒนาศาสตร์ด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์มีความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญหาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถทำวิจัยหรือประเมินผลการวิจัยในสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ก้าวหน้าได้เป็นอย่างดีและตอบสนองความต้องการบุคลากร
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ของประเทศได้ ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมใน
สังคมดังปรัชญาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศคือ ทำอย่างมีหลักวิชาการ ทำอย่างมี
คุณภาพ ทำอย่างสม่ำเสมอ ทำด้วยความยุติธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม และโปร่งใส

 

 

พัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถในการวิจัยและพัฒนาเชิงสหสาขาวิชา มีความรู้ความ
เข้าใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรชีวภาพและการ
จัดการระบบนิเวศเชิงอนุรักษ์ สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของ
สังคม ตลอดจนสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เหมาะสมกับท้องถิ่น มีทักษะใน
กระบวนการวิเคราะห์เชิงเทคนิค มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการทำงานภาคสนามทั้ง
การทำงานเป็นกลุ่มและอิสระได้เป็นอย่างดี

 

 

ผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านชีวโมเลกุลและเทคโนโลยีในการแก้ปัญหา

/ พัฒนากระบวนการ หรือต่อยอดงานวิจัย

 

 

พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกษตรและ
เทคโนโลยี(วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว) เพื่อสร้างงานและนวัตกรรมในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

 

 

เทคโนโลยีชีวภาพเป็นศาสตร์ในการนำสิ่งมีชีวิตมาใช้ผลิตสารหรือสิ่งที่มีมูลค่า เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งในด้านการเกษตร การแพทย์และสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตสูงแห่งหนึ่งใน
โลก จึงควรใช้ประโยชน์จากส่วนนี้อย่างสูงสุด ซึ่งสามารถดำเนินการได้โดยใช้บุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถสูงในการนำสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ โดยมีส่วนร่วมใน
กระบวนการตั้งแต่การวิจัยพัฒนา กระบวนการผลิต หรือการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมใน
เชิงพาณิชย์ หลักสูตรจึงมุ่งมั่นสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสาขาวิชาเทคโนโลยี
ชีวภาพในหลากหลายคุณลักษณะ ทั้งผู้ที่สามารถวิจัยในเชิงลึก ผู้ที่มีทักษะในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพกับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เช่นอุตสาหกรรม
อาหาร ยา สารชีวภัณฑ์ทางการแพทย์ ด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น รวมทั้งผู้
ที่มีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ

 

 

หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นโดยการประสานความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
ประสบการณ์และทักษะที่แข็งแกร่งของคณาจารย์และนักวิจัยจากคณะทรัพยากร
ชีวภาพและเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจัดทำหลักสูตรชีวสารสน
เทศและชีววิทยาระบบ ให้เป็นหลักสูตรที่มีความสมดุลระหว่างชีววิทยาระบบ ศาสตร์
ทางด้านโอมิคส์ (Omics) ซึ่งครอบคลุมทั้งระดับจีโนม (Genomics)
ทรานสคริปโตม (Transcriptomics) โปรตีโอม (Proteomics) และเมตาโบโลม
(Metabolomics) เป็นต้น และวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยการกระตุ้นการเรียนรู้ผ่าน
การท าโครงการแบบบูรณาการ เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ลึกซึ้งภาคทฤษฎีและได้รับการฝึก
ทักษะให้เข้มแข็ง ซึ่งในการฝึกทักษะนี้นักศึกษาจะมีโอกาสฝึกและสร้าง
ความสามารถในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะได้รับ
การฝึกจากผู้เชี่ยวชาญในห้องปฏิบัติการหรือหน่วยงานต่างๆ ที่มีการใช้ชีวสารสนเทศ
และชีววิทยาระบบ ซึ่งเมื่อจบการศึกษาแล้วจะมีความสามารถและความพร้อมที่จะ
ร่วมงานกับกลุ่มงานและกลุ่มวิจัยต่างๆ ที่ต้องการใช้เทคโนโลยีชีวสารสนเทศชีววิทยา
ระบบได้ทันทีเพื่อตอบสนองต่อความต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้อง
กับการพัฒนางานวิจัยในยุคหลังจีโนมที่มีมากขึ้น เพื่อการพัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ การเกษตรและการแพทย์ ซึ่งปัจจุบันชีวสารสนเทศและชีววิทยา
ระบบเป็นเทคโนโลยีที่มีการขานรับจากอุตสาหกรรม ต่างๆ ทุกแขนง และ
นักวิทยาศาสตร์ที่มีทักษะทางด้านนี้เป็นที่ต้องการอย่างมากทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

 

 

มุ่งเน้นพัฒนาคนให้มีความรู้และความสามารถ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัด
การพลังงานและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ ๆ
ให้แก่สังคมและประเทศชาติ

 

 

การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านที่มี

ผลกระทบต่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

 

มุ่งเน้นการรู้จริงได้คุณภาพ สามารถออกแบบและจัดการกระบวนการทางความร้อนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นและสนองนโยบายตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของ
ประเทศ

 

 

เพื่อบูรณาการความรู้ด้านพลังงาน และพัฒนางานวิจัย เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการ

พัฒนาประเทศ โดยการผสมผสานกับองค์ความรู้ในด้านต่างๆ

 

 

มุ่งเน้นที่จะผลิตนักเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้มีการเรียนรู้
ควบคู่กับการวิจัย เลือกใช้ และสามารถพัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้
ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษได้อย่างมีประสิทธิผล อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม
และประเทศชาติ

 

 

