ด้านการศึกษาและการเรียนรู้


เป้าหมายของแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ไม่เพียงแค่ให้ความสำคัญกับการเข้าเรียนที่โรงเรียนแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังใส่ใจในเรื่องความรู้ ทักษะ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน เพื่อช่วยสังเกตความต้องการทางด้านนี้ แผนพัฒนาได้มีการออกแบบแบบสำรวจทักษะด้านต่าง ๆ ของผู้ใหญ่ (Survey of Adult skills) โดยแบบสำรวจระดับนานาชาตินี้ ได้แสดงผลการสำรวจออกมาครั้งแรกเมื่อปี 2556 จากการประเมิณผู้ใหญ่ครอบคลุมถึง 33 ประเทศทั่วโลก ถือเป็นส่วนหนึ่งของ PIAAC ที่ซึ่งทำการสำรวจและประเมิน โดยตัวประเมินนี้ใช้วัดสมรรถนะหรือทักษะของผู้ใหญ่ในด้านองค์ความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการทำงานรายบุคคล เพื่อนำไปสู่การทำงานที่เหมาะสม การมีส่วนร่วมต่อสังคม และเพื่อความเจริญรุ่งเรืองด้านเศรษฐกิจ

 

 

" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้จัดเตรียมหลักสูตรต่าง ๆ ที่มีการเรียนการสอนในชั้นเรียน และส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านโครงการต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่เสมือนจริง โดยการปฏิรูปมหาวิทยาลัยให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาในด้านการตระหนักและการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในการแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งจะส่งผลในการช่วยพัฒนาคนทั้งในยุคปัจจุบันและอนาคต และเพื่อให้สิ่งที่กล่าวไปแล้วเบื้องต้นได้เกิดขึ้น การมุ่งเน้นแรกของเราจึงไม่ได้เน้นไปที่การดำเนินการของสถาบันแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่เรายังเน้นไปที่การให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษา และการทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้สำเร็จการศึกษาของเราจะมีจิตสำนึกและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม”

 

ปัจจุบันนี้โลกกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายในด้านตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาที่ครอบคลุมทั้งด้านการเข้าถึง ความเสมอภาค และคุณภาพทางการศึกษาในทุก ๆ ระดับ ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถชี้วัดและติดตามผลได้ตลอดเวลาอย่างเป็นสากล ทั้งนี้ทั้งนั้นองค์กรระหว่างประเทศหลาย ๆ แห่งทั่วโลก อย่างเช่น องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) สถาบันสถิติศาสตร์ (UIS) องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาติ (UNICEF) ธนาคารโลกและองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ต่างยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือและพัฒนาในหลายด้าน ยกตัวอย่างเช่น ได้เข้าร่วมงานประชุมที่หารือเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางด้านการศึกษาของสภาการศึกษาโลก (World Education Forum) และงานการประชุมด้านสถิติแห่งประชาชาติ (UN Statistic Commission: UNSC)