วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 


วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. จัดทำโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วารสารฯ รับบทความจากผู้เขียนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งภายนอกประเทศ บทความที่เสนอเพื่อขอรับการพิจารณาอาจเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ แต่บทคัดย่อต้องมีทั้งสองภาษาและเอกสารอ้างอิงต้องเป็นภาษาอังกฤษ วารสารฯ จัดพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ โดยมีกำหนดออกในเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม

ในปี พ.ศ. 2560 วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. มีดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารไทย (Thai Journal Impact Factor) เท่ากับ 0.386

 

 

การเตรียมต้นฉบับ และการส่งบทความเพื่อรับการพิจารณา

ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้เขียน, บทคัดย่อ, บทนำ, วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ, ผลการทดลอง, วิจารณ์ผล, สรุป, เอกสารอ้างอิง, ตารางและรูป

ส่งไฟล์บทความมาที่ e-mail : journal@kmutt.ac.th และกรุณาเสนอชื่อ นามสกุล และที่อยู่อีเมล์ ของผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ซึ่งสามารถประเมินบทความได้มาด้วย    
 

 

 

 

การสมัครสมาชิกวารสาร

ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสมาชิกหรือต่ออายุสมาชิก โอนเงินจำนวน 300 บาทเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาถนนประชาอุทิศ ชื่อบัญชี “มจธ.-การวิจัย” บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 330-1-17205-8 หลังจากโอนเงิน ให้ส่ง ใบสมัครสมาชิก และหลักฐานการโอนเงิน (pay-in-slip) มาที่ e-mail: journal@kmutt.ac.th หรือโทรสารหมายเลข 0-2872-9083 ทางวารสารฯ จะส่งใบเสร็จรับเงินไปตามรายละเอียดในใบสมัคร

 

อ่านวารสารออนไลน์


 

มกราคม-มีนาคม เมษายน-กันยายน ตุลาคม-ธันวาคม

 


สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เปิดทำการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 


โทรศัพท์ : 02 470 9652
แฟ็ค :  02 470 9083
อีเมล์ : journal@kmutt.ac.th
เว็บไซต์ : http://journal.kmutt.ac.th/