หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


 

สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) เป็นศูนย์รวมของอาจารย์และนักวิจัยในการให้บริการวิชาการและงานวิจัยแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีบทบาทเป็นแหล่งในการดำเนินการวิจัย การพัฒนา และการวิศวกรรม (Research Development and Engineering) การถ่ายทอดเทคโนโลยีสหวิทยาการ สร้างขีดความสามารถของภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านต่างๆ

 

Website : http://www.kmutt.ac.th/istrs/website/th/index.html

 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในวงการวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม ใช้ในการเรียนการสอนในมหาลัย และให้บริการภาครัฐและเอกชน รวมทั้งมีการบริการเกี่ยวกับการวิเคราะห์วัดละเอียด ทดสอบสมบัติทางกายภาพและชีวภาพของวัสดุให้กับหน่วยงานทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังมีบริการจัดอบรมสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์


Website : http://science.kmutt.ac.th/sic/index.php

 

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (ศทอ.) เป็นหน่วยงานที่ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม หรือเครื่องมืออ้างอิงจากภาคอุตสาหกรรม และให้บริการกิจกรรมทางมาตรวิทยาแก่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป เพื่อสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่ภาคอุตสาหกรรม และช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนห้องปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐาน รวมทั้งบริการวิชาการอื่นแก่หน่วยงานภายนอก ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคอุตสาหกรรม 


Website : http://www.cic.kmutt.ac.th/
 

เป็นหน่วยงานที่เผยแพร่และสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้บริการและประสานงานโครงการวิจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ความเป็นไปได้ของการจดสิทธิบัตรและการแบ่งผลประโยชน์ของงานวิจัย รวมทั้งการจัดทำเอกสารเผยแพร่/คู่มืองานวิจัยงานทรัพย์สินทางปัญญา และประสานงานระหว่างผู้ประกอบการกับนักวิจัยเพื่อส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

 

Website : https://www.kmutt.ac.th/rippc/history.htm

เป็นหน่วยงานบริหาร และสนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้ R&D Cluster ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัย พัฒนา และการมีความร่วมมือที่สัมฤทธิ์ผล

เป็นหน่วยงานการวิจัยและพัฒนาประยุกต์ โดยเฉพาะในระดับต้นแบบการพัฒนา ดัดแปลง ปรับปรุง และถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น การปรึกษาออกแบบทางวิศวกรรม การวิเคราะห์ ทางเคมีและชีวภาพ การบริการฐานข้อมูล ฯลฯ การฝึกอบรม สัมมนาวิชาการและถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ในด้านต่างๆ

 

Website http://www.pdti.kmutt.ac.th/th/

ศูนย์วิจัยและการออกแบบเป็นหน่วยงานที่มีความหลากหลายในทางความคิดและการสร้างสรรค์งานออกแบบที่มุ่งเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง
โดยบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญในงานออกแบบหลากหลายสาขา รวมไปถึงงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
การวิจัยประสบการณ์ของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ การบริการเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม 

 

Website : https://www.redekthai.com/

โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ เป็นศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการวิจัยและพัฒนายาชีววัตถุในระดับชาติ ตามมาตรฐาน GMP เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตยาและวัคซีนใช้เองและเป็นการลดการนำเข้า ลดการ พึ่งพายาชีววัตถุจากต่างประเทศ โดยมีบริการรับจ้างวิจัยและพัฒนา ผลิต ถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาชีววัตถุและวัคซีนทุกรูปแบบ

 

Website http://www.nbf.kmutt.ac.th/