ด้านของเสีย (ขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล)


การจัดการด้านขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลเป็นกุญแจสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน2573 (SDG 2030) โดยเฉพาะเป้าหมายด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนต่าง ๆ อย่างยั่งยืน (SDG 11) เพื่อก่อให้เกิดการรับผิดชอบต่อการบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืน (SDG 12) และเพื่อชีวิตของทรัพยากรใต้น้ำ (SDG 14) 

เป้าหมายที่ 11.6 (SDG 11.6): ภายในปี 2573, จะทำการลดความไม่พึงประสงต์ต่อหัวที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเมือง รวมถึงการให้ความสำคัญกับคุณภาพอากาศและเขตเทศบาลเมือง ตลอดจนการจัดการของเสียต่างๆ อย่างเป็นพิเศษ

เป้าหมายที่ 12.4 (SDG 12:4): ภายในปี2563, จำต้องประสบความสำเร็จทางด้านการจัดการสารเคมีและของเสียอื่น ๆ  ตามวัฐจักรหมุนเวียนของเสียสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ โดยแผนการนี้จะสอดคล้องกับกรอบข้อตกลงระหว่างประเทศที่วางไว้ อีกทั้งยังจะลดอัตราการปล่อยและระบายอากาศ น้ำ และดินเพื่อลดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

เป้าหมายที่ 12.5 (SDG 12.5): ภายในปี 2573, จะลดการก่อให้เกิดของเสียอย่างจริงจัง โดยผ่านการป้องกัน การลดอัตราการเกิดของเสีย และการหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ 

เป้าหมายที่ 14.1 (SDG 14.1): ภายในปี 2568, จะต้อวป้องกันและลดมลพิษทางทะเลทุกชนิด ซึ่งจะเน้นไปทางมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมภาคพื้นดิน โดยประกอบไปด้วยมลพิษจากเศษซากทะเลและจากอาหารต่าง ๆ

 

การพัฒนาระบบการจัดการของเสียอย่างเต็มรูปแบบและพัฒนาด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนสามารถสนับสนุนและส่งผลไปในทางบวก ซึ่งจะทำให้ประสบความสำเร็จต่อเป้าหมายอื่น ๆได้อีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น เป้าหมายด้านการมีสุขภาพและการเป็นอยู่ที่ดี (SDG 3) การจ้างงานที่มีคุณค่า (SDG 8) และด้านการรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (SDG 13)

 

 

ของเสีย (ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)


ของเสีย หรือขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเป็นหนึ่งในปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมระดับชาติ อันเป็นผลมาจากการจัดการที่ไม่เหมาะสม  KMUTTเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักในด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงขยะที่เป็นของเสียอันตรายและขยะมูลฝอยต่าง ๆ ภายในชุมชน  ดังนั้นสถาบันจึงได้พยายามลดผลกระทบของของเสียเหล่านี้เพื่อรักษาทรัพยากรและลดค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ของเสียและขยะมูลฝอยต่าง ๆ ที่ทาง KMUTT ใส่ใจเป็นพิเศษประกอบไปด้วย ของเสียที่เป็นอันตราย ขยะจากชุมชน และน้ำเสีย

 

ระบบการจัดการของเสียอันตรายภายใน KMUTT


ของเสียอันตรายภายในKMUTTส่วนมากมาจากห้องปฏบัติการของเสีย ห้องปฏิบัติการของที่นี่ใช้ดำเนินการทางด้านการศึกษาและการวิจัยต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบเป็นอันดับแรก ๆ ในการก่อให้เกิดของเสียภายในมหาวิทยาลัย ความไม่เหมาะสมในการกำจัดของเสียอันตรายเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่ต้องตระหนักและใส่ใจ เพราะมันก่อให้เกิดผลเสียต่อธรรมชาติและทำอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงมนุษย์ด้วย ระบบการจัดการของเสียอันตรายภายในKMUTTจึงได้ถูกตั้งขึ้น โดยตั้งเป้าที่จะมีบทบาทสำคัญในการดูแลรักษาความปลอดภัยและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย

 

ระบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชมภายภายในKMUTT


ขยะมูลฝอยต่าง ๆ ในชุมชนเป็นปัญหาที่ร้ายแรงปัญหาหนึ่งที่ทุกพื้นที่ในประเทศไทยรวมไปถึงสถาบันการศึกษาล้วนกำลังเผชิญอยู่ การเพิ่มมากขึ้นของขยะมูลฝอยในแต่ละปีนำไปสู่ปัญหาสิ่งแวดล้อมหลายด้าน KMUTTเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างรุนแรงในด้านสิ่งแวดล้อมนี้ เช่นของเสียจากขยะมูลฝอยภายในชุมชน ทางสถาบันจึงได้พยายามลดความรุนแรงของผลกระทบนี้โดยการมีระบบการจัดการของเสียอันตรายและขยะมูลฝอยจากชุมชนที่เหมาะสม ซึ่งการจัดการนี้จะช่วยลดความเสี่ยงของนักศึกษา พนักงาน และคนภายในชุมชน อีกทั้งยังสามารถช่วยรักษาทรัพยากรและค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย

 

 

ระบบการจัดการน้ำเสียใน KMUTT


เรามีการจัดการคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารวิจัยอาคารเรียนและบ่อน้ำธรรมชาติ ตามข้อกำหนดการกำจัดน้ำเสียด้วยการตรวจและบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือนก่อนส่งไปยังท่อส่งน้ำในประเทศ โดยทีมนักศึกษา