หากคุณมีความรู้ ความสามารถที่สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมให้ทุนการศึกษา
สำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถโดดเด่น ได้ตามความฝันทางการเรียน เพื่อความสำเร็จวันข้างหน้า
 
 
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี  แบ่งได้ 2 ประเภทดังนี้

 

1.ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า ระดับปริญญาตรี


ทุนสนับสนุนนักศึกษาที่มีความสามารถด้านวิชาการดีเด่นและความสามารถเฉพาะด้านได้แก่ 1. ด้านวิชาการดีเด่น 2. ด้านผู้นำ 3. ด้านศิลปวัฒนธรรม 4. ด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 5. ด้านกีฬา โดยให้การสนับสนุน ค่าเล่าเรียนค่าอุปกรณ์แรกเข้าเหมาจ่าย 30,000บาท ค่าครองชีพรายเดือน 4,000บาท/เดือน **โดยจะให้การสนับสนุนตามระยะเวลาการศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตรและเงื่อนไขที่กำหนด**
ขั้นตอนการสมัคร
กรณีสมัครด้วยตัวเอง

1. สมัครผ่านระบบสมัครได้ที่ www. admission.kmutt.ac.th
2. ส่งเอกสารการสมัครที่ สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนที่ www. admission.kmutt.ac.th
กรณีเสนอชื่อ
1. คณะ/ภาควิชาเสนอชื่อและหลักฐานประกอบการพิจารณา ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
โดยผู้สมัครต้องมีผลงานตามเงื่อนไขของทุนกรณีเสนอชื่อ
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนที่ www. financialaid.kmutt.ac.th
ติดตามกำหนดการรับสมัครได้ที่ www.admission.kmutt.ac.th

 

2.ทุนการศึกษา 50 ปี มจธ. 50 ทุน สร้างคนเก่งและคนดี


มุ่งเน้นการคัดสรรนักเรียนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตใจในการบริการสังคม เพื่อให้เด็กดีมีที่เรียน ให้ได้การสนับสนุนทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ตามคุณสมบัติและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

3.ทุนการศึกษาธรรมรักษา


สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีบุคคลในครอบครัวสำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา และมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นตนเองหลังสำเร็จการศึกษา โดยจะได้รับการสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ และค่าอุปกรณ์การศึกษา ตามคุณสมบัติและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

1.ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า มหาบัณฑิต


ทุนสนับสนุนนักศึกษาที่มีศักยภาพ ความสามารถ และความใฝ่รู้ ซึ่งจัดสรรทุนออกเป็น ทุนสนับสนุนหลักสูตรและทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย โดยให้การสนับสนุน ค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ รายเดือน 8,000 บาท/เดือน
**โดยจะให้การสนับสนุนตามระยะเวลาการศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตรและเงื่อนไขที่กำหนด
ขั้นตอนการสมัคร
กรณีทุนสนับสนุนหลักสูตร

1. สมัครขอรับทุนพร้อมสมัครเข้ารับการศึกษาที่ www. admission.kmutt.ac.th
2. คณะ/ภาควิชาเสนอชื่อและหลักฐานประกอบการพิจารณา ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนที่ www. admission.kmutt.ac.th
กรณีทุนสนับสนุนงานวิจัย
1. สมัครและส่งหลักฐานการสมัคร ที่สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนที่ www. admission.kmutt.ac.th
ติดตามกำหนดการรับสมัครได้ที่ www.admission.kmutt.ac.th

 

2.ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า ดุษฎีบัญฑิต


ทุนสนับสนุนนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพรายเดือน 13,000 บาท/เดือน เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในงานวิจัยตามจริง ปีละไม่เกิน 50,000 บาทและค่าใช้จ่ายการทำงานวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศไม่เกิน 6 เดือน
ขั้นตอนการสมัคร

1. สมัครผ่านระบบสมัครได้ที่ www. admission.kmutt.ac.th และ www. Petchra.kmutt.ac.th
2. ส่งเอกสารการสมัครที่ สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษาได้ที่ www. admission.kmutt.ac.th และ www. Petchra.kmutt.ac.th
4. สอบสัมภาษณ์โดย คณะกรรมการทุนเพชรพระจอมเกล้า
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาได้ที่ www. admission.kmutt.ac.th และ www. Petchra.kmutt.ac.th


