ด้านน้ำและเป้าหมายการจัดการอย่างยั่งยืน 2573 (SDG 2030)


คนจำนวนมากยังขาดแคลนการเข้าถึงระบบการจัดการอุปกรณ์สำหรับดื่มน้ำที่ปลอดภัย และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัยต่างๆ ปัญหาขาดแคลนน้ำ น้ำท่วม และระบบการจัดการน้ำเสียที่ยังไม่เหมาะสมนั้น ยังคงส่งผลและกีดขวางการพัฒนาทางด้านสังคมและเศรษฐกิจของประเทศชาติ การเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำและการพัฒนาการจัดการน้ำจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างความสมดุลในการแข่งขัน และเพิ่มความต้องการของน้ำในหลายๆภูมิภาคและในผู้บริโภคด้วย ผลจากแบบสำรวจแสดงว่า 157 ประเทศทั่วโลกได้มีการใช้งานและมีการบูรณาการการจัดการทรัพยากรน้ำถึง 48 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2560-2561 


จากฐานข้อมูลอ้างอิงแสดงว่า มี 62 ประเทศจากทั้งหมด 153 ประเทศทั่วโลก ที่มีเขตกั้นน่านน้ำข้ามพรมแดนเดียวกัน เปอร์เซ็นต์เฉลี่ยของลุ่มน้ำข้ามพรมแดนระหว่างชาติที่ถูกปกป้องคุ้มกันโดยการจัดการเชิงปฏิบัติการมีเพียง 59 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นในปี 2560

 

แหล่งอ้างอิง: จากรายงานเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2561 โดยเลขาธิการของแผนพัฒนา

 

นโยบายการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพน้ำภายในKMUTT


1. ลดการใช้น้ำจากท่อ 30% ในปี 2573 เมื่อเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลในปี 2549
2. เพิ่มจำนวนการใช้ทรัพยากรจากน้ำฝนและแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นปริมาณ 20% ในปี 2563
3. นำแผนงานการหมุนเวียนน้ำโดยการนำน้ำที่สะอาดและถูกสุขลักษณะมาใช้เป็นปริมาณ 50% ภายในอาคารที่สร้างใหม่ตั้งแต่ปี 2548
4. ประสบความสำเร็จในด้านการบริโภคน้ำดื่มที่ปลอดภัยและทำความสะอาดน้ำเสียภายในสถาบันในปี 2560