สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน


ข่าวสารและกิจกรรม

 

ข้อมูลทั่วไป

 

 

 

+ ข่าวกิจกรรม / สัมมนา

 

+ โครงการแลกเปลี่ยน

+ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา

 

+ การแต่งกาย

+ บทความกิจกรรมนักศึกษา

 

+ สิ่งอำนวยความสะดวก

+ ประกาศหางาน

 

+ บริการสุขภาพและอนามัย

+ RSS at KMUTT

 

+ การประกันอุบัติเหตุ

 

 

+ หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

 

 

 

ข้อมูลการศึกษา

 

สถานที่และข้อมูลติดต่อ

 

 

 

+ กำหนดการลงทะเบียน

 

+ ติดต่อเรา

+ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (New ACIS)

 

+ รถโดยสารระหว่างพื้นที่การศึกษา

+ คู่มือระบบลงทะเบียนผ่าน Internet สำหรับนักศึกษา 
(New ACIS)

+ ค้นหาบุคลากรและหน่วยงาน

+ อนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

 

+ เว็บไซต์หน่วยงานในมจธ.

+ Set up Popup Blocker ใน Google Chrome และ
Internet Explorer

+ ระบบ KMUTT Learning Environment (LEB2)

 

 

+ ประเมินการสอนของอาจารย์ (Teaching Assess)

 

 

+ ปฏิทินการศึกษา

 

 

+ ตารางเรียน/ตารางสอบ

 

 

+ แบบฟอร์ม คำร้องต่างๆ

 

 

+ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
(สำหรับผู้ปกครองเพื่อเบิกค่าเล่าเรียน)

+ ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบเดิม)

 

 

+ ทุนการศึกษา

 

 

+ สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์

 

 

+ เครื่องมือสนับสนุนด้านการเรียนรู้

 

 

+ Past Exam Paper

 

 

+ ฐานข้อมูลออนไลน์ที่บอกรับเป็นสมาชิก

 

 

+ KMUTT Digital Library

 

 

 

 

 

บริการอื่นๆ

 

 

 

 

 

+ ขอรหัสผ่าน Internet Account สำหรับ นักศึกษาใหม่

 

 

+ อีเมล์สำหรับนักศึกษา

 

 

+ เปลี่ยนรหัสผ่าน Internet Account

 

 

+ ลืมรหัสผ่าน Internet Account

 

 

+ คู่มือแนะนำการลงทะเบียน KMUTT e-Services

 

 

+ คู่มือการใช้งาน KMUTT Google Apps (KMUTT Google
Apps Help Center )

+ ตั้งค่า Mail Client แบบเข้ารหัส (SSL)

 

 

+ บริการอินเตอร์เน็ต

 

 

+ บริการเครือข่าย Wireless LAN

 

 

+ บริการระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน
(Virtual Private Network)

+ การขอทำบัตรนักศึกษาใหม่

 

 

+ การขอสติกเกอร์ติดรถยนต์ (สำหรับนักศึกษา)
พร้อมตารางหลักเกณฑ์

+ My English

 

 

+ รถโดยสารระหว่างพื้นที่การศึกษา

 

 

+ สภานักศึกษา

 

 

+ ชุมนุม, ชมรม

 

 

+ รับเรื่องร้องเรียน รับฟังความคิดเห็น

 

 

+ ตรวจสอบจดหมายและพัสดุไปรษณีย์