กำหนดการสัมภาษณ์ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2561


วันและเวลา : วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 13.30 - 16.00 น.

(กรุณาตรงต่อเวลา โดยผู้สมัครต้องมารายงานตัวก่อนการสัมภาษณ์ 15 นาที)

สถานที่ : ห้องประชุม AD-911 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 9

รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และรายละเอียดการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ตามเอกสารที่แนบมาด้วย