ติดตามกำหนดการรับสมัครได้ที่
www. admission.kmutt.ac.th และ www. Petchra.kmutt.ac.th

 

 

ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ครอบครัวที่มีรายได้น้อย โดยให้กู้ยืมเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา ส่งเสริมให้ผู้กู้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในการชำระเงินคืนกองทุนหลังสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติครบตามที่กำหนดปฏิบัติตามขั้นตอนการกู้ยืมของกองทุนฯและมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

 


ช่วงเวลาการรับสมัคร


- นักศึกษาปัจจุบันที่กู้ต่อเนื่อง ประมาณเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ของทุกปี
- นักศึกษาใหม่ ประมาณเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ของทุกปี

 

เงื่อนไขผู้รับทุน


1. ผู้มีสัญชาติไทย
2. เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
3. มีชั่วโมงกิจกรรมอาสาไม่ต่ำกว่า 36 ชั่วโมง
4. มีรายได้ครอบครัวรวมกันไม่เกิน 200,000 บาท/ปี

 


ขั้นตอนการสมัคร


1. ลงทะเบียนคำขอกู้ผ่าน www.Studentloan.or.th
2. บันทึกระบบการสมัครผ่าน ระบบ New ACIS
3. พิมพ์เอกสารคำขอกู้ในระบบ E-studentloan ออกมา1แผ่น และใบสมัครขอรับทุนจากระบบ New ACIS พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครอื่นๆ นำส่งที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา (ภายในระยะเวลาที่กำหนด)
4.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์กับคณะกรรมการภาควิชา
5.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนที่ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย, เว็บไซต์หน่วยงานและกลุ่ม FB “นักศึกษากยศ. กรอ. มจธ.”
6. ทำสัญญาการกู้ยืมที่มหาวิทยาลัยและเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ทุกภาคการศึกษา (ตามระยะเวลาที่กำหนด)
 

 

ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ครอบครัวที่มีรายได้น้อย โดยให้กู้ยืมเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา ส่งเสริมให้ผู้กู้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในการชำระเงินคืนกองทุนหลังสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติครบตามที่กำหนดปฏิบัติตามขั้นตอนการกู้ยืมของกองทุนฯและมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

 

ช่วงเวลาการรับสมัคร


- นักศึกษาปัจจุบันที่กู้ต่อเนื่อง ประมาณเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ของทุกปี
- นักศึกษาใหม่ ประมาณเดือนมิถุนายน – สิงหาคม (ขึ้นอยู่กับกองทุน) ของทุกปี

 

เงื่อนไขผู้รับทุน


1. ผู้มีสัญชาติไทย
2. เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
3. มีชั่วโมงกิจกรรมอาสาไม่ต่ำกว่า 36 ชั่วโมง
4. มีรายได้ครอบครัวรวมกันไม่เกิน 200,000 บาท/ปี สามารถกู้ค่าครองชีพได้
5. รายได้ครอบครัวไม่จำกัด สามารถกู้ได้เฉพาะค่าเล่าเรียน
6. กู้ได้เฉพาะภาควิชาที่กำหนดเท่านั้น 

 

ขั้นตอนการสมัคร


1. ลงทะเบียนคำขอกู้ผ่าน www.Studentloan.or.th
2. บันทึกระบบการสมัครผ่าน ระบบ New ACIS
3. พิมพ์เอกสารคำขอกู้ในระบบ E-studentloan ออกมา1แผ่น และใบสมัครขอรับทุนจากระบบ New ACIS พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครอื่นๆ นำส่งที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา (ภายในระยะเวลาที่กำหนด)
4.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์กับคณะกรรมการภาควิชา
5.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนที่ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย, เว็บไซต์หน่วยงานและกลุ่ม FB “นักศึกษากยศ. กรอ. มจธ.”
6. ทำสัญญาการกู้ยืมที่มหาวิทยาลัยและเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ทุกภาคการศึกษา (ตามระยะเวลาที่กำหนด)
 

