ทุนการศึกษา


หากคุณมีความรู้ ความสามารถที่สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมให้ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถโดดเด่น ได้ตามความฝันทางการเรียน เพื่อความสำเร็จในวันข้างหน้า

 
 
 


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มีปณิธานแน่วแน่ในการสร้างความรู้คนเก่งและดีเพื่อออกสู่สังคมมหาวิทยาลัยฯ  จึงได้จัดตั้งทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเชิงรุกให้ได้ผู้ที่มีความสามารถที่เป็นเลิศในด้านต่างๆ ทั้งด้านวิชาการ
ดีเด่นและความสามารถเฉพาะด้าน ได้แก่ กีฬา ผู้นำ ศิลปวัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และผู้ที่ได้รับทุนอันสูงเกียรตินี้จะเป็นผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ในสังคมนักศึกษา ในรั้วมหาวิทยาลัย โดยจะให้การสนับสนุน ตามระยะเวลาการศึกษาที่ระบุไว้ ดังนี้

+  ค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร
+  ค่าครองชีพเดือนละ 4,000 บาท
+  ค่าอุปกรณ์การศึกษาแรกเข้า 30,000 บาท

 


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา   
ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศัพท์ : 0-2470-8097-98,8107 โทรสาร:  0-2427-8100  
Email : SFA@mail.kmutt.ac.th
Facebook : งานทุนการศึกษา มจธ.

 

 

 

ทุนการศึกษาธรรมรักษาเป็นทุนการศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนที่มีคุณธรรมแต่อยู่ในครอบครัวที่ขาดโอกาสโดย  ไม่มีบุคคลในครอบครัวที่สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลความเจริญ หรือพื้นที่เสี่ยง ต่อความมั่นคงของประเทศ ให้ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาครอบครัว และสังคมหลังสำเร็จการศึกษาต่อไป ดังนี้

+  ค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร
+  มีสิทธิ์อยู่อาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าไฟฟ้า)
+  ค่าครองชีพเดือนละ 4,000 บาท
+  ค่าอุปกรณ์การศึกษาปีการศึกษาละ 10,000 บาท

 


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา   
ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศัพท์ : 0-2470-8097-98,8107 โทรสาร:  0-2427-8100  
Email : SFA@mail.kmutt.ac.th
Facebook : งานทุนการศึกษา มจธ.

 

 

ในโอกาส ครบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตั้งแต่ปี 2553 มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นโอกาสที่จะสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อสร้างคนเก่งและดีตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯ โดยมุ่งเน้นคัดสรรนักเรียนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม     มีจิตใจในการบริการสังคม และมีฉันทะที่จะเข้าศึกษาต่อในสาขาต่าง ๆ ของ มจธ. ในระดับปริญญาตรี เพื่อให้เด็กดี ได้มีที่เรียนซึ่ง     จะให้การสนับสนุนตามระยะเวลาการศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตรภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดดังนี้

+  ทุนการศึกษาละ 50,000 บาท ต่อปีการศึกษา

 


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา   
ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศัพท์ : 0-2470-8097-98,8107 โทรสาร:  0-2427-8100  
Email : SFA@mail.kmutt.ac.th
Facebook : งานทุนการศึกษา มจธ.

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าแก่นักศึกษาในระดับปริญญาโท ที่มีศักยภาพและความสามารถ มีความพึงพอใจใฝ่รู้ โดยจะให้การสนับสนุนตามระยะเวลาการศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตร และภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดดังนี้

+  ค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร
+  ค่าครองชีพเดือนละ 8,000 บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดตั้งทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต   เพื่อจูงใจให้นักศึกษาทุ่มเทเวลาให้กับการศึกษาในระดับปริญญาเอกและเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้การดูแลของคณาจารย์ หรือกลุ่มวิจัยที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่สูง เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นดุษฎีบัณฑิตคุณภาพที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและผลิตผลงานวิจัยหรือปฏิบัติงานที่ใช้ความรู้และทักษะขั้นสูงที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ โดยจะให้การสนับสนุนตามระยะเวลาการศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตร และภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ดังนี้

+  ค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร
+  ค่าครองชีพเดือนละ 13,000 บาท 
+  เงินสนับสนุนวัสดุ  ค่าใช้สอยในการทำงานวิจัย ค่าเดินทางเพื่อการเสนอผลงานของ
นักศึกษา ให้เบิกจ่ายตามจริงและประหยัด แต่ไม่เกินปีละ 50,000 บาท 
+  ค่าใช้จ่ายกรณีทำวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ 1 ครั้ง ไม่เกิน 6 เดือน ค่าครองชีพ ในต่างประเทศเพิ่มเติมอีกเดือนละ 40,000 บาท ค่าประกันสุขภาพตามระเบียบมหาวิทยาลัย สำหรับค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด        ค่าหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่า เบิกจ่ายตามเกณฑ์ของ มจธ. รวมไม่เกิน 60,000 บาท (เบิกจ่ายตามจริง)


 

 

ทุนการศึกษาแสดเหลืองเรืองรุ่ง จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2558  เพื่อเป็นการสนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาตรีให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน อย่างเช่นคำกล่าวที่ว่า “เรียนดี  กิจกรรมเด่น” โดยคัดเลือกนักศึกษาที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ปกติ ที่สามารถสำเร็จการศึกษามีความสามารถในการเป็นผู้นำ ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนวัตกรรมให้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ และเป็นกำลังใจในการเรียนและปฏิบัติงานต่อไป  โดยจะพิจารณาเป็นรายปี  ปีการศึกษาละ 20 ทุน ซึ่งสนับสนุน ดังนี้