1. เน้นการวิจัยประยุกต์และการพัฒนา มากกว่างานวิจัยพื้นฐาน โดยบูรณาการศาสตร์
หลายสาขาในงานวิจัยและการเรียนการสอน เพื่อให้สามารถนำผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ได้
2. เน้นความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศชาติ หรือความ
เป็นเลิศที่ตรงประเด็น (Excellence with Relevance) เนื้อหาของหลักสูตร การเรียน
การสอน การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ ของหลักสูตรจะ
ให้ความสำคัญทั้งความเป็นเลิศทางวิชาการและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
ผลงานวิจัย (เช่น ภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษาวิจัย ตลอดจนสังคมและ
ประเทศชาติ)
3. เน้นการดำเนินการในลักษณะเครือข่ายและการเป็นหุ้นส่วน (Networking and
Partnership) กิจกรรมต่างๆ ของหลักสูตร เช่น การเรียนการสอน การทำโครงการวิจัย
และพัฒนาต่าง ๆ จะอาศัยบุคลากรและทรัพยากรอื่น ๆ จากภายในและภายนอก
มจธ.
4. เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทั้งในแง่ของการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนาผู้เรียนให้
ตรงกับความต้องการและความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล ในการเรียนการสอน
จะใช้ทั้งวิธีการเรียนการสอนปกติ ควบคู่กับการเรียนรู้ตามแนวทางของทฤษฎี
Constructivism ที่ให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ใน
หลักสูตร
5. เน้นความเป็นนวัตกรรม (Innovation) คือ การนำความรู้และผลงานต่างๆ ไปสู่การใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือประโยชน์สาธารณะ

 

 

มุ่งเน้นในการผลิตครูผู้มีความสามารถในด้านภาษาอังกฤษ มีความรู้ด้านทฤษฎีการสอน
และการเรียนรู้มีความเชี่ยวชาญด้านการสอน ตลอดจนการวิจัยในระดับนานาชาติ
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นกำลังสำคัญของประเทศในการก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลโลก
การเรียนการสอนในหลักสูตรเน้นการใช้ภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรและเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ

 

 

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมและ

จริยธรรมในการประกอบอาชีพ

 

 

มุ่งผลิตบัณฑิตที่รอบรู้หลักการสื่อสารโดยถ่องแท้ทั้งการสื่อสารในวัฒนธรรมเดียวกัน
และระหว่างวัฒนธรรม โดยมีภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้การสื่อสารใน
ระดับวิชาชีพและระดับนานาชาติประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้อย่างมีวิจารณญาณ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการสื่อสาร มีทักษะในการ
วิเคราะห์ภาษา เพื่อสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษได้อย่างยั่งยืน และใช้เทคโนโลยีในการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

มุ่งเน้นการบูรณาการระหว่างศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ และศาสตร์ทางด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่ โดยดำเนินการ
ผลิตบุคลากรที่มีความเป็นวิชาชีพ (Professional Degrees) มีคุณธรรมจริยธรรม
มีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้สามารถประยุกต์ใช้
ศาสตร์ด้านการจัดการในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ในปัจจัยหลายๆ ด้ํานได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์สู่
การเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันทั้งในระดับองค์กรและระดับประเทศ นอกจากนี้
หลักสูตรยังมุ่งรังสรรค์พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในวิชาชีพต่างๆ ของนักศึกษาให้มี
แนวคิดเชิงนวัตกรรม สามารถปรับตัวในการทำงานกับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป และได้รับการยอมรับเมื่อต้องทำงานร่วมกับผู้อื่น

 

 

การเรียนในหลักสูตรการจัดการสำหรับกํารเป็นผู้ประกอบการ เน้นความสำคัญใน
กํารผลิตผู้ประกอบการรายใหม่ ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารธุรกิจที่
ทันสมัย พร้อมทั้งยกระดับความเข้มแข็งและความสามารถในการแข่งขันแก่
ผู้ประกอบการเดิม ภายใต้การประสานงานอันดีระหว่างภาคการศึกษาและ
ภาคอุตสาหกรรม

 

 

มุ่งมั่นในการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถที่เป็นเลิศด้านการจัดการ
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และ
สามารถนำศาสตร์ด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมาแก้ปัญหําที่เกิดขึ้น
จริงได้อย่างเป็นรูปธรรมและนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถทํางการแข่งขันอย่าง
ยั่งยืนของประเทศไทย

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยี จัดการเรียนการ
สอน โดยเน้นองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในด้านการพัฒนา
ความสามารถทางการแข่งขันเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
กระบวนวิธีการทางธุรกิจการประกอบการและนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การผสานองค์ความรู้ด้านการจัดการเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ เข้ากับการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ ตลอดจนการจัด
การพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย
เพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอันส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ในเชิงรุก หลักสูตร
จะนำงานวิจัยด้านการพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันเชิงเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทั้งในระดับประเทศและนานาชาติมาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการ
การเรียนการสอน อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในการประกอบการ การทำ
แผนธุรกิจเชิงเทคโนโลยีที่ใช้ได้จริง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์และ
เป็นผู้นำในด้านธุรกิจเทคโนโลยี

 

 

ผลิตบุคลากรที่มีพื้นฐานความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ด้านวิทยาการ
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และมีทักษะในการทำงานวิจัยเชิงลึก ที่สามารถนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม ภาควิชาการ
รวมถึงด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองความต้องการในด้านหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติของประเทศ

 

 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรีตั้งขึ้นโดยมีปรัชญาว่า เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาและฝึกอบรมเทคโนโลยี
ด้านพลังงานชั้นเลิศของชาติ เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลกระทบ
อันเนื่องมาจากการผลิตและใช้พลังงาน
การจัดทำหลักสูตรปรัชญามหาบัณฑิตด้านเทคโนโลยีพลังงานเพื่อผลิต
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูงด้านเทคโนโลยีพลังงานจากประสบการณ์ในการ
ทำวิจัย สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อแก้ไข
ปัญหาด้านวิกฤตพลังงานและปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งในระดับประเทศ
และระดับโลก มีความสามารถและมีคุณภาพในการวิจัยเทียบเท่ามาตรฐานระดับ
สากล ปรัชญาดังกล่าวตอบสนองปณิธานของสถาบันเพื่อผลิตบุคลากรออกมารับใช้
สังคมอย่างมีความรับผิดชอบ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ สามารถวิเคราะห์เพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านพลังงานและผลกระทบจากการผลิตและใช้
พลังงานในระดับประเทศและระดับสากล ทั้งเป็นการสนองตอบความต้องการ
แรงงานมันสมองในระดับสูงต่อภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างประเทศไทยให้เป็นสังคม
องค์ความรู้ (knowledge base society) ในอนาคตอันใกล้นี้

