อัตราค่าใช้จ่าย


http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw
https://drive.google.com/file/d/1JEHiFeIl_qPA_qVqqHpyPemEWFIjHTWd/view
https://drive.google.com/file/d/14yYlimqfpJsQrIFZbrOtmULXeDrHmFjB/view

สำนักงานทะเบียนนักศึกษา
เปิดทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 


โทรศัพท์ : 02 470 8147-51, 02 470 8352 
อีเมล์ : regist@kmutt.ac.th
เว็บไซต์ : www.regis.kmutt.ac.th/th/