ด้านอุตสาหกรรม


 

มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือ

 

มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้การสนับสนุนการแก้ปัญหาทั้งในภาคการผลิตและบริการ เราจับคู่ผู้เชี่ยวชาญจากภายในมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมทำโจทย์กับภาคอุตสาหกรรม พร้อมทั้งติดตามตลอดการดำเนินโครงการ นอกจากนี้ยังส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยร่วมกันเพื่อยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการ และนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงการสร้างกลยุทธ์และกลไกเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและพันธมิตรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 

 

 

การให้บริการสำหรับภาคเอกชน

 

• พัฒนาบุคลากร   • บริการวิชาการ   • ถ่ายทอดเทคโนโลยี   • ความร่วมมืออื่นๆ

 

งานถ่ายทอดเทคโนโลยี  ให้บริการด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา
ของมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม 

 

งานบริการวิชาการอื่นๆ มุ่งเน้นการให้บริการต่อภาคอุตสาหกรรมในทุกรูปแบบ บนความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครอบคลุมทั้งงานรับจ้างวิจัย งานที่ปรึกษาโครงการทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม ให้บริการทดสอบวิเคราะห์ การออกแบบสร้างเครื่องจักรที่ต้องอาศัยองค์ความรู้และเทคโนโลยีขั้นสูง การจัดอบรม สัมมนา อภิปราย เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่ภาคการผลิต การบริการ และภาคสังคม

 

 

 

สิทธิประโยชน์และหน่วยงานให้บริการ

 

 

เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเป็นกลไกสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและบริษัทอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อม ตลอดจนนักวิจัยในต่างประเทศ ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้โจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งยังสนับสนุนการผลิตนักวิจัยระดับปริญญาโท และปริญญาเอกเพื่อรองรับความต้องการภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ

 

เป็นหน่วยงานราชการภายใต้สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ส่งเสริมการลงทุนทั้งในประเทศและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งยังสามารถเติบโตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและก้าวพ้นการเป็นประเทศรายได้ระดับปานกลาง (Middle Income Trap) 

 

เนื่องด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้สนับสนุนทุนวิจัยสำหรับอุตสาหกรรมที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เพื่อลดการพึ่งพาและนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการและพัฒนาบุคลากรภายในประเทศ จึงมีการจัดตั้งชุดโครงการวิจัยฝ่ายอุตสาหกรรม ทั้งหมด 11 ชุดโครงการ

รายละเอียดชุดโครงการเพิ่มเติม

 

Website : https://www.trf.or.th/div5-research-programme

 

เป็นโปรแกรมเพื่อให้บริการภาคอุตสาหกรรม โดยการสร้างกลไกเชื่อมโยงระหว่างผู้ให้บริการเทคโนโลยี (Technology Service Providers) กับผู้ใช้เทคโนโลยี (Technology Users) และจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค ในการให้ความช่วยเหลือด้านการวิจัยและพัฒนา โดยการเข้าไปให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาถึงในโรงงาน

Website : https://itap.nstda.or.th/index.html

 

เป็นหน่วยงานบริการแบบครบวงจรด้านการวิจัยและนวัตกรรม และอำนวยความสะดวกให้บริษัทอาหารชั้นนำระดับโลกและบริษัทของไทยเข้ามาลงทุนในพื้นที่ Food Innopolis ซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครบวงจร มุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมเหมาะสมที่เอื้อต่อการทำกิจกรรมวิจัยและนวัตกรรม (Innovation Ecosystem) ทางหน่วยงานมีบริการอำนวยความสะดวกการเข้ารับบริการ เพื่อลดระยะเวลาติดต่อประสานงาน บริการฐานข้อมูลด้านการตลาดเชิงลึก บริการการวิจัยผู้บริโภคและการวิจัยตลาด 

 

Website : http://foodinnopolis.or.th/th/home/

 

สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) เป็นศูนย์รวมของอาจารย์และนักวิจัยในการให้บริการวิชาการและงานวิจัยแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีบทบาทเป็นแหล่งในการดำเนินการวิจัย การพัฒนา และการวิศวกรรม (Research Development and Engineering) การถ่ายทอดเทคโนโลยีสหวิทยาการ สร้างขีดความสามารถของภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านต่างๆ

 

Websitehttp://www.kmutt.ac.th/istrs/website/th/index.html

 

เป็นหน่วยงานที่เผยแพร่และสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้บริการและประสานงานโครงการวิจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ความเป็นไปได้ของการจดสิทธิบัตรและการแบ่งผลประโยชน์ของงานวิจัย รวมทั้งการจัดทำเอกสารเผยแพร่/คู่มืองานวิจัยงานทรัพย์สินทางปัญญา และประสานงานระหว่างผู้ประกอบการกับนักวิจัยเพื่อส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

 

Websitehttps://www.kmutt.ac.th/rippc/history.htm

 

เป็นหน่วยงานบริหาร และสนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้ R&D Cluster ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัย พัฒนา และการมีความร่วมมือที่สัมฤทธิ์ผล

 

 

 

เป็นหน่วยงานการวิจัยและพัฒนาประยุกต์ โดยเฉพาะในระดับต้นแบบการพัฒนา ดัดแปลง ปรับปรุง และถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น การปรึกษาออกแบบทางวิศวกรรม การวิเคราะห์ ทางเคมีและชีวภาพ การบริการฐานข้อมูล ฯลฯ การฝึกอบรม สัมมนาวิชาการและถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ในด้านต่างๆ

 

Website http://www.pdti.kmutt.ac.th/th/

 

เป็นหน่วยงานการวิจัยและพัฒนาประยุกต์ โดยเฉพาะในระดับต้นแบบการพัฒนา ดัดแปลง ปรับปรุง และถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น การปรึกษาออกแบบทางวิศวกรรม การวิเคราะห์ ทางเคมีและชีวภาพ การบริการฐานข้อมูล ฯลฯ การฝึกอบรม สัมมนาวิชาการและถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ในด้านต่างๆ

 

Websitehttp://www.pdti.kmutt.ac.th/th/

 

โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ เป็นศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการวิจัยและพัฒนายาชีววัตถุในระดับชาติ ตามมาตรฐาน GMP เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตยาและวัคซีนใช้เองและเป็นการลดการนำเข้า ลดการ พึ่งพายาชีววัตถุจากต่างประเทศ โดยมีบริการรับจ้างวิจัยและพัฒนา ผลิต ถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาชีววัตถุและวัคซีนทุกรูปแบบ

 

Website http://www.nbf.kmutt.ac.th/กลุ่มงานนวัตกรรมและพันธมิตร (Innovation and Partnerships Unit) 
งานอุตสาหกรรมสัมพันธ์ (Industrial Liaison Office; ILO)

โทรศัพท์ : 0-2470-9625 
โทรสาร : 0-2872-9083 
Email : ipu@kmutt.ac.th