+  ค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร
+  ค่าครองชีพเดือนละ 4,000 บาท


 

 

เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและส่งเสริมนักศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับทั้งระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ทั้งในด้านวิชาการ และความสามารถเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่นด้านกีฬา ผู้นำ ศิลปวัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ตลอดจนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 2 ประเภททุนการศึกษา ได้แก่

1.    ประเภทส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่บูรณาการกับงานวิชาการหรืองานวิจัย ให้สามารถเข้าร่วมการแข่งขัน ประกวดหรือเป็นกิจกรรมที่มีผลงานออกมาเป็นสิ่งประดิษฐ์ สินค้า งานออกแบบ ที่มีศักยภาพนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เพื่อพัฒนานักศึกษาส่งเสริมชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย
2.    ประเภทรางวัลสร้างขวัญกำลังใจให้นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียง เกียรติคุณให้มหาวิทยาลัย ด้านวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นผู้นำ บำเพ็ญประโยชน์และด้านกีฬา

 

การให้ทุนสนับสนุนเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ เพราะเป็นกุศลทานที่ไม่มีที่สิ้นสุด เนื่องจากผู้ได้รับทุนจะได้นำเอาความรู้ที่ได้ไปประกอบ สัมมาอาชีพ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม ทุนการศึกษานี้เป็นทุนการศึกษาที่ได้รับจากบริษัท ห้างร้าน และผู้มีจิตอันเป็นกุศลต่างๆ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่มีผลการเรียนดี และความประพฤติดี โดยในแต่ละปีมหาวิทยาลัย ได้รับเงินบริจาคมากกว่า 200 ทุน ต่อปีการศึกษา ทั้งแบบต่อเนื่องจนจบหลักสูตรและแบบพิจารณาเป็นรายปี ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค

 

ทุนจ้างงานนักศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนานักศึกษาส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เป็นการฝึกทักษะทางสังคมสร้างความรับผิดชอบและเป็นการหารายได้พิเศษสำหรับนักศึกษา แต่ละภาคการศึกษา มจธ. มีทุนจ้างงานนักศึกษาจำนวนมาก       ซึ่งผู้รับทุนจะต้องทำงานในหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้

+  อัตราจ้างงานชั่วโมงละ 50 บาท ไม่เกิน 2,000 บาทต่อสัปดาห์

 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของประเทศ จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าถึงงานวิจัยตั้งแต่การศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อสร้างทักษะการทำงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นการสร้างความรับผิดชอบและให้มีฉันทะในการเรียนเนื่องจากจะได้มีโอกาสเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านการปฏิบัติงานจริงอย่างเข้มข้น และนักศึกษายังได้เรียนรู้การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์โดยผู้รับทุนจะต้องทำงานในกลุ่มวิจัยต่างๆของมหาวิทยาลัย ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยดังนี้ 

+  อัตราจ้างงานภาคการศึกษาละ 20,000 บาท

 

ทุนผู้ช่วยสอน (Teaching Assistantship: TA) และทุนผู้ช่วยวิจัย (Research Assistantships : RA)

นักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามได้ที่คณะ/ภาควิชา

 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล นับเป็นกลไกสำคัญของรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนการขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษาของประเทศ เพื่อให้เยาวชนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา โดยให้ผู้กู้เริ่มใช้คืนภายหลังสำเร็จการศึกษาในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1% ต่อปี ภายในระยะเวลา 15 ปี การให้ทุนการศึกษาพิจารณาจากรายได้ของครอบครัวเป็นหลัก ดังนี้

+  เงินกู้ยืมค่าเทอมไม่เกิน 70,000 บาท ต่อปีการศึกษา (หรือตามเงื่อนไขแต่ละหลักสูตร)
+  ค่าครองชีพเดือนละ 2,200 บาท (ตามความจำเป็นของผู้กู้)

 

To express our gratitude and obligation to Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhon for her contribution towards education in Thailand and neighboring countries, the university has decided to announce the Multi – Intellectual Scholarship grant for students pursuing bachelor’s  and master’s degree from countries: Cambodia, Lao PDR., Myanmar and Vietnam.  This scholarship will cover the following expenses:

+  Tuition Fee
+  Personal expenses                 
     Bachelor degree                     8,000 THB/Month    
     Master degree                       10,000 THB/Month
+  Study equipment                        10,000 THB/Year
+  Health and Accident Insurance       2,000 THB/Year


 

To comply with the Internationalization policy and increase the number of international students
with scholarships. KISP grant for students pursuing Bachelor’s and Master’s degree from international
countries except Vietnam, Lao PDR., Myanmar, and Cambodia. This scholarship will cover the following expenses:

+  Tuition Fee
+  Personal expenses                 
        Bachelor degree                  8,000 THB/Month    
        Master degree                    10,000 THB/Month
+  Study equipment                        10,000 THB/Year
+  Health and Accident Insurance       2,000 THB/Year
 

 

KMUTT has decided to provide scholarships for a master’s degree and a doctoral degree to staff and students of the Greater Mekong Sub-region country:  Lao PDR., Cambodia, Myanmar, Vietnam, and China (specifically Yunnan Province). This scholarship will cover the following expenses:

+  Ancillary Fee (not over 60,000 THB/Semester)    
+  Credit fee                                  80,000 THB/Semester    
+  Accommodation                            3,000 THB/Month    
+  Health and Accident Insurance          2,000 THB/Year    


 

กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ชั้น 6B อาคารจอดรถ อาคารสูง14ชั้น
(สำนักงานชั่วคราว)

 

โทร : 02 470 8097,8107
โทรสาร :   02 427 8100
อีเมลล์ : SFA@mail.kmutt.ac.th