สำหรับนักวิจัยและนักธุรกิจ 


ข่าวสารและกิจกรรม

 

ข้อมูลทั่วไป

     

+ เกี่ยวกับงานวิจัย

 

+ ข่าวงานวิจัย

+ เอกสารเผยแพร่

 

+ ข่าวด้านอุตสาหกรรม

+ วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ

 

+ ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

+ การถ่ายทอดเทคโนโลยี

 

+ ประกาศหางาน

+ สืบค้นงานวิจัย

 

+ RSS at KMUTT

+ สืบค้นเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์

 

+ Research Spotlight

 

 

 

     

การบริการธุรกิจและอุตสาหกรรม

 

สถานที่และข้อมูลติดต่อ

     

+ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

 

+ ติดต่อ

+ สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

+ ขั้นตอนการใช้บริการรถโดยสารระหว่างพื้นที่การศึกษา

+ ศูนย์วัตกรรมนโยบาย

 

+ ตารางรถโดยสารระหว่างพื้นที่การศึกษา

+ ศูนย์วิศวกรรมอุณหภาพ

 

+ ค้นหาบุคลากรและหน่วยงาน

+ โชว์รูม หนึ่งคณะหนึ่งผลิตภัณฑ์

 

+ เว็บไซต์หน่วยงานในมจธ.

+ ศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมไทย

   

+ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

+ ศูนย์นวัตกรรมระบบ

   

+ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

 

กลุ่มงานนวัตกรรมและพันธมิตร (Innovation and Partnerships Unit)

 

 

โทร. (Tel) 0-2470-9625

+ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

 

โทรสาร. (Fax) 0-2872-9083

+ สวนอุตสาหกรรม

 

Email : ipu@kmutt.ac.th

+ สถาบันการเรียนรู้

 

 

+ ศูนย์เครือข่ายวิจัยเพื่อการเรียนรู้

 

กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer Unit)

+ ศูนย์วิทยบริการ

 

ดร.กัลยาณี ทัฬหชัยบูรณ์ (Dr. Kanlayanee Thanhachaiboon)

+ ศูนย์การศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ

 

โทร. (Tel) 0-2470-9626

+ สำนักงานเทคโนโลยี SMEs

 

โทรสาร. (Fax) 0-2872-9083

+ ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม
+ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

Email : kanlayanee.mee@kmutt.ac.th

+ โครงการมหาวิทยาลัยรวมพลังหารสอง

   

+ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้)

   

 

 

+ คณะวิศวกรรมศาสตร์

   

+ คณะวิทยาศาสตร์

   

+ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

   

+ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

   

+ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