 

 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรีจัดตั้งขึ้นโดยมีปรัชญาเพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาและฝึกอบรมทรัพยากร
ชั้นเลิศของชาติ เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ระดับสูงทางด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่เป็นผลกระทบอันเนื่องมาจาก
การผลิตและใช้พลังงาน การจัดทำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต / วิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต ด้านการจัดการเทคโนโลยีพลังงาน ที่มีความรู้ความสามารถด้านการ
จัดการเทคโนโลยีในระดับมืออาชีพ (Professional Engineer) ที่มีคุณภาพเทียบเท่า
มาตรฐานในระดับสากล จึงเป็นส่วนหนึ่งของการสนองตอบต่อปณิธานของการจัดตั้ง
สถาบัน เพื่อผลิตบุคลากรออกมารับใช้สังคมอย่างมีความรับผิดชอบและมีจริยธรรมใน
วิชาชีพ สามารถแก้ปัญหาเชิงรูปธรรมในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงในภาคอุตสาหกรรม
หรือในหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรีได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยมีปรัชญา “เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาและฝึกอบรม
ทรัพยากรบุคคลชั้นเลิศของชาติเพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ระดับสูงทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เป็นผล
กระทบอันเนื่องมาจากการผลิตและใช้พลังงาน” การจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ที่มีความรู้ความสามารถด้านการ สร้างองค์ความรู้
จากการทำวิเคราะห์การวิจัย ที่มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานในระดับ สากล จึง
เป็นส่วนหนึ่งของการสนองตอบต่อปณิธานการจัดตั้งสถาบัน เพื่อผลิตบุคลากร
ระดับสูง เพื่อแก้ไขปัญหาในระดับประเทศและระดับสากลอย่างมีความ
รับผิดชอบ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ สามารถแก้ปัญหาเชิงรูปธรรมในทางปฏิบัติที่
เกิดขึ้นจริงในภาคอุตสาหกรรม หรือในหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรีได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยมีปรัชญา “เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาและฝึกอบรม
ทรัพยากรบุคคลชั้นเลิศของชาติเพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ระดับสูงทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่
เป็นผลกระทบอันเนื่องมาจากการผลิตและใช้พลังงาน” การจัดทำหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต / วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ด้านการจัดการเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม ที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการเทคโนโลยีในระดับมืออาชีพ
(Professional Engineer) ที่มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานในระดับสากล จึงเป็นส่วน
หนึ่งของการตอบสนองต่อปณิธานของการจัดตั้งสถาบัน เพื่อผลิตบุคลากรออกมา
รับใช้สังคมอย่างมีความรับผิดชอบและมีจริยธรรมในวิชาชีพ สามารถแก้ปัญหาเชิง
รูปธรรมในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงในภาคอุตสาหกรรม หรือในหน่วยงานภาครัฐได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

 

 

การศึกษาเป็นเครื่องมือหรือกระบวนการสำคัญในการพัฒนาคน ทั้งในด้านความรู้
ความสามารถ ความคิด รวมทั้งพฤติกรรม เจตคติ ค่านิยม และคุณธรรม คุณสมบัติ
ของบุคคลดังกล่าวเป็นปัจจัยและพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศทุกด้าน
โดยเฉพาะสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีการแข่งขันมากขึ้น คุณภาพ
ของคนมีความสำคัญ การเรียนรู้จึงเป็นเรื่องจำเป็นและการเรียนรู้ซึ่งมีหลากหลาย
รูปแบบต้องมีการผสมผสานกัน เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพคนได้อย่างต่อเนื่อง
วิถีการเรียนรู้ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมาก อันเป็นผลมาจากความก้าวหน้าของ
องค์ความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร นอกจากนี้สังคมในยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) ทำให้วิถีการเรียนรู้ของ
คนขยายขอบข่ายจากการศึกษาตามหลักสูตรไปสู่การเรียนรู้ตามที่ต้องการโดยมี
การบูรณาการและเน้นการแก้ไขปัญหา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น
หลักสูตรภาษาไทยที่จัดทำขึ้นเพื่อให้บุคลากรศึกษาเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก หรือ
สาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะตามความต้องการ ให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะและ
ประสบการณ์ เพื่อพัฒนางานและตอบสนองความต้องการบุคลากรของประเทศ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเน้นกระบวนการทำวิจัย เน้นการใช้ทรัพยํากร
ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อสร้างความ
แข็งแกร่งทํางวิชาการ
ด้วยเหตุผลดังกล่าว วิทยาลัยสหวิทยาการจึงปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่าง
ศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหลักสูตรที่มีความเป็นสห
วิทยาการ ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งวิถี
การเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

 

 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีแนวทางการพัฒนาและสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ โดย
เน้นประสบการณ์ทางการเรียนรู้ด้านการออกแบบและวางแผนแบบพหุวิทยาการ
และการจัดโครงสร้างการเรียนรู้ของนักศึกษาเอง

 

 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีแนวทางการพัฒนาและสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ โดย เน้นประสบการณ์ทางการเรียนรู้ด้านการออกแบบและวางแผนแบบพหุวิทยาการ และการจัดโครงสร้างการเรียนรู้ของนักศึกษาเอง

 

 

 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 มุ่งหวังให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรมีความรู้
ความสามารถในการวิจัยและพัฒนาขั้นสูงในด้านวิศวกรรมเคมีควบคู่ไปกับการ
พัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้และทักษะในด้านต่ํางๆ โดยอาศัยกลยุทธ์การเรียน
การสอนที่หลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นแนวทางสำคัญ
ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างลึกซึ่งถึงกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์
ความรู้และทักษะ รวมทั้งมีความเป็นสากล และเป็นได้ทั้งผู้นำและผู้ตามที่ดี