 

เป็นทุนที่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกได้บริจาคเงินให้แก่มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา มจธ. โดยมหาวิทยาลัยจะประกาศรับสมัคร นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของผู้ให้ทุน เพื่อเข้าสัมภาษณ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนต่อไป

 


ช่วงเวลาการรับสมัคร


- ตามกำหนดการของผู้ให้ทุน

 


เงื่อนไขการรับทุน


- ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผู้ให้ทุนกำหนด

 


ขั้นตอนการสมัคร


1. กรอกใบสมัครใน ระบบ New ACIS
2. อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการทุนประจำภาควิชาลงนามใบรับรองการสมัคร
3. ส่งใบสมัครเอกสารประกอบเข้าสัมภาษณ์ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
4.ประกาศผลการสมัครท่ีระบบ New ACIS ,เว็บไซต์หน่วยงาน ,FB:งานทุนการศึกษา มจธ.

 

เป็นทุนให้เปล่าที่มหาวิทยาลัยจัดสรรเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือประสบปัญหาทางการเงินให้สามารถศึกษาเล่าเรียนได้จนสำเร็จการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาตามความจำเป็น ด้วยวิธีการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนทุนการศึกษาที่เหมาะสม

 


ช่วงเวลาการรับสมัคร


- ตลอดปีการศึกษา

 

ขั้นตอนการสมัคร


กรณีอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ประจำภาควิชา พบเห็นนักศึกษาที่มีความเดือดร้อน
1.  อาจารย์ที่ปรึกษา/ประจำภาควิชา พิจารณาและสัมภาษณ์นักศึกษา
2. อาจารย์ที่ปรึกษา/ประจำภาควิชา จัดทำบันทึกข้อความ เสนอขอสนับสนุนทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาพร้อมลงนามเอกสาร เสนอหัวหน้าภาควิชาและคณะตามลำดับ พร้อมทั้งแนบเอกสารแสดงถึงความ เดือดร้อนของนักศึกษา (เรียงความบรรยาย/เอกสารอื่นๆตามสมควร) ส่งมาที่ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

 


กรณีนักศึกษามีความเดือดร้อน แต่ไม่มีผู้แนะนำ


1. ให้นักศึกษามาติดต่อที่ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ชั้น2 สำนักงานอธิการบดี
2. เจ้าหน้าที่กลุ่่มงานช่วยเหลือทางการเงิน พิจารณาและสัมภาษณ์เบื้องต้น
3. เจ้าหน้าที่กลุ่่มงานฯให้คำแนะนำหรือแนะนำทุนการศึกษาที่เหมาะสมแก่นักศึกษา 
(จะพิจารณาเป็นรายกรณี)
 

 

เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในกรณีที่ครอบครัวประสบอุบัติภัย เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ยกเว้น อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับชีวิตและร่างกาย

 


ช่วงเวลาการรับสมัคร


ตลอดปีการศึกษา

 


ขั้นตอนการสมัคร


1. กรอกใบสมัครที่ระบบ NEW ACIS
2. ส่งใบสมัครพร้อมแนบรูปภาพและเอกสารประกอบเข้าสัมภาษณ์ที่ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
3. ติดตามประกาศรายชื่อได้ท่ี ระบบ NEW ACIS ,เว็บไซต์ของหน่วยงาน, FB:งานทุนการศึกษา มจธ.
 

