อัตราค่าใช้จ่าย


ระดับปริญญาตรี


 

ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก)

+ ข้อมูลค่ายืนยันสิทธิ์ สาขาวิชาที่เปิดสอน ระดับปริญญาโท 
+ ข้อมูลค่ายืนยันสิทธิ์ สาขาวิชาที่เปิดสอน ระดับปริญญาเอก 
+ อัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

 

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา(เบิก)


สำหรับผู้ปกครองเพื่อเบิกค่าเล่าเรียนบุตร

+ อัตราค่าตรวจสุขภาพสำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีและระดับสูงกว่าปริญญาตรี พ.ศ.2557 (แนบคู่กับใบเบิกทุกครั้ง)

+ อัตราค่าขึ้นทะเบียนสำหรับนักศึกษาใหม่ทุกระดับ ที่เข้าศึกษาตั้งเเต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป (แนบคู่กับใบเบิกทุกครั้ง)