 

 

เพื่อผลิตนักวิจัยที่มีความรู้ และความสามารถสูง ในการทำวิจัยที่มีคุณภาพและ
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ อีกทั้งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
นักวิจัยดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ที่มีความสนใจอย่างจริงจังในการทำวิจัย มีความคิด
ริเริ่ม พัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสามารถแก้ปัญหาต่างๆ
ด้วยตนเองได้

 

 

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในงานวิศวกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สามารถวิจัย
พัฒนา ให้เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างงานวิจัยได้
มาตรฐานสากล รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและมีจรรยาบรรณของความเป็น
วิศวกร

 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและ สารสนเทศ มีปรัชญาในการสร้างดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และ ทักษะในการทำวิจัยขั้นสูงเชิงปฏิบัติการ เพื่อการคิดค้นองค์ความรู้ใหม่และ นวัตกรรม ซึ่งเป็นคำตอบสำหรับโจทย์วิจัยจากปัญหาจริงของภาคอุตสาหกรรม และ/หรือผู้ประกอบการในประเทศไทย โดยดุษฎีบัณฑิตต้องสามารถนำเสนอ แนวความคิดในการคิดค้น ออกแบบ และวิเคราะห์ เพื่อสร้างนวัตกรรมของ วิธีการแก้ไขปัญหา และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงด้ํานวิศวกรรมไฟฟ้า และสารสนเทศในการพัฒนางานวิจัยต้นแบบขึ้นมาได้จริงทั้งในเชิงฮาร์ดแวร์และ/ หรือซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ดุษฎีบัณฑิตต้องสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ตลอดเวลา ติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และทำงานร่วมกับ ภาคอุตสาหกรรมในระดับนานาชาติได้

 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ (Biological
Engineering) พัฒนาขึ้นเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และความสามารถเชิงวิจัย
ขั้นสูง ด้านการบูรณาการหลักการพื้นฐานด้านวิศวกรรม (Engineering) เข้ากับ
วิทยาการสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต (Life Sciences) และ/หรือการแพทย์
(Medicine) สำหรับศึกษา วิเคราะห์ สร้างความเข้าใจ สังเคราะห์วิทยาการที่
เป็นประโยชน์ และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ของระบบชีววิทยาขั้นสูงทั้งในระดับ
โมเลกุล (Molecular) และเซลล์ (Cellular) โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา
บุคลากรด้านการศึกษาและวิจัยด้านวิศวกรรมชีวภาพของประเทศ ให้สามารถ
เรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาในระบบทาง
ชีวภาพได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งแก่ประเทศไทยด้ํานการ
รักษาสุขภาพ (Health Care) และความสัมพันธ์ระหว่ํางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
(Ecology) เพื่อชีวิตควํามเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้อย่ํางแท้จริง
หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นโดยการผสมผสานความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
ประสบการณ์ และทักษะที่แข็งแกร่งของคณาจารย์และนักวิจัยจํากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี เพื่อจัดทำหลักสูตร
วิศวกรรมชีวภาพ ให้เป็นหลักสูตรที่มีความสมดุลระหว่างชีววิทยา และ
วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อใช้ทักษะในการศึกษาสิ่งต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ นำมา
แก้ไขปัญหาทางด้านชีววิทยา การแพทย์ เภสัชกรรม พลังงาน สิ่งแวดล้อม
เกษตรกรรม และอาหารได้อย่ํางมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากวิศวกรรมชีวภาพเป็นสหศาสตร์ (Interdisciplinary) ที่ผสมผสาน
ความรู้ด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ชีวิต เพื่อศึกษาทำความเข้ําใจสิ่งมีชีวิตที่
ซับซ้อนอย่างเป็นระบบ และพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสำหรับ
ประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ ทางชีวภาพ การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรจึง
มุ่งเน้นกระตุ้นการเรียนรู้ผ่านการเรียนการสอนแบบ Problem-Based
Learning (PBL) ซึ่งจะมีการบรรยายไม่เกินร้อยละ 40 ของชั่วโมงเรียนทั้งหมด
โดยนักศึกษาได้รับการฝึกทักษะและสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นจริงจากผู้เชี่ยวชาญในห้องปฏิบัติการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความ
เกี่ยวข้องในด้ํานวิศวกรรมชีวภาพโดยหลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะบัณฑิตดังต่อไปนี้
1. รู้วิธีการเรียนรู้ (Know How to Learn) และมีทักษะด้านการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (Self-Learning Competency)
2. มีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การคิดเชิงวิเคราะห์ (Critical Thinking)
และคิดเป็นระบบ (System Thinking) และสามารถบูรณาการ (Integrate)
ความรู้จากวิทยาการหลายสาขาวิชา
3. มีความสามารถในการพัฒนาองค์ความรู้ อีกทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้นั้นให้
ผู้อื่นเข้ําใจได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่ํางแท้จริง
4. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ดี ในการนำเสนอผลงานทั้งด้านการเขียน และ
การพูด

5. มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ํากับสภาพแวดล้อม และ/หรือ วัฒนธรรม
ต่าง ๆ รวมทั้งวิทยาการหลายสาขา เพื่อการทำงานร่วมกันเป็นทีม
ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้อย่ํางลึกซึ้ง และสามารถเรียนรู้ความรู้และวิทยาการ
ใหม่ ๆ ที่มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ด้วยตนเอง สามารถสังเคราะห์ความรู้
วิทยาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ ตลอดจนสามารถพัฒนาองค์ความรู้และ
วิทยาการที่ตอบโจทย์ปัญหาทางชีวภาพให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
นอกจากนี้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในระดับสากลได้ การเรียน
การสอนของหลักสูตรนี้จึงเน้นและใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร

 

 

