ด้านพลังงาน


ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่KMUTTนั้น ได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งดำเนินการตามเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน2573 (SDG 2030) (เป้าหมายที่ 7)  อันประกอบไปด้วยพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ และด้านการรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (เป้าหมายที่ 13)  โดยมีการรองรับถึงการเข้าถึง ความน่าเชื่อถือ ความยั่งยืน และความทันสมัยของพลังงาน KMUTTได้ตระหนักถึงประเด็นการใช้พลังงานและปัญหาต่าง ๆของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และได้เตรียมการส่งเสริมนโยบายต่าง ๆ ไว้ตัวอย่างเช่น นโยบายในการลดใช้พลังงานและการใช้พลังงานหมุนเวียน นโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งรวมถึงการใช้พลังงานจากเครื่องมือต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินงานด้านอาคารอัจฉริยะหรืออาคารสีเขียว การใช้ไฟฟ้าทั้งหมด แผนงานด้านการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน การปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและแผนงานด้านการบรรเทาต่าง ๆ นอกเหนือจากนั้นKMUTTยังได้มีแผนการส่งเสริมงานวิจัยและเทคโนโลยีต่าง ๆ ทางด้านพลังงานสะอาดด้วย อันประกอบไปด้วยพลังงานหมุนเวียน ประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน และเทคโนโลยีขั้นสูงที่ทำให้เชื้อเพลิงจากซากดึกดำบรรพ์สะอาดมากขึ้น ตลอดจนส่งเสริมการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยีด้านพลังงานสะอาดอีกด้วย