ปฏิทินการศึกษา


 

http://regis.kmutt.ac.th/calendar/Calendar2018-2561TH-2.pdf
http://regis.kmutt.ac.th/calendar/Calendar2017TH_2.pdf
http://regis.kmutt.ac.th/service/Calendar2016TH.pdf

 

  • ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 
  • ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

  • ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 
  • ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 
ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