"มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ.) มีภารกิจในการพัฒนาบุคลากร ให้มีความสามารถ

ในการเรียนรู้ พัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ"

 

 

" เราเป็นมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มุ่งพัฒนานวัตกรรม ทางการศึกษา การวิจัย ความคิดสร้างสรรค์

และความเป็นผู้ประกอบการทำให้เกิดคุณค่านำไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้ สังคมเข้มแข็งและยั่งยืน "

 

 

 

ทั้งนี้เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ให้มุ่งสู่ “มหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลก” ภายใต้วิสัยทัศน์ 5 มุ่ง
 

 

เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เน้นการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาพรัฐและเอกชน

 

วิดีโอแนะนำ มจธ.