เพื่อผลิตวิศวกรและนักวิชาการในระดับปริญญาเอกที่มีคุณภาพและคุณธรรม
มีความสามารถในการทำงานวิจัยพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น และประกอบอาชีพ
วิศวกรในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมในยุคโลกาภิวัฒน์ได้อย่ํางมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นและพัฒนาความสามารถของบุคลากรในมหาวิทยาลัยในการทำวิจัย

 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบกํารผลิต
เป็นหลักสูตรที่เน้นผลิตนักวิจัยที่มีความรู้และความสามารถสูงในระดับดุษฎี
บัณฑิตในการทำงานวิจัยทางด้านองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมเทคโนโลยี
ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ทั้งทางด้านโลหะวิทยา การหล่อ
โลหะ การเชื่อมโลหะและพลาสติก การตรวจสอบโดยไม่ทำลาย การควบคุม
คุณภาพและ ระบบการผลิต เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และเอกชน

 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี มีความมุ่งมั่นในการผลิตนักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา
ระดับปริญญาเอก และวิศวกรทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และวิศวกรรมระบบควบคุมและ
เครื่องมือวัด ในระดับสากลที่มีความสามารถในการทำงานวิจัย ออกแบบพัฒนา
เทคโนโลยีใหม่ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม
ตามหลักจริยธรรมภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ และปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกใน
การใฝ่เรียนรู้และสามารถติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาด้วย
ตนเองตลอดเวลา
นอกจากนี้ยังมีทักษะในการสอน การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี และการ
ให้บริการวิชาการ ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศต่อไป

 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร เป็นหลักสูตร พหุวิทยาการ (Multidisciplinary curriculum) ที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างนักวิจัย ระดับสูงให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าสากลภายในประเทศ โดยมีความร่วมมือกับ สถาบันการศึกษาและวิจัยต่ํางประเทศ ด้วยการนำบัณฑิตที่จบทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้องมาเสริมความสามารถให้มีพื้นฐานความรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร และบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์อย่างเพียงพอ ที่จะทำงานวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรม อาหารและอุตสําหกรรมเกษตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง เป็นกำลังสำคัญใน การพัฒนาอุตสาหกรรมเหล่านี้ของประเทศให้มีความสามารถในการแข่งขันที่ สูงขึ้น หลักสูตรนี้เน้นการเพิ่มพื้นฐานที่ต่างกันเพื่อเกื้อกูลกันในการประยุกต์ศาสตร์ในความถนัดของแต่ละบุคคลเพื่อทำงานวิจัยและพัฒนากระบวนการ ผลิต การแปรรูป การสร้างและพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารที่มี ประสิทธิภาพสูง ทั้งนี้รวมถึงงานวิจัยพื้นฐานเพื่อนำไปสู่ความเข้ําใจใน ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแปรรูปอาหาร และ/หรือ เพื่อนำไปใช้ในการแปรรูปอาหารโดยตรง นอกจากนี้หลักสูตรยังเน้นการมีส่วนรวม ในอุตสาหกรรมแปรรูป เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้นักศึกษามีภาพพจน์ที่ ชัดเจนกับสภาพจริงของอุตสาหกรรม และเพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน หารือ เกี่ยวกับเทคโนโลยีกับผู้ใช้ เป็นการสร้ํางความ ร่วมมือทางวิชาการกับภาคอุตสาหกรรมโดยผ่านโปรแกรมการศึกษา ภาควิชาฯ คาดหวังว่ํานักศึกษาที่จบหลักสูตรนี้จะเป็นนักวิจัย/นักวิชาการระดับสูงที่มี ความรู้ ทักษะความคิด การเรียนรู้และการสื่อสาร โดยผ่านกระบวนการวิจัย อย่างลึกซึ้ง และยังคาดหวังให้นักศึกษาที่จบหลักสูตรมีความสามารถในการ ปรับตัวให้ทันต่อความก้าวหน้ําด้านเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อย่างต่อเนื่องในภาคอุตสาหกรรม มีความสามารถที่จะประยุกต์ใช้ความรู้ที่มี เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาให้กับประเทศได้เป็นอย่ํางดี นอกเหนือไปจากการสร้างนักวิจัยแล้ว การสร้างงานวิจัยโดยเฉพาะในด้านที่ เกี่ยวข้องกับการแปรรูปด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งรวมทั้งการแปรรูปด้วยความ ร้อนและการแปรรูปโดยไม่ใช้ความร้อน เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ ก็ เป็นเป้าหมายที่สำคัญซึ่งจะมีส่วนอย่างมากในการพัฒนาประเทศ เนื่องจาก งานวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกต้องแสดงถึงการค้นพบวิทยาการ ใหม่ โดยผ่านกระบวนการทำวิจัยอย่ํางลึกซึ้ง จนถึงขั้นสร้างความรู้ แนวคิด ใหม่ได้ และต้องเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งนี้โดยอาศัยความเข้มแข็ง และความถนัดของห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ที่มีอยู่แล้วในมหาวิทยาลัยฯ เป็น การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และผสมผสานกันเพื่อสร้ํางความเป็น เลิศทางวิชาการในระดับสากลให้กับสถาบันและประเทศชาติ

 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรม
การผลิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้
ความสามารถในเชิงวิเคราะห์ มีกระบวนการคิด และแก้ปัญหาอย่ํางเป็นระบบ
เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรม
การผลิต เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานทางด้านวิชาการ การวิจัย
การพัฒนาเทคโนโลยี และการแก้ไขปัญหาในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อผลิต
สินค้าให้มีคุณภาพ เพิ่มคุณค่า ประหยัดทรัพยากรและพลังงาน ในหลักสูตรมี
การจัดการเรียนการสอนแบบ 1.1 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
และ แบบ 2.2 สำหรับผู้สำเร็จกํารศึกษาระดับปริญญาตรี จะเน้นการผลิต
วิศวกรนักวิจัยและนักวิชําการ เพื่อทำงานด้านการวิจัยและพัฒนาในระดับ
สากล

