ด้านการขนส่งและคมนาคม


แม้ว่าการขนส่งอย่างยั่งยืนจะไม่ได้กล่าวถึงและแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี 2573 (SDG 2030) แต่อย่างไรก็ตามการขนส่งและคมนาคมก็เป็นหลักสำคัญที่เกี่ยวข้องและส่งผลทั้งทางตรงและทามอ้อมในหลาย ๆ เป้าหมายที่ถูกนำเสนอภายใต้ SDGs โดยเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหาร สุขภาพ พลังงาน โครงสร้างพื้นฐาน ชุมชนเมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ระบบการบริการด้านขนส่งคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการประสบความสำเร็จของเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่นเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับด้านการขนส่ง


แผนพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2573 ได้กล่าวไว้ว่าระบบการขนส่งอย่างยั่งยืน ควรมีการเข้าถึงผู้บริโภคที่สามารถจับจ่ายใช้สอยได้ มีความน่าเชื่อถือ มีความยั่งยืนและการบริการที่ทันสมัย มีโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพและความยืดหยุ่น รวมไปถึงนโยบายอื่น ๆ ที่เพิ่มประสิทธิผลและประโยชน์ในการผลิต ซึ่งจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้กับทุกประเทศทั่วโลก  เนื้อหาของแผนพัฒนานี้ประกอบไปด้วย 5 เป้าหมายที่เกี่ยวข้องโดยทางตรงกับภาคส่วนเป้าหมายการขนส่งคมนาคม และอีก 7 เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งคมนาคมในทางอ้อม  

 

 

การขนส่งคมนาคมมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับ 5 เป้าหมายของแผนพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบไปด้วยความปลอดภัยของถนน (เป้าหมายที่ 3.6) ประสิทธิภาพของพลังงาน (เป้าหมายที่ 7.3) โครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน (เป้าหมายที่ 9.1) การเข้าถึงชุมชนเมือง (เป้าหมายที่ 11.2) และเงินส่งเสริมด้านเชื้อเพลิงจากเศษซากดึกดำบรรพ์ (เป้าหมายที่ 12) ซึ่งเน้นย้ำให้เห็นว่าการขนส่งอย่างยั่งยืนนั้นไม่ได้มีเพื่อผลประโยชน์ของตัวมันเอง แต่มีส่วนสำคัญอย่างมากในการส่งเสริมและกระตุ้นความสำเร็จของหลาย ๆ เป้าหมายในแผนพัฒนาความยั่งยืน


การขนส่งคมนาคมยังส่งผลทางอ้อมต่อ 7 เป้าหมายของแผนพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกด้วย ซึ่งประกอบไปด้วย ผลผลิตทางการเกษตร (เป้าหมายที่ 2.3) มลพิษทางอากาศ (เป้าหมายที่ 3.9) การเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาดปลอดถัย (เป้าหมายที่ 6.1) ความเป็นอยู่ของเมืองที่ยั่งยืน (เป้าหมายที่ 11.6) การลดจำนวนลงของการสูญเสียอาหาร (เป้าหมายที่ 12.3) การปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (เป้าหมายที่ 13.1) และการลดการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ (เป้าหมายที่ 13.2)