สำหรับคณาจารย์และบุคลากร


บริการออนไลน์

 

สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการอื่นๆ

     

+ อินทราเน็ตสำหรับบุคลากร

 

+ สิ่งอำนวยความสะดวก

+ เว็บเมลสำหรับบุคลากร

 

+ สวัสดิการ มจธ.

+ กำหนดการลงทะเบียน

 

+ บริการสุขภาพและอนามัย

+ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (New ACIS)

 

+ ขั้นตอนการใช้บริการรถโดยสารระหว่างพื้นที่การศึกษา

คู่มือระบบลงทะเบียนผ่าน Internet สำหรับอาจารย์
ที่ปรึกษา (New ACIS)

+ ตารางรถโดยสารระหว่างพื้นที่การศึกษา

คู่มือระบบบันทึกคะแนนและตัดเกรดสำหรับคณาจารย์และ
บุคลากร (New ACIS) [ TH | EN ]

+ สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ.

อนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

   

Set up Popup Blocker ใน Google Chrome
และ Internet Explorer

+ ระบบ KMUTT Learning Environment (LEB2)

  สถานที่และข้อมูลติดต่อ

+ ตารางเรียน/ตารางสอบ

   

+ ปฏิทินการศึกษา

 

+ ติดต่อ

+ บทความกิจกรรมนักศึกษา

 

+ หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

+ เปลี่ยนรหัสผ่าน Internet Account

 

+ หน่วยงานภายใน มจธ.

+ บริการเครือข่าย Wireless LAN

 

+ ค้นหาบุคลากรและหน่วยงาน

+ บริการระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน
(Virtual Private Network)

+ คู่มือการใช้งาน KMUTT Google Apps
(KMUTT Google Apps Help Center )

+ ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส

   

+ บริการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ETS)

   

+ รับเรื่องร้องเรียน รับฟังความคิดเห็น

   
     

ข่าวและสัมนา

   
     

+ ข่าว มจธ.

   

+ ข่าวประกาศ

   

+ ประกาศหางาน

   

+ RSS at KMUTT