สิ่งอำนวยความสะดวก


ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มุ่งมั่นพัฒนาให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการและวิจัย โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งห้องปฏิบัติการวิจัยที่ทันสมัย สิ่งแวดล้อมเพื่อการศึกษาตลอดจนทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายเพื่อให้บริการนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรอย่างทั่วถึง

 

 

 

ปัจจุบันสำนักหอสมุด มีทรัพยากรสารสนเทศในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงาน เทคโนโลยี- ชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ ฯลฯ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สำหรับให้บริการดังนี้

- หนังสือ มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
- วารสาร มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
- วิทยานิพนธ์
- วีดีทัศน์, ซีดีรอม, ดีวีดี, วีซีดี
- มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย ทุกรายการ

การแนะนำการสืบค้นข้อมูล
ผู้ใช้ที่ประสงค์จะขอรับคำแนะนำในการสืบค้นข้อมูล สามารถติดต่อ บรรณารักษ์ ได้ทุกเคาน์เตอร์ทุกชั้น

 

ฐานข้อมูลเอกสารฉบับสมบูรณ์ในรูปอิเล็กโทรนิกส์ (Digital Collection)
เพื่อผู้ใช้เข้าถึงได้ตลอดเวลา ผู้สนใจสืบค้นข้อมูลได้จาก Digital library ให้คำว่า Digital library นอกจากนี้ยังได้นำ วิทยานิพนธ์ งานวิจัยของอาจารย์ วารสารวิจัย และพัฒนาของมหาวิทยาลัย และหนังสือ เก่า ที่มีคุณค่ามาจัดเก็บเป็นเอกสารฉบับสมบูรณ์ ในรูปอิเล็กโทรนิกส์ด้วย ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลได้

บริการแพร่ภาพ (Broadcast) การเรียนการสอน
ผู้สนใจสามารถรับชม และรับฟังได้จากคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่อกับ ระบบเครือข่าย ของมหาวิทยาลัย ที่ Digital library

 

ติอต่อสอบถามได้ที่


สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เวลาทำการ: 
ภาคปกติ: จ - อา 08.00-21.00 น.
ภาคฤดูร้อน: จ - อา 08.00-17.00 น.
โทรศัพท์ : 0-2470-8211
เว็บไซต์ : http://www.lib.kmutt.ac.th
อีเมล์ : info@lib.kmutt.ac.th

มหาวิทยาลัยจัดให้มีบริการด้านหอพักนักศึกษามีลักษณะเป็นศูนย์การศึกษา และอาศัย(Living&Learning Center) เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิต สุขภาพ สังคม และวิชาการ โดยหอพัก นักศึกษามีการบริหารจัดการเป็นหน่วยงานอิสระในกำกับของมหาวิทยาลัย

ในการจัดกิจกรรมเสริม ซึ่งหอพักได้ร่วมกับคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก ได้มีการจัดให้มีโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ

 

หอพักนักศึกษา มจธ. (วิทยาเขตบางมด)
+ อาคารหอพักนักศึกษาหญิง
+ อาคารหอพักนักศึกษาชาย

หอพักนักศึกษา มจธ. (วิทยาเขตบางขุนเทียน)
หอพักจะจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องอย่างครบถ้วน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของการพักอาศัยเป็นหลัก ด้วนการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิดภายในอาคารทั้งนี้สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอพัก ประกอบด้วย การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไปทุกห้องพัก ศูนย์นันทนาการ ศูนย์อาหาร ร้านค้าย่อย ศูนย์บริการซักรีด ศูนย์กีฬา ฯลฯ

 

ติอต่อสอบถามได้ที่


สำนักงานหอพัก
จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 19.00 น.
เสาร ์- อาทิตย์ 08.00 - 17.00 น.
โทรศัพท์ : 0-2470-8461
เว็บไซต์ : http://www.residencehall.kmutt.ac.th

นักศึกษาใหม่ทุกคนจะได้รับ Account (Login Name) โดยอัตโนมัติ เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา สามารถเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต 
รวมทั้งใช้ Wi-Fi ได้ทั่วทุกพื้นที่ในมหาวิทยาลัย และให้บริการคอมพิวเตอร์ ตลอด 24 ชั่วโมง ณ อาคารเรียนรวม 2