 

เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างเสริมประสบการณ์ด้าน Soft skills รวมถึงการฝึกประสบการณ์ในการทำงานจริง และหารายได้เพิ่มเติมระหว่างเรียน 
- มีค่าตอบแทน ชั่วโมงละ 50 บาท 6 ชั่วโมงขึ้นไปเหมาจ่าย วันละ 300 บาท 
** นักศึกษาที่ประสบปัญหาทางการเงินจะพิจารณาเป็นกรณีไป**

 


ช่วงเวลาการรับสมัคร


- ภาคเรียนที่ 1
- ภาคเรียนที่ 2
- ภาคการศึกษาพิเศษ

 


ขั้นตอนการสมัคร


1. กรอกใบสมัครใน ระบบ New ACIS
2. ส่งใบสมัคร เอกสารประกอบเข้าสัมภาษณ์ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
3. ติดตามรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทำงานกับหน่วยงานต่างๆได้ท่ี ระบบ New ACIS
4.หากขึ้นสถานะ “ผ่านการพิจารณา”นักศึกษามาเซ็นชื่อยืนยันสิทธิ์ทุนจ้างงานได้ที่ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

 

เพื่อส่งเสริมการสร้างทักษะการทำงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับการบูรณาการทางสังคม เพ่ือให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้จักรับผิดชอบต่องานในหน้าที่และหารายได้เพิ่มเติมระหว่างเรียน จำนวนทุนละ 20,000 บาท

 


ช่วงเวลาการรับสมัคร


- ภาคเรียนที่ 1
- ภาคเรียนที่ 2

 


ขั้นตอนการสมัคร


1. กรอกใบสมัครใน ระบบ New ACIS 
2. ส่งใบสมัคร เอกสารประกอบเข้าสัมภาษณ์ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
3. ติดตามรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ได้ท่ี ระบบ New ACIS
4.ประกาศผลการสัมภาษณ์ได้ท่ี ระบบ New ACIS
5.ทำสัญญาและปฐมนิเทศนักศึกษาที่มีสิทธิ์ทำทุนจ้างงานผู้ช่วยวิจัย
 

 

เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ ระดับประเทศและระดับนานาชาติในด้านวิชาการและความสามารถเฉพาะด้าน เช่น กีฬา ความเป็นผู้นำ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

 


ช่วงเวลาการรับสมัคร


- ตลอดปีการศึกษา

 


ขั้นตอนการสมัคร

ทุนเจียระไนเพชรเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษา


1.  เมื่อได้รับรางวัล/มีผลงานให้จัดทำเอกสารโครงการและแนบรายละเอียดต่างๆ
2. แจ้งคณะ/ภาควิชา จัดทำบันทึกข้อความพร้อมแนบเอกสาร ส่งที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาเพื่อพิจารณาและอนุมัติโครงการ
3. ส่งสำเนาบัตรนักศึกษาและสำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย

ทุนเจียระไนเพชรเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา


1. ส่งโครงการและบันทึกข้อความขออนุมัติโครงการและงบประมาณ ก่อนจัดกิจกรรม อย่างน้อย45วัน
2. อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการทำสัญญาการยืมเงิน
3. นำเอกสารและใบเสร็จ ส่งภายใน7วัน นับจากวันสุดท้ายของการจัดโครงการ
4. สรุปโครงการส่ง ภายใน14วัน
 

 

เพื่อเป็นการสนับสนุนนักศึกษาให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน ดังคำที่ว่า “เรียนดี กิจกรรมเด่น” โดยคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถในด้านความเป็นผู้นำ ศิลปวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมและด้านกีฬา ให้ได้รับการสนับสนุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย โดยให้การสนับสนุน ค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพรายเดือน 4,000บาท/เดือน ** ให้การสนับสนุน 1 ปีการศึกษา โดยพิจารณาเป็นรายภาคการศึกษา

 


ขั้นตอนการสมัคร


1. สมัครขอรับทุนได้ที่ระบบ NEW ACIS
2. ยื่นแบบคำขอรับทุนการศึกษา
- แฟ้มสะสมผลงาน
- ข้อมูลรายละเอียดโครงการที่นักศึกษาสามารถดำเนินโครงการภายหลังได้รับทุนการศึกษา
- เอกสารประกอบการสมัคร
3. ส่งเอกสารการสมัครที่ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนที่ www. kmutt.ac.th และ FB:งานทุนการศึกษา มจธ.


กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.10140
ชั้น 6B อาคารจอดรถ อาคารสูง14ชั้น (สำนักงานชั่วคราว)

ติดต่อ : 02-470-8097,8107
e-mail : SFA@mail.kmutt.ac.th