วิสัยทัศน์และพันธกิจ


เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ให้มุ่งสู่ “มหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลก” ภายใต้วิสัยทัศน์ 5 มุ่ง
 

 

 

มหาวิทยาลัยได้กาหนดวิสัยทัศน์ 5 มุ่ง เป็นกรอบแนวทางการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และใช้เป็นฐานในการกาหนดกรอบทิศทางการพัฒนา KMUTT Roadmap 2020 นับจากกลางทศวรรษ 2540 ซึ่งปัจจุบัน มจธ. ใช้วิสัยทัศน์ที่เคยกาหนดไว้นี้เป็นหลักการสาคัญ ในการทางาน (Principle Guideline) และระยะเวลาต่อมา มจธ. ได้ทบทวนวิสัยทัศน์ จากการระดมสมองผู้บริหาร และบุคลากรรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน มจธ. จึงกาหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้

 

 

 " เราเป็นมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มุ่งพัฒนานวัตกรรม ทางการศึกษาการวิจัย ความคิดสร้างสรรค์

และความเป็นผู้ประกอบการ ทำให้เกิดคุณค่านำไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้สังคมโลกเข้มแข็งและยั่งยืน "

 

 

 

                              คุณค่า ของ คนซึ่งรวมทั้งบุคลากร นักศึกษาในวัยเรียน และวัยทำงาน
                              คุณค่า ของ กระบวนการเรียนการสอน
                              คุณค่า ของ งานวิจย และงานบริการวิชาการ

 

ภารกิจ

 

การดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยจะต้องดาเนินภารกิจ ดังนี้


1. พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการเรียนรู้พัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการมีคุณธรรม
   จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ    

2. พัฒนาระบบการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการเรียนรู้และระบบการบริหารงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

3. วิจัยและนาผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาประชาคมไทย

 

สมรรถนะหลัก มจธ. 

+  ควมคิดริเริ่มและกำรสสร้างนวัตกรรม
+  ความรู้และทักษะการปฏิบัติด้านเทคนิครู้จริง ทำได้ ส่งมอบตามความคาดหวัง
+  มุ่งมั่นที่จะให้ได้ผลงานที่เน้นคุณภาพ ด้วยความอุตสาหะอย่างไม่ลดละ
+  ทำงานร่วมกับภาคอุตสำหกรรมอย่างใกล้ชิด