 

 

คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ สร้างงานวิจัยมาตรฐานสากล

 

 

ผลิตบุคลากรที่มีพื้นฐานการศึกษาทางด้านเคมีให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางในเคมีสาขาต่างๆ มีทักษะการทำวิจัยเชิงลึก สามารถค้นคว้าวิจัย
เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม และนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิชาการ สังคม และประเทศ

 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน เป็น
หลักสูตรที่เป็นการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์จากหลากหลายสาขาวิชาทั้ง
วิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้
ในระดับนาโน โดยจะเน้นสร้างบัณฑิตที่มีทักษะเชิงปฏิบัติกําร ทักษะเชิงวิเคราะห์
และทักษะเชิงสังเคราะห์ทั้งในกลุ่มวิจัยหรือด้วยตนเอง

 

 

ผลิตดุษฎีบัณฑิต ในสาขาวิชาฟิสิกส์ ที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง
สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ตามเหตุผลด้วยตนเอง และมีความคิดริเริ่มใน
การสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติ โดยผลงานวิจัยสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจของ
ประเทศ

 

 

คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ สร้างงานวิจัยมาตรฐานสากล พัฒนาตนสู่เครือข่าย

นานาชาติ

 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี
เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตดุษฎีบัณฑิตที่เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการเรียนรู้
พร้อมการใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาสังคมให้มีวัฒนธรรมทางปัญญา
(Cultural Wisdom) โดยมีความสามารถในกํารสร้างกระบวนการคิด
(Generating Ideas) การจัดการ (Managing) และการเผยแพร่ (Diffusion)
วิทยาการที่หลากหลายรูปแบบในลักษณะของสหวิทยาการ สามารถนำการ
เปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้นให้เทียบเท่าสากลเพื่อการถ่ายทอดองค์
ความรู้ที่มีประสิทธิภาพและประกอบด้วยจริยธรรม

 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหลักสูตร
ภาษาอังกฤษที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างนักวิจัยและนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถ
ในระดับสูงได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมใน
สังคม ดังปรัชญาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ทำอย่างมีหลักวิชาการ ทำ
อย่างมีคุณภาพ ทำอย่างสม่ำเสมอ ทำด้วยความยุติธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม
และโปร่งใส เพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ประเทศ เพื่อสร้างผลงานวิจัยซึ่งเป็นองค์ความรู้ใหม่ และการสร้างความเป็นเลิศ
ทางวิชาการกับการพัฒนาประเทศ โดยเน้นกระบวนการทำวิจัยอย่างลึกซึ้ง เน้น
การใช้ทรัพยากร ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและการร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและการพัฒนาประเทศ

 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหลักสูตร
ภาษาอังกฤษที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างนักวิจัยและนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถ
ในระดับสูงได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมใน
สังคม ดังปรัชญาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ทำอย่างมีหลักวิชาการ ทำ
อย่างมีคุณภาพ ทำอย่างสม่ำเสมอ ทำด้วยความยุติธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม
และโปร่งใส เพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ประเทศ เพื่อสร้างผลงานวิจัยซึ่งเป็นองค์ความรู้ใหม่ และการสร้างความเป็นเลิศ
ทางวิชาการกับการพัฒนาประเทศ โดยเน้นกระบวนการทำวิจัยอย่างลึกซึ้ง เน้น
การใช้ทรัพยากร ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและการร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและการพัฒนาประเทศ

 

 

มุ่งสร้างนักวิชาการหรือนักวิจัยที่สามารถประยุกต์นำความรู้ทางด้านชีวโมเลกุล
และความรู้ทางด้านเทคโนโลยีไปใช้ในการแก้ปัญหา/พัฒนากระบวนการ หรือ
เพื่อต่อยอดงานวิจัย

 

 

หลักสูตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มี
ความคิดริเริ่ม มีความรู้และความสามารถระดับสูงเชิงสหสาขาวิชาในการ
วิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อน สามารถวางแผนดำเนินการวิจัยและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม เพื่อลดความเสียหายและรักษาคุณภาพ
ของผลิตผลทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถสร้าง
นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ หลักสูตรฯ มีมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ และมุ่ง
สร้างสรรค์ทรัพยากรบุคคลให้มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานได้จริง สามารถ
จัดการกับปัญหาได้อย่ํางมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละ

 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มุ่งสร้างนักวิจัยและ
นักวิชาการ ที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีชีวภาพในระดับสูงได้
มาตรฐานเทียบเท่าสากล เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรณยาบรรณของ
นักวิจัย

 

 

หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นโดยการผสมผสานความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
ประสบการณ์และทักษะที่แข็งแกร่งของคณาจารย์และนักวิจัยจากคณะทรัพยากร
ชีวภาพและเทคโนโลยีและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนเครือข่ายต่างๆ เข้า
ด้วยกัน เพื่อจัดทําหลักสูตรที่มีความสมดุลระหว่างชีวสารสนเทศ (bioinformatics)
ชีววิทยาระบบ (Systems Biology) ศาสตร์ทางด้านจีโนม (genomics) รวมทั้ง
โอมิกส์ต่างๆ (omics) และวิทยาการคอมพิวเตอร์โดยใช้การกระตุ้นการเรียนรู้
การฝึกจากผู้เชี่ยวชาญในห้องปฏิบัติการ หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มีการใช้ชีวสารสน
เทศ อย่างจริงจังทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเมื่อจบการศึกษาแล้วนักศึกษา
จะมีความสามารถ และความพร้อมที่จะเข้าไปร่วมทำงานกับกลุ่มงานและกลุ่มวิจัย
ต่างๆ ที่ต้องการใช้เทคโนโลยีชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบเป็นเครื่องมือได้ทันที
นอกจากความสามารถด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ เน้นการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะดุษฎีบัณฑิตดังต่อไปนี้
1. รู้วิธีการเรียนรู้ (Know How to Learn) และมีทักษะด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง
(Self-Learning Competency)

