ความร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม


มจธ. มีภารกิจหลักที่สำคัญในการมุ่งเน้นการพัฒนาระบบอุดมศึกษา การจัดการเรียนรู้ การผลิตกำลังคนเพื่อพัฒนาประเทศ การสร้างความเป็นเลิศในงานวิจัย และ การพัฒนานวัตกรรมใหม่ที่มีคุณค่า นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้สังคมโลกเข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อดำเนินงานตามภารกิจดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วง การสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกันกับภาคอุตสาหกรรม และการให้บริการทางวิชาการ ที่ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดย มจธ. ถือว่าภาคอุตสาหกรรมเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญในการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัย ที่จะช่วยพัฒนานวัตกรรมและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งในมิติของการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการพัฒนากำลังคนคุณภาพ

 


ตัวอย่างเทคโนโลยี

 

 

ระบบเฝ้าระวังและการแจ้งเตือน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ระบบการสร้างฟองก๊าซ 1- เมทิวไซโคล
โพรเพนขนาดไมโครเมตรและ/หรือ

นาโนเมตรเพื่อใช้ชะลอการสุกและ

ยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตผลสด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตัวเร่งปฏิกิริยาทางแสงที่อยู่ภายใต้
แสงอัลตร้าไวโอเลตและแสงฟลูออเรสเซนต์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม