บริการงานวิจัย


สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร จัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่และสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้บริการและประสานงานโครงการวิจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย งานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลวิจัย การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและการแบ่งผลประโยชน์ของงานวิจัย รวมทั้งการจัดทำเอกสารเผยแพร่ คู่มืองานวิจัยงานทรัพย์สินทางปัญญา และประสานงานระหว่างผู้ประกอบการกับนักวิจัยเพื่อส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

 

เราแบ่งงานบริการเกี่ยวกับงานวิจัย ออกเป็น 7 ประเภท

 

แหล่งทุนวิจัย ติดต่อคุณญาณี นาแถมพลอย

ติดต่อ : คุณญาณี นาแถมพลอย 


โทร : 02-470-9687 
Email : yanee.nat@kmutt.ac.th

 


Strategic Research Themes


ติดต่อ : คุณกัณฐิกา ประยูรรักษ์

โทร : 02-470-9685 

Email : k.prayoonruk@gmail.com

 


การขอรับความคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญา


ติดต่อ : คุณบัณฑิต คำภูษา

โทร  : 02-470-9663

Email : bandit.kha@kmutt.ac.th

 


งานจรรยาบรรณการวิจัย 


ติดต่อ : คุณณมล วรปรีดา

โทร  : 02-470-9623

Email : namol.vor@mail.kmutt.ac.th

 


งานอุตสาหกรรมสัมพันธ์ 


ติดต่อ : ดร. ปภาพิต หิรัญสิริสวัสดิ์ 

โทร  : 02-470-9625

Email : papapit.ing@mail.kmutt.ac.th

 


งาน Technology Transfer Office (TTO)


ติดต่อ : ดร. อมรรัตน์ วัฒนล้ำเลิศ 

โทร  : 02-470-9626

Email : amornrat.wat@mail.kmutt.ac.th

 


งาน Work-Integrated Learning Office (WiL)


ติดต่อ : คุณสญาพร พร้อมมา 

โทร  : 02-470-8391

Email : sayaporn.pro@mail.kmutt.ac.th

 


งาน KMUTT Entrepreneurship Program (Hatch)


ติดต่อ : คุณมณตรา

โทร  : 02-470-7926

Email : montra.ves@mail.kmutt.ac.th

 


 

 

 

ติดต่อ : คุณกัณฐิกา ประยูรรักษ์ และ คุณศุภวัช ปิ่นแก้ว

โทร : 9685

Email : k.prayoonruk@gmail.com และ Supawach.pin@mail.kmutt.ac.th 
 

 

ติดต่อ : คุณณมล วรปรีดา

โทร : 9623

Email : namol.vor@mail.kmutt.ac.th
 

 

ติดต่อ : คุณจิตรลดา พิศาลสังฆคุณ และ คุณกษวรรณ เรืองทินกร

โทร : 9623

Email : chitlada.pis@kmutt.ac.th และ kasawan.rua@kmutt.ac.th 
 

 

ติดต่อ : คุณพนิดา 

 

ติดต่อ : คุณนิลุบล แหยมอุบล

โทร : 9652

Email : journal@kmutt.ac.th 

Website : http://www.kmutt.ac.th/rippc/online.htm


ติดต่อ : คุณบัณฑิต คำภูษา
โทร : 9663
Email : bandit.kha@kmutt.ac.th
 


สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เปิดทำการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 


Phone : 0-2470-9663, 9685-89, 965
Fax : 0-2872-9083
E-mail : ip@kmutt.ac.th, researchpr@kmutt.ac.th
Website : http://www.kmutt.ac.th/rippc/index.htm