บริการงานวิจัย


สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร จัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่และสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้บริการและประสานงานโครงการวิจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย งานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลวิจัย การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและการแบ่งผลประโยชน์ของงานวิจัย รวมทั้งการจัดทำเอกสารเผยแพร่ คู่มืองานวิจัยงานทรัพย์สินทางปัญญา และประสานงานระหว่างผู้ประกอบการกับนักวิจัยเพื่อส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

 

เราแบ่งงานบริการเกี่ยวกับงานวิจัย ออกเป็น 7 ประเภท

 

 

การส่งเสริมด้านงานวิจัยและ Strategic Research Themes ของมหาวิทยาลัย
ติดต่อ
คุณกัณฐิกา ประยูรรักษ์ และ คุณศุภวัช ปิ่นแก้ว


โทร : 02-470-9687 
Email : yanee.nat@kmutt.ac.th

 

ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral) / ทุน วช., สวทช., สกอ. / ทุนครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย
ติดต่อ :  คุณญาณี นาแถมพลอย 
โทร :  0-2470-9687
Email : yanee.nat@kmutt.ac.th 


ทุนอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ และทุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษชาวต่างประเทศ
ติดต่อ : คุณวันนิสา ไม้สูงดี
โทร : 0-2470-9687
Email : wannisa.mai@kmutt.ac.th 


เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ / ค่าตอบแทนสิ่งประดิษฐ์ / ทุนวิจัย มจธ.
ติดต่อ : คุณนลินี เพ็งแป้น 
โทร : 0-2470-9621
Email : nalinee.phe@kmutt.ac.th 


ทุนตรวจภาษาอังกฤษ 
ติดต่อ : คุณนภชนก ยะระพันธุ์
โทร : 0-2470-9619
Email : naphachanok.yar@kmutt.ac.th 

 

งานความปลอดภัยทางชีวภาพ 
ติดต่อ : คุณณมล วรปรีดา
โทร : 0-2470-9623
Email : namol.vor@mail.kmutt.ac.th 


งานจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ 
ติดต่อ : คุณสิญจนา มาบุญลือ
โทร : 0-2470-9623
Email : sinjana.mab@kmutt.ac.th 


งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
ติดต่อ :  คุณจิตรลดา พิศาลสังฆคุณ และ คุณกษวรรณ เรืองทินกร
โทร : 0-2470-9623
Email : chitlada.pis@kmutt.ac.th  และ kasawan.rua@kmutt.ac.th 


งานจรรยาบรรณและจริยธรรมการวิจัย 
ติดต่อ : คุณกีรติ พินิจเศรษฐวงศ์
โทร : 0-2470-9623
Email : keerati.pin@kmutt.ac.th 

 

การขอรับความคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญา
ติดต่อ : คุณบัณฑิต คำภูษา
โทร : 0-2470-9663
Email : bandit.kha@kmutt.ac.th 

 

ติดต่อ : คุณบุญเลิศ แซ่อึ้ง

โทร : 0-2470-9689

Email : boonlert.sae@kmutt.ac.th 

 

วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 
ติดต่อ : คุณนิลุบล แหยมอุบล 
โทร : 0-2470-9652
Email : nilubol.yha@kmutt.ac.th 


จุลสารวิจัยและนวัตกรรม มจธ. / เอกสารประชาสัมพันธ์ด้านการวิจัย
ติดต่อ : คุณวงศิยา เลิศไตรรักษ์
โทร : 0-2470-9651
Email : researchpr@kmutt.ac.th

งานอุตสาหกรรมสัมพันธ์ 
ติดต่อ :  ดร. ปภาพิต หิรัญสิริสวัสดิ์ 
โทร :  0-2470-9625
Email : papapit.ing@mail.kmutt.ac.th 


งาน Technology Transfer Office (TTO)
ติดต่อ :  ดร. อมรรัตน์ วัฒนล้ำเลิศ 
โทร :  0-2470-9626
Email : amornrat.wat@mail.kmutt.ac.th 


งาน Work-Integrated Learning Office (WiL)
ติดต่อ : คุณสญาพร พร้อมมา 
โทร :  0-2470-8391
Email : sayaporn.pro@mail.kmutt.ac.th 


งาน KMUTT Entrepreneurship Program (Hatch)
ติดต่อ : คุณมณตรา เวสารัชช์
โทร :  0-2470-7926
Email : montra.ves@mail.kmutt.ac.th