2. มีความคิดสร้างสรรค์การคิดเชิงวิเคราะห์ (Critical Thinking) และคิดเป็น
ระบบ (Systemic Thinking) สามารถบูรณาการ (Integrate) ความรู้จากวิทยาการ
หลายสาขาวิชา
3. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ดีในการนำเสนอผลงานทั้งด้านการเขียนและการพูด
4. มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และหรือวัฒนธรรมต่างๆ
รวมทั้ง วิทยาการหลายสาขาเพื่อการทำงานเป็นทีม
5. มีความสามารถในการพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆ ทางชีวสารสนเทศและชีววิทยา
ระบบขึ้นเอง เพื่อใช้ในงานทั่วไปหรือใช้เฉพาะทางในโจทย์วิจัยที่กำลังสนใจ
6. มีทักษะในการจัดการและบูรณาการข้อมูล (high throughput) ที่ได้จาก
เครื่องมือที่ล้าสมัยในห้องปฏิบัติการบนพื้นฐานของความรู้ทางคณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์และสถิติเพื่อทำความเข้าใจหรือ แก้ปัญหาวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. เป็นผู้ที่มีความเข้าใจชีววิทยาทั้งในศาสตร์ของการค้นคว้าทดลองในห้อง
ปฏิบัติการ (wet experiment) และในศาสตร์ของการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือ
ช่วยคำนวณประสิทธิภาพสูง (data analysis) และสามารถเชื่อมโยงศาสตร์ทั้งสอง
ด้านเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ในสาขาที่ทำการศึกษาได้ดีเพื่อเป็นการตอบสนอง
และบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนการสอนของหลักสูตรนี้จึงเน้นการเรียนการสอน
แบบ problem-based learning (PBL) ซึ่งจะมีการบรรยายไม่เกินร้อยละ 40 ของ
ชั่วโมงเรียนทั้งหมด และใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร

 

การศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความรู้และความสามารถ ในสาขาพลังงาน
และวิทยาการที่เกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้ง เพื่อช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์แนวคิด
ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ทางด้านพลังงานให้แก่สังคม ประเทศชาติ

 

การศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความรู้และความสามารถในสาขาเทคโนโลยี
วัสดุอย่างลึกซึ้ง จะช่วยแก้ปัญหา และสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ ให้แก่สังคมและ
ประเทศชาติ

 

การศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความรู้ และความสามารถ ในสาขาวิชา
เทคโนโลยีอุณหภาพอย่างลึกซึ้ง จะช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ
ให้แก่สังคม ประเทศชาติ

 

การศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความรู้และความสามารถ ในสาขาวิชา
เทคโนโลยีการจัดการพลังงานอย่างลึกซึ้ง จะช่วยแก้ปัญหา และสร้างสรรค์
แนวคิดใหม่ๆ ให้แก่สังคม ประเทศชาติ

 

การศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความรู้และความสามารถ ในสาขา
สิ่งแวดล้อมอย่างลึกซึ้ง จะช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ ให้แก่
สังคม ประเทศชาติ

 

1. เน้นการวิจัยประยุกต์และการพัฒนา (Mode 2 Research) มากกว่างานวิจัย
พื้นฐาน (Mode 1 Research) เน้นการบูรณาการศาสตร์หลายสาขาในงานวิจัย
และการเรียนการสอน เพื่อให้สามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์หรือมี
ศักยภาพสูงที่จะถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ในขณะเดียวกันก็รักษาระดับคุณภาพ
ของงานวิจัยให้เทียบเท่าคุณภาพของปริญญาเอกปกติ
2. เน้นความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศชาติ
หรือความเป็นเลิศที่ตรงประเด็น (Excellence with Relevance) เนื้อหาของ
หลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
ต่างๆ ของหลักสูตรนี้จะให้ความสำคัญทั้งความเป็นเลิศทางวิชาการและการ
สอดคล้องความต้องการของผู้ใช้ผลงานวิจัย (เช่น ภาคอุตสาหกรรม
ภาคการศึกษาวิจัย ตลอดจนสังคมและประเทศชาติโดยส่วนรวม) ควบคู่กัน ทั้งนี้
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลผลิตที่ออกไป (เช่น บัณฑิต ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ) มี
ทั้งคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม
3. เน้นการดำเนินการในลักษณะเครือข่ายและการเป็นหุ้นส่วน (Networking
and Partnership) กิจกรรมต่างๆ ของหลักสูตร เช่น การเรียนการสอน การทำ
โครงการวิจัยและพัฒนาต่างๆ จะอาศัยบุคลากรและทรัพยากรอื่นๆ จากทั้ง
ภายในและภายนอก มจธ. หน้ําที่หลักที่สำคัญอย่างหนึ่งของทีมบริหารหลักสูตร
คือการสร้างเครือข่ายให้กว้างขวางและหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้าง
เครือข่ายกับภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อหาแนวทางใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เพื่อให้เกิดความหลากหลายและเพื่อให้การดำเนินการสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์หรือลูกค้าให้มากที่สุด
4. เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งในแง่ของการเรียนการสอน การวิจัย และการ
พัฒนาผู้เรียนให้ตรงกับความต้องการและความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล
ในการเรียนการสอนจะอาศัยทั้งวิธีการเรียนการสอนปกติ คือ การบรรยาย การ
ให้การบ้าน ฯลฯ ควบคู่กับการเรียนรู้ตามแนวทางของทฤษฎี Constructivism
ที่ให้ผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ด้วยตนเองโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ในหลักสูตร (เช่น
การทำโครงการในแต่ละวิชา) ในการพัฒนาโครงการวิจัยจะมีการวางแผนและ
ปรึกษาหารือกันอย่างรอบคอบระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา และ
ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ (เช่น ภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น) โดยจะพัฒนาโครงการวิจัยให้
สอดคล้องกับความต้องการของทุกฝ่ํายให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
5. เน้นความเป็นนวัตกรรม (Innovation) คือ การนำความรู้และผลงานต่างๆ
ไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือประโยชน์สาธารณะ การเรียนการสอน
โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของหลักสูตรจะมุ่งเป้าไปที่นวัตกรรมเป็นสำคัญ
แทนที่จะเน้นไปที่ความเป็นเลิศทางวิชาการเพียงอย่างเดียว