 

สำนักคอมพิวเตอร์เปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่นักศึกษา และบุคลากรในด้านต่างๆ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องได้รับ Account สำหรับเข้าใช้บริการ 
•    ดาวน์โหลดแบบคำขอใช้บริการอินเทอร์เน็ต
http://www.cc.kmutt.ac.th/download.html
•    เปลี่ยนรหัสผ่าน Account 
สำหรับบุคลากร 
https://accountrecovery.kmutt.ac.th/changepwd/changepasswdTH.php
สำหรับนักศึกษา 
https://accountrecovery.kmutt.ac.th/changepwd/changepasswdTH.php
สำหรับนักศึกษา
นักศึกษาใหม่จะได้รับ Account (Login Name) โดยอัตโนมัติหลังจากที่งานทะเบียน (สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี) หรือสำนักบัณฑิตศึกษาและกิจการนานาชาติ (สำหรับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก) ได้แจ้งให้กับทางสำนักคอมพิวเตอร์ทราบ ภายใน 2 สัปดาห์ ซึ่งนักศึกษาจำเป็นต้องใช้ Account ในการใช้งานบริการต่างๆ ผ่านบริการอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย เช่น ตรวจสอบผลการศึกษา การลงทะเบียน เป็นต้น โดยนักศึกษาสามารถรับ Account ได้ที่ภาควิชาที่นักศึกษาสังกัด ซึ่ง Account จะมีอายุการใช้งานจนกระทั่งจบการศึกษา หรือเมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 


สำหรับบุคลากร
บุคลากรใหม่จะต้องมาติดต่อกับทางศูนย์บริการอินเทอร์เน็ต อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2 หรือดาวน์โหลดแบบคำขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตสำหรับบุคลากร ได้ที่ Download http://www.cc.kmutt.ac.th/download.html เพื่อแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการอินเตอร์เน็ต โดยจะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน/ข้าราชการด้วย 1 ใบ พร้อมทั้งลายเซ็นต์ผู้บังคับบัญชา หลังจากนั้นทางสำนักคอมพิวเตอร์จะทำการจัดส่ง Account ของท่านไปให้ที่ภาควิชา หรือหน่วยงานที่ท่านสังกัดอยู่ 


ศูนย์บริการอินเทอร์เน็ต 
ตั้งอยู่ อาคารเรียนรวม 2 (CB2) ชั้น 2 โดยให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแก่บุคลากรและนักศึกษา 
เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8:30 -16:30 น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) 


สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2 (CB2)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
กรุงเทพฯ 10140 
โทรศัพท์ : 0-2470-8251-2 
โทรสาร : 0-2427-9061 
 

1. รถประจำทาง


รถโดยสารประจำทางที่ผ่านมหาวิทยาลัย (ถนนประชาอุทิศ)

- สาย 75 วิ่งระหว่าง วัดพุทธบูชา - หัวลำโพง
- สาย 21 วิ่งระหว่าง วัดคู่สร้าง - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

รถโดยสารประจำทางที่สามารถมาถึงมหาวิทยาลัย รถโดยสารประจำทางหลายสาย สามารถเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยได้ โดยต้องมาลงถนนสุขสวัสดิ์ - ถนนราษฏร์บูรณะ และขึ้นรถโดยสารประจำทางที่ผ่านมหาวิทยาลัย หรือรถโดยสารขนาดเล็ก

- สาย 142 วิ่งระหว่าง การเคหะ ชุมชนธนบุรี - อู่ฟาร์มจระเข้ (สมุทรปราการ)
- สาย 141 วิ่งระหว่าง แสมดำ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สาย 140 วิ่งระหว่าง แสมดำ - อนุสาวรีย์ชัยฯ
- สาย 138 วิ่งระหว่าง พระประแดง - หมอชิตใหม่
- สาย 82 วิ่งระหว่าง พระประแดง - สนามหลวง
- สาย 20 วิ่งระหว่าง สุขสวัสดิ์ - ท่าดินแดง
- สาย 6 วิ่งระหว่าง พระประแดง - เทเวศร์


รถโดยสารขนาดเล็ก

- สาย 99 วิ่งระหว่าง บางประกอก – ทุ่งครุ
- สาย 88 วิ่งระหว่าง บิ๊กซี (บางประกอก) – ทุ่งครุ
- สาย 77 วิ่งระหว่าง บิ๊กซี (ราษฏร์บูรณะ) – วันพุทธบูชา
สอบถามเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง โทร. 1348 
และ เว็บไซต์ของ ขสมก.

