ด้านความปลอดภัย


ความปลอดภัยเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพ เป้าหมายทางด้านความปลอดภัยทางถนนได้ถูกรวมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ซึ่งได้รับการลงมติยอมรับโดยสมาชิกของสหประชาชาติที่ถูกจัดขึ้นในเมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เป้าหมายที่เจาะจงทางด้านสุขภาพคือการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากการจราจรบนถนนให้ได้ถึง 50% ภายในปี 2563 อีกทั้งยังมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายของการขนส่งภายในตัวเมืองอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ทั้งนั้นเป้าหมายนี้ยังได้รับการอนุมัติแล้วบนพื้นที่ที่มีเครื่องหมายบ่งชี้แห่งความสำเร็จในชุมชนของความปลอดภัยบนท้องถนน แผนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ได้ออกแบบมาเพื่อ ‘กระตุ้นการกระทำและการเคลื่อนไหวบนพื้นที่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับมนุษยชาติและโลก’

 

เป้าหมายที่ 3:
รับรองการมีสุขภาพและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของคนทุกช่วงอายุ
3.6 ภายในปี 2563 จะลดอัตราการเสียชีวิตทั่วโลกและอัตราคนได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางท้องถนนและการจราจรเป็นจำนวนครึ่งหนึ่ง 
(ในทางด้านเป้าหมายสุขภาพนั้น วัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยทางถนนได้ถูกนำมาอยู่ในเกณฑ์เดียวกันกับสิทธิด้านอื่น ๆ ซึ่งรวมไปถึงการเสียชีวิตของแม่และเด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปี กลุ่มคนที่มีเชื้อเอดส์ และการประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG) ของปี 2563 ซึ่งดูเหมือนว่าต้องการความพยายามมากกว่าเป้าหมายด้านความปลอดภัยทางท้องถนนแห่งสหประชาชาติ (UNDARS) ในเรื่องการลดอัตราการเสียชีวิตบนท้องถนนที่ถูกจัดตั้งขึ้นในปี 2563)
 

เป้าหมายที่ 11: 
ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดถัยทั่วถึง และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างยั่งยืน
11.2 ภายในปี 2573 จะมีการจัดเตรียมในการเข้าถึงถึงความปลอดภัย ความสามารถในการใช้จ่าย ความสามารถในการเข้าถึง และความยั่งยืนของระบบการขนส่งคมนาคมสำหรับทุกคน จะมีการพัฒนาความปลอดภัยทางด้านถนนด้วยการขยายและเพิ่มระบบขนส่งสาธารณะ โดยจะให้ความสนใจและคำนึงถึงความต้องการของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง ผู้หญิง เด็ก คนพิการและผู้สูงอายุมากขึ้นเป็นพิเศษ ประเด็นด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) คือ สุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงานในเป้าหมายที่ 3 ที่ 8 และที่ 16 ของ SDG 

 

เป้าหมายที่ 3:
3.9 ภายในปี 2573 จะมีการลดจำนวนของอัตราการเสียชีวิตและความเจ็บป่วยที่ได้รับผลกระทบมาจากสารเคมีอันตรายและอากาศ น้ำ และมลพิษทางดินที่มีสารปนเปื้อนต่างๆ เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีการนำกรอบอนุสัญญาควบคุมยาสูบ (FCT) มาใช้ และมีการควบคุมการใช้ยาสูบในทุก ๆประเทศที่เหมาะสมอีกด้วย
 

เป้าหมายที่ 8:
8.8 ป้องกันสิทธิ์ของแรงงานและยังช่วยสนับสนุนความปลอดภัยโดยการทำให้สภาพแวดล้อมในที่ทำงานมีความปลอดภัยสำหรับลูกจ้างต่าง ๆ ซึ่งรวมไปถึงแรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะแรงงานหญิง และรวมไปถึงการจ้างงานที่มีความเสี่ยงด้วย

เป้าหมายที่ 16 16.6 พัฒนาด้านประสิทธิภาพ ด้านการรับผิดชอบต่องานต่าง และด้านความโปร่งใสในการบริหารงานของสถาบันต่าง ๆ ในทุกระดับ