มหาวิทยาลัยสีเขียว


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  (KMUTT) ได้รับการยอมรับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นแห่งหนึ่งของประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าไม่เพียงแค่เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ของประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังมีวัตถุประสงค์ที่จะมีชื่อเสียงไกลไปถึงระดับสากลอีกด้วย KMUTTได้ทำการพัฒนากลยุทธ์ของผู้เล่นระดับโลกโดยมีจุดประสงค์ในการสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้มีความเป็นเลิศด้านการสื่อสารและด้านความเป็นผู้นำ ตลอดจนความเป็นความเลิศทางด้านทักษะต่าง ๆ และในด้านเทคนิค จากความร่วมมือในการทำงานร่วมกันอย่างหนักบวกกับใจรักทางด้านการเรียนและการค้นคว้าต่างๆ ทำให้ KMUTT นำเสนอความเป็นเลิศทั้งในด้านการสอนและด้านการวิจัยเพื่อให้ความรู้และกระตุ้นนักศึกษาและพนักงานเจ้าหน้าของเรา เพื่อการก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว KMUTTมีความรับผิดชอบในการสนับสนุนด้านความรู้เพื่อจัดและดำเนินการที่เป็นต้นแบบทางด้านพลังงาน(ด้านการจัดการระบบความปลอดภัยทางธรรมชาติ) ซึ่งสามารถส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัยของเรา เพื่อขยายวงกว้างสู่การพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยครอบคลุมทุกกิจกรรม ตั้งแต่การดำเนินการ การเรียนการสอน และการวิจัย

 

 

แผนกลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืนของKMUTTในปี 2553-2563: แผนกลยุทธ์ปี 2559-2563 ได้มีการแก้ไขใหม่โดยมีพื้นฐานและข้อมูลมาจากความสำเร็จของการทำแผนพัฒนาเมื่อห้าปีแรกของกลยุทธ์นี้ โดยแผนกลยุทธ์ฉบับแก้ไขนี้มุ่งไปที่ประเด็นสำคัญต่าง ๆ ที่ต้องการความพยายามเพิ่มมากขึ้น เช่นทางด้านความปลอดภัย การติดตั้ง และการใช้อุปกรณ์ที่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย เป้าหมายในแผนกลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืนของKMUTTในปี 2553-2563: ฉบับแก้ไขนี้ยังเน้นไปที่ความร่วมมือของนักศึกษาและพนักงานทุกส่วนให้มีหัวใจสีเขียว และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ที่มุ่งเน้นไปการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในKMUTT แผนกลยุทธ์ฉบับแก้ไขนี้เน้นไปที่ องค์ประกอบหลักๆสำคัญ 6+1 ประกอบด้วย ด้านโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ด้านของเสีย ด้านน้ำ ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ และด้านความปลอดภัย  

 

"ในปี 2561 มจธ . ส่งเสริมกิจกรรม มหาวิทยาลัยสีเขียว เพื่อความยั่งยืนโดยใช้เป้าหมายยุทธศาสตร์
ด้วยจำนวนคน 20,137 คนโดยมีนักเรียน16,936 คน พนักงาน 3,201 คน และเจ้าหน้าที่ที่ให้การสนับสนุน"

 


มจธ. : วิทยาเขต

ในปี 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมี 4 วิทยาเขต / พื้นที่ซึ่งมีพื้นที่รวม 2,556,192.00 ตารางเมตร

+ มจธ. บางมด 227,560 ตารางเมตร
+ มจธ. บางขุนเทียน  538,376.00 ตารางเมตร
+ มจธ. ราชบุรี  1,787.200 sq.meters
+ มจธ. Knowledge Xchange For Innovation (KX)  3,056.00  ตารางเมตร