หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 


ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ วิเคราะห์ติดตาม สรุปผลโครงการ วางแผนและพัฒนาโครงการการศึกษาผู้ใหญ่วัยทำงานและพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (WAE)

 

หน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติ

ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการสร้างเครือข่าย WAE ของมหาวิทยาลัย 
ติดต่อประสานงานและดูแลโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ WAE  รวมทั้งจัดเตรียมการประชุม และสัมมนาที่เกี่ยวข้อง
วิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาโครงการต่างๆอย่างยั่งยืน
ติดต่อประสานงานเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
ประสานงานให้ความร่วมมือ สนับสนุนและบริการแก่หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ร่วมดำเนินงานและช่วยในการเผยแพร่ผลงาน (เช่น จัดทำบทความ/ เอกสารเผยแพร่/ จัดประชุม/สัมมนา จัดงานนิทรรศการ)
จัดทำเอกสารต่างๆ เช่น ร่างเอกสารโต้ตอบกับหน่วยงาน จัดทำจดหมายเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุมของโครงการที่รับผิดชอบ จัดทำสรุปการประชุม
ค้นหาข้อมูลและเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

การศีกษาระดับปริญญาโท สาขาการจัดการ บริหารธุรกิจ มนุษย์ศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาตร์และวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกำหนด
มีทัศนคดิต่อการทำงานที่ดี สามารถวางแผนการทำงานได้อย่างเป็นระบบ และส่งมอบงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้
ทำงานเป็นทีมได้ดี มีความเป็นมืออาชีพ ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

 

วิธีการสมัคร
ส่ง Resume แนบรูปถ่าย(มุมขวาบน) และ Transcript มาที่ E-mail: kanonrat.hon@mail.kmutt.ac.th ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อคุณกนลรัตน์ โทร.02-470-9625