 

2. รถไฟฟ้า


การเดินทางโดยรถไฟฟ้าบีทีเอสให้ลงที่สถานีวงเวียนใหญ่ แล้วโดยสารแท็กซี่ มายังถนนตากสิน > ดาวคนอง > สุขสวัสดิ์ เมื่อผ่านแยกราษฎร์บูรณะ ให้เลี้ยวขวาเข้าถนนประชาอุทิศ วิ่งตรงเข้ามา มหาวิทยาลัยอยู่ด้านขวามือ หรือขึ้นรถโดยสารประจำทาง เส้นทางให้บริการ

 

3. รถยนต์ส่วนตัว


การเดินทางโดยรถส่วนตัว สามารถจอดรถได้ตามจุดที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ด้านหน้าสำนักงานอธิการบดี ด้านหน้าอาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ส่วนอาคารและสถานที่ ด้านข้างอาคารเรียนรวม 3 ค้นหาเส้นทาง

 

ศูนย์หนังสือพระจอมเกล้าธนบุรี มีสถานะเป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย ซึ่งเกิดขึ้นตามมติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 2 พ.ศ.2539 วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2539 ได้ให้ความเห็นชอบโครงการจัดตั้งหน่วยงาน เรียกว่า "ศูนย์หนังสือพระจอมเกล้าธนบุรี" ในภาษาไทย และ "Prachomklao Thonburi Book Center" ในภาษาอังกฤษ และใช้ชื่อย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "KMUTT BOOK CENTER"


เปิดบริการ


วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:00 – 18:00 น.
วันเสาร์ เวลา 08:00 – 17:00 น.


สถานที่ตั้ง
อาคารจอดรถ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

 

สนามกีฬากลางแจ้ง
เป็นสนามกีฬาขนาดใหญ่ใช้สำหรับการเล่นฟุตบอล และกีฬากลางแจ้งอื่นๆ บางครั้งยังสามารถจัดงานแสดงผลงานนิทรรศการต่างๆ ด้วย 


สนามเทนนิส 
เป็นสนามเทนนิสแบบฮาร์ตคอร์ทพร้อมไฟส่องสนาม ตั้งอยู่ที่ชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี


โรงยิม ฟิตเนสเซ็นเตอร์ 
ภายในประกอบด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกาย หลากหลายที่ทันสมัย สามารถ บริหารร่างกายได้ครบทุกส่วน ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี
 

 

WHAT IS SCIENCE LEARNING SPACE ?
Science Learning Space คืออะไร ?


 

เป็นพื้นที่สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอน  และการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยตนเองของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยรวมทั้งยังสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต นำไปสู่ความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์ (Science Strengthening) โดยให้บริการและจัดพื้นที่สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้นอกห้องเรียน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและวิถีชีวิตของนักศึกษาที่มีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยี จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อการเรียนรู้รูปแบบต่างๆที่มีสาระวิชาการแทรกผ่านทางสื่อต่างๆทั้งในรูปของหนังสือ ดนตรี ภาพยนตร์ และ สื่อมัลติมีเดีย เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ด้วยตนเองโดยการทดลอง ค้นคว้า ปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น

 

ติอต่อสอบถามได้ที่


สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เวลาทำการ: 
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:00 - 19:00 น.
ปิดบริการในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์


โทรศัพท์ : 0-2470-9564-6
เว็บไซต์ : http://learningspace.kmutt.ac.th/
อีเมล์ : sci-learningspace@mail.kmutt.ac.th