 

 

 

 

ในปัจจุบันความต้องการบุคลากรด้านการสอนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นสาขาขาด
แคลนยังคงเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีครู ผู้สอนภาษาอังกฤษอีกจำนวนมาก
ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อตอบสนองการวิจัยด้านภาษาศาสตร์
ประยุกต์ระดับสูงและเป็นการเพิ่มศักยภาพของตนเองเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนและการทำหลักสูตร รวมไปถึงการจัดการการศึกษาและการวิเคราะห์
นโยบายในสถานศึกษาของตน ทั้งนักศึกษาและอาจารย์ชาวต่างประเทศที่
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและ มีความสนใจที่จะเพิ่มวุฒิการศึกษา
ในด้านนี้ยังมีอีกมาก ในขณะที่สถาบันการศึกษาที่เปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ และภาษาอังกฤษ ยังมีไม่เพียงพอแก่
ความต้องการ คณะศิลปศาสตร์ จึงเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) ขึ้น

 

 

ผลิตบุคลากรที่มีพื้นฐานความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาการ
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และมีทักษะในการทำงานวิจัยในเชิงลึกที่สามารถนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม ภาควิชาการ
รวมถึงด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองความต้องการในด้านหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติของประเทศ

 

 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรีตั้งขึ้นโดยมีปรัชญาว่า เพื่อเป็นศูนย์กลางการวิจัยศึกษา
และฝึกอบรมเทคโนโลยีด้านพลังงานชั้นเลิศของชาติ เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์
ระดับสูงทางด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลกระทบอันเนื่องมาจากการผลิตและใช้
พลังงาน การจัดทำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตด้านเทคโนโลยีพลังงาน เพื่อ
ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูงในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
พลังงานสมัยใหม่ โดยเน้นการทำวิจัยเป็นหลัก เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และ
สังเคราะห์งานวิจัย เพื่อสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นต้นคิดใหม่
(originality) เพื่อแก้ไขปัญหาด้านวิกฤติพลังงานและปัญหาการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ทั้งในระดับประเทศ และในระดับนานาชาติ มีความสามารถและมี
คุณภาพในการวิจัย เทียบเท่ามาตรฐานระดับสากล ปรัชญาดังกล่าวตอบสนอง
ปณิธานของสถาบันเพื่อผลิตทรัพยากรระดับสูง เพื่อรับใช้สังคมอย่างมีความ
รับผิดชอบ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ และสามารถวิเคราะห์เพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านพลังงาน และผลกระทบจากการผลิตและใช้
พลังงานทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ทั้งเป็นการสนองตอบความ
ต้องการแรงงานมันสมองในระดับสูงต่อภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างประเทศ
ไทยให้เป็นสังคมองค์ความรู้ (knowledge base society) ในอนาคตอันใกล้นี้

 

 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรีได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยมีปรัชญา “เพื่อให้เป็นศูนย์กลาง
การศึกษาและฝึกอบรมทรัพยากรบุคคลชั้นเลิศของชาติ เพื่อสร้างทรัพยากร
มนุษย์ระดับสูงทางด้ํานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์
ทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลกระทบอันเนื่องมาจากการผลิตและ
ใช้พลังงาน” การจัดทำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการสร้างองค์ความรู้จากการทำและวิเคราะห์
การวิจัย ที่มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานในระดับสากล จึงเป็นส่วนหนึ่งของการ
สนองตอบต่อปณิธานดังกล่าวของการจัดตั้งสถาบัน เพื่อผลิตบุคลากรระดับสูง
เพื่อแก้ไขปัญหาในระดับประเทศและระดับสากล อย่างมีความรับผิดชอบ และมี
จริยธรรมในวิชาชีพ สามารถแก้ปัญหาเชิงรูปธรรมในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงใน
ภาคอุตสาหกรรม หรือในหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

การศึกษาเป็นเครื่องมือหรือกระบวนการสำคัญในการพัฒนาคน ทั้งในด้าน
ความรู้ ความสามารถ ความคิด รวมทั้งพฤติกรรม เจตคติ ค่านิยม และคุณธรรม
คุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวเป็นปัจจัยและพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศทุก
ด้าน โดยเฉพาะสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีการแข่งขันมากขึ้น
คุณภาพของคนยิ่งมีความสำคัญ การเรียนรู้จึงเป็นเรื่องจำเป็นและการเรียนรู้ซึ่ง
มีหลากหลายรูปแบบจะต้องมีการผสมผสานกัน เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพ
คนได้อย่างต่อเนื่อง
วิถีการเรียนรู้ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมาก อันเป็นผลเนื่องมาจาก
ความก้าวหน้าขององค์ความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ การพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร นอกจากนี้สังคมในยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization)
ทำให้วิถีการเรียนรู้ของคนขยายขอบข่ายจากการศึกษาตามหลักสูตรไปสู่การ
เรียนรู้ตามที่ต้องการโดยมีการบูรณาการและเน้นการแก้ไขปัญหา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น
หลักสูตรภาษาไทยที่จัดทำขึ้นเพื่อให้บุคลากรศึกษาเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก หรือ
สาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะตามความต้องการให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ
และประสบการณ์ เพื่อพัฒนางานและตอบสนองความต้องการบุคลากรของ
ประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเน้นกระบวนการทำวิจัย เน้นการ
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อ
สร้างความแข็งแกร่งทํางวิชาการ ด้วยเหตุผลดังกล่าว วิทยาลัยสหวิทยาการ
จึงปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นหลักสูตรที่มีความเป็นสหวิทยาการให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งวิถีการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว