งานวิจัย


 

7 STRATEGIC RESEARCH THEMES

SUSTAINABLE BIOECONOMY (เศรษฐกิจฐานชีวภาพ)
RESEARCH SUBJECT
Biofuels & Biorefinery Bioresource Management & Utilization Food for the Future Sustainable Agriculture
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
DIGITAL TRANSFORMATION (การเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล)
RESEARCH SUBJECT
Big Data Analysis Computational Science and Engineering Internet of things Smart Services and Products
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
INNOVATIVE MATERIALS, MANUFACTURING AND CONSTRUCTION (การผลิตและการก่อสร้างที่ชาญฉลาด)
RESEARCH SUBJECT
Advance Manufacturing Materials Processing and Characterizations Smart Construction Quality and Life Cycle Management
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
SMART HEALTHCARE (บริการสุขภาพแบบชาญฉลาด)
RESEARCH SUBJECT
Assistive Technology for the Aged, Disabled and Rehabilitation Logistics and Management Medical Diagnostics Medical Treatment and Prevention
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
SUSTAINABLE MOBILITY (การเดินทางและขนส่งที่ยั่งยืน)
RESEARCH SUBJECT
Next Generation Aerial Vehicle Next Generation Vehicle Rail System Supply Chain Management Transport Policy and Planning
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
SUSTAINABLE ENERGY AND ENVIRONMENT (พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน)
RESEARCH SUBJECT
Earth System and Climate Change Energy Efficiency Energy System Integration Energy and Environmental Policy Sustainable Environmental Technology and Management
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
CREATIVE AND LEARNING SOCIETY (สังคมแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์)
RESEARCH SUBJECT
Art and Design Innovation Community Development and Management Future Learning Future Society
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เปิดทำการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 


Phone : 0-2470-9685-89, 9623
Fax :  0-2470-9083
E-mail : research@kmutt.ac.th
Website : https://www.kmutt.ac